Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 maart 2006 – Commissie / Griekenland

(Zaak C‑518/04)

„Niet-nakoming – Richtlijn 92/43/EEG – Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna – Bescherming van soorten”

1.                     Beroep wegens niet-nakoming – Onderzoek van gegrondheid door Hof – In aanmerking te nemen situatie – Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG) (cf. punt 12)

2.                     Milieu – Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna – Richtlijn 92/43 (Richtlijn 92/43 van de Raad, art. 12, lid 1, sub b en d, en bijlage IV, punt a) (cf. punten 14‑22)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van artikel 12, lid 1, sub b, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206, blz. 7) – Bescherming van adder Vipera schweizeri op eiland Milos – Verzuim om maatregelen te treffen die nodig zijn om verbod in te stellen op verstoren van deze soort tijdens perioden van voortplanting, alsmede op vernieling of beschadiging van voortplantingsplaatsen

Dictum

 

Door niet binnen de gestelde termijn de nodige maatregelen te treffen voor de invoering en toepassing van een doeltreffend systeem van strikte bescherming van de adder Vipera schweizeri op het eiland Milos waarbij een verbod wordt ingesteld op het opzettelijk verstoren van deze soort, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen en overwintering, alsmede op het vernielen of de beschadiging van de voortplantings‑ of rustplaatsen van deze soort, is de Helleense Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 12, lid 1, sub b en d, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

 

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.