61985J0045

ARREST VAN HET HOF VAN 27 JANUARI 1987. - VERBAND DER SACHVERSICHERER E. V. TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - MEDEDINGING - AANBEVELING MET BETREKKING TOT BRANDVERZEKERINGSPREMIE. - ZAAK 45/85.

Jurisprudentie 1987 bladzijde 00405
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00009
Finse bijz. uitgave bladzijde 00009


Samenvatting
Partijen
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

1 . MEDEDINGING - GEMEENSCHAPSREGELS - MATERIELE WERKINGSSFEER - VERZEKERINGEN - DAARONDER BEGREPEN - BIJZONDERE MOEILIJKHEDEN BETREFFENDE BEPAALDE ACTIVITEITEN - MOGELIJKHEID VAN VRIJSTELLING

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN 85 EN 86; VERORDENING NR.*17 VAN DE RAAD )

2 . MEDEDINGING - GEMEENSCHAPSREGELS - TOEPASSING NAAR GELANG VAN NATIONAAL TOEZICHT OP BEPAALDE ACTIVITEITEN - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN 85 EN 86 )

3 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELINGEN - BESLUITEN VAN ONDERNEMERSVERENIGINGEN - AANBEVELING DIE COOERDINATIE VAN MARKTGEDRAG VAN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN BEOOGT

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 85, LID*1 )

4 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELINGEN - AANTASTING VAN MEDEDINGING - BEOORDELINGSCRITERIA - AANBEVELING VAN VERENIGING VAN VERZEKERAARS TOT PREMIEVERHOGING - AANBEVELING WELKE ERTOE STREKT MEDEDINGING TE BEPERKEN

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 85, LID*1 )

5 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELINGEN - ONGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN HANDEL TUSSEN LID-STATEN - AANBEVELING VAN VERENIGING VAN VERZEKERAARS TOT PREMIEVERHOGING IN LID-STAAT - BEMOEILIJKING VAN TOEGANG TOT NATIONALE MARKT

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 85, LID*1 )

6 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELINGEN - VERBOD - VRIJSTELLING - AANBEVELING VAN VERENIGING VAN VERZEKERAARS TOT ALGEMENE EN LINEAIRE PREMIEVERHOGING - NIET NODIG TER BEREIKING VAN HET NAGESTREEFDE SANERINGSDOEL - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN COMMISSIE

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 85, LID*3 )

Samenvatting


1.*WANNEER HET VERDRAG BEPAALDE ACTIVITEITEN AAN DE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS HEEFT WILLEN ONTTREKKEN, HEEFT HET TER ZAKE EEN UITDRUKKELIJKE UITZONDERING VOORZIEN . ZULKS IS INGEVOLGE ARTIKEL*42 EEG-VERDRAG HET GEVAL MET DE VOORTBRENGING VAN EN DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN . EEN GELIJKAARDIGE BEPALING DIE DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE MEDEDINGINGSREGELS UITSLUIT OF AFHANKELIJK STELT VAN EEN BESLISSING VAN DE RAAD, ONTBREEKT VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR . MITSDIEN GELDEN DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS, INZONDERHEID DE ARTIKELEN 85 EN 86 EEG-VERDRAG EN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR.*17, ONBEPERKT VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR .

DEZE VASTSTELLING BETEKENT GEENSZINS, DAT VOLGENS HET COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSRECHT GEEN REKENING MAG WORDEN GEHOUDEN MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN BEPAALDE ECONOMISCHE SECTOREN . IN HET KADER VAN ARTIKEL*85, LID*3, IS HET JUIST DE TAAK VAN DE COMMISSIE, REKENING TE HOUDEN MET DE BIJZONDERE AARD VAN BEPAALDE ECONOMISCHE SECTOREN EN DE ALDAAR OPTREDENDE MOEILIJKHEDEN .

2.*HET STAAT DE LID-STATEN WELISWAAR VRIJ, DE TOEPASSING VAN HUN MEDEDINGINGSRECHT EN HET TOEZICHT OP HET VERZEKERINGSWEZEN NAUW MET ELKAAR TE VERBINDEN, DOCH HET GEMEENSCHAPSRECHT STELT DE TENUITVOERLEGGING VAN DE ARTIKELEN 85 EN 86 EEG-VERDRAG NIET AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP IN EEN LID-STAAT HET TOEZICHT OP BEPAALDE ECONOMISCHE SECTOREN WETTELIJK IS GEREGELD .

3 . EEN AANBEVELING VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING DIE, ONGEACHT HOE ZIJ JURIDISCH PRECIES MOET WORDEN GEKWALIFICEERD, EEN GETROUWE WEERGAVE IS VAN DE WIL VAN DIE VERENIGING OM HET GEDRAG VAN HAAR LEDEN OP DE MARKT TE COOERDINEREN, IS EEN BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING IN DE ZIN VAN ARTIKEL*85, LID*1, EEG-VERDRAG .

4 . TER ZAKE VAN DE TOEPASSING VAN DE VERDRAGSREGELS INZAKE MEDEDINGING BEHOEFT GEEN REKENING TE WORDEN GEHOUDEN MET DE CONCRETE GEVOLGEN VAN EEN OVEREENKOMST OF VAN EEN BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING WANNEER DEZE KENNELIJK ERTOE STREKT, DE MEDEDINGING TE VERHINDEREN, TE BEPERKEN OF TE VERVALSEN . DAT IS HET GEVAL WANNEER EEN AANBEVELING VAN EEN VERENIGING VAN VERZEKERAARS HAAR LEDEN EEN ALGEMENE EN LINEAIRE PREMIEVERHOGING IN EEN BEPAALDE SECTOR OPLEGT .

5 . DE TUSSENSTAATSE HANDEL OP VERZEKERINGSGEBIED WORDT NIET UITGESLOTEN DOOR DE OMSTANDIGHEID, DAT EEN IN EEN LID-STAAT GEVESTIGDE VERZEKERINGSONDERNEMING, DIE IN EEN ANDERE LID-STAAT BEDRIJVIG WIL ZIJN, IN DIE LAATSTE LID-STAAT EEN VESTIGING MOET OPRICHTEN . OOK INDIEN DE AANBEVELING TOT PREMIEVERHOGING ALLEEN HET FILIAAL MOCHT TREFFEN, ZOUDEN DAARDOOR DE FINANCIELE BANDEN TUSSEN FILIAAL EN MOEDERVENNOOTSCHAP KUNNEN WORDEN BEINVLOED, ONGEACHT DE VRAAG, IN HOEVERRE HET FILIAAL JURIDISCH ZELFSTANDIG IS . MITSDIEN KAN DE AANBEVELING VAN EEN VERENIGING VAN VERZEKERAARS, WAARBIJ EEN PREMIEVERHOGING WORDT OPGELEGD, DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN ONGUNSTIG BEINVLOEDEN, OOK AL BLIJFT ZIJ BEPERKT TOT HET GRONDGEBIED VAN EEN LID-STAAT .

DE ALGEMENE EN LINEAIRE PREMIEVERHOGING, DIE NIET GERECHTVAARDIGD IS OP GROND VAN DE INDIVIDUELE SITUATIE VAN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN, KAN VOORTS EEN WEERSLAG HEBBEN OP DE POSITIE VAN BUITENLANDSE VERZEKERAARS DIE HUN DIENSTEN -*OOK VIA HUN FILIALEN *- VOORDELIGER KUNNEN AANBIEDEN . DE AANBEVELING BEOOGT DERHALVE, DE TOEGANG TOT DE BETROKKEN NATIONALE MARKT TE BEMOEILIJKEN .

6 . DOOR VAST TE STELLEN, DAT DE NADELEN VAN EEN AANBEVELING VAN EEN VERENIGING VAN VERZEKERAARS WAARBIJ IN EEN BEPAALDE SECTOR EEN ALGEMENE EN LINEAIRE PREMIEVERHOGING WORDT OPGELEGD, ZWAARDER WOGEN DAN DE VOORDELEN, ZODAT GEEN VERBETERING VAN DE DIENSTVERLENING OP DE BETROKKEN VERZEKERINGSMARKT WERD BEREIKT, HEEFT DE COMMISSIE DE GRENZEN VAN DE HAAR IN HET KADER VAN ARTIKEL*85, LID*3, EEG-VERDRAG TOEKOMENDE BEOORDELINGSVRIJHEID NIET OVERSCHREDEN .

AANGEZIEN DIE PREMIEVERHOGING NIET ALLEEN DE DEKKING VAN DE DOOR DE VERZEKERDE SCHADEGEVALLEN VEROORZAAKTE KOSTEN OMVATTE, MAAR OOK DE -*PER VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ STERK VERSCHILLENDE *- BEDRIJFSKOSTEN VAN DEZE LAATSTE, KON ZIJ DOOR HAAR ALGEMENE EN ONGEDIFFERENTIEERDE AARD, DE MEDEDINGING MEER BEPERKEN DAN NODIG WAS TER SANERING VAN DE BETROKKEN SECTOR .

Partijen


IN ZAAK 45/85,

VERBAND DER SACHVERSICHERER E.V ., GEVESTIGD TE KEULEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR CHR.*HOOTZ, ADVOCAAT TE STUTTGART, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E.*ARENDT, ADVOCAAT ALDAAR, 34 B, RUE PHILIPPE-II,

VERZOEKER,

ONDERSTEUND DOOR

GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E.V ., GEVESTIGD TE KEULEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR H.*HERRMANN, ADVOCAAT TE KEULEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J.*LOESCH, ADVOCAAT ALDAAR, 2, RUE GOETHE,

INTERVENIENT,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR N.*KOCH, BIJGESTAAN DOOR B.*RAPP-JUNG, ADVOCAAT TE FRANKFURT, KANTOORHOUDENDE TE BRUSSEL, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G.*KREMLIS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR.*85/75/EEG VAN DE COMMISSIE VAN*5 DECEMBER*1984 INZAKE EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL*85 EEG-VERDRAG ( IV/30.307 - BRANDVERZEKERING ), ( PB*1985, L*35, BLZ.*20 ),

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

ADVOCAAT-GENERAAL : M . DARMON

GRIFFIER : D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING VAN 5 JUNI 1986,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 20*NOVEMBER*1986,

HET NAVOLGENDE

ARREST

Overwegingen van het arrest


1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 15*FEBRUARI*1985, HEEFT HET VERBAND DER SACHVERSICHERER*E.V ., GEVESTIGD TE KEULEN ( HIERNA:*VERZOEKER ), KRACHTENS ARTIKEL*173, TWEEDE ALINEA, EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN DE HEM OP 10*DECEMBER*1984 TER KENNIS GEBRACHTE EN IN HET PUBLIKATIEBLAD ( PB*1985, L*35, BLZ.*20 ) BEKENDGEMAAKTE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 5*DECEMBER*1984 INZAKE EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL*85 EEG-VERDRAG ( IV/30.307 - BRANDVERZEKERING ).

2 VERZOEKER IS EEN VERENIGING DIE MET NAME TOT TAAK HEEFT, DE BEROEPSBELANGEN TE BEHARTIGEN, TE BEVORDEREN EN TE BESCHERMEN VAN VERZEKERAARS DIE BEDRIJVIG ZIJN IN DE INDUSTRIELE BRAND - EN BEDRIJFSONDERBREKINGSVERZEKERING EN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOT HET VERZEKERINGSBEDRIJF ZIJN TOEGELATEN .

3 IN DE BESTREDEN BESCHIKKING STELT DE COMMISSIE VAST, DAT VERZOEKERS AANBEVELING VAN JUNI*1980 TER STABILISERING EN SANERING VAN HET BEDRIJF DER INDUSTRIELE BRAND - EN BEDRIJFSONDERBREKINGSVERZEKERING EEN INBREUK VORMT OP ARTIKEL*85, LID*1, EEG-VERDRAG, EN WIJST ZIJ HET VERZOEK OM EEN NEGATIEVE VERKLARING IN DE ZIN VAN ARTIKEL*2 VAN VERORDENING NR.*17 EN EEN VRIJSTELLING KRACHTENS ARTIKEL*85, LID*3, EEG-VERDRAG AF .

4 TOT STAVING VAN ZIJN BEROEP VOERT VERZOEKER DE VOLGENDE ZES MIDDELEN AAN :

- EERSTE MIDDEL : ARTIKEL*85, LID*1, IS NOG NIET TEN VOLLE EN ONGENUANCEERD VAN TOEPASSING OP DE VERZEKERINGSSECTOR;

- TWEEDE*MIDDEL : DE COMMISSIE IS NIET BEVOEGD, IN TE GRIJPEN IN HET ECONOMISCH BELEID VAN EEN LID-STAAT;

- DERDE MIDDEL : VERZOEKERS AANBEVELING, HET VOORWERP VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING, IS GEEN BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING IN DE ZIN VAN ARTIKEL*85, LID*1;

- VIERDE MIDDEL : VERZOEKERS AANBEVELING STREKT ER NIET TOE EN HEEFT NIET TEN GEVOLGE, DAT DE MEDEDINGING WORDT BEPERKT;

- VIJFDE MIDDEL : DOOR DE AANBEVELING WORDT DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN NIET ONGUNSTIG BEINVLOED;

- ZESDE MIDDEL : DE COMMISSIE HEEFT TEN ONRECHTE AANGENOMEN, DAT NIET IS VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN VOOR EEN VRIJSTELLING KRACHTENS ARTIKEL*85, LID*3 .

5 HET GESAMTVERBAND DER DEUTSCHE VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E.V ., DE OVERKOEPELENDE ORGANISATIE VAN DE BEROEPSVERENIGINGEN VAN DUITSE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN, IS IN HET GEDING TUSSENGEKOMEN TER ONDERSTEUNING VAN DE CONCLUSIES VAN VERZOEKER . HET ONDERSTEUNT ALLE MIDDELEN VAN DEZE LAATSTE, IN HET BIJZONDER DE EERSTE TWEE, EN WIJST OP HET GEVAAR DAT EEN STRIKTE EN ONBUIGZAME TOEPASSING VAN HET COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSRECHT VOOR DE HELE VERZEKERINGSSECTOR ZOU MEEBRENGEN .

6 VOOR HET DUITSE VERZEKERINGSRECHT, DE FEITEN EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERONDER SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DIT VOOR DE REDENERING VAN HET HOF NOODZAKELIJK IS .

EERSTE MIDDEL : TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL*85, LID*1, OP DE VERZEKERINGSSECTOR

7 VERZOEKER BETWIST NIET, DAT DE MEDEDINGINGSREGELS VAN DE ARTIKELEN*85 EN VOLGENDE EEG-VERDRAG IN BEGINSEL OP DE VERZEKERINGSSECTOR VAN TOEPASSING ZIJN . ONDER VERWIJZING NAAR EEN DOOR HEM AAN HET HOF OVERGELEGD RAPPORT BETOOGT HIJ EVENWEL, DAT DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS NIET ONBEPERKT EN ZONDER RESTRICTIE OP DIE SECTOR MOGEN WORDEN TOEGEPAST, ZOLANG DE RAAD GEEN BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN HEEFT VASTGESTELD . INGEVOLGE ARTIKEL*87, LID*2, SUB*C, EEG-VERDRAG ZOUDEN DE DOOR DE RAAD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 85 EN 86 VAST TE STELLEN VOORSCHRIFTEN DE WERKINGSSFEER VAN DIE ARTIKELEN VOOR DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN NADER MOETEN REGELEN . DE RAAD ZOU DAN OOK VERPLICHT ZIJN, DE SCHERPE KANTEN VAN DE IN HET VERDRAG VOORZIENE VERBODEN ZODANIG TE VERZACHTEN, DAT HET VOORTBESTAAN VAN BEPAALDE ECONOMISCHE SECTOREN IS GEWAARBORGD . EEN GEHEEL ONBEPERKTE MEDEDINGING IN DE VERZEKERINGSSECTOR ZOU, GEZIEN DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN DEZE SECTOR, VOOR MENIG VERZEKERINGSBEDRIJF DE ONDERGANG KUNNEN BETEKENEN .

8 IN DIT VERBAND MERKEN VERZOEKER EN INTERVENIENT OP, DAT HET VERZEKERINGSCONTRACT VAN ANDERE CONTRACTEN VERSCHILT, DOORDAT DE PRESTATIE VAN EEN DER CONTRACTANTEN VAN EEN GROTE ONZEKERHEIDSFACTOR AFHANGT, TE WETEN DE VERWEZENLIJKING VAN HET VERZEKERDE RISICO . DE OMSTANDIGHEID DAT IN BEPAALDE SECTOREN -*MET NAME DE INDUSTRIELE BRANDVERZEKERING *- DE SCHADEGEVALLEN ONREGELMATIG PLAATSVINDEN, ZOU VEELEER EEN SAMENWERKING TUSSEN DE VERZEKERAARS VEREISEN DAN ONBEPERKTE MEDEDINGING, OPDAT DE NOODZAKELIJKE RESERVES KUNNEN WORDEN BEREKEND EN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN IN EVENWICHT GEBRACHT TEN EINDE HET GEVAAR VAN INSOLVABILITEIT TE VERMIJDEN . DE BESCHERMING VAN DE VERZEKERINGSNEMER ZOU HIERBIJ EEN BIJZONDERE ROL SPELEN, DAAR DEZE ANDERS ZIJN CONTRACTUELE VERPLICHTING -*BETALING VAN DE PREMIE *- ZOU NAKOMEN ZONDER DE ZEKERHEID TE HEBBEN DAT DE VERZEKERAAR IN VOORKOMEND GEVAL IN STAAT IS OM DE DOOR HET VERZEKERINGSCONTRACT GEDEKTE SCHADE TE VERGOEDEN .

9 OP GROND VAN DEZE BIJZONDERHEDEN ZOUDEN DE NATIONALE WETGEVERS VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR IN BIJZONDERE REGELINGEN HEBBEN VOORZIEN . ZO ZOU HET DUITSE RECHT EEN ALGEMENE REGELING VOOR HET TOEZICHT OP HET VERZEKERINGSWEZEN BEVATTEN, VAN BUITENLANDSE VERZEKERAARS EEN TOELATING VERLANGEN OM IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VERZEKERINGSACTIVITEITEN TE MOGEN UITOEFENEN, ALSMEDE VOORZIEN IN EEN BIJZONDERE REGELING INZAKE DE INVLOED VAN DAT TOEZICHT OP DE MEDEDINGINGSREGELS . VOLGENS ARTIKEL*102 VAN DE DUITSE WET OP DE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN ZOU HET ALGEMENE VERBOD VAN MEDEDINGINGSBEPERKENDE OVEREENKOMSTEN EN BESLUITEN NAMELIJK NIET GELDEN, WANNEER DIE OVEREENKOMSTEN EN BESLUITEN VERBAND HOUDEN MET FEITEN DIE AAN HET TOEZICHT VAN HET BUNDESAUFSICHTSAMT FUER DAS VERSICHERUNGSWESEN ZIJN ONDERWORPEN . HET BUNDESKARTELLAMT ZOU ALLEEN MOGEN INGRIJPEN, WANNEER DE BETROKKEN OVEREENKOMSTEN OF BESLUITEN MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE OPLEVEREN .

10 VERZOEKER EN INTERVENIENT LEIDEN DAARUIT AF, DAT ZOLANG DE RAAD GEEN BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR HEEFT VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL*87, LID*2, SUB*C, EEG-VERDRAG, HET VERBOD VAN ARTIKEL*85, LID*1, OP DEZE SECTOR NIET VAN TOEPASSING IS, EN DAT DE COMMISSIE NIET DOOR TOEPASSING VAN DAT VERBOD EEN SITUATIE IN HET LEVEN MAG ROEPEN DIE ARTIKEL*87, LID*2, SUB*C, BEOOGT TE VERMIJDEN .

11 DE COMMISSIE BETWIJFELT WELISWAAR, OF DE RAAD AAN ARTIKEL*87, LID*2, SUB*C, DE BEVOEGDHEID KAN ONTLENEN OM DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE MEDEDINGINGSREGELS VAN HET VERDRAG TE BEPERKEN, DOCH VOLSTAAT MET DE OPMERKING, DAT DE RAAD OP BASIS VAN DIE BEPALING GEEN BIJZONDERE REGELING VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR HEEFT VASTGESTELD, DAT DE MEDEDINGINGSREGELS IN BEGINSEL OP ALLE ECONOMISCHE SECTOREN VAN TOEPASSING ZIJN EN DERHALVE OOK ZONDER RESTRICTIE VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR GELDEN .

12 IN HET ARREST VAN 30 APRIL 1986 ( GEVOEGDE ZAKEN 209-213/84, ASJES, JURISPR.*1986, BLZ . 1425 ) OVERWOOG HET HOF REEDS, DAT WANNEER HET VERDRAG BEPAALDE ACTIVITEITEN AAN DE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS HEEFT WILLEN ONTTREKKEN, HET TER ZAKE EEN UITDRUKKELIJKE UITZONDERING HEEFT VOORZIEN . ZULKS IS INGEVOLGE ARTIKEL*42 EEG-VERDRAG HET GEVAL MET DE VOORTBRENGING VAN EN DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN . EEN BEPALING DIE, NAAR HET VOORBEELD VAN DIT ARTIKEL, DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE MEDEDINGINGSREGELS UITSLUIT OF AFHANKELIJK STELT VAN EEN BESLISSING VAN DE RAAD, ONTBREEKT VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR .

13 BOVENDIEN BEVAT VERORDENING NR.*17 VAN DE RAAD VAN 6*FEBRUARI*1962 ( PB*1962, BLZ.*204 ) DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN*85 EN*86 EEG-VERDRAG VOOR ALLE ECONOMISCHE SECTOREN WAAROP DEZE ARTIKELEN VAN TOEPASSING ZIJN . DAARVAN ZIJN ALLEEN UITGESLOTEN DE ACTIVITEITEN WAARVOOR KRACHTENS ARTIKEL*87 EEG-VERDRAG VASTGESTELDE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN GELDEN, ZOALS BEPAALDE VERVOERSECTOREN ( VERVOER PER ZEESCHIP EN DOOR DE LUCHT ). VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR BESTAAT EEN DERGELIJKE UITZONDERING ECHTER NIET .

14 MITSDIEN MOET WORDEN GECONCLUDEERD, DAT DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS, INZONDERHEID DE ARTIKELEN*85 EN*86 EEG-VERDRAG EN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR.*17, ONBEPERKT GELDEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR .

15 DEZE VASTSTELLING BETEKENT GEENSZINS, DAT VOLGENS HET COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSRECHT GEEN REKENING MAG WORDEN GEHOUDEN MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN BEPAALDE ECONOMISCHE SECTOREN . IN HET KADER VAN HAAR BEVOEGDHEID OM KRACHTENS ARTIKEL*85, LID*3, VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN VAN HET VERBOD VAN ARTIKEL*85, IS HET JUIST DE TAAK VAN DE COMMISSIE, REKENING TE HOUDEN MET DE BIJZONDERE AARD VAN BEPAALDE ECONOMISCHE SECTOREN EN DE ALDAAR OPTREDENDE MOEILIJKHEDEN .

16 MITSDIEN FAALT HET EERSTE MIDDEL .

TWEEDE MIDDEL : INMENGING IN HET NATIONALE ECONOMISCH BELEID

17 VERZOEKER BETOOGT, DAT ARTIKEL*85, LID*1, ALLEEN IS GERICHT TOT ONDERNEMINGEN EN NIET TOT DOEL HEEFT, NATIONALE MAATREGELEN INZAKE ECONOMISCH OF MEDEDINGINGSBELEID TE VERBIEDEN . HET OMVANGRIJKE TOEZICHT OP HET VERZEKERINGSWEZEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE AFSCHERMING VAN DE NATIONALE MARKT DOOR DE GELDENDE WETGEVING EN DE BEPERKING VAN DE KARTELVERBODEN ZOUDEN EEN GESLOTEN SYSTEEM VORMEN, WAARIN EEN BEPAALDE OPTIE INZAKE HET ECONOMISCH BELEID TOT UITING KOMT . HET EEG-VERDRAG ZOU DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP NIET DE BEVOEGDHEID VERLENEN OM EEN DERGELIJKE OPTIE TER DISCUSSIE TE STELLEN EN OP DIE MANIER HET ECONOMISCH BELEID VAN EEN LID-STAAT IN HET GEDRANG TE BRENGEN .

18 INTERVENIENT VOEGT DAARAAN TOE, DAT DE VERZEKERINGSSECTOR BIJ GEBREKE VAN EEN BIJZONDERE COMMUNAUTAIRE REGELING VAN DE MEDEDINGING IN DEZE SECTOR SLECHTS DAN OVEREENKOMSTIG DE VEREISTEN VAN EEN GEZONDE BEDRIJFSVOERING EN EEN PASSENDE BESCHERMING VAN DE VERZEKERINGSNEMERS KAN FUNCTIONEREN, WANNEER EEN HARMONISATIE TOT STAND KOMT TUSSEN DE MEDEDINGINGSREGELS EN HET TOEZICHT OP HET VERZEKERINGSWEZEN . DE DUITSE REGELING ZOU EEN GOED VOORBEELD ZIJN VAN EEN DERGELIJKE HARMONISATIE, AANGEZIEN ZIJ DE DOELSTELLINGEN VAN DE TWEE BETROKKEN RECHTSGEBIEDEN POOGT TE VERZOENEN . DIT DELICATE EVENWICHT ZOU EVENWEL WORDEN VERSTOORD, INDIEN DE COMMISSIE OP GROND VAN UITSLUITEND DOOR HET MEDEDINGINGSRECHT INGEGEVEN OVERWEGINGEN MOCHT INGRIJPEN .

19 DE COMMISSIE BETOOGT, DAT HAAR BESCHIKKING GEEN NATIONALE MAATREGELEN INZAKE ECONOMISCH OF MEDEDINGINGSBELEID VERBIEDT, DOCH ALLEEN EEN ONDERHANDS, DOOR ONDERNEMINGEN OP AUTONOME WIJZE OVEREENGEKOMEN KARTEL . DAARTOE ZOU ZIJ BEVOEGD ZIJN OP GROND VAN DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL*85, LID*1, OP DE ONDERNEMINGEN IN DE LID-STATEN EN -*IN GEVAL VAN CONFLICT TUSSEN DEZE BEPALING EN NATIONAAL MEDEDINGINGSRECHT *- KRACHTENS DE VOORRANG VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT .

20 DE COMMISSIE MERKT VOORTS OP, DAT ZIJ BIJ HET GEVEN VAN HAAR BESCHIKKING WIST, DAT DE LITIGIEUZE AANBEVELING DOOR HET BUNDESKARTELLAMT OP GROND VAN DE DUITSE WET OP DE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN EN DOOR DE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIES REEDS WAS TOEGESTAAN . DIT ZOU EVENWEL NIET IN DE WEG STAAN AAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL*85 EEG-VERDRAG; UIT DAT ARTIKEL JUNCTO DE ARTIKELEN*3, SUB*F, EN*5, TWEEDE ALINEA, EEG-VERDRAG ZOU BLIJKEN, DAT NATIONALE BEPALINGEN OF ADMINISTRATIEVE PRAKTIJKEN DE VOLLEDIGE TOEPASSELIJKHEID VAN DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS ONVERLET LATEN .

21 HET VALT MOEILIJK IN TE ZIEN HOE DE BESTREDEN BESCHIKKING, DIE ENKEL EEN AANBEVELING VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING MET BETREKKING TOT DE PRIJS VAN DE DIENSTEN VAN HAAR LEDEN VERBIEDT, HET ECONOMISCH BELEID VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZOU KUNNEN ONDERGRAVEN .

22 DE NATIONALE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE HET TOEZICHT OP HET VERZEKERINGSWEZEN HEBBEN EEN ANDER DOEL DAN HET COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSRECHT EN KUNNEN HUN FUNCTIE BLIJVEN VERVULLEN, ONGEACHT HOE HET MEDEDINGINGSRECHT WORDT TOEGEPAST . VERZOEKER HEEFT NIET AANGETOOND, DAT DE TOEPASSING VAN DE VERBODSBEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN*85 EN*86 EEG-VERDRAG AFBREUK ZOU KUNNEN DOEN AAN DE GOEDE WERKING VAN DE NATIONALE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE HET TOEZICHT OP HET VERZEKERINGSWEZEN .

23 DAAR KOMT BIJ DAT HET DE LID-STATEN WELISWAAR VRIJ STAAT, DE TOEPASSING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT EN HET TOEZICHT OP HET VERZEKERINGSWEZEN NAUW MET ELKAAR TE VERBINDEN, DOCH DAT HET GEMEENSCHAPSRECHT DE TENUITVOERLEGGING VAN DE ARTIKELEN*85 EN*86 EEG-VERDRAG NIET AFHANKELIJK STELT VAN DE MANIER WAAROP IN EEN LID-STAAT HET TOEZICHT OP BEPAALDE ECONOMISCHE SECTOREN WETTELIJK IS GEREGELD .

24 MET BETREKKING TOT VERZOEKERS BETOOG, DAT DE BIJZONDERE SITUATIE BINNEN DE VERZEKERINGSSECTOR DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN ERTOE DWINGT, SAMEN TE WERKEN BIJ HET VOOR DE BEREKENING VAN HET AANTAL SCHADEGEVALLEN ONONTBEERLIJKE STATISTISCH ONDERZOEK, MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN DERGELIJKE VORM VAN SAMENWERKING .

25 MITSDIEN MOET HET TWEEDE MIDDEL WORDEN VERWORPEN .

DERDE MIDDEL : ONVERBINDENDHEID VAN DE AANBEVELING

26 IN DE LITIGIEUZE BESCHIKKING WORDT VASTGESTELD, DAT HET VERBAND DER SACHVERSICHERER EEN ONDERNEMERSVERENIGING IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL*85, LID*1, EEG-VERDRAG EN DAT DE STABILISERINGS - EN SANERINGSAANBEVELING VAN JUNI*1980 DOOR HET STATUTAIR BEVOEGDE ORGAAN VAN DE VERENIGING IS AANGENOMEN EN DOOR DE ALGEMEEN SECRETARIS IN HET KADER VAN DIENS BEVOEGDHEID ALS EEN OFFICIELE WILSUITING VAN DE VERENIGING AAN DE LEDEN IS MEEGEDEELD . OOK AL WORDT ZIJ UITDRUKKELIJK BESTEMPELD ALS "VRIJBLIJVEND", ZOU DE AANBEVELING DERHALVE NIETTEMIN EEN "BESLUIT" VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING VORMEN . HET ZOU VOLSTAAN, DAT DE AANBEVELING TER KENNIS VAN DE LEDEN VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING IS GEBRACHT ALS EEN STATUTAIR VOORZIENE EN NAAR BEHOREN TOT STAND GEKOMEN WILSUITING VAN DE ONDERNEMINGSVERENIGING .

27 VOLGENS VERZOEKER IS DE AANBEVELING, GELIJK OOK UIT HAAR TITEL BLIJKT, GEHEEL ONVERBINDEND . HET DESKUNDIGENCOMITE "INDUSTRIELE BRAND - EN BEDRIJFSONDERBREKINGSVERZEKERING", WAARVAN DE AANBEVELING AFKOMSTIG IS, ZOU UITSLUITEND BEVOEGD ZIJN VOOR DE BESTUDERING VAN TECHNISCHE PROBLEMEN EN GEEN VOOR DE VERENIGING OF HAAR LEDEN BINDENDE BESLUITEN KUNNEN NEMEN . DE ENIGE ORGANEN VAN DE VERENIGING DIE DAARTOE BEVOEGD ZIJN, ZOUDEN DE ALGEMENE VERGADERING EN HET HOOFDCOMITE ZIJN . MET BETREKKING TOT DE AANBEVELING ZOU ECHTER GEEN VAN DEZE TWEE ORGANEN EEN BESLISSING HEBBEN GENOMEN .

28 VOLGENS DE COMMISSIE IS HET VERBAND DER SACHVERSICHERER STATUTAIR BEVOEGD, HET MARKTGEDRAG VAN ZIJN LEDEN TE REGELEN . HET DESKUNDIGENCOMITE WAARVAN DE AANBEVELING AFKOMSTIG IS, ZOU STATUTAIR BEVOEGD ZIJN, BESLUITEN TE NEMEN EN AANBEVELINGEN TE DOEN DIE DE VERENIGING BINDEN . VOORTS ZOUDEN AANBEVELINGEN VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING, DIE DOOR HAAR COMITES ZIJN UITGEWERKT EN VERVOLGENS TER KENNIS VAN HAAR LEDEN GEBRACHT, DE UITDRUKKING ZIJN VAN EEN ONDERLING AFGESTEMDE GEDRAGING VAN DE BIJ DIE VERENIGING AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN MET DE BEDOELING, HUN ONDERLINGE MEDEDINGING TE BEPERKEN .

29 IN DIT VERBAND MOET MET VERSCHILLENDE ELEMENTEN REKENING WORDEN GEHOUDEN . IN DE EERSTE PLAATS STAAT VAST, DAT DE BIJ HET VERBAND DER SACHVERSICHERER AANGESLOTEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG HADDEN BIJ SANERING VAN DE MARKT DOOR MIDDEL VAN VERHOGING VAN DE PREMIES, DIE IN DE SECTOR VAN DE INDUSTRIELE BRANDVERZEKERING TUSSEN 1973 EN 1980 AANZIENLIJK WAREN GEDAALD, TERWIJL DE SCHADE - EN KOSTENQUOTEN VAN DE VERZEKERAARS IN DEZELFDE PERIODE NIET WEZENLIJK WAREN VERANDERD . VOLGENS DE IN ZOVERRE ONBESTREDEN VASTSTELLING IN DE BESCHIKKING HEBBEN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN OP DEZE NEGATIEVE TENDENS NIET INDIVIDUEEL MET EEN PREMIEVERHOGING GEREAGEERD, OMDAT ZIJ ALS SAMENGESTELDE VENNOOTSCHAPPEN OF TOT EEN CONCERN BEHORENDE ONDERNEMINGEN IN MEERDERE BRANCHES VAN DE VERZEKERING VAN INDUSTRIELE RISICO' S BEDRIJVIG WAREN; ZIJ POOGDEN DERHALVE, IN ANDERE BRANCHES BELANGRIJKE TRANSACTIES BINNEN TE HALEN DOOR HUN INDUSTRIELE KLANTEN VOOR BRANDVERZEKERINGSCONTRACTEN PREMIES AAN TE REKENEN DIE NIET KOSTENDEKKEND WAREN .

30 IN DE TWEEDE PLAATS MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DE AARD VAN DE AANBEVELING ZELF . OFSCHOON DEZE ONVERBINDEND HEET TE ZIJN, SCHRIJFT ZIJ DWINGEND EEN COLLECTIEVE, FORFAITAIRE EN LINEAIRE PREMIEVERHOGING VOOR . DAT ZULKS DE BEDOELING WAS, BLIJKT OVERIGENS UIT DE OMSTANDIGHEID DAT DE DUITSE HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN KORT NA DE MEDEDELING VAN DE AANBEVELING AAN DE LEDEN VAN HET VERBAND DER SACHVERSICHERER BESLOTEN, OM IN HUN HERVERZEKERINGSCONTRACTEN BETREFFENDE DEZELFDE RISICO' S EEN SPECIALE "PREMIEBEREKENINGSCLAUSULE" OP TE NEMEN, VOLGENS WELKE EEN NIET MET DE AANBEVELING STROKENDE TARIFERING IN GEVAL VAN SCHADE ALS ONDERVERZEKERING ZOU WORDEN BESCHOUWD .

31 IN DE DERDE PLAATS BLIJKT UIT VERZOEKERS STATUTEN, DAT HIJ BEVOEGD IS OM DE ACTIVITEITEN VAN ZIJN LEDEN, ONDER MEER OP MEDEDINGINGSGEBIED, TE COOERDINEREN, DAT HET DESKUNDIGENCOMITE INDUSTRIELE RISICO' S TOT TAAK HEEFT, HET TARIEFBELEID VAN DE LEDEN TE COOERDINEREN, EN DAT BESLUITEN OF AANBEVELINGEN VAN DAT COMITE DEFINITIEF ZIJN, TENZIJ EEN DAARTOE UITDRUKKELIJK AANGEWEZEN ORGAAN GOEDKEURING DOOR HET HOOFDCOMITE VERLANGT .

32 OP GROND VAN HET VOORGAANDE MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE AANBEVELING, ONGEACHT HOE ZIJ JURIDISCH PRECIES MOET WORDEN GEKWALIFICEERD, EEN GETROUWE WEERGAVE WAS VAN VERZOEKERS WIL OM HET GEDRAG VAN ZIJN LEDEN OP DE DUITSE VERZEKERINGSMARKT OVEREENKOMSTIG DE AANBEVELING TE COOERDINEREN . ZIJ VORMT DERHALVE EEN BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 85, LID 1, EEG-VERDRAG .

33 MITSDIEN MOET HET DERDE MIDDEL WORDEN VERWORPEN .

VIERDE MIDDEL : BEPERKING VAN DE MEDEDINGING

34 DE LITIGIEUZE BESCHIKKING BEVAT DE VASTSTELLING, DAT DE AANBEVELING ERTOE STREKT DE MEDEDINGING OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE BRAND - EN BEDRIJFSONDERBREKINGSVERZEKERING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TE BEPERKEN . IN DE MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING WORDT IN HET BIJZONDER GEWEZEN OP DE FORFAITAIRE PREMIEVERHOGING, OP HET FEIT DAT VERZOEKER ALLE VERZEKERAARS GROEPEERT DIE IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OP DIE MARKT BEDRIJVIG ZIJN EN OP DE OMSTANDIGHEID, DAT DE BEPERKENDE INVLOED VAN DE AANBEVELING WORDT VERSTERKT DOORDAT DE HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN, DIE OP DEZE MARKT IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EEN BELANGRIJKE POSITIE INNEMEN, DE PREMIEBEREKENINGSCLAUSULE HEBBEN INGEVOERD .

35 VERZOEKER ACHT DEZE VASTSTELLINGEN OM DRIE REDENEN ONJUIST . IN DE EERSTE PLAATS ZOU DE AANBEVELING GEEN DOEL OP HET GEBIED VAN DE MEDEDINGING NASTREVEN; HET ZOU HIER SLECHTS GAAN OM EEN SAMENWERKINGSVORM, DIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR GEBRUIKELIJK EN NOODZAKELIJK IS GEZIEN DE BIJZONDERE SITUATIE VAN DEZE SECTOR, VOORNAMELIJK MET BETREKKING TOT DE RISICOBEREKENING . VOORTS ZOU IN DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF ZIJN ERKEND, DAT OBJECTIEVE CRITERIA DIE BIJ DE KEUZE VAN VERKOOPKANALEN EN WEDERVERKOPERS WORDEN GEHANTEERD, IN BEGINSEL GEEN BEPERKING VAN DE MEDEDINGING OPLEVEREN; VERZOEKER WIJST MET NAME OP HET ARREST VAN 25 OKTOBER 1977 ( ZAAK 26/76, METRO, JURISPR.*1977, BLZ.*1875 ). TEN SLOTTE ZOU DE COMMISSIE NIET HEBBEN ONDERZOCHT, OF DE AANBEVELING TOT WIJZIGING VAN HET GEDRAG VAN DE ONDERNEMINGEN HEEFT GELEID; ZIJ ZOU IN DE PRAKTIJK NAUWELIJKS ZIJN NAGELEEFD .

36 INTERVENIENT VOERT DEZELFDE ARGUMENTEN AAN EN WIJST OP EEN TWEEVOUDIG PROBLEEM VAN DE VERZEKERINGSSECTOR . IN DE EERSTE PLAATS ZOUDEN VOLDOENDE HOGE PREMIES MOETEN WORDEN VASTGESTELD, OPDAT DE VERPLICHTINGEN UIT DE VERZEKERINGSCONTRACTEN STEEDS KUNNEN WORDEN NAGEKOMEN; VOORTS ZOU DE BEREKENING VAN EEN DERGELIJK PREMIENIVEAU ONMOGELIJK ZIJN ZONDER UITGEBREID STATISTISCH ONDERZOEK VAN ALLE MARKTGEGEVENS, WAARTOE DE MEDEWERKING VAN ALLE VERZEKERAARS ONMISBAAR IS .

37 DE COMMISSIE BETOOGT IN DE EERSTE PLAATS, DAT HET VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL*85, LID*1, VOLSTAAT DAT HET BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING, DE ECONOMISCHE CONTEXT IN AANMERKING GENOMEN, ERTOE STREKT, DE MEDEDINGING TE BEPERKEN . ZO DIT HET GEVAL IS, ZIJN DE GEVOLGEN NIET VAN BELANG . ONDER VERWIJZING NAAR CIJFERS OVER DE SCHADEQUOTEN TUSSEN 1979 EN 1983 EN DE PREMIEONTVANGSTEN TIJDENS DEZELFDE PERIODE BETWIST ZIJ OVERIGENS, DAT DE AANBEVELING GEEN EFFECT ZOU HEBBEN GEHAD .

38 DE COMMISSIE IS VOORTS VAN OORDEEL, DAT DE ARGUMENTEN VAN VERZOEKER EN INTERVENIENT GEEN REKENING HOUDEN MET DE FUNCTIE VAN EEN AANBEVELING VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING, TE WETEN EEN INSTRUMENT TER ONDERLINGE AFSTEMMING VAN HET MARKTGEDRAG VAN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN . AANGEZIEN DE LEDEN VAN DE VERENIGING BETROKKEN WAREN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN DE AANBEVELING, ZOUDEN ZIJ ZOWEL AUTEUR ALS ADRESSAAT ZIJN, EN IN DIE LAATSTE HOEDANIGHEID STEEDS WETEN, WELK GEDRAG ZIJ VAN ELKAAR KUNNEN VERWACHTEN .

39 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF BEHOEFT GEEN REKENING TE WORDEN GEHOUDEN MET DE CONCRETE GEVOLGEN VAN EEN OVEREENKOMST, WANNEER DEZE KENNELIJK ERTOE STREKT, DE MEDEDINGING TE VERHINDEREN, TE BEPERKEN OF TE VERVALSEN . DIT GELDT OOK VOOR EEN BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING . DE COMMISSIE MOCHT HAAR ONDERZOEK OM TE BEGINNEN DAN OOK BEPERKEN TOT DE STREKKING VAN DE AANBEVELING, ZONDER DE GEVOLGEN ERVAN NA TE GAAN .

40 IN DIT VERBAND MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT DE BESTREDEN AANBEVELING TOT DOEL HAD, DE FINANCIELE SITUATIE VAN DE ONDERNEMINGEN TE SANEREN . DEZE WAS IN HET GEDRANG GEKOMEN DOORDAT DE PREMIE-ONTVANGSTEN ONVOLDOENDE WAREN IN VERHOUDING TOT DE TE VERWACHTEN SCHADECLAIMS . MITSDIEN PAKTE DE AANBEVELING DE OORZAAK VAN HET VERSTOORDE EVENWICHT -*CONCURRENTIE MET STEEDS LAGERE PREMIES *- AAN DOOR MIDDEL VAN EEN FORFAITAIRE PREMIEVERHOGING .

41 VERZOEKERS AANBEVELING STREKTE ER DERHALVE TOE, DE PRIJS VAN DE DOOR HAAR LEDEN AANGEBODEN DIENSTEN COLLECTIEF, TOT EEN VAST TARIEF, TE VERHOGEN . IN DIT VERBAND ZIJ EROP GEWEZEN, DAT HET EERSTE IN ARTIKEL*85, LID*1, SUB*A, GEGEVEN VOORBEELD VAN CONCURRENTIEBEPERKEND GEDRAG JUIST BETREKKING HEEFT OP OVEREENKOMSTEN, BESLUITEN OF ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN DIE BESTAAN IN "HET RECHTSTREEKS OF ZIJDELINGS BEPALEN VAN DE AAN - OF VERKOOPPRIJZEN OF VAN ANDERE CONTRACTUELE VOORWAARDEN ".

42 BIJGEVOLG BEHOEFT NIET NADER TE WORDEN ONDERZOCHT OF, GELIJK INTERVENIENT BETOOGT, HET VOOR DE PREMIEBEREKENING NOODZAKELIJKE STATISTISCH ONDERZOEK DE SAMENWERKING VAN ALLE VERZEKERAARS OP EEN BEPAALDE VERZEKERINGSMARKT VEREIST . VOLSTAAN KAN WORDEN MET DE VASTSTELLING, DAT HET DIE VERZEKERAARS INGEVOLGE ARTIKEL*85, LID*1, NIET IS TOEGESTAAN, HUN GEDRAG MET BETREKKING TOT DE MARKTPRIJS VAN HUN DIENSTEN ONDERLING AF TE STEMMEN .

43 DE AANBEVELING STREKTE ER DERHALVE TOE, DE MEDEDINGING OP DE MARKT VAN DE INDUSTRIELE BRAND - EN BEDRIJFSONDERBREKINGSVERZEKERING TE BEPERKEN . MITSDIEN MOET HET VIERDE MIDDEL EVENEENS WORDEN VERWORPEN .

VIJFDE MIDDEL : BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN

44 IN HAAR BESCHIKKING STELT DE COMMISSIE VAST, DAT DE ONGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN IN DE EERSTE PLAATS HET GEVOLG IS VAN HET FEIT, DAT DE AANBEVELING OOK IS GERICHT TOT IN ANDERE LID-STATEN DAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GEVESTIGDE BRANDVERZEKERAARS, DIE OP DUITS GRONDGEBIED ALS HOOFDVERZEKERAAR, ENIG VERZEKERAAR OF HERVERZEKERAAR BEDRIJVIG ZIJN . OP GROND VAN DE DUITSE VOORSCHRIFTEN INZAKE HET TOEZICHT OP HET VERZEKERINGSWEZEN ZOUDEN DEZE VERZEKERAARS WELISWAAR -*AFGEZIEN VAN DE DOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD GEREGELDE MEDEVERZEKERING *- IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OVER EEN FILIAAL MOETEN BESCHIKKEN, DOCH VANUIT MEDEDINGINGSOOGPUNT BEZIEN ZOU DIT LAATSTE SLECHTS ALS EEN VERLENGSTUK VAN DE BUITENLANDSE VERZEKERAAR ZIJN TE BESCHOUWEN .

45 IN DE TWEEDE PLAATS GAAT DE BESCHIKKING ERVAN UIT, DAT DE PREMIEAANBEVELING TOT AFSCHERMING VAN DE MARKTEN TUSSEN DE LID-STATEN KAN LEIDEN EN DAARMEE DE DOOR HET VERDRAG GEWILDE ECONOMISCHE VERVLECHTING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT KAN BEMOEILIJKEN . DEZE AFSCHERMING ZOU NOG WORDEN VERSTERKT DOORDAT DE HERVERZEKERAARS DE PREMIEBEREKENINGSCLAUSULE TOEPASSEN, WAARDOOR OOK DRUK KAN WORDEN UITGEOEFEND OP BRANDVERZEKERAARS UIT ANDERE LID-STATEN, DIE IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BEDRIJVIG ZIJN ZONDER ALDAAR EEN VESTIGING TE HEBBEN .

46 TEGEN DE VASTSTELLINGEN VAN DE COMMISSIE OP DIT PUNT VOERT VERZOEKER EEN AANTAL ARGUMENTEN AAN, DIE IN WEZEN KUNNEN WORDEN SAMENGEVAT ALS VOLGT . VAN EEN TUSSENSTAATSE HANDEL ZOU GEEN SPRAKE ZIJN, AANGEZIEN GRENSOVERSCHRIJDENDE PRESTATIES IN DE VERZEKERINGSSECTOR NIET BESTAAN; DERGELIJKE CONTRACTEN ZOUDEN NAAR DUITS RECHT ONMOGELIJK ZIJN WEGENS DE VOOR BUITENLANDSE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN GELDENDE VESTIGINGSPLICHT . IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN DIENAANGAANDE IN DE BESCHIKKING WORDT GESTELD, ZOUDEN FILIALEN VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN GEEN "VERLENGSTUK" VAN DE MOEDERMAATSCHAPPIJ ZIJN; ZIJ ZOUDEN VEELEER AUTONOME ECONOMISCHE EENHEDEN ZIJN EN DERHALVE -*VANUIT HET OOGPUNT VAN HET MEDEDINGINGSRECHT GEZIEN *- ZELFSTANDIGE ONDERNEMINGEN . DAARMEE ZOU DE AANBEVELING ALLEEN NATIONALE SITUATIES TREFFEN . ZIJ ZOU DE MEDEDINGINGSPOSITIE VAN BUITENLANDSE VERZEKERAARS IN IEDER GEVAL NIET WIJZIGEN . OP HET GEBIED VAN DE MEDEVERZEKERINGEN -*NAAR DUITS RECHT HET ENIGE GEBIED WAAR DE VESTIGINGSPLICHT NIET GELDT *- ZOU TOCH AL GEEN VRIJHEID VAN HANDELEN BESTAAN, AANGEZIEN DE MEDEVERZEKERAARS ZICH BIJ DE VASTSTELLING VAN DE PREMIES RICHTEN NAAR DE HOOFDVERZEKERAAR .

47 HET VERWEER VAN DE COMMISSIE HEEFT DE BETROKKENEN AANGEZET TOT EEN DIEPGAANDE DISCUSSIE OVER HET BEGRIP "FILIAAL" EN DE RECHTSPOSITIE DAARVAN . DAAROP BEHOEFT EVENWEL NIET TE WORDEN INGEGAAN . DE BEIDE IN DE BESTREDEN BESCHIKKING AANGEVOERDE REDENEN ZIJN VOLGENS HET HOF GEGROND EN RECHTVAARDIGEN DE CONCLUSIE, DAT DE AANBEVELING DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KAN BEINVLOEDEN .

48 IN DE EERSTE PLAATS IS TUSSENSTAATSE HANDEL OP VERZEKERINGSGEBIED NIET UITGESLOTEN OP GROND VAN DE OMSTANDIGHEID, DAT EEN IN EEN ANDERE LID-STAAT GEVESTIGDE VERZEKERINGSONDERNEMING IN DE BONDSREPUBLIEK EEN VESTIGING MOET OPRICHTEN OM ALDAAR BEDRIJVIG TE MOGEN ZIJN . OOK INDIEN DE AANBEVELING ALLEEN HET FILIAAL MOCHT TREFFEN, ZOUDEN DAARDOOR DE FINANCIELE BANDEN TUSSEN FILIAAL EN MOEDERVENOOOTSCHAP KUNNEN WORDEN BEINVLOED, ONGEACHT DE VRAAG, IN HOEVERRE HET FILIAAL JURIDISCH ZELFSTANDIG IS .

49 IN DAT VERBAND MOET WORDEN TOEGEGEVEN, DAT TOEN DE COMMISSIE HAAR BESCHIKKING GAF, DE DUITSE WETTELIJKE REGELING ZEER RESTRICTIEF WAS INZAKE DE UITOEFENING VAN HET VERZEKERINGSBEDRIJF IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DOOR IN EEN ANDERE LID-STAAT GEVESTIGDE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN . DEZE MAATSCHAPPIJEN MOCHTEN HET VERZEKERINGSBEDRIJF WEL UITOEFENEN, WANNEER ZIJ IN DE BONDSREPUBLIEK EEN FILIAAL OPRICHTTEN OF DEELNAMEN AAN MEDEVERZEKERINGEN TER DEKKING VAN IN DE BONDSREPUBLIEK GELEGEN RISICO' S . WANNEER DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING ECHTER BEPAALDE ACTIVITEITEN DIE HET HANDELSVERKEER TUSSEN LID-STATEN RAKEN, TOESTAAT, KAN DIE REGELING NIET WORDEN INGEROEPEN TEN BETOGE, DAT ARTIKEL*85, LID*1, OP BEPERKINGEN VAN DE MEDEDINGING OP HET GEBIED VAN DIE ACTIVITEITEN NIET VAN TOEPASSING IS .

50 IN DE TWEEDE PLAATS HEEFT DE LINEAIRE PREMIEVERHOGING, DIE NIET GERECHTVAARDIGD IS OP GROND VAN DE INDIVIDUELE SITUATIE VAN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN, EEN WEERSLAG OP DE POSITIE VAN BUITENLANDSE VERZEKERAARS DIE HUN DIENSTEN -*OOK VIA HUN FILIALEN *- VOORDELIGER KUNNEN AANBIEDEN . DE AANBEVELING BEOOGT DERHALVE, DE TOEGANG TOT DE DUITSE MARKT TE BEMOEILIJKEN .

51 MITSDIEN FAALT HET VIJFDE MIDDEL .

ZESDE MIDDEL : TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN ARTIKEL 85, LID 3

52 DE AANBEVELING IS OP 23 SEPTEMBER 1982 BIJ DE COMMISSIE AANGEMELD . DE BESCHIKKING STELT VAST, DAT DERHALVE OP GROND VAN ARTIKEL*4, LID*1, VAN VERORDENING NR.*17 GEEN VRIJSTELLING KAN WORDEN VERLEEND VOOR DE PERIODE TUSSEN JUNI 1980 EN DE AANMELDING . VERZOEKER HEEFT ZULKS NIET BETWIST .

53 VOOR DE PERIODE NA DE AANMELDING ACHT VERZOEKER DE BESCHIKKING ECHTER ONJUIST . ZIJNS INZIENS WAS AAN ALLE VOORWAARDEN VOOR EEN VRIJSTELLING VOLDAAN . DE LITIGIEUZE AANBEVELING ZOU OBJECTIEF NOODZAKELIJK ZIJN GEWEEST OM -*ZONDER NADEEL VOOR DE BELANGEN VAN DE VERZEKERDEN *- DE RENTABILITEIT VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN TE HERSTELLEN . IN DIT VERBAND ZOU HET INTERESSANT ZIJN, DAT HET BUNDESKARTELLAMT HEEFT BESLIST, DAT DE AANBEVELING NAAR DUITS RECHT GEEN MISBRUIK OPLEVERT .

54 BELANGHEBBENDEN ZIJN HET ER INZONDERHEID NIET OVER EENS, OF DE AANBEVELING KAN BIJDRAGEN TOT VERBETERING VAN DE DIENSTVERLENING IN DE BETROKKEN SECTOR . DIENAANGAANDE ERKENT DE BESTREDEN BESCHIKKING DAT EEN VAN VERZOEKERS BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN, TE WETEN DAT DE SCHADESTATISTIEKEN DIE TER BESCHIKKING VAN ELKE ONDERNEMING AFZONDERLIJK STAAN, ONVOLDOENDE GEGEVENS BEVATTEN VOOR EEN JUISTE PREMIEBEREKENING, OP ZICH VALABEL IS . VOLGENS DE COMMISSIE KAN DAARUIT EVENWEL NIET WORDEN AFGELEID, DAT DE BESLISSING VAN EEN VERENIGING WAARBIJ PREMIEVERHOGINGEN VAN 10%, 20% OF ZELFS 30% WORDEN AANBEVOLEN, EEN MAATREGEL IS TER VERBETERING VAN DE DIENSTVERLENING IN DE VERZEKERINGSSECTOR . OOK DE OMSTANDIGHEID, DAT OP GROND VAN HET DOEL VAN SCHADEVERZEKERINGEN EN DE BETROKKEN VOORSCHRIFTEN VOORTDUREND AAN DE VERPLICHTINGEN UIT VERZEKERINGSCONTRACTEN MOET KUNNEN WORDEN VOLDAAN -*MET INACHTNEMING VAN HET BEGINSEL VAN GESCHEIDEN VERZEKERINGSBRANCHES *- ZOU NIET IMPLICEREN, DAT DE FORFAITAIRE PREMIEVERHOGING TOT EEN BETERE DIENSTVERLENING IN DE VERZEKERINGSSECTOR LEIDT .

55 VERVOLGENS WORDT IN DE BESTREDEN BESCHIKKING OPGEMERKT, DAT DE AANBEVELING VERDER GAAT DAN WAT KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN AANVAARDBARE SAMENWERKING TUSSEN SCHADEVERZEKERAARS VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE ANALYSE VAN SCHADESTATISTIEKEN EN VOOR DE OMZETTING VAN DE RESULTATEN VAN DIE SAMENWERKING IN VOOR DE PRAKTIJK BRUIKBARE INDICATIES VOOR DE OPSTELLING VAN VERZEKERINGSCONTRACTEN . DAT HIER SPRAKE IS VAN OVERMACHT, ZOU NIET ALLEEN BLIJKEN UIT HET FEIT, DAT EEN FORFAITAIRE VERHOGING VAN 10%, 20% OF 30% NIET IN HET MINST REKENING HOUDT MET DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE INDIVIDUELE VERZEKERAARS . EEN EN ANDER ZOU OOK REEDS BLIJKEN UIT HET AAN DEZE VERHOGING TEN GRONDSLAG LIGGENDE BEGINSEL VAN DE VASTSTELLING VAN BRUTOPREMIES, DAT WIL ZEGGEN VAN PREMIES DIE, ZONDER INACHTNEMING VAN DE INDIVIDUELE KOSTEN - EN OPBRENGSTENSITUATIE, ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN EN WINSTMARGES IN DE VORM VAN PERCENTAGES VAN DE STATISTISCH VASTGESTELDE SCHADEKOSTEN INHOUDEN .

56 DEZE ARGUMENTERING IS VOLGENS VERZOEKER ONJUIST . DE AANBEVELING ZOU ALLEEN SLAAN OP EEN VERHOGING VAN DE DAADWERKELIJK GEINDE PREMIES EN NIET OP EEN BRUTOTARIEF . BOVENDIEN ZOUDEN AANBEVELINGEN INZAKE BRUTOPREMIES AAN EEN OBJECTIEVE NOODZAAK BEANTWOORDEN EN OVERAL GEBRUIKELIJK ZIJN .

57 INTERVENIENT ONDERSTEUNT DIT ARGUMENT . HIJ BETOOGT, DAT DE COMMISSIE GEEN REKENING HEEFT GEHOUDEN MET DE INVLOED VAN DE AANBEVELING OP ANDERE BRANCHES DAN DE BRANDVERZEKERING . DE SANERING VAN DE BRANDVERZEKERINGSBRANCHE ZOU IMMERS TOT BETERE RESULTATEN IN DE ANDERE BRANCHES LEIDEN . DE AANBEVOLEN PREMIEVERHOGING ZOU NIET ALLEEN WAARBORGEN, DAT DE VERPLICHTINGEN UIT INDUSTRIELE BRANDVERZEKERINGSCONTRACTEN STEEDS KONDEN WORDEN NAGEKOMEN; ZIJ HAD OOK TOT DOEL, DE ANDERE BRANCHES TE BEVRIJDEN VAN LASTEN DIE ZIJ NIET DIENDEN TE DRAGEN .

58 HIEROMTRENT MOET WORDEN OPGEMERKT, DAT DE COMMISSIE OP GROND VAN ARTIKEL*85, LID*3, DIENDE NA TE GAAN, OF DE BESTREDEN AANBEVELING BIJDROEG TOT EEN VERBETERING VAN DE DIENSTVERLENING OP DE VERZEKERINGSMARKT . IN DAT VERBAND WAS ZIJ TERECHT VAN OORDEEL, DAT ZIJ NIET ALLEEN MOEST ONDERZOEKEN OF DE AANBEVELING WAS BEDOELD OM DE DOOR DE VOORTDURENDE DALING VAN DE PREMIES VAN DE INDUSTRIELE BRAND - EN BEDRIJFSONDERBREKINGSVERZEKERING VEROORZAAKTE -*REELE *- PROBLEMEN OP DE MARKT OP TE LOSSEN, EN OF DE AANBEVELING HIERBIJ HET AANGEWEZEN MIDDEL WAS, MAAR OOK OF DE AANBEVOLEN MAATREGELEN NIET VERDER GINGEN DAN DAARTOE NOODZAKELIJK WAS .

59 DAARTOE BEHOEFT NIET TE WORDEN INGEGAAN OP ALLE ARGUMENTEN EN OP DE AAN HET HOF OVERGELEGDE DESKUNDIGENRAPPORTEN MET BETREKKING TOT DE INVLOED VAN DE AANBEVELING OP DE BRUTOPREMIES, NOCH OP DE VRAAG OF EEN ONDERNEMERSVERENIGING DIE DE BETROKKEN SECTOR WIL SANEREN, DE BRUTOPREMIES ALS UITGANGSPUNT MOET NEMEN . DE COMMISSIE HAD ALLEEN TE BEOORDELEN, OF DE COLLECTIEVE, FORFAITAIRE EN LINEAIRE PREMIEVERHOGING GERECHTVAARDIGD WAS TER BEREIKING VAN HET NAGESTREEFDE DOEL .

60 AANGEZIEN DIE VERHOGING ALGEMEEN EN ONGEDIFFERENTIEERD WAS, LEIDDE ZIJ TOT HOGERE PREMIES DIE NIET ALLEEN DE DEKKING VAN DE DOOR DE VERZEKERDE SCHADEGEVALLEN VEROORZAAKTE KOSTEN OMVATTEN, MAAR OOK DE BEDRIJFSKOSTEN VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN . UIT HET DOSSIER BLIJKT ECHTER, DAT DE BEDRIJFSKOSTEN PER VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VERSCHILLEN . DOOR EEN GLOBALE PREMIEVERHOGING WERD DE MEDEDINGING DERHALVE STERKER BEPERKT DAN TER BEREIKING VAN HET NAGESTREEFDE DOEL NOODZAKELIJK WAS .

61 DOOR VAST TE STELLEN, DAT ONDER DIE OMSTANDIGHEDEN DE NADELEN VAN DE GEKOZEN OPLOSSING UIT HET OOGPUNT VAN HET MEDEDINGINGSRECHT ZWAARDER WOGEN DAN DE VOORDELEN, ZODAT GEEN VERBETERING VAN DE DIENSTVERLENING OP DE VERZEKERINGSMARKT WERD BEREIKT, HEEFT DE COMMISSIE DE GRENZEN VAN DE HAAR IN HET KADER VAN ARTIKEL*85, LID*3, EEG-VERDRAG TOEKOMENDE BEOORDELINGSVRIJHEID NIET OVERSCHREDEN .

62 HET BETOOG DAT AAN ALLE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL*85, LID*3, WAS VOLDAAN EN DAT DE COMMISSIE DERHALVE VRIJSTELLING VAN HET VERBOD VAN ARTIKEL*85, LID*1, HAD MOETEN VERLENEN, IS DAN OOK ONGEGROND . MITSDIEN IS HET ZESDE MIDDEL ONGEGROND .

63 UIT HET VOORGAANDE VOLGT, DAT HET BEROEP IN ZIJN GEHEEL MOET WORDEN VERWORPEN .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

64 INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERZOEKER IN HET ONGELIJK IS GESTELD, DIENT HIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN . HET GESAMTVERBAND DER DEUTSCHE VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E.V ., INTERVENIENT TER ONDERSTEUNING VAN VERZOEKER, DIENT ZIJN EIGEN KOSTEN TE DRAGEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERSTAAT DAT HET GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E.V . DE OP ZIJN INTERVENTIE GEVALLEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

3 ) VERWIJST VERZOEKER IN DE OVERIGE KOSTEN .