61985J0199

ARREST VAN HET HOF VAN 10 MAART 1987. - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN DE ITALIAANSE REPUBLIEK. - VERZUIM OM EEN BERICHT VAN OPENBARE AANBESTEDING VAN WERKEN TE PUBLICEREN. - ZAAK 199/85.

Jurisprudentie 1987 bladzijde 01039


Samenvatting
Partijen
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN - PROCEDURES VOOR PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR UITVOERING VAN WERKEN - AFWIJKINGEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - STRIKTE UITLEGGING - BESTAAN VAN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN - BEWIJSLAST

( RICHTLIJN 71/305 VAN DE RAAD, ARTIKEL 9, SUB B EN D )

Samenvatting


KRACHTENS ARTIKEL 9 VAN RICHTLIJN 71/305 BETREFFENDE DE COOERDINATIE VAN DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN KAN IN BEPAALDE GEVALLEN, ZOALS DIE VOORZIEN SUB B EN D, WORDEN AFGEWEKEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS . DAAR DEZE AFWIJKINGEN VAN DE REGELS DE DOELTREFFENDHEID VAN DE DOOR HET VERDRAG OP HET GEBIED VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN ERKENDE RECHTEN BEOGEN TE VERZEKEREN, MOETEN ZIJ STRIKT WORDEN UITGELEGD EN STAAT HET AAN DEGENE DIE ZICH EROP WIL BEROEPEN, TE BEWIJZEN DAT DE UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE DE AFWIJKING RECHTVAARDIGEN, DAADWERKELIJK BESTAAN .

Partijen


IN ZAAK 199/85,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR G.*BERARDIS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G.*KREMLIS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERZOEKSTER,

TEGEN

ITALIAANSE REPUBLIEK, VERTEGENWOORDIGD DOOR L.*FERRARI BRAVO, HOOFD VAN DE DIENST DIPLOMATIEKE GESCHILLEN, ALS GEMACHTIGDE, BIJGESTAAN DOOR P.*G.*FERRI, AVVOCATO DELLO STATO, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER ITALIAANSE AMBASSADE,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF OM VAST TE STELLEN DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK, EN IN HET BIJZONDER DE GEMEENTE MILAAN ALS TERRITORIAAL LICHAAM, DOOR TE BESLUITEN TOT ONDERHANDSE AANBESTEDING VAN DE BOUW VAN EEN RECYCLEERINSTALLATIE VOOR VAST STADSAFVAL, EN GEEN BERICHT VAN AANBESTEDING TE PUBLICEREN IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, DE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DIE OP HAAR RUSTEN KRACHTENS RICHTLIJN NR . 71/305 BETREFFENDE DE COOERDINATIE VAN DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN,

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

ADVOCAAT-GENERAAL : C.*O . LENZ

GRIFFIER : D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 6*NOVEMBER*1986,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 13*JANUARI*1987,

HET NAVOLGENDE

ARREST

Overwegingen van het arrest


1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 28*JUNI*1985, HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KRACHTENS ARTIKEL*169 EEG-VERDRAG HET HOF VERZOCHT VAST TE STELLEN DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK, EN IN HET BIJZONDER DE GEMEENTE MILAAN ALS TERRITORIAAL LICHAAM, DOOR TE BESLUITEN TOT ONDERHANDSE AANBESTEDING VAN DE BOUW VAN EEN RECYCLEERINSTALLATIE VOOR VAST STADSAFVAL, EN GEEN BERICHT VAN AANBESTEDING TE PUBLICEREN IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, DE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DIE OP HAAR RUSTEN KRACHTENS RICHTLIJN NR.*71/305 VAN DE RAAD VAN 26 JULI 1971 BETREFFENDE DE COOERDINATIE VAN DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN ( PB*1971, L*185, BLZ.*5 ).

2 VOOR DE FEITEN EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERNA SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

I - DE ONTVANKELIJKHEID

3 DE ITALIAANSE REPUBLIEK ACHT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK . ZIJ BETOOGT, DAT ZIJ HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES VAN DE COMMISSIE VOLLEDIG HEEFT OPGEVOLGD, ZODAT DE COMMISSIE NIET MEER HET RECHT HEEFT BIJ HET HOF EEN BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING KRACHTENS ARTIKEL*169 EEG-VERDRAG IN TE STELLEN .

4 IN HET TIJDENS DE PRECONTENTIEUZE PROCEDURE UITGEBRACHTE MET REDENEN OMKLEDE ADVIES NODIGDE DE COMMISSIE DE ITALIAANSE REPUBLIEK UIT, "BINNEN EEN TERMIJN VAN DERTIG*DAGEN VANAF DE KENNISGEVING DE NODIGE MAATREGELEN TE NEMEN OM AAN DIT ADVIES TE VOLDOEN"; IN DE LAATSTE ALINEA PRECISEERDE ZIJ : "ONDER NODIGE MAATREGELEN MOET MET NAME WORDEN VERSTAAN EEN SCHRIFTELIJKE TOEZEGGING VAN DE GEMEENTE MILAAN OM IN DE TOEKOMST ALLE BEPALINGEN VAN RICHTLIJN NR.*71/305/EEG IN ACHT TE NEMEN ".

5 NAAR AANLEIDING VAN HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES ZONDEN DE ITALIAANSE AUTORITEITEN DE COMMISSIE EEN AFSCHRIFT VAN EEN BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, WAARIN DEZE DE PREFECT VAN MILAAN OPDRACHT GAF DE GEMEENTE MILAAN AAN TE MANEN, DE RICHTLIJN IN DE TOEKOMST STRIKT NA TE LEVEN, ALSMEDE EEN SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN DE BURGEMEESTER VAN MILAAN VAN 19*APRIL 1984, WAARIN DEZE LAATSTE :

" ... HOEWEL ERVAN OVERTUIGD DAT HET GEMEENTEBESTUUR EVENALS IN ANDERE GEVALLEN WETTIG HEEFT GEHANDELD, TOEN HET TOESTEMDE IN DE ONDERHANDSE AANBESTEDING VAN DE BOUW VAN DE BETROKKEN RECYCLEERINSTALLATIE VOOR VAST STADSAFVAL,

VERKLAART

BIJ DEZE, ZOALS IN VOORNOEMD ADVIES WORDT VERLANGD, DAT DE GEMEENTE MILAAN OOK IN DE TOEKOMST HAAR BESTUURLIJK OPTREDEN IN OVEREENSTEMMING ZAL BRENGEN MET DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN, DAARONDER BEGREPEN ALLE BEPALINGEN VAN RICHTLIJN NR.*71/305/EEG, EN ZE ZOWEL NAAR DE VORM ALS NAAR DE INHOUD STRIKT ZAL NALEVEN ."

6 BLIJKENS HET DOSSIER HEEFT DE UITVOERING VAN HET PROJECT, WAARVAN DE AANBESTEDING IN HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES VAN DE COMMISSIE WERD GELAAKT, NADIEN AANZIENLIJKE VERTRAGING OPGELOPEN EN MOESTEN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT . NOCHTANS ZIJN GEEN STAPPEN ONDERNOMEN VOOR EEN NIEUWE AANBESTEDING DIE IN OVEREENSTEMMING ZOU ZIJN GEWEEST MET DE IN HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES GESTELDE VOORWAARDEN .

7 OPGEMERKT ZIJ, DAT HET DOOR ARTIKEL*169 EEG-VERDRAG INGEVOERDE SYSTEEM ONDER MEER MOET VOORKOMEN, DAT TER ZAKE VAN DE HANDELWIJZE VAN EEN LID-STAAT BEROEP BIJ HET HOF WORDT INGESTELD WANNEER DIE STAAT, NADAT DE COMMISSIE EEN INBREUKPROCEDURE TEGEN HEM HEEFT INGELEID, DE HEM VERWETEN INBREUK ERKENT EN DEZE BINNEN DE DOOR DE COMMISSIE GESTELDE TERMIJN BEEINDIGT .

8 IN HET ONDERHAVIGE GEVAL MOET WORDEN VASTGESTELD, ENERZIJDS DAT IN DE VERKLARING VAN DE BURGEMEESTER VAN MILAAN HET DOOR DE COMMISSIE IN HAAR MET REDENEN OMKLEDE ADVIES INGENOMEN STANDPUNT OMTRENT HET BESTAAN VAN EEN INBREUK WORDT BESTREDEN, EN ANDERZIJDS DAT DE ITALIAANSE AUTORITEITEN GEEN ENKELE PRAKTISCHE MAATREGEL HEBBEN GETROFFEN WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID, DAT ZIJ DIT STANDPUNT ZOUDEN HEBBEN AANVAARD .

9 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN KAN NIET WORDEN GEZEGD, DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK HET MET REDENEN OMKLEDE ADVIES VAN DE COMMISSIE HEEFT OPGEVOLGD EN DAT HET KRACHTENS ARTIKEL*169 EEG-VERDRAG INGESTELDE BEROEP VAN DE COMMISSIE BIJGEVOLG NIET-ONTVANKELIJK IS . MITSDIEN MOET HET BEROEP ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD .

II - TEN GRONDE

10 VERWIJZEND NAAR DE IN DE PRECONTENTIEUZE PROCEDURE AAN DE COMMISSIE GEZONDEN STANDPUNTBEPALING VAN DE GEMEENTE MILAAN, HEEFT VERWEERSTER ZICH TER RECHTVAARDIGING VAN DE ONDERHANDSE AANBESTEDING VAN HET BETROKKEN WERK BEROEPEN OP ARTIKEL*9, SUB B EN D, VAN RICHTLIJN NR.*71/305 .

11 WANT ENERZIJDS MOEST BIJ DE OPRICHTING VAN HET VOORGENOMEN TYPE VAN INSTALLATIE GEBRUIK WORDEN GEMAAKT VAN AAN DE UITGEKOZEN ONDERNEMINGEN TOEBEHORENDE EXCLUSIEVE RECHTEN, EN ANDERZIJDS ZOU DE BOUW VAN DEZE INSTALLATIE ALS GEVOLG VAN BEPAALDE GEBEURTENISSEN, WAARONDER MET NAME HET ONGELUK VAN SEVESO, BUITENGEWOON URGENT ZIJN GEWEEST .

12 OPGEMERKT ZIJ, DAT RICHTLIJN NR.*71/305 TEN DOEL HEEFT, DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING BINNEN DE GEMEENSCHAP VAN DE VRIJHEID VAN VESTIGING EN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN TE VERGEMAKKELIJKEN . DAARTOE STELT ZIJ, ONDER MEER VOOR DE BEKENDMAKING EN DE DEELNEMING, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VAST, TEN EINDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN VOOR ALLE ONDERNEMERS UIT DE GEMEENSCHAP TOEGANKELIJK TE MAKEN .

13 KRACHTENS ARTIKEL*9 VAN DEZE RICHTLIJN KUNNEN DE AANBESTEDENDE DIENSTEN HUN OPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN IN BEPAALDE GEVALLEN BUITEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS OM, MET UITZONDERING VAN DIE VAN ARTIKEL*10, AANBESTEDEN, ZO BIJ VOORBEELD VOLGENS SUB B EN D :

" VOOR DE WERKEN WAARVAN DE UITVOERING OM TECHNISCHE REDENEN, ARTISTIEKE REDENEN OF WEGENS DE BESCHERMING VAN EXCLUSIEVE RECHTEN SLECHTS AAN EEN BEPAALDE ONDERNEMER KAN WORDEN TOEVERTROUWD" ( SUB*B ),

EN

"IN STRIKT NOODZAKELIJKE GEVALLEN WAARIN DE BIJ DE UITVOERING VAN EEN WERK TE BETRACHTEN DRINGENDE SPOED, VOORTVLOEIENDE UIT VOOR DE AANBESTEDENDE DIENSTEN ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN, ONVERENIGBAAR IS MET DE INACHTNEMING VAN DE TERMIJNEN BEHORENDE BIJ ANDERE PROCEDURES" ( SUB*D ).

14 DEZE BEPALINGEN, KRACHTENS WELKE MAG WORDEN AFGEWEKEN VAN DE REGELS DIE DE DOELTREFFENDHEID VAN DE DOOR HET VERDRAG OP HET GEBIED VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN ERKENDE RECHTEN BEOGEN TE VERZEKEREN, MOETEN STRIKT WORDEN UITGELEGD, EN HET STAAT AAN DEGENE DIE ZICH EROP WIL BEROEPEN, TE BEWIJZEN DAT DE UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE DE AFWIJKING RECHTVAARDIGEN, DAADWERKELIJK BESTAAN .

15 IN HET ONDERHAVIGE GEVAL ZIJN GEEN FEITEN GESTELD DIE ZOUDEN KUNNEN BEWIJZEN, DAT AAN DE VOORWAARDEN DIE DE IN VOORNOEMDE BEPALINGEN VOORZIENE AFWIJKINGEN RECHTVAARDIGEN, WAS VOLDAAN . BIJGEVOLG DIENT HET BEROEP VAN DE COMMISSIE TE SLAGEN, ZONDER DAT DE FEITEN VAN DE ZAAK NADER BEHOEVEN TE WORDEN ONDERZOCHT .

16 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK, DOORDAT DE GEMEENTE MILAAN HEEFT BESLOTEN TOT ONDERHANDSE AANBESTEDING VAN DE BOUW VAN EEN RECYCLEERINSTALLATIE VOOR VAST STADSAFVAL EN GEEN BERICHT VAN AANBESTEDING HEEFT GEPUBLICEERD IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, DE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DIE OP HAAR RUSTEN KRACHTENS RICHTLIJN NR.*71/305 VAN DE RAAD VAN 26*JULI 1971 BETREFFENDE DE COOERDINATIE VAN DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

17 INGEVOLGE ARTIKEL*69, PARAGRAAF*2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN; DAAR VERWEERSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD, DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE, VERSTAAT :

1 ) DOORDAT DE GEMEENTE MILAAN HEEFT BESLOTEN TOT ONDERHANDSE AANBESTEDING VAN DE BOUW VAN EEN RECYCLEERINSTALLATIE VOOR VAST STADSAFVAL EN GEEN BERICHT VAN AANBESTEDING HEEFT GEPUBLICEERD IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IS DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN DIE OP HAAR RUSTEN KRACHTENS RICHTLIJN NR.*71/305 VAN DE RAAD VAN 26*JULI 1971 BETREFFENDE DE COOERDINATIE VAN DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN .

2 ) DE ITALIAANSE REPUBLIEK WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE .