61983J0041

ARREST VAN HET HOF VAN 20 MAART 1985. - ITALIAANSE REPUBLIEK TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE (ARTIKEL 86) - OPENBAR BEDRIJVEN (ARTIKEL 90) - INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN (ARTIKEL 234) - ARTIKEL 222 - ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG. - ZAAK 41/83.

Jurisprudentie 1985 bladzijde 00873
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00425
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00131
Finse bijz. uitgave bladzijde 00135


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - ACTIVITEIT VAN STAATSTELECOMMUNICATIE- ONDERNEMING - UITOEFENING VAN REGELGEVENDE BEVOEGDHEID DOOR ONDERNEMING - TOEPASSING VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 86 )

2 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - MISBRUIK - ONDERNEMING MET WETTELIJK MONOPOLIE VOOR TELECOMMUNICATIES , DIE PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS VERBOD VAN BEPAALDE ACTIVITEITEN OPLEGT - BEOORDELINGSCRITERIA

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 86 )

3 . BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - MIDDELEN - BEROEP OP SCHENDING VAN ARTIKEL 90 , LID 2 , EEG-VERDRAG DOOR ANDERE LID-STAAT DAN DIE WAARONDER BETROKKEN ONDERNEMING RESSORTEERT - ONTVANKELIJKHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 90 , LID 2 , EN 173 , EERSTE ALINEA )

4 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - MOTIVERING - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 190 )

Samenvatting


1 . DE ACTIVITEITEN VAN EEN STAATSONDERNEMING , BESTAANDE IN HET BEHEREN VAN OPENBARE TELECOMMUNICATIESYSTEMEN EN HET TEGEN BETALING TER BESCHIKKING STELLEN DAARVAN AAN DE GEBRUIKERS , VORMEN EEN ONDERNEMINGSACTIVITEIT , DIE ALS ZODANIG ONDER ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG VALLEN . MAAKT DEEL UIT VAN DEZE ACTIVITEIT , EN KOMT DUS IN AANMERKING VOOR TOETSING AAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG , DE AUTONOME UITOEFENING VAN EEN REGELGEVENDE BEVOEGDHEID DIE STRIKT BEPERKT IS TOT DE VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN DE MODALITEITEN VAN DE DIENSTVERLENING AAN DE VERBRUIKERS .

2 . EEN ONDERNEMING MET EEN WETTELIJK MONOPOLIE VOOR HET BEHEER VAN TELECOMMU NICATIESYSTEMEN MAAKT ZICH SCHULDIG AAN SCHENDING VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG , WANNEER ZIJ DE ACTIVITEITEN VERBIEDT VAN PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS IN HET INTERNATIONAAL TELECOMMUNICATIEVERKEER ZONDER DAT IS KOMEN VAST TE STAAN DAT DEZE BUREAUS MISBRUIK MAKEN VAN DE OPENBARE NETTEN . ALS ZODANIG KAN NIET WORDEN AANGEMERKT DE TOEPASSING VAN EEN NIEUWE TECHNOLOGIE DIE NEERKOMT OP EEN TECHNISCHE VOORUITGANG DIE HET ALGEMEEN BELANG DIENT .

3 . INGEVOLGE ARTIKEL 173 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG KUNNEN DE LID-STATEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING INSTELLEN TEGEN ELKE BESLISSING VAN DE COMMISSIE - VAN ALGEMENE DAN WEL VAN INDIVIDUELE STREKKING - EN KUNNEN ZIJ ZICH DAARBIJ BASEREN OP SCHENDING VAN WELKE VERDRAGSBEPALING OOK .

DAARUIT VLOEIT VOORT DAT EEN LID-STAAT ZICH TOT STAVING VAN ZODANIG BEROEP , KAN BASEREN OP SCHENDING DOOR DE COMMISSIE VAN ARTIKEL 90 , LID 2 , EEG-VERDRAG , EEN BEPALING DIE DE COMMISSIE MOET DOEN NALEVEN , OOK AL RESSORTEERT DE ONDERNEMING WAAROP DEZE BEPALING VAN TOEPASSING IS , ONDER EEN ANDERE LID-STAAT .

4 . DE MOTIVERING VAN EEN BEZWAREND BESLUIT MOET HET HOF IN STAAT STELLEN TOT HET UITOEFENEN VAN ZIJN RECHTMATIGHEIDSCONTROLE , EN DE BETROKKENE DE NODIGE GEGEVENS VERSCHAFFEN OM UIT TE MAKEN OF HET BESLUIT GEGROND IS OF NIET . OF AAN DE MOTIVERINGSPLICHT IS VOLDAAN , MOET WORDEN BEOORDEELD IN HET LICHT VAN DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GEVAL , WAARBIJ MET NAME IN AANMERKING ZIJN TE NEMEN DE INHOUD VAN DE HANDELING , DE AARD VAN DE REDENGEVING EN HET MOGELIJKE BELANG DAT DE ADRESSATEN OF ANDERE PERSONEN DIE RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL DOOR DE HANDELING WORDEN GERAAKT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG , BIJ EEN VERKLARING KUNNEN HEBBEN .

Partijen


IN ZAAK 41/83 ,

ITALIAANSE REPUBLIEK , VERTEGENWOORDIGD DOOR A . SQUILLANTE , HOOFD VAN DE DIENST DIPLOMATIEKE GESCHILLEN , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR G . AZZARITI , AVVOCATO DELLO STATO , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER ITALIAANSE AMBASSADE ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR G . MARENCO ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . KREMLIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

ONDERSTEUND DOOR

VERENIGD KONINKRIJK , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . DAGTOGLOU , TREASURY SOLICITOR ' S DEPARTMENT , QUEEN ANNE ' S GATE CHAMBERS , LONDEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J.D . HOWES , GEMACHTIGDE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK , AMBASSADE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK , BOULEVARD ROYAL 28 ,

INTERVENIENT ,

Onderwerp


BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 10 DECEMBER 1982 INZAKE EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG ( 82/861 - BRITISH TELECOMMUNICATIONS , PB 1982 , L 360 , BLZ . 36 ),

Overwegingen van het arrest


1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 15 MAART 1983 , HEEFT DE ITALIAANSE REPUBLIEK KRACHTENS ARTIKEL 173 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN DE KRACHTENS ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG TEN AANZIEN VAN BRITISH TELECOMMUNICATIONS GEGEVEN BESCHIKKING NR . 82/861 VAN DE COMMISSIE VAN 10 DECEMBER 1982 ( PB 1982 , L 360 , BLZ . 36 ).

2 BRITISH TELECOMMUNICATIONS IS EEN PUBLIEKRECHTELIJK LICHAAM , INGESTELD BIJ DE BRITISH TELECOMMUNICATIONS ACT VAN 1981 , DAT PER 1 OKTOBER 1981 IN DE PLAATS IS GETREDEN VAN HET UNITED KINGDOM POST OFFICE , INGESTELD BIJ DE POST OFFICE ACT VAN 1969 . BEIDE STAATSONDERNEMINGEN WORDEN HIERNA AANGEDUID ALS BT . BT BEZIT HET WETTELIJK MONOPOLIE VOOR DE EXPLOITATIE DER TELECOMMUNICATIESYSTEMEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK , EN HEEFT MET NAME DIENSTVERPLICHTINGEN OP HET GEBIED VAN HET TELEX- EN TELEFOONVERKEER . KRACHTENS ZOWEL DE POST OFFICE ACT ALS DE BRITISH TELECOMMUNICATIONS ACT IS BT BEVOEGD , BIJ WEGE VAN ' ' SCHEMES ' ' DE TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR TELECOMMUNICATIEDIENSTEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK VAST TE STELLEN . DEZE ' ' SCHEMES ' ' WORDEN GEPUBLICEERD IN DE LONDON , EDINBURGH EN BELFAST GAZETTES .

3 BT HEEFT HET INTERNATIONAAL STATUUT VAN ERKENDE PARTICULIERE ONDERNEMING EN IS LID VAN EEN DER PERMANENTE ORGANEN VAN DE ITU ( INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION ), OPGERICHT BIJ DE ITC ( INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION ), OP 2 OKTOBER 1947 ONDERTEKEND TE ATLANTIC CITY EN LAATSTELIJK HERZIEN OP 25 OKTOBER 1973 TE MALAGA-TORREMOLINOS ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES , NR . 2616 , BLZ . 188 ). ALLE LID-STATEN VAN DE EEG ZIJN BIJ DE ITC AANGESLOTEN . IN HAAR HOEDANIGHEID VAN DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK ERKENDE PARTICULIERE ONDERNEMING NEEMT BT DEEL AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET CCITT ( INTERNATIONAL TELEGRAPH AND TELEPHONE CONSULTATIVE COMMITTEE ), TEZAMEN MET DE NATIONALE INSTANTIES VAN ALLE ITU-LID-STATEN , DIE VAN RECHTSWEGE LID ZIJN .

4 HET CCITT DOET AANBEVELINGEN TER ZAKE VAN OPERATIONELE EN TARIFAIRE VRAAGSTUKKEN IN VERBAND MET DE TELEGRAFIE EN TELEFONIE , ZULKS KRACHTENS DE ITC-BEPALINGEN EN DE TELEFOON- EN TELEGRAAFREGLEMENTEN ( SLOTAKTEN VAN DE ADMINISTRATIEVE WERELDCONFERENTIE DER TELEGRAFIE EN TELEFONIE , ITU , GENEVE 1973 ), DIE DIT VERDRAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 82 ERVAN AANVULLEN EN HET GEBRUIK VAN DE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN REGELEN .

5 ARTIKEL 6 , LID 3 , VAN HET TELEGRAAFREGLEMENT VAN 11 APRIL 1973 LUIDT ALS VOLGT :

' ' DE ADMINISTRATIES OF ERKENDE PARTICULIERE ONDERNEMINGEN NEMEN DE VERPLICHTING OP ZICH OM DE AANNEMING , OVERSEINING EN AFLEVERING OP HUN RESPECTIEVE KANTOREN TE STUITEN TEN AANZIEN VAN TELEGRAMMEN AAN TELEGRAAFBUREAUS EN ANDERE ORGANISATIES , DIE ZIJN OPGERICHT OM NAMENS DERDEN TELEGRAMMEN TE VERZENDEN TENEINDE DE VOLLEDIGE KOSTEN DIE VERSCHULDIGD ZIJN VOOR DE GEHELE WEG TE ONTDUIKEN ... ' '

6 OP BASIS EN TER UITVOERING VAN DEZE BEPALING VAN HET TELEGRAAFREGLEMENT HEEFT HET CCITT IN OKTOBER 1976 AANBEVELING F 60 AANGENOMEN , WAARVAN SECTION 3.5.2 BEPAALT :

' ' ADMINISTRATIES EN ERKENDE PARTICULIERE ONDERNEMINGEN MOETEN TELEXDIENSTEN WEIGEREN AAN EEN TELEGRAAFBUREAU WAARVAN BEKEND IS DAT DIT IS OPGERICHT VOOR DE VERZENDING OF ONTVANGST VAN TELEGRAMMEN MET HET DOEL DEZE DOOR TE ZENDEN DOOR MIDDEL VAN TELEGRAFIE TEN EINDE DE VOLLEDIGE KOSTEN DIE VERSCHULDIGD ZIJN VOOR DE VOLLEDIGE ROUTE TE ONTDUIKEN . ' '

7 MET EEN BEROEP OP DEZE BEPALINGEN HEEFT BT DE STRIJD AANGEBONDEN TEGEN DE OPKOMST VAN PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS OP BRITS GRONDGEBIED . DEZE BODEN HET PUBLIEK EEN NIEUWE DIENST AAN IN DE VORM VAN HET ONTVANGEN EN DOORZENDEN VOOR REKENING VAN DERDEN VAN GROTE AANTALLEN BERICHTEN , WAARVOOR ZIJ BEDUIDEND LAGERE PRIJZEN BEREKENDEN DAN VERSCHULDIGD ZOUDEN ZIJN OP GROND VAN DE TARIEVEN VOOR NORMAAL GEBRUIK VAN DE TELECOMMUNICATIELIJNEN EN -SYSTEMEN .

8 OP GROND VAN DE HAAR BIJ DE WET TOEGEKENDE NORMATIEVE BEVOEGDHEID HEEFT BT EERST DE SCHEMES T7/1975 EN T1/1976 VASTGESTELD . VOLGENS DEZE SCHEMES MOCHTEN DE ABONNEES HUN INSTALLATIE WELISWAAR GEBRUIKEN VOOR DE VERZENDING OF ONTVANGST VAN BERICHTEN TEN BEHOEVE VAN DERDEN , DOCH INGEVOLGE DE PARAGRAFEN 43 ( 2)(B)(III ) RESPECTIEVELIJK 70 ( 2)(B)(III ) WAS HET HUN ECHTER NIET TOEGESTAAN , EEN TELEXBERICHT AFKOMSTIG UIT EN TEVENS BESTEMD VOOR HET BUITENLAND TE VERZENDEN TEGEN EEN LAGERE PRIJS DAN DE AFZENDER BIJ RECHTSTREEKSE VERZENDING HAD MOETEN BETALEN . PARTIJEN ZIJN HET ER EVENWEL OVER EENS , DAT BT DEZE BEPALINGEN NOOIT METTERDAAD HEEFT TOEGEPAST .

9 LATER HEEFT BT DEZE REGELING AANGEVULD BIJ SCHEME T1/1978 , IN WERKING GETREDEN OP 21 JANUARI 1978 , WELKS PARAGRAFEN 44 ( 2 ) ( A ) EN 70 ( 2 ) ( B ) HET DE DOORZENDINGSBUREAUS VERBODEN , AAN HUN KLANTEN INTERNATIONALE DIENSTEN TE VERLENEN WAARBIJ :

A ) BERICHTEN IN DE VORM VAN DATA VIA HET INTERNATIONALE TELEFOONNET WORDEN VERZONDEN OF ONTVANGEN EN VERVOLGENS WORDEN OMGEZET IN BERICHTEN DIE IN DE VORM VAN EEN TELEXBERICHT , ALS FACSIMILE , SCHRIFTELIJK OF IN ANDERE LEESBARE VORM WORDEN TOEGEZONDEN ;

B ) TELEXBERICHTEN WORDEN DOORGEZONDEN TUSSEN PLAATSEN BUITEN HET VERENIGD KONINKRIJK EN HET EILAND MAN ;

C ) TELEXBERICHTEN WORDEN VERZONDEN OF ONTVANGEN VIA ANDERE DOORZENDINGSBUREAUS .

DEZE BEPALINGEN VAN SCHEME T1/1978 ZIJN INTEGRAAL OVERGENOMEN IN EEN NIEUW SCHEME VAN 1981 , DAT IN DE PLAATS VAN ALLE VOORGAANDE SCHEMES IS GEKOMEN .

10 BIJ BESCHIKKING NR . 82/861 VAN 10 DECEMBER 1982 HEEFT DE COMMISSIE VASTGESTELD DAT VOORMELDE SCHEMES INBREUKEN VORMDEN OP ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG , WAARAAN BT BINNEN TWEE MAANDEN NA DE DATUM VAN KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING EEN EINDE DIENDE TE MAKEN , VOOR ZOVER DEZE INBREUKEN NIET REEDS WAREN BEEINDIGD .

11 IN DE MOTIVERING VAN HAAR BESCHIKKING VOERT DE COMMISSIE AAN , DAT DE DOOR BT OPGELEGDE BEPERKINGEN EN DE OP OVERTREDING DAARVAN GESTELDE SANCTIES - AFSLUITEN VAN DE GELEVERDE APPARATUUR - TOT GEVOLG HEBBEN , DAT DE DOORZENDINGSBUREAUS WORDEN VERHINDERD OM BEPAALDE DIENSTEN TE VERRICHTEN , ZULKS TEN NADELE VAN HUN KLANTEN IN ANDERE LID-STATEN , DAT HET GEBRUIK VAN TELEFOON- EN TELEXAPPARATUUR AFHANKELIJK WORDT GESTELD VAN VERPLICHTINGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET HET VERRICHTEN VAN TELEFOON- OF TELEXDIENSTEN , EN DAT DIE ONDERNEMINGEN IN EEN NADELIGE CONCURRENTIEPOSITIE WORDEN GEBRACHT TEN OPZICHTE VAN DE NATIONALE ADMINISTRATIES EN ONDERNEMINGEN IN ANDERE LID-STATEN , DIE AAN DERGELIJKE BEPERKINGEN NIET ZIJN ONDERWORPEN .

12 ONDANKS DE VASTSTELLING VAN DEZE INBREUKEN WAS DE COMMISSIE NOCHTANS VAN MENING , DAT WEGENS DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK , MET NAME VERBAND HOUDEND MET DE NAKOMING VAN INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN EN MET DE OMSTANDIGHEID DAT BT DE BEPERKINGEN NIET HAD AFGEDWONGEN DOOR AFSLUITING VAN DE APPARATUUR VAN DE DOORZENDINGSBUREAUS , ER GEEN GROND AANWEZIG WAS OM BT EEN GELDBOETE OP TE LEGGEN .

13 TER STAVING VAN HAAR VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VOERT DE ITALIAANSE REPUBLIEK VOOREERST AAN , DAT DE LITIGIEUZE SCHEMES NIET AAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG KUNNEN WORDEN GETOETST . DE REGELGEVENDE BEVOEGDHEID VAN EEN PUBLIEKRECHTELIJK LICHAAM ZOU NIET ALS EEN ONDERNEMINGSACTIVITEIT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG ZIJN AAN TE MERKEN , EN BOVENDIEN ZOUDEN INGEVOLGE ARTIKEL 222 EEG-VERDRAG DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP BT , DAAR DEZE EEN WETTELIJK MONOPOLIE BEZIT .

14 IN DE TWEEDE PLAATS STELT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DAT DE LITIGIEUZE SCHEMES NIET IN STRIJD ZIJN MET ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG IN ZOVERRE ZIJ BEDOELD ZIJN ALS ANTWOORD OP ONEERLIJKE PRAKTIJKEN VAN PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS , BT ALS OPENBARE ONDERNEMING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 , LID 2 , EEG-VERDRAG SLECHTS BINNEN ZEKERE GRENZEN ONDER DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS VALT , EN BT OP GROND VAN VOORMELDE BEPALINGEN VAN DE ITC VERPLICHT WAS OM DE GEWRAAKTE MAATREGELEN TE NEMEN .

15 TENSLOTTE STELT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING ONVOLDOENDE IS GEMOTIVEERD .

I - HET MIDDEL INHOUDENDE DAT DE DOOR BT VASTGESTELDE SCHEMES NIET AAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG KUNNEN WORDEN GETOETST

1 . DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS OP DE IN DE BESTREDEN BESCHIKKING BEDOELDE ACTIVITEITEN

16 DE ITALIAANSE REPUBLIEK BETOOGT , DAT ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG UITSLUITEND VAN TOEPASSING IS OP EEN IN DE PRIVAATRECHTELIJKE SFEER UITGEOEFENDE ONDERNEMINGSACTIVITEIT , DOCH NIET OP EEN REGELGEVENDE WERKZAAMHEID , DIE EEN OPENBARE INSTELLING OP DOOR DE OVERHEID BEPAALDE WIJZE EN OP WETTELIJKE GRONDSLAG UITOEFENT . IN ZOVERRE DE BESTREDEN BESCHIKKING NIET HET OOG HEEFT OP HANDELINGEN VAN BT IN HAAR HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN OF VAN LEVERANCIER VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN AAN DE GEBRUIKERS , DOCH WEL TEGEN DE DOOR HAAR KRACHTENS DE POST OFFICE ACT 1969 EN DE BRITISH TELECOMMUNICATIONS ACT 1981 UITGEOEFENDE REGELGEVENDE WERKZAAMHEID , ZOU DE COMMISSIE ARTIKEL 86 ONEIGENLIJK HEBBEN GEBRUIKT . DE GEWRAAKTE REGELGEVENDE WERKZAAMHEID ZOU HOOGSTENS AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT EEN BEROEP TEGEN HET VERENIGD KONINKRIJK OP GROND VAN DE ARTIKELEN 90 OF 169 EEG-VERDRAG .

17 DE COMMISSIE , IN HAAR CONCLUSIES EN ARGUMENTEN ONDERSTEUND DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK , BETOOGT DAT HET VERRICHTEN VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN EEN ONDERNEMINGSACTIVITEIT IS . DE BRITSE WET ZOU BT ENKEL REGELGEVENDE BEVOEGDHEID TOEKENNEN VOOR ZOVER HET GAAT OM DE VASTSTELLING VAN PRIJZEN EN VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER TELECOMMUNICATIEDIENSTEN WORDEN AANGEBODEN . DIE BETROKKEN SCHEMES ZOUDEN DERHALVE DEZELFDE FUNCTIE HEBBEN ALS CONTRACTUELE BEDINGEN EN DOOR BT AUTONOOM EN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE BRITSE OVERHEID ZIJN VASTGESTELD . ZELFS WANNEER ER SPRAKE ZOU KUNNEN ZIJN VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET VERENIGD KONINKRIJK , DAN ZOU DAT HOOGSTENS KUNNEN LEIDEN TOT EEN VERMINDERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMING EN DERHALVE TOT EEN LAGERE BOETE ; DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS OP BT ZOU DAARMEE ECHTER NIET ZIJN UITGESLOTEN .

18 VOOREERST ZIJ OPGEMERKT , DAT VERZOEKSTER NIET BETWIST DAT , NIETTEGENSTAANDE HET FEIT DAT BT EEN STAATSONDERNEMING IS , HAAR ACTIVITEITEN BESTAANDE IN HET BEHEREN VAN OPENBARE TELECOMMUNICATIESYSTEMEN EN HET TEGEN BETALING TER BESCHIKKING STELLEN DAARVAN AAN DE GEBRUIKERS , EEN ONDERNEMINGSACTIVITEIT VORMEN , DIE ALS ZODANIG ONDER ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG VALLEN .

19 VOORTS IS DE ACHTEREENVOLGENS BIJ ARTIKEL 28 VAN DE POST OFFICE ACT 1969 EN ARTIKEL 21 VAN DE BRITISH TELECOMMUNICATIONS ACT 1981 AAN BT TOEGEKENDE REGELGEVENDE BEVOEGDHEID STRIKT BEPERKT TOT DE VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN DE ANDERE MODALITEITEN EN VOORWAARDEN VAN DE DIENSTVERLENING AAN DE VERBRUIKERS . GEZIEN DE BEWOORDINGEN VAN DIE ARTIKELEN , IS HET BOVENDIEN DUIDELIJK , DAT DE BRITSE WETGEVER DE INHOUD VAN DE BETROKKEN SCHEMES NIET BIJ VOORBAAT HEEFT BEPAALD EN DAT DEZE DOOR BT AUTONOOM IS VASTGESTELD .

20 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN ZIJN DE IN DE BESTREDEN BESCHIKKING BEDOELDE SCHEMES TE BESCHOUWEN ALS EEN WEZENLIJK DEEL VAN BT ' S ONDERNEMINGSACTIVITEIT . HET MIDDEL INHOUDENDE DAT DE COMMISSIE ZE NIET HAD MOGEN TOETSEN AAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG , DIENT MITSDIEN TE WORDEN VERWORPEN .

2 . DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS OP HET MONOPOLIE VAN BT

21 VERZOEKSTER BETOOGT DAT ARTIKEL 222 EEG-VERDRAG , VOLGENS HETWELK ' ' DIT VERDRAG DE REGELING VAN HET EIGENDOMSRECHT IN DE LID-STATEN ONVERLET LAAT ' ' , DE LID-STATEN VRIJLAAT OM IN HUN INTERNE RECHTSORDE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE BEPALEN , WELKE ACTIVITEITEN AAN DE OPENBARE SECTOR WORDEN VOORBEHOUDEN , EN NATIONALE MONOPOLIES IN HET LEVEN TE ROEPEN . BIJGEVOLG ZOU BT GERECHTIGD ZIJN HAAR MONOPOLIE TE BESCHERMEN DOOR OP TE TREDEN TEGEN PARTICULIERE ONDERNEMINGEN DIE ONDER DIT MONOPOLIE VALLENDE DIENSTEN WILLEN VERLENEN . DOOR DE MET DAT OOGMERK DOOR BT VASTGESTELDE SCHEMES ONVERENIGBAAR TE VERKLAREN MET ARTIKEL 86 , ZOU DE COMMISSIE ARTIKEL 222 EEG-VERDRAG HEBBEN GESCHONDEN .

22 BLIJKENS DE PROCESSTUKKEN BESCHIKT BT WELISWAAR OVER HET WETTELIJK MONOPOLIE OM - BEPAALDE UITZONDERINGEN DAARGELATEN - TELECOMMUNICATIENETTEN TE BEHEREN EN TER BESCHIKKING VAN DE GEBRUIKERS TE STELLEN , DOCH NIET OM DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN TE VERLENEN , ZOALS DOORZENDING VAN BERICHTEN VOOR REKENING VAN DERDEN . DOCH MET DE DOOR HAAR VASTGESTELDE SCHEMES BEOOGT BT IN ELK GEVAL NIET , DE IN STRIJD MET HAAR MONOPOLIE OPGERICHTE PARTICULIERE ONDERNEMINGEN TE LATEN VERDWIJNEN , MAAR ENKEL DE VOORWAARDEN WAARONDER DIE ONDERNEMINGEN WERKZAAM ZIJN TE WIJZIGEN . ARTIKEL 222 EEG-VERDRAG STAAT ER DAN OOK NIET AAN IN DE WEG , DAT DE COMMISSIE DE BETROKKEN SCHEMES AAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG TOETST .

23 HET MIDDEL ONTLEEND AAN SCHENDING VAN ARTIKEL 222 EEG-VERDRAG , MOET MITSDIEN WORDEN VERWORPEN .

II - HET MIDDEL INHOUDENDE DAT DE DOOR BT VASTGESTELDE SCHEMES NIET STRIJDIG ZIJN MET ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG

1 . DE SCHEMES ZOUDEN NOODZAKELIJK ZIJN OM MISBRUIK VAN DE TELECOMMUNICATIESYSTEMEN DOOR PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS TE VERHINDEREN

24 DE ITALIAANSE REPUBLIEK HEEFT ZICH ZOWEL IN HAAR SCHRIFTELIJKE MEMORIES ALS TER TERECHTZITTING OP HET STANDPUNT GESTELD , DAT DE PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS IN HET VERENIGD KONINKRIJK MISBRUIK MAKEN VAN HET OPENBARE TELECOMMUNICATIENET . DIT MISBRUIK ZOU IN DE EERSTE PLAATS BESTAAN IN EEN ABNORMAAL GEBRUIK VAN ' ' POINT- TO-POINT ' ' LIJNEN , DIT WIL ZEGGEN OPENBARE LIJNEN DIE AAN PARTICULIEREN WORDEN VERHUURD VOOR HUN UITSLUITEND GEBRUIK EN TEGEN EEN VAST TARIEF , GEBASEERD OP HET AANTAL BERICHTEN DAT DEZE CATEGORIE GEBRUIKERS GEWOONLIJK VERZENDT . DOOR VIA DEZE LIJNEN BERICHTEN VOOR REKENING VAN DERDEN TE VERZENDEN , ZOUDEN DE BETROKKEN BUREAUS DE NORMALE TARIEFVOORSCHRIFTEN ONTWIJKEN . EEN ANDER MISBRUIK VAN HET OPENBARE NET ZOU HIERIN BESTAAN , DAT DEZE BUREAUS SPECIALE TOESTELLEN DAAROP AANSLUITEN , DIE HET DANKZIJ DE COMPUTERTECHNOLOGIE MOGELIJK MAKEN OM EEN GROOT AANTAL BERICHTEN IN EEN UITERST KORTE TIJDSPANNE TE VERZENDEN . DIT ZOU DE GOEDE WERKING VAN HET INTERNATIONALE TELECOMMUNICATIESYSTEEM IN GEVAAR BRENGEN , VOORAL OMDAT HET OP DE DRUKST GEBRUIKTE LIJNEN PLAATSVINDT . BT ZOU DUS ZONDER IN STRIJD TE KOMEN MET ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG , DE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN HEBBEN KUNNEN NEMEN OM AAN DEZE ONRECHTMATIGE PRAKTIJKEN PAAL EN PERK TE STELLEN .

25 DE COMMISSIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK BESTRIJDEN DAT DE DOORZENDINGSBUREAUS GEBRUIK MAKEN VAN ' ' POINT-TO-POINT ' ' LIJNEN . HET FEIT DAT ZIJ NIEUWE TECHNOLOGIEEN TOEPASSEN EN IN HET INTERNATIONALE TELECOMMUNICATIEVERKEER EEN MINIMUM AAN MEDEDINGING TOT STAND BRENGEN , ZOU OP ZICH NOG GEEN MISBRUIK ZIJN .

26 TE DEZEN KAN WORDEN VOLSTAAN MET EROP TE WIJZEN , DAT NOCH UIT DE STUKKEN NOCH TER TERECHTZITTING IS GEBLEKEN , DAT DE DOORZENDINGSBUREAUS IN HET VERENIGD KONINKRIJK MISBRUIK ZOUDEN MAKEN VAN DE OPENBARE TELECOMMUNICATIENETTEN . ENERZIJDS IS NIET KOMEN VAST TE STAAN , DAT DEZE BUREAUS GEBRUIK MAKEN VAN ' ' POINT-TO-POINT ' ' LIJNEN VOOR HET RELAYEREN VAN BERICHTEN VOOR REKENING VAN DERDEN . ANDERZIJDS BETEKENT DE TOEPASSING VAN EEN NIEUWE TECHNOLOGIE DIE EEN VERSNELDE TRANSMISSIE VAN BERICHTEN MOGELIJK MAAKT , EEN TECHNISCHE VOORUITGANG DIE HET ALGEMEEN BELANG DIENT EN NIET PER SE ALS MISBRUIK KAN WORDEN AANGEMERKT . DE ITALIAANSE REGERING HEEFT VOOR HET OVERIGE NIET GESTELD , DAT DE DOORZENDINGSBUREAUS ZICH ZOUDEN TRACHTEN TE ONTTREKKEN AAN BETALING VAN DE KOSTEN VAN HET EFFECTIEVE GEBRUIK VAN HET OPENBARE NET .

27 MITSDIEN MOET HET MIDDEL INHOUDENDE DAT DE LITIGIEUZE SCHEMES HUN RECHTVAARDIGING VINDEN IN MISBRUIKEN VAN PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS , WORDEN VERWORPEN .

2 . BT ' S MAATREGELEN ZOUDEN VALLEN ONDER DE UITZONDERINGEN OP DE MEDEDINGINGSREGELS , DIE IN ARTIKEL 90 , LID 2 , EEG-VERDRAG ZIJN VOORZIEN VOOR ONDERNEMINGEN BELAST MET HET BEHEER VAN DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG

28 VOOR ZOVER DE COMMISSIE ARTIKEL 90 , LID 2 , NIET VAN TOEPASSING ACHTTE OP HET ONDERHAVIGE GEVAL , ZOU ZIJ VOLGENS VERZOEKSTER HET VERDRAG HEBBEN GESCHONDEN .

29 VOORAF ZIJ OPGEMERKT DAT DE COMMISSIE BETWIJFELT , OF VERZOEKSTER DIT MIDDEL WEL KAN AANVOEREN . ARTIKEL 90 , LID 2 , EEG-VERDRAG ZOU DIENEN TER BESCHERMING VAN DE TAKEN DIE EEN LID-STAAT AAN EEN BEPAALD ORGAAN TOEVERTROUWT . DIT ONDERSTELT EEN MOEILIJKE AFWEGING VAN TEGENGESTELDE BELANGEN , WAARBIJ HET GAAT OM FEITEN EN BEOORDELINGEN DIE ENKEL DE BETROKKEN LID-STAAT AANGAAN . DAAR DEZE BELANGEN NIET DIE VAN ANDERE LID-STATEN ZIJN EN ZIJ ER GEEN ZORG VOOR BEHOEVEN TE DRAGEN , ZOU DE BESCHERMING ERVAN NIET OP HUN WEG LIGGEN .

30 TE DEZEN ZIJ ERAAN HERINNERD , DAT INGEVOLGE ARTIKEL 173 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG DE LID-STATEN BEROEP KUNNEN INSTELLEN TEGEN ELKE BESLISSING VAN DE COMMISSIE - VAN ALGEMENE DAN WEL VAN INDIVIDUELE STREKKING - EN ZICH DAARBIJ KUNNEN BASEREN OP , ONDER MEER , SCHENDING VAN WELKE VERDRAGSBEPALING OOK . BOVENDIEN IS DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 90 , LID 2 , EEG-VERDRAG NIET OVERGELATEN AAN HET GOEDDUNKEN VAN DE LID-STAAT DIE HET BEHEER VAN EEN DIENST VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG AAN EEN ONDERNEMING OPDRAAGT . INGEVOLGE ARTIKEL 90 , LID 3 , HEEFT DE COMMISSIE TER ZAKE IMMERS EEN CONTROLERENDE FUNCTIE , DIE ZIJ UITOEFENT ONDER TOEZICHT VAN HET HOF . ARTIKEL 90 , LID 2 , EEG-VERDRAG BEHOORT DERHALVE TOT DE BEPALINGEN WAAROP ELKE LID-STAAT ZICH KAN BEROEPEN TOT STAVING VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING .

31 DE ITALIAANSE REPUBLIEK IS VAN MENING , DAT DE COMMISSIE DE UITOEFENING VAN BT ' S TAAK IN GEVAAR BRENGT MET HAAR VASTSTELLING , DAT DE DOOR BT VASTGESTELDE SCHEMES IN STRIJD ZIJN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT .

32 VERZOEKSTERS EERSTE ARGUMENT OP DIT PUNT HOUDT IN , DAT DE ACTIVITEITEN VAN DE PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS DE BRITSE OPENBARE TELECOMMUNICATIEDIENST FINANCIELE SCHADE BEROKKENEN .

33 HET IS STELLIG JUIST , DAT DE GROTE SNELHEID VAN DE BERICHTGEVING ALS GEVOLG VAN DE TECHNOLOGISCHE EVOLUTIE HEEFT GELEID TOT EEN ZEKERE INKOMSTENDALING VOOR BT . ANDERZIJDS BRENGT HET BESTAAN VAN PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS IN HET VERENIGD KONINKRIJK MEE - ZOALS VERZOEKSTER ZELF OPMERKTE - , DAT EEN AANZIENLIJK AANTAL INTERNATIONALE BERICHTEN EN DE DAAROP BETREKKING HEBBENDE INKOMSTEN NAAR HET BRITSE OPENBARE NET TOEVLOEIEN . DE ITALIAANSE REPUBLIEK HEEFT GEENSZINS HET BEWIJS GELEVERD , DAT DE ACTIVITEITEN VAN DEZE BUREAUS IN HET VERENIGD KONINKRIJK BT PER SALDO HEBBEN GESCHAAD , EN EVENMIN DAT DE VEROORDELING VAN DE BETROKKEN SCHEMES DOOR DE COMMISSIE DE VERVULLING VAN BT ' S SPECIFIEKE TAAK ECONOMISCH GEZIEN IN GEVAAR BRENGT .

34 EEN TWEEDE ARGUMENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK HOUDT IN , DAT DE WERELDWIJDE SAMENWERKING IN HET KADER VAN DE ITU NOODZAKELIJK IS VOOR EEN REGELMATIG VER LOOP VAN HET INTERNATIONALE TELECOMMUNICATIEVERKEER , EN DAT DE ANDERE NATIONALE ADMINISTRATIES MOETEN KUNNEN REKENEN OP DE NALEVING VAN DE GELDENDE INTERNATIONALE REGELS DIE DE ACTIVITEITEN VAN DE PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS BEOGEN TE BELEMMEREN . WAAR DE BESTREDEN BESCHIKKING BT VERHINDERT HAAR VERPLICHTINGEN INGEVOLGE DEZE INTERNATIONALE SAMENWERKING VOLLEDIG NA TE KOMEN , ZOU HET GEVAAR BESTAAN DAT OOK IN ZOVERRE DE VERVULLING VAN DE BIJZONDERE TAAK VAN DEZE STAATSONDERNEMING IN HET GEDRANG KOMT .

35 IN FEITE WORDT HIERMEE DE VRAAG OPGEWORPEN , OF DE ITC DAN WEL HET DAARVAN AFGELEIDE RECHT BT AL DAN NIET VERPLICHTTE OM DE LITIGIEUZE MAATREGELEN VAST TE STELLEN . DEZE VRAAG LIGT IN HET VERLENGDE VAN HET DERDE MIDDEL VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK , INHOUDENDE DAT BT IN CASU NIET TOT NALEVING VAN DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS WAS GEHOUDEN , EN MOET DUS HIERNA WORDEN ONDERZOCHT .

3 . KRACHTENS DE ITC EN HET DAARVAN AFGELEIDE RECHT ZOU BT VERPLICHT ZIJN OM DE ACTIVITEITEN VAN DE PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS IN HET VERENIGD KONINKRIJK TE BELEMMEREN

36 DE ITALIAANSE REPUBLIEK STELT , DAT DE COMMISSIE ARTIKEL 234 EEG-VERDRAG HEEFT MISKEND . DEZE BEPALING ZOU EVENTUELE CONFLICTEN TUSSEN HET GEMEENSCHAPSRECHT EN OUDERE REGELS VAN INTERNATIONAAL RECHT BESLISSEN TEN GUNSTE VAN LAATSTBEDOELDE . VERZOEKSTER NU BETOOGT , DAT DE ITC EN DE UITVOERINGSREGELINGEN DAARVAN DE NATIONALE ADMINISTRATIES STEEDS HEBBEN VERBODEN , VERLEGGINGEN VAN INTERNATIONAAL TELEGRAAF- OF TELEFOONVERKEER TE DULDEN WANNEER DIE VERLEGGINGEN WORDEN BEWERKSTELLIGD DOOR PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS MET HET DOEL BETALING VAN DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR HET GEHELE TRAJECT TE ONTDUIKEN . INGEVOLGE ARTIKEL 6 , LID 3 , VAN HET TELEGRAAFREGLEMENT 1973 EN AANBEVELING F 60 VAN HET CCITT ZOU BT VERPLICHT ZIJN GEWEEST DE DOOR DE COMMISSIE VEROORDEELDE SCHEMES VAST TE STELLEN .

37 DE COMMISSIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK BETOGEN , DAT DE BETROKKEN BEPALINGEN UITSLUITEND ZIJN BEDOELD OM TE VERHINDEREN DAT MEN ZICH ONTTREKT AAN BETALING VAN DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR HET GEHELE DOOR HET BERICHT AFGELEGDE TRAJECT , MAAR NIET DAT EEN BERICHT VIA EEN DERDE LAND WORDT GERELAYEERD ALLEEN OMDAT DIT GOEDKOPER IS . DIE BEPALINGEN ZOUDEN DE DOOR BT VASTGESTELDE SCHEMES DERHALVE NIET KUNNEN RECHTVAARDIGEN .

38 VOORTS BETOOGT DE COMMISSIE , DAT ARTIKEL 234 EEG-VERDRAG NIET VAN TOEPASSING IS , OMDAT DE ITC OP 25 OKTOBER 1973 , DUS NA DE TOETREDING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK TOT DE GEMEENSCHAP , TE MALAGA-TORREMOLINOS IS HERZIEN . VERZOEKSTERS STELLING DAT DE BETROKKEN BEPALINGEN VOOR DIE DATUM ONGEVEER GELIJKLUIDEND WAREN , ZOU NIET TERZAKE DIENEND ZIJN , AANGEZIEN HET BIJ DE ITU AANGESLOTEN STATEN BIJ ELKE HERZIENING VRIJSTAAT OM EEN NIEUWE VERBINTENIS AAN TE GAAN . DOCH ZELFS WANNEER ER INTERNATIONALE REGELS VAN OUDERE DATUM DAN HET EEG-VERDRAG ZOUDEN ZIJN , OP GROND WAARVAN BT MOEST HANDELEN ZOALS ZIJ HEEFT GEDAAN , ZOU ARTIKEL 234 HET IN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG NEERGELEGDE VERBOD SLECHTS KUNNEN OPHEFFEN , VOOR ZOVER DE NALEVING VAN LAATSTGENOEMDE BEPALING HET EEN LID-STAAT ONMOGELIJK ZOU MAKEN ZIJN VERPLICHTINGEN TEGENOVER EEN DERDE LAND NA TE KOMEN .

39 HET VERENIGD KONINKRIJK IS HET NIET EENS MET DE COMMISSIE OP HET PUNT VAN DE HERZIENING VAN EEN VOOR HET EEG-VERDRAG GESLOTEN INTERNATIONALE OVEREENKOMST NA DE TOETREDING VAN EEN DAARBIJ AANGESLOTEN STAAT TOT DE GEMEENSCHAPPEN . VOLGENS ' S HOFS ARREST VAN 27 FEBRUARI 1962 ( ZAAK 10/61 , ITALIE/COMMISSIE , JURISPR . 1962 , BLZ . 1 ) ZOUDEN DE LID-STATEN IMMERS KRACHTENS ARTIKEL 234 EEG-VERDRAG AFSTAND DOEN VAN ALLE UIT EEN EERDERE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE RECHTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET GEMENSCHAPSRECHT . VOOR ZOVER BT GEEN ONDERSCHEID HEEFT GEMAAKT TUSSEN DE INTERNATIONALE EN DE GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE VERPLICHTINGEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZIJ BIJGEVOLG HAAR SCHEMES NIET HEEFT BEPERKT TOT DE ACTIVITEITEN VAN DE DOORZENDINGSBUREAUS , DIE AFBREUK DOEN AAN OVEREENKOMSTIGE ACTIVITEITEN IN DERDE LANDEN , ZOUDEN DE BETROKKEN SCHEMES WEL DEGELIJK INBREUK MAKEN OP ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG .

40 ER ZIJ OP GEWEZEN , DAT HET DOEL EN DE INHOUD VAN DIE BEPALINGEN VERSCHILT VAN DIE VAN DE DOOR DE COMMISSIE VEROORDEELDE SCHEMES VAN BT , WAARBIJ IN HET MIDDEN KAN BLIJVEN OF ARTIKEL 6 , LID 3 , VAN HET TELEGRAAFREGLEMENT 1973 OF AANBEVELING F 60 VAN HET CCITT VOOR BT AL DAN NIET VERBINDEND WAREN .

41 BLIJKENS DE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 6 , LID 3 , VAN HET TELEGRAAFREGLEMENT ALSMEDE VAN AANBEVELING F 60 VAN HET CCITT ZIJN DEZE BEPALINGEN UITSLUITEND GERICHT TEGEN DE ACTIVITEITEN VAN DOORZENDINGSBUREAUS DIE ZIJN ' ' OPGERICHT ' ' OF ' ' WAARVAN BEKEND IS DAT ZIJ ZIJN OPGERICHT ' ' MET HET DOEL DE BETALING VAN DE OVER HET GEHELE TRAJECT VERSCHULDIGDE KOSTEN TE ONTDUIKEN . DE IN DEZE BEPALINGEN BEDOELDE MAATREGELEN KUNNEN DUS ALLEEN BETREKKING HEBBEN OP BUREAUS DIE VOOR WAT SOMMIGE BERICHTEN BETREFT , MET ONOORBARE MIDDELEN DE BETALING VAN HET VOLLEDIGE TARIEF TRACHTEN TE VERMIJDEN .

42 WANNEER EEN LID-STAAT OF EEN ERKENDE PARTICULIERE ONDERNEMING , DIE DOOR EEN LID-STAAT IS BELAST MET HET BEHEER VAN DE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN , HET DOORZENDEN VAN BERICHTEN TOELAAT ZONDER DAT DAARBIJ MISBRUIKEN ALS HIERBOVEN OMSCHREVEN PLAATSVINDEN EN HET IN VOORMELDE BEPALINGEN NEERGELEGDE VERBOD DUS NIET WORDT OVERTREDEN , KAN ER GEEN SPRAKE ZIJN VAN EEN SCHENDING DOOR DE BETROKKEN LID-STATEN VAN OP INTERNATIONAAL VLAK AANGEGANE VERBINTENISSEN .

43 UIT HET VOORGAANDE VOLGT DAT BT ' S SCHEMES EEN ANDER DOEL HADDEN DAN VOORMELDE BEPALINGEN VAN HET TELEGRAAFREGLEMENT EN VAN DE AANBEVELING VAN HET CCITT , AANGEZIEN ZIJ BETREKKING HADDEN OP PARTICULIERE DOORZENDINGSBUREAUS WIER ACTIVITEITEN GEEN MISBRUIK INHIELDEN .

44 HET MIDDEL ALS ZOU BT INGEVOLGE DE ITC EN HET DAARVAN AFGELEIDE RECHT VERPLICHT ZIJN GEWEEST OM DE LITIGIEUZE SCHEMES VAST TE STELLEN , MOET DUS IN IEDER GEVAL WORDEN VERWORPEN .

III - HET MIDDEL ONTLEEND AAN ONVOLDOENDE MOTIVERING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING

45 VOLGENS DE ITALIAANSE REPUBLIEK IS DE MOTIVERINGSPLICHT VAN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG GESCHONDEN , DOORDAT DE COMMISSIE NIET HEEFT AANGEGEVEN WAAROM HAARS INZIENS :

- HET WETTELIJK MONOPOLIE VAN BT IN STRIJD WAS MET HET GEMEENSCHAPSRECHT ;

-DE UITOEFENING VAN EEN REGELGEVENDE BEVOEGDHEID ALS EEN ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID KON WORDEN BESCHOUWD ;

-DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS VOORRANG HADDEN BOVEN OUDERE INTERNATIONALE REGELS .

46 VOOREERST ZIJ ERAAN HERINNERD , DAT VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF DE MOTIVERING VAN EEN BEZWAREND BESLUIT HET HOF IN STAAT MOET STELLEN TOT HET UITOEFENEN VAN ZIJN RECHTMATIGHEIDSCONTROLE , EN DE BETROKKENE DE NODIGE GEGEVENS MOET VERSCHAFFEN OM UIT TE MAKEN OF HET BESLUIT GEGROND IS OF NIET . OF AAN DE MOTIVERINGSPLICHT IS VOLDAAN , MOET WORDEN BEOORDEELD IN HET LICHT VAN DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GEVAL , WAARBIJ MET NAME IN AANMERKING ZIJN TE NEMEN DE INHOUD VAN DE HANDELING , DE AARD VAN DE REDENGEVING EN HET MOGELIJKE BELANG DAT DE ADRESSATEN OF ANDERE PERSONEN DIE RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL DOOR DE HANDELING WORDEN GERAAKT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG , BIJ EEN VERKLARING KUNNEN HEBBEN .

47 VOORTS ZIJ EROP GEWEZEN , DAT DE VERENIGBAARHEID VAN HET WETTELIJKE MONOPOLIE VAN BT MET HET GEMEENSCHAPSRECHT IN DE BESTREDEN BESCHIKKING GEENSZINS IN TWIJFEL WORDT GETROKKEN , ZODAT DE BESCHIKKING IN ZOVERRE GEEN REDENGEVING BEHOEFDE .

48 WAT TENSLOTTE DE ANDERE TWEE DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK BETWISTE PUNTEN BETREFT , ZO BLIJKT UIT DE CONSIDERANS VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING , DAT DE COMMISSIE ERVAN UITGAAT DAT BT , EEN OVERHEIDSLICHAAM , EEN ECONOMISCH SUBJECT IS DAT WERKZAAMHEDEN VAN ECONOMISCHE AARD VERRICHT EN ALS ZODANIG EEN ONDERNEMING IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG . DE COMMISSIE HEEFT VOORTS OPGEMERKT , DAT ZIJ WELISWAAR MET BT VAN MENING IS DAT INTERNATIONALE SAMENWERKING EN DE NALEVING VAN INTERNATIONALE VERBINTENISSEN VAN WEZENLIJK BELANG ZIJN VOOR HET EFFICIENT VERRICHTEN VAN INTERNATIONALE COMMUNICATIEDIENSTEN , DOCH DAT DEZE SAMENWERKING NIET ZOVER MAG GAAN , DAT DAARDOOR DE MEDEDINGINGSREGELS VAN HET VERDRAG WORDEN OVERTREDEN .

49 DEZE REDENGEVING VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG , DOORDAT ZIJ HET HOF IN STAAT STELT TOT HET UITOEFENEN VAN ZIJN CONTROLE EN DE BELANGHEBBENDEN DE GELEGENHEID BIEDT OM HUN STANDPUNT MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID EN DE RELEVANTIE VAN DE GESTELDE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN BEHOORLIJK KENBAAR TE MAKEN .

50 MITSDIEN MOET HET MIDDEL ONTLEEND AAN ONVOLDOENDE MOTIVERING WORDEN AFGEWEZEN .

51 UIT EEN EN ANDER VOLGT , DAT HET BEROEP VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK MOET WORDEN VERWORPEN .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

52 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN DE ITALIAANSE REPUBLIEK IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERWIJST DE ITALIAANSE REPUBLIEK IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .