26.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/6


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 29 november 2007 — Rafael de Bustamante Tello/Raad van de Europese Unie

(Zaak C-10/06 P) (1)

(Hogere voorziening - Ambtenaren - Bezoldiging - Ontheemdingstoelage - Voorwaarde van artikel 4, lid 1, sub a), tweede streepje, van bijlage VII bij het Statuut - Begrip „diensten, verricht voor een andere staat’)

(2008/C 22/11)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirant: Rafael de Bustamante Tello (vertegenwoordigers: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez en A. Sayagués Torres, abogados)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Simm en D. Canga Fano, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 25 oktober 2005, De Bustamente Tello/Raad (T-368/03), tot verwerping van het beroep tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van 28 juli 2003 waarbij rekwirant de ontheemdingstoelage van artikel 4 van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de daarmee verbonden toelagen zijn geweigerd

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

De Bustamante Tello wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 60 van 11.3.2006.