Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

Landbouw – Gemeenschappelijke ordening van markten – Restituties bij uitvoer

(Verordening nr. 3665/87 van de Commissie, art. 11, lid 1)

Samenvatting

Artikel 11, lid 1, van verordening nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, zoals gewijzigd bij verordening nr. 2945/94, moet aldus worden uitgelegd dat de daarin bepaalde sanctie kan worden opgelegd aan een exporteur die een uitvoerrestitutie voor bepaalde goederen heeft aangevraagd, wanneer deze goederen als gevolg van de frauduleuze handelwijze van zijn contractpartner niet zijn uitgevoerd.

Wanneer de uitvoer van het product waarvoor een restitutie is toegekend, blijkt niet te hebben plaatsgevonden, is het immers overduidelijk dat de exporteur een hogere uitvoerrestitutie heeft gevraagd dan waarop hij recht heeft, omdat in het geheel geen restitutie is verschuldigd wanneer werkelijke uitvoer achterwege blijft.

Bovendien kan de uitputtende opsomming in die bepaling niet worden uitgebreid met een nieuwe, met name aan het ontbreken van verwijtbaar gedrag van de exporteur, ontleende uitsluitingsgrond. De fout of vergissing van een medecontractant behoort tot de normale handelsrisico’s en is in het kader van handelstransacties dus niet als een onvoorzienbare omstandigheid aan te merken. De exporteur is vrij bij de keuze van zijn medecontractanten en dient de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, hetzij door daartoe strekkende clausules op te nemen in de met hen te sluiten overeenkomsten, hetzij door een bijzondere verzekering aan te gaan.

(cf. punten 25, 36-37 en dictum)