Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 april 2009 – Commissie / België

(Zaak C‑292/07)

„Niet-nakoming – Overheidsopdrachten – Richtlijn 2004/18/EG – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten – Onjuiste of onvolledige uitvoering – Niet-uitvoering binnen gestelde termijn”

1.                     Handelingen van de instellingen – Richtlijnen – Uitvoering door lidstaten (Art. 249, derde alinea, EG; richtlijn 2004/18 van de Raad) (cf. punten 68‑70, 120, 122)

2.                     Beroep wegens niet-nakoming – Onderzoek van gegrondheid door Hof – In aanmerking te nemen situatie – Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punten 100, 155, 166)

Voorwerp

Niet-nakoming – Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114)

Dictum

1)

Door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven of om volledig en/of correct uitvoering te geven aan artikel 1, lid 2, sub b, juncto bijlage I, en aan artikel 9, leden 1, tweede zin, en 8, sub a‑i en a-iii, artikel 23, lid 2, artikel 30, leden 2 tot en met 4, artikel 31, lid 1, sub c, artikel 38, lid 1, artikel 43, eerste alinea, sub d, artikel 44, leden 2, tweede alinea, 3 en 4, artikel 46, eerste alinea, artikel 48, lid 2, sub f, artikel 55, leden 1, tweede alinea, sub d en e, en 3, artikel 67, lid 2, tweede en derde alinea, artikel 68, sub a, eerste alinea, artikel 72 en artikel 74, lid 1, van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2083/2005 van de Commissie van 19 december 2005, is het Koninkrijk België de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

3)

Het Koninkrijk België wordt verwezen in de kosten.