Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

1 . GEMEENSCHAPSRECHT - UITLEGGING - BEGINSEL VAN EENVORMIGE UITLEGGING - GRENZEN

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - RUNDVLEES - RESTITUTIES BIJ UITVOER - UITGESLOTEN PRODUKTEN - , VANG ' - JUISTE ANATOMISCHE BEGRENZING - BEVOEGDHEID VAN NATIONALE RECHTERS

( VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE , BIJLAGE )

3 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - RUNDVLEES - RESTITUTIES BIJ UITVOER - STUK VLEES WAARAAN DEEL VANG VASTZIT - TOEKENNING VAN RESTITUTIES - CRITERIA

( VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE )

Samenvatting

1 . MET HET OOG OP DE EENVORMIGE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT EN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING IS HET ALS ALGEMENE REGEL NOODZAKELIJK DAT DE TERMEN VAN EEN GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALING DIE VOOR DE VASTSTELLING VAN HAAR BETEKENIS EN DRAAGWIJDTE NIET UITDRUKKELIJK NAAR HET RECHT VAN DE LID-STATEN VERWIJST , IN DE GEHELE GEMEENSCHAP AUTONOOM EN OP EENVORMIGE WIJZE WORDEN UITGELEGD , WAARBIJ REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE CONTEXT VAN DE BEPALING EN MET HET DOEL VAN DE BETROKKEN REGELING .

WANNEER DE COMMUNAUTAIRE WETGEVER IN EEN VERORDENING ECHTER IMPLICIET HEEFT GEREFEREERD AAN DE NATIONALE GEBRUIKEN , STAAT HET NIET AAN HET HOF EEN EENVORMIGE COMMUNAUTAIRE DEFINITIE VAN DE GEBRUIKTE TERMEN TE GEVEN .

2 . VOOR DE JUISTE ANATOMISCHE BEGRENZING VAN HET IN POSTONDERVERDELING EX 02.01 A II A ), 4 . BB ) VAN DE AAN VERORDENING NR . 2787/81 GEHECHTE LIJST ALS VANG AANGEDUIDE STUK VLEES DIENT MEN TE ZIEN NAAR DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE METHODE VOOR HET UITSNIJDEN EN UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN . HET IS DE TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER OM VAST TE STELLEN WELKE DIE BEGRENZING IS .

3 . VERORDENING NR . 2787/81 MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT UITVOERRESTITUTIES VERSCHULDIGD ZIJN VOOR EEN STUK VLEES WAARAAN EEN DEEL VANG VASTZIT , MITS DIT DEEL , GELET OP DE CONSUMPTIEGEWOONTEN , DE HANDELSGEBRUIKEN EN DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE UITSNIJ- EN UITBEENMETHODES VOOR RUNDVLEES , NIET BEPALEND IS VOOR HET WEZENLIJK KARAKTER VAN HET STUK .