Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 januari 2006 – Commissie / Finland

(Zaak C‑107/05)

„Niet-nakoming – Richtlijn 2003/87/EG – Niet-uitvoering binnen gestelde termijn”

Lidstaten – Verplichtingen – Uitvoering van richtlijnen – Niet-betwiste niet-nakoming (Art. 226 CE) (cf. punt 5)

Voorwerp

Niet-nakoming – Niet-uitvoering binnen de gestelde termijn van richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275, blz. 32)

Dictum

 

Door voor de provincie Åland niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn voor het volgen van richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad, is de Republiek Finland de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

 

De Republiek Finland wordt verwezen in de kosten.