61983J0293

ARREST VAN HET HOF VAN 13 FEBRUARI 1985. - FRANCOISE GRAVIER TEGEN STAD LUIK. - VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, LUIK. - NON-DISCRIMINATIE - TOEGANG TOT HET ONDERWIJS VOOR BEROEPSOPLEIDING. - ZAAK 293/83.

Jurisprudentie 1985 bladzijde 00593
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00283
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00071
Finse bijz. uitgave bladzijde 00073


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . EEG-VERDRAG - MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED - BEROEPSOPLEIDING - TOEGANG TOT ONDERWIJS - TOEPASSELIJKHEID VERDRAGSBEPALINGEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 128 )

2 . GEMEENSCHAPSRECHT - BEGINSELEN - GELIJKHEID VAN BEHANDELING - DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT - IN LID-STAAT GEGEVEN BEROEPSONDERWIJS - HEFFING VAN INSCHRIJVINGSGELD OF ' ' SCHOOLGELD ' ' UITSLUITEND VAN ONDERDANEN VAN ANDERE LID-STATEN - VERBOD

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 7 )

3 . SOCIALE POLITIEK - GEMEENSCHAPPELIJK BELEID MET BETREKKING TOT BEROEPSOPLEIDING - BEROEPSOPLEIDING - BEGRIP - ONDERWIJS IN STRIPTEKENEN-DAARONDER BEGREPEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 128 )

Samenvatting


1 . DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS EN HET ONDERWIJSBELEID ALS ZODANIG BEHOREN WELISWAAR NIET TOT DE ONDERWERPEN DIE HET VERDRAG ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN HEEFT GEBRACHT , DOCH DE TOEGANG TOT EN DEELNEMING AAN HET ONDERWIJS EN HET LEERLINGENSTELSEL , ZEKER WANNEER HET EEN BEROEPSOPLEIDING BETREFT , VALLEN NIET BUITEN HET GEMEENSCHAPSRECHT . BLIJKENS DE VERSCHILLENDE DOOR DE RAAD TERZAKE VASTGESTELDE HANDELINGEN EN PROGRAMMA ' S KRIJGT HET IN ARTIKEL 128 EEG-VERDRAG VOORZIENE GEMEENSCHAPPELIJK BELEID MET BETREKKING TOT DE BEROEPSOPLEIDING GELEIDELIJK GESTALTE . HET VORMT OVERIGENS EEN NOODZAKELIJKE SCHAKEL IN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENSCHAP , WIER DOELSTELLINGEN ON DER MEER HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN ALSMEDE DE MOBILITEIT EN DE VERBETERING VAN DE LEVENSSTANDAARD VAN WERKNEMERS OMVATTEN . HIERUIT VOLGT , DAT DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT EEN BEROEPSOPLEIDING ONDER DE WERKINGSSFEER VAN HET EEG-VERDRAG VALLEN .

2 . HET HEFFEN VAN EEN VERGOEDING , INSCHRIJVINGSGELD OF SCHOOLGELD VAN STUDENTEN DIE ONDERDAAN ZIJN VAN EEN ANDERE LID-STAAT , ALS VOORWAARDE VOOR TOELATING TOT HET BEROEPSONDERWIJS , TERWIJL EEN DERGELIJKE LAST NIET WORDT OPGELEGD AAN EIGEN ONDERDANEN , VORMT EEN DOOR ARTIKEL 7 EEG-VER DRAG VERBODEN DISCRIMINATIE OP GROND VAN DE NATIONALITEIT .

3 . IEDERE ONDERWIJSVORM DIE OPLEIDT VOOR EEN SPECIFIEK BEROEP , VAK OF BETREKKING , OF DIE BIJZONDERE BEKWAAMHEID VERLEENT OM EEN DERGELIJK BEROEP , VAK OF BETREKKING UIT TE OEFENEN , VALT ONDER HET BEGRIP BEROEPSOPLEIDING , ONGEACHT DE LEEFTIJD EN HET OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE LEERLINGEN OF STUDENTEN , EN ZELFS INDIEN IN HET STUDIEPROGRAMMA EEN AANTAL ALGEMENE VAKKEN ZIJN OPGENOMEN . DERHALVE VALT ONDER HET BEGRIP BEROEPSOPLEIDING OOK ONDERWIJS IN HET TEKENEN VAN STRIPS , GEGEVEN AAN EEN INRICHTING VOOR HOGER KUNSTONDERWIJS .

Partijen


IN ZAAK 293/83 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LUIK , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

FRANCOISE GRAVIER

EN

STAD LUIK

IN TEGENWOORDIGHEID VAN

BELGISCHE STAAT EN FRANSE GEMEENSCHAP ,

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 7 EN 59 EEG-VERDRAG ,

Overwegingen van het arrest


1 BIJ BESCHIKKING VAN 23 DECEMBER 1983 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 28 DECEMBER DAARAANVOLGEND , HEEFT DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LUIK KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG .

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN PROCEDURE IN KORT GEDING WAARIN FRANCOISE GRAVIER , STUDENTE AAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN TE LUIK , VERZOEKT OM EEN VERBOD AAN DE STAD LUIK OM VAN HAAR BETALING TE EISEN VAN EEN VERGOEDING GENAAMD ' ' SCHOOLGELD ' ' , DIE NIET IS VERSCHULDIGD DOOR BELGISCHE STUDENTEN . DE STAD LUIK HEEFT DE BELGISCHE STAAT , ALS AUTEUR VAN DE CIRCULAIRE DIE DE INNING VAN EEN SCHOOLGELD OPLEGT , EN DE FRANSE GEMEENSCHAP , ALS GEWESTELIJKE INSTANTIE WAARONDER HET KUNSTONDERWIJS RESSORTEERT , ALS TUSSENKOMENDE PARTIJEN GEDAGVAARD .

3 BLIJKENS HET DOSSIER BEPAALT ARTIKEL 12 VAN DE BELGISCHE WET VAN 29 MEI 1959 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE ONDERWIJSWETGEVING ( BELGISCH STAATSBLAD VAN 19 JUNI 1959 ), DAT HET LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS IN HET OPENBAAR ONDERWIJS EN IN DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN KOSTELOOS IS , EN DAT DE INRICHTINGEN VOOR POST-SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS MAAR BEPERKTE INSCHRIJVINGSGELDEN MOGEN INNEN OM ER HUN SOCIALE DIENST MEE TE FINANCIEREN . SINDS HET SCHOOLJAAR 1976-1977 EVENWEL MACHTIGEN DE OPEENVOLGENDE WETTEN HOUDENDE DE BEGROTING VAN ONDERWIJS DE MINISTER VAN ONDERWIJS , OM IN AFWIJKING VAN VOORNOEMD ARTIKEL 12 ' ' EEN SCHOOLGELD VAST TE STELLEN VOOR DE BUITENLANDSE LEERLINGEN EN STUDENTEN VAN WIE DE OUDERS NIET IN BELGIE ZIJN GEDOMICILIEERD EN DIE ONDERWIJS GENIETEN IN EEN RIJKSINRICHTING OF IN EEN DOOR DE STAAT GESUBSIDIEERDE INRICHTING VOOR VOORSCHOOLS ONDERWIJS , BASISONDERWIJS , BUITENGEWOON ONDERWIJS , SECUNDAIR ONDERWIJS , HOGER ONDERWIJS VAN HET KORTE OF VAN HET LANGE TYPE EN HOGER TECHNISCH ONDERWIJS VAN DE 2E EN VAN DE 3E GRAAD . ' '

4 OP GROND VAN EEN DEZER WETTEN - IN CASU ARTIKEL 15 VAN DE BEGROTINGSWET VOOR HET JAAR 1983 - HEEFT DE MINISTER VAN ONDERWIJS BIJ CIRCULAIRE NR . 83.24 G VAN 30 JUNI 1983 ( BELGISCH STAATSBLAD VAN 3 FEBRUARI 1984 ) VOOR HET JAAR 1983-1984 , EVENALS VOOR DE VOORGAANDE JAREN , EEN SCHOOLGELD OPGELEGD AAN DE LEERLINGEN EN STUDENTEN DIE NIET VAN BELGISCHE NATIONALITEIT ZIJN EN ONDERWIJS GENIETEN IN EEN DOOR DE STAAT INGERICHTE OF GESUBSIDIEERDE INRICHTING VOOR VOLLEDIG KUNSTONDERWIJS . VOLGENS DEZE CIRCULAIRE ZIJN VAN DE BETALING VAN HET SCHOOLGELD ONDER MEER VRIJGESTELD STUDENTEN WAARVAN EEN DER OUDERS DE BELGISCHE NATIONALITEIT BEZIT , STUDENTEN VAN LUXEMBURGSE NATIONALITEIT EN STUDENTEN WAARVAN DE VADER OF MOEDER IN BELGIE VERBLIJFT , ER ZIJN OF HAAR VOORNAAMSTE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT DAN WEL EEN VERVANGINGSINKOMEN OF PENSIOEN GENIET , EN ER BELASTINGPLICHTIG IS .

5 VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING , F . GRAVIER , IS VAN FRANSE NATIONALITEIT ; HAAR OUDERS WONEN IN FRANKRIJK . ZIJ KWAM IN 1982 NAAR BELGIE OM AAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN TE LUIK EEN OPLEIDING TE VOLGEN IN HET TEKENEN VAN STRIPS , EEN VIERJARIGE HOGERE KUNSTOPLEIDING . VOOR HET SCHOOLJAAR 1982-1983 VERZOCHT ZIJ TE WORDEN VRIJGESTELD VAN DE BFR 24 622 SCHOOLGELD DAT BUITENLANDSE STUDENTEN IN HET HOGER KUNSTONDERWIJS MOESTEN BETALEN . BIJ BRIEF VAN 7 OKTOBER 1983 DEELDE DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN HAAR MEE , DAT HAAR VERZOEK WAS AFGEWEZEN OP GROND DAT ' ' ELKE BUITENLANDSE STUDENT MOET WETEN DAT HET ONDERWIJS NIET GRATIS IS , EN EROP VOORBEREID MOET ZIJN , SCHOOLGELD TE BETALEN . ' '

6 NA AFWIJZING VAN HAAR VERZOEK WERD GRAVIER VERZOCHT , HET SCHOOLGELD VOOR DE JAREN 1982-1983 EN 1983-1984 TE BETALEN . TOEN DE GEVORDERDE BEDRAGEN NIET TIJDIG WAREN VOLDAAN , WERD HAAR INSCHRIJVING VOOR HET JAAR 1983-1984 GEWEIGERD . EEN GEVOLG DAARVAN WAS , DAT HAAR VERBLIJFSVERGUNNING IN BELGIE NIET WERD VERLENGD . DAAROP WENDDE ZIJ ZICH TOT DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LUIK , TEN EINDE VRIJSTELLING VAN HET SCHOOLGELD EN AFGIFTE VAN ALLE VOOR DE VERLENGING VAN HAAR VERBLIJF IN BELGIE VEREISTE ATTESTEN TE BEKOMEN .

7 IN DE PROCEDURE VOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK HEEFT VERZOEKSTER DE GELDIGHEID BETWIST VAN DE MINISTERIELE CIRCULAIRES DIE HET LITIGIEUZE SCHOOLGELD OPLEGGEN . HAARS INZIENS KAN ZIJ NIET WORDEN VERPLICHT TOT BETALING VAN EEN SCHOOLGELD , DAT BELGISCHE ONDERDANEN NIET BEHOEVEN TE BETALEN : BEHALVE DAT EEN DERGELIJKE VERPLICHTING EEN DOOR ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG VERBODEN DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT VORMT , MOET EEN ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT DIE NAAR BELGIE KOMT OM TE STUDEREN , DAARTOE DE VRIJHEID HEBBEN ALS DEGENE TE WIENS BEHOEFTE EEN DIENST WORDT VERRICHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 59 EEG-VERDRAG .

8 DE STAD LUIK , VERWEERSTER IN HET HOOFDGEDING , HEEFT AAN VERZOEKSTER EEN VOORLOPIG BEWIJS VAN INSCHRIJVING DOEN AFGEVEN , ZODAT DEZE HAAR VERBLIJF IN BELGIE KON REGULARISEREN . ZIJ WAS VOORTS VAN OORDEEL , DAT DE BELGISCHE STAAT EN DE FRANSE GEMEENSCHAP , ALS TUSSENKOMENDE PARTIJEN , UITLEG VERSCHULDIGD WAREN NAAR AANLEIDING VAN DE BEZWAREN TEGEN DE CIRCULAIRES INZAKE DE BETALING VAN SCHOOLGELD .

9 NA DE SPOEDEISENDHEID VAN HET VERZOEK TE HEBBEN ERKEND HEEFT DE GEADIEERDE RECHTER GEOORDEELD , DAT HET GEDING VRAGEN OMTRENT DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT DEED RIJZEN ; HIJ HEEFT DAAROP DE BEHANDELING VAN DE ZAAK GESCHORST IN AFWACHTING VAN EEN UITSPRAAK VAN HET HOF OVER DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAGEN :

' ' 1 ) MAG NAAR GEMEENSCHAPSRECHT WORDEN AANGENOMEN DAT ONDERDANEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP , DIE ZICH NAAR EEN ANDERE LID-STAAT BEGEVEN MET ALS ENIG DOEL ALDAAR GEREGELD LESSEN TE VOLGEN AAN EEN INSTELLING DIE EEN ONDERWIJSPROGRAMMA VOOR MET NAME DE BEROEPSOPLEIDING ORGANISEERT , TEN OPZICHTE VAN DEZE INSTELLING BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG VALLEN ?

' ' 2 ) ZO JA , OP GROND VAN WELKE CRITERIA MOET WORDEN BEOORDEELD OF HET ONDERWIJS IN HET TEKENEN VAN STRIPS BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN DAT VERDRAG VALT ?

' '

10 LUIDENS DE VERWIJZINGSBESCHIKKING IS DE NATIONALE RECHTER VAN OORDEEL , DAT HET MIDDEL VOLGENS HETWELK BELGEN ZICH KOSTELOOS KUNNEN INSCHRIJVEN AAN EEN INRICHTING ALS DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN VAN DE STAD LUIK , EN DAT ONDERDANEN VAN ANDERE LID-STATEN DIT DERHALVE EVENEENS MOETEN KUNNEN DOEN , ALLEEN KAN WORDEN AANVAARD INDIEN OP VERZOEKSTER , DIE UITSLUITEND NAAR BELGIE IS GEKOMEN OM TE STUDEREN , DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG VAN TOEPASSING ZIJN . NA TE HEBBEN OVERWOGEN , DAT HET ANTWOORD OP DE VRAAG OF STUDENTEN PERSONEN ZIJN TE WIENS BEHOEVE DIENSTEN WORDEN VERRICHT , NIET EENSLUIDEND KAN WORDEN BEANTWOORD , PONEERT DE VERWIJZENDE RECHTER DAT , ZELFS INDIEN DIE VRAAG ONTKENNEND WORDT BEANTWOORD , DAARUIT NIET KAN WORDEN AFGELEID DAT DE TOEGANG TOT HET ONDERWIJS BUITEN DE WERKINGSSFEER VAN HET EEG-VERDRAG VALT . UIT HET ARREST VAN HET HOF VAN 13 JULI 1983 ( ZAAK 152/82 , JURISPR . 1983 , BLZ . 2423 ) ZOU IMMERS BLIJKEN , DAT ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN HET FEIT DAT ONDERDANEN VAN ANDERE LID-STATEN VOOR DE TOELATING TOT EEN BEROEPSOPLEIDING EEN INSCHRIJVINGSGELD MOETEN BETALEN DAT EIGEN ONDERDANEN NIET HOEVEN TE BETALEN , ONDER DE WERKINGSSFEER VAN HET EEG-VERDRAG KAN VALLEN .

11 TEGEN DEZE ACHTERGROND MOET OM TE BEGINNEN WORDEN ONDERZOCHT , OF HET INVOEREN VAN HET IN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING BEDOELDE SCHOOLGELD AL DAN NIET EEN ' ' DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT ' ' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG IS .

12 DE BELGISCHE STAAT EN DE FRANSE GEMEENSCHAP HEBBEN VOOR HET HOF BETOOGD , DAT VAN BUITENLANDSE STUDENTEN EEN FINANCIELE BIJDRAGE VOOR HET GENOTEN ONDERWIJS WORDT GEVRAAGD OP GROND DAT IN BELGIE SINDS 1976 EEN WANVERHOUDING BESTOND TUSSEN HET AANTAL BUITENLANDSE STUDENTEN IN BELGIE EN HET AANTAL BELGISCHE STUDENTEN IN HET BUITENLAND . DEZE WANVERHOUDING ZOU OP ONDERWIJSGEBIED TOT ERNSTIGE BUDGETTAIRE GEVOLGEN HEBBEN GELEID , ZODAT DE BELGISCHE REGERING DE STUDENTEN , ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LID-STAAT , DIE IN BELGIE NORMALITER GEEN BELASTING BETALEN , HEEFT MOETEN VERZOEKEN EEN DEEL VAN DE ONDERWIJSKOSTEN OP ZICH TE NEMEN . DOOR DEZE BIJDRAGE IN DE KOSTEN ZOUDEN BUITENLANDSE STUDENTEN NIET WORDEN GEDISCRIMINEERD , MAAR JUIST OP VOET VAN GELIJKHEID WORDEN GESTELD MET BELGISCHE ONDERDANEN .

13 BLIJKENS HET DOOR DE COMMISSIE OVERGELEGDE CIJFERMATERIAAL IS DE MOBILITEIT VAN STUDENTEN IN DE GEMEENSCHAP EEN MARGINAAL VERSCHIJNSEL , MAAR IS BELGIE DE LID-STAAT WAAR HET PERCENTAGE STUDENTEN UIT ANDERE LID-STATEN OP HET TOTAAL AANTAL STUDENTEN HET HOOGST IS . BLIJKENS DE VERSTREKTE GEGEVENS IS BELGIE VOORTS DE ENIGE LID-STAAT WAAR BUITENLANDSE STUDENTEN SCHOOLGELD MOETEN BETALEN , HOEWEL GRIEKENLAND TER WILLE VAN DE RECIPROCITEIT EEN IDENTIEK BEDRAG VORDERT VAN AAN GRIEKSE UNIVERSITEITEN INGESCHREVEN BELGISCHE STUDENTEN . DE COMMISSIE IS OVERIGENS VAN OORDEEL , DAT DE HEFFING VAN HET LITIGIEUZE SCHOOLGELD NEERKOMT OP EEN ONGELIJKE BEHANDELING VAN BELGISCHE STUDENTEN ( ONGEACHT OF ZIJ DAN WEL HUN OUDERS AL DAN NIET IN BELGIE BELASTING BETALEN ) EN ONDERDANEN VAN ANDERE LID-STATEN , EN DAT DEZE ONGELIJKE BEHANDELING OP DE NATIONALITEIT VAN DE STUDENTEN BERUST .

14 ER ZIJ OP GEWEZEN , DAT BLIJKENS DE INHOUD VAN DE BELGISCHE WETTELIJKE REGELING EN DE TER ZAKE VAN DE HEFFING VAN HET SCHOOLGELD GEVOLGDE PRAKTIJK , DE KOSTEN VOOR HOGER KUNSTONDERWIJS NIET WORDEN VERHAALD OP BELGISCHE STUDENTEN , TERWIJL BUITENLANDSE STUDENTEN EEN DEEL VAN DEZE KOSTEN MOETEN DRAGEN . HET BETREFT HIER DERHALVE EEN ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN DE NATIONALITEIT AAN WELKE VASTSTELLING NIET WORDT AFGEDAAN DOOR DE ENKELE OMSTANDIGHEID , DAT ER OP HET ONDERSCHEID TUSSEN BELGISCHE EN BUITENLANDSE STUDENTEN EEN AANTAL UITZONDERINGEN BESTAAN , WAARVAN SOMMIGE ZIJN GEBASEERD OP DE NATIONALITEIT - TE DENKEN VALT AAN DE BIJZONDERE BEHANDELING VAN LUXEMBURGSE STUDENTEN - EN SOMMIGE OP ANDERE CRITERIA , ZOALS DE OMSTANDIGHEID DAT DE OUDERS IN BELGIE WONEN EN DAAR BELASTING BETALEN .

15 EEN DERGELIJKE ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN DE NATIONALITEIT VORMT EEN DOOR ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG VERBODEN DISCRIMINATIE , INDIEN ZIJ BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN HET VERDRAG VALT .

16 DE BRITSE EN DE DEENSE REGERING HEBBEN UITING GEGEVEN AAN HUN BEZORGDHEID OP DIT PUNT . HUNS INZIENS DOET DE ONDERHAVIGE ZAAK PRINCIPIELE PROBLEMEN RIJZEN , WAARVAN HET BELANG DE VRAGEN VAN DE VERWIJZENDE RECHTER TE BOVEN GAAT . NA DE STELLING TE HEBBEN BETWIST , DAT DEGENE DIE IN EEN ANDERE LID-STAAT WIL GAAN STUDEREN KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN PERSOON TE WIENS BEHOEVE EEN DIENST WORDT VERRICHT , HEBBEN ZIJ BETOOGD DAT ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG EEN LID-STAAT NIET BELET , EIGEN ONDERDANEN OP ONDERWIJSGEBIED GUNSTIGER TE BEHANDELEN , MET NAME OP HET VLAK VAN DE TOEGANG TOT HET ONDERWIJS , STUDIEBEURZEN EN -TOELAGEN , ANDERE SOCIALE FACILITEITEN VOOR STUDENTEN ALSOOK DE BIJDRAGE VAN DE STUDENTEN IN DE ONDERWIJSKOSTEN . OP DEZE PUNTEN ZOU ELKE LID-STAAT JEGENS EIGEN ONDERDANEN BIJZONDERE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEBBEN .

17 DE COMMISSIE IS DAARENTEGEN PRIMAIR VAN OORDEEL , DAT HET ONVERENIGBAAR IS MET ARTIKEL 59 EEG-VERDRAG OM VAN STUDENTEN DIE ONDERDAAN ZIJN VAN EEN ANDERE LID-STAAT SCHOOLGELD TE HEFFEN , INDIEN STUDENTEN DIE ONDERDAAN ZIJN , DAT NIET BEHOEVEN TE BETALEN . SLECHTS SUBSIDIAIR VOERT ZIJ AAN , DAT EEN DERGELIJKE HEFFING EEN MET ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG STRIJDIGE DISCRIMINATIE OP GROND VAN DE NATIONALITEIT OPLEVERT . DE DEELNEMING AAN PROGRAMMA ' S VOOR BEROEPSOPLEIDINGEN ZOU IMMERS WORDEN GEDEKT DOOR DE ARTIKELEN 48 , 52 , 59 EN 128 EEG-VERDRAG EN DERHALVE BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN HET VERDRAG VALLEN .

18 GELET OP DIT MENINGSVERSCHIL , DIENT EERST DE AARD VAN HET ONDERHAVIGE PROBLEEM TE WORDEN BEPAALD . IN DE EERSTE PLAATS HEBBEN DE VOORGELEGDE VRAGEN GEEN BETREKKING OP DE INRICHTING NOCH OP DE FINANCIERING VAN HET ONDERWIJS , MAAR OP DE OMSTAN DIGHEID DAT ALLEEN VOOR BUITENLANDSE STUDENTEN EEN FINANCIELE DREMPEL VOOR DE TOEGANG TOT HET ONDERWIJS WORDT OPGEWORPEN . VOORTS GAAT HET OM EEN BEPAALDE ONDERWIJSVORM , IN DE EERSTE VRAAG AANGEDUID ALS ' ' BEROEPSOPLEIDING ' ' EN IN DE TWEEDE ALS ONDERWIJS IN HET TEKENEN VAN STRIPS .

19 TE DEZEN MOET OM TE BEGINNEN WORDEN VASTGESTELD , DAT DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS EN HET ONDERWIJSBELEID ALS ZODANIG WELISWAAR NIET BEHOREN TOT DE ONDERWERPEN DIE HET VERDRAG ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN HEEFT GEBRACHT , DOCH DAT DE TOEGANG TOT EN DEELNEMING AAN HET ONDERWIJS EN HET LEERLINGENSTELSEL , ZEKER WANNEER HET EEN BEROEPSOPLEIDING BETREFT , NIET BUITEN HET GEMEENSCHAPSRECHT VALLEN .

20 ZO BEPAALT ARTIKEL 7 VAN VERORDENING NR . 1612/68 VAN DE RAAD VAN 15 OKTOBER 1968 BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP ( PB L 257 VAN 1968 , BLZ . 2 ), DAT EEN WERKNEMER DIE ONDERDAAN IS VAN EEN LID-STAAT EN DIE ZIJN WERKZAAMHEDEN UITOEFENT IN EEN ANDERE LID-STAAT , OP DEZELFDE WIJZE EN ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN ALS DE NATIONALE WERKNEMERS HET ONDERWIJS OP VAKSCHOLEN EN AAN DE REVALIDATIE- EN HERSCHOLINGSCENTRA KAN VOLGEN . ARTIKEL 12 VAN DIE VERORDENING VERZEKERT DE KINDEREN VAN ONDERDANEN VAN EEN LID-STAAT DIE HUN WERKZAAMHEDEN IN DE ANDERE LID-STAAT UITOEFENEN , DE TOEGANG TOT HET ALGEMEEN ONDERWIJS , HET LEERLINGENSTELSEL EN DE BEROEPSOPLEIDING ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN ALS DE EIGEN ONDERDANEN .

21 INZONDERHEID WAT DE BEROEPSOPLEIDING BETREFT BEPAALT ARTIKEL 128 EEG-VERDRAG , DAT DE RAAD DE ALGEMENE BEGINSELEN VASTSTELT VOOR DE TOEPASSING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID MET BETREKKING TOT DE BEROEPSOPLEIDING , DAT KAN BIJDRAGEN TOT EEN HARMONISCHE ONTWIKKELING ZOWEL VAN DE NATIONALE ECONOMIEEN ALS VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT . BESLUIT NR . 63/266 VAN DE RAAD VAN 2 APRIL 1963 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DEZE ALGEMENE BEGINSELEN , BEVAT EEN EERSTE BEGINSEL VOLGENS HETWELK ' ' DE ALGEMENE BEGINSELEN IEDEREEN IN STAAT DIENEN TE STELLEN EEN PASSENDE OPLEIDING TE ONTVANGEN , MET EERBIEDIGING VAN DE VRIJE KEUZE VAN HET BEROEP , VAN DE INRICHTING EN VAN DE PLAATS VAN OPLEIDING ... ' '

22 DAT DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN BIJZONDERE AANDACHT HEBBEN BESTEED AAN DE PROBLEMEN OP HET TERREIN VAN DE TOEGANG TOT DE BEROEPSOPLEIDING ALSMEDE DE VERBETERING ERVAN IN DE GEHELE GEMEENSCHAP , BLIJKT ONDER MEER UIT DE ' ' ALGEMENE BELEIDSLIJNEN ' ' DIE DE RAAD IN 1971 HEEFT VASTGESTELD VOOR DE OPSTELLING VAN EEN COMMU NAUTAIR ACTIEPROGRAMMA OP HET GEBIED VAN DE BEROEPSOPLEIDING ( PB C 81 VAN 1971 , BLZ . 5 ), DE RESOLUTIE VAN DE RAAD EN VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS , IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN , VAN 13 DECEMBER 1976 , BETREFFENDE DE MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN GETROFFEN TER VERBETERING VAN DE VOORBEREIDING VAN JONGEREN OP HET ARBEIDSPROCES EN TER VERGEMAKKELIJKING VAN DE OVERGANG VAN SCHOOL NAAR BEROEPSLEVEN ( PB C 308 VAN 1976 , BLZ . 1 ), ALSMEDE DE RESOLUTIE VAN DE RAAD VAN 11 JULI 1983 VOOR EEN BELEID INZAKE BEROEPSOPLEIDING IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP IN DE JAREN TACHTIG ( PB C 193 VAN 1983 , BLZ . 2 ).

23 HET IN ARTIKEL 128 EEG-VERDRAG VOORZIENE GEMEENSCHAPPELIJK BELEID MET BETREKKING TOT DE BEROEPSOPLEIDING KRIJGT DUS GELEIDELIJK GESTALTE . HET VORMT OVERIGENS EEN NOODZAKELIJKE SCHAKEL IN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENSCHAP , WIER DOELSTELLINGEN ONDER MEER HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN ALSMEDE DE MOBILITEIT EN DE VERBETERING VAN DE LEVENSSTANDAARD VAN WERKNEMERS OMVATTEN .

24 INZONDERHEID DOOR DE TOEGANG TOT DE BEROEPSOPLEIDING KAN HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN IN DE GEHELE GEMEENSCHAP WORDEN BEVORDERD , DOOR DE BETROKKENEN DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN OM EEN OPLEIDING TE VOLGEN IN DE LID-STAAT WAAR ZIJ VOORNEMENS ZIJN HUN BEROEP UIT TE OEFENEN , EN DOOR HUN IN DE GELEGENHEID TE STELLEN OM HUN OPLEIDING TE VERVOLMAKEN EN HUN BIJZONDERE KUNDIGHEDEN TE ONTWIKKELEN IN DE LID-STAAT WAAR HET BEROEPSONDERWIJS DE GEZOCHTE SPECIALISATIE BIEDT .

25 BLIJKENS HET VOORGAANDE VALLEN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT EEN BEROEPSOPLEIDING ONDER DE WERKINGSSFEER VAN HET EEG-VERDRAG .

26 MITSDIEN MOET OP DE EERSTE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT HET HEFFEN VAN EEN VERGOEDING , INSCHRIJVINGSGELD OF SCHOOLGELD VAN STUDENTEN DIE ONDERDAAN ZIJN VAN EEN ANDERE LID-STAAT , ALS VOORWAARDE VOOR TOELATING TOT HET BEROEPSONDERWIJS , TERWIJL EEN DERGELIJKE LAST NIET WORDT OPGELEGD AAN EIGEN ONDERDANEN , EEN DOOR ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG VERBODEN DISCRIMINATIE OP GROND VAN DE NATIONALITEIT VORMT .

27 MET DE TWEEDE VRAAG WIL DE NATIONALE RECHTER VERNEMEN , AAN DE HAND VAN WELKE CRITERIA KAN WORDEN VASTGESTELD OF HET ONDERWIJS IN HET TEKENEN VAN STRIPS TOT HET BEROEPSONDERWIJS BEHOORT .

28 BOVENGENOEMD BESLUIT NR . 63/266 VAN DE RAAD BEPAALT , DAT DE ALGEMENE BEGINSELEN VOOR DE TOEPASSING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID MET BETREKKING TOT DE BEROEPSOPLEIDING BETREKKING HEBBEN OP ' ' DE OPLEIDING VAN JEUGDIGE EN VOLWASSEN PERSONEN DIE BEROEPSARBEID KUNNEN GAAN VERRICHTEN OF DIT REEDS DOEN , TOT EN MET HET PEIL VAN HET MIDDELBAAR KADER ' ' . ZO ' N ALGEMEEN BELEID IS GERICHT OP ' ' HET BIEDEN VAN DE MOGELIJKHEID VOOR EEN IEDER OM DE KENNIS EN TECHNISCHE VAARDIGHEID TE VERKRIJGEN , NODIG VOOR DE UITOEFENING VAN EEN BEPAALDE BEROEPSARBEID , EN OM HET HOOGST MOGELIJKE OPLEIDINGSNIVEAU TE BEREIKEN , ALSMEDE IN HET BIJZONDER VOOR WAT DE JONGEREN BETREFT , HET BEVORDEREN VAN DE VERSTANDELIJKE EN ZEDELIJKE ONTWIKKELING , DE OPVOEDING TOT STAATSBURGER EN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING . ' '

29 LUIDENS BOVENGENOEMDE BELEIDSLIJNEN DIE DE RAAD IN 1971 HEEFT VASTGESTELD , DIENT DE BEROEPSOPLEIDING TOT DOEL TE HEBBEN , ' ' AAN DE BEVOLKING IN HAAR GEHEEL PASSENDE MOGELIJKHEDEN VOOR OPLEIDING , VOORTGEZETTE VORMING EN PERMANENTE VORMING TE BIEDEN , TEN EINDE EEN IEDER IN STAAT TE STELLEN ZIJN PERSOONLIJKHEID TE ONTWIKKELEN EN EEN LOOPBAAN TE DOORLOPEN IN EEN ECONOMIE WAARVAN DE BEHOEFTEN VOORTDUREND TOENEMEN . ' '

30 HIERUIT BLIJKT , DAT IEDERE ONDERWIJSVORM DIE OPLEIDT VOOR EEN SPECIFIEK BEROEP , VAK OF BETREKKING , OF DIE BIJZONDERE BEKWAAMHEID VERLEENT OM EEN DERGELIJK BEROEP , VAK OF BETREKKING UIT TE OEFENEN , ONDER HET BEGRIP BEROEPSOPLEIDING VALT , ONGEACHT DE LEEFTIJD EN HET OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE LEERLINGEN OF STUDENTEN , EN ZELFS INDIEN IN HET STUDIEPROGRAMMA EEN AANTAL ALGEMENE VAKKEN ZIJN OPGENOMEN .

31 MITSDIEN MOET OP DE TWEEDE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT ONDER HET BEGRIP BEROEPSOPLEIDING OOK VALT ONDERWIJS IN HET TEKENEN VAN STRIPS , GEGEVEN AAN EEN INRICHTING VOOR HOGER KUNSTONDERWIJS , WANNEER DAT ONDERWIJS DE STUDENT OPLEIDT VOOR EEN SPECIFIEK BEROEP , VAK OF BETREKKING , OF HEM BIJZONDERE BEKWAAMHEID VERLEENT VOOR DE UITOEFENING VAN EEN DERGELIJK BEROEP , VAK OF BETREKKING .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

32 DE KOSTEN DOOR DE BRITSE REGERING , DE DEENSE REGERING EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LUIK BIJ BESCHIKKING VAN 23 DECEMBER 1983 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 ) HET HEFFEN VAN EEN VERGOEDING , INSCHRIJVINGSGELD OF SCHOOLGELD VAN STUDENTEN DIE ONDERDAAN ZIJN VAN EEN ANDERE LID-STAAT , ALS VOORWAARDE VOOR TOELATING TOT HET BEROEPSONDERWIJS , TERWIJL EEN DERGELIJKE LAST NIET WORDT OPGELEGD AAN EIGEN ONDERDANEN , VORMT EEN DOOR ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG VERBODEN DISCRIMINATIE OP GROND VAN DE NATIONALITEIT .

2 ) ONDER HET BEGRIP BEROEPSOPLEIDING VALT OOK ONDERWIJS IN HET TEKENEN VAN STRIPS , GEGEVEN AAN EEN INRICHTING VOOR HOGER KUNSTONDERWIJS , WANNEER DAT ONDERWIJS DE STUDENT OPLEIDT VOOR EEN SPECIFIEK BEROEP , VAK OF BETREKKING , OF HEM EEN BIJZONDERE BEKWAAMHEID VERLEENT VOOR DE UITOEFENING VAN EEN DERGELIJK BEROEP , VAK OF BETREKKING .