1.8.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 180/42


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 17 juni 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Raad

(Zaak T-498/04) (1)

(Dumping - Invoer van glyfosaat uit China - Status van marktgericht bedrijf - Artikel 2, lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 384/96)

2009/C 180/77

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (Jiande City, China) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Horovitz, advocaat, en B. Hartnett, barrister, vervolgens D. Horovitz)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J.-P. Hix, gemachtigde, bijgestaan door G. Berrisch, advocaat)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Association des utilisateurs en distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) (vertegenwoordigers: J. Flynn, QC, en D. Scannell, barrister)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: E. Righini en K. Talabér-Ritz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van artikel 1 van verordening (EG) nr. 1683/2004 van de Raad van 24 september 2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op glyfosaat uit de Volksrepubliek China (PB L 303, blz. 1), voor zover dit verzoekster betreft

Dictum

1)

Artikel 1 van verordening (EG) nr. 1683/2004 van de Raad van 24 september 2004 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op glyfosaat uit de Volksrepubliek China, wordt nietig verklaard, voor zover het Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd betreft.

2)

De Raad draagt zijn eigen kosten alsmede die van Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd en van de Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace).

3)

De Commissie draagt haar eigen kosten.


(1)  PB C 57 van 5.3.2005.