61982J0327

ARREST VAN HET HOF (VIJFDE KAMER) VAN 18 JANUARI 1984. - EKRO BV VEE - EN VLEESHANDEL TEGEN PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES. - (" UITVOERRESTITUTIES VOOR RUNDVLEES -'VANG'"). - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN). - ZAAK NO. 327/82.

Jurisprudentie 1984 bladzijde 00107


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . GEMEENSCHAPSRECHT - UITLEGGING - BEGINSEL VAN EENVORMIGE UITLEGGING - GRENZEN

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - RUNDVLEES - RESTITUTIES BIJ UITVOER - UITGESLOTEN PRODUKTEN - , VANG ' - JUISTE ANATOMISCHE BEGRENZING - BEVOEGDHEID VAN NATIONALE RECHTERS

( VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE , BIJLAGE )

3 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - RUNDVLEES - RESTITUTIES BIJ UITVOER - STUK VLEES WAARAAN DEEL VANG VASTZIT - TOEKENNING VAN RESTITUTIES - CRITERIA

( VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE )

Samenvatting


1 . MET HET OOG OP DE EENVORMIGE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT EN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING IS HET ALS ALGEMENE REGEL NOODZAKELIJK DAT DE TERMEN VAN EEN GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALING DIE VOOR DE VASTSTELLING VAN HAAR BETEKENIS EN DRAAGWIJDTE NIET UITDRUKKELIJK NAAR HET RECHT VAN DE LID-STATEN VERWIJST , IN DE GEHELE GEMEENSCHAP AUTONOOM EN OP EENVORMIGE WIJZE WORDEN UITGELEGD , WAARBIJ REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE CONTEXT VAN DE BEPALING EN MET HET DOEL VAN DE BETROKKEN REGELING .

WANNEER DE COMMUNAUTAIRE WETGEVER IN EEN VERORDENING ECHTER IMPLICIET HEEFT GEREFEREERD AAN DE NATIONALE GEBRUIKEN , STAAT HET NIET AAN HET HOF EEN EENVORMIGE COMMUNAUTAIRE DEFINITIE VAN DE GEBRUIKTE TERMEN TE GEVEN .

2 . VOOR DE JUISTE ANATOMISCHE BEGRENZING VAN HET IN POSTONDERVERDELING EX 02.01 A II A ), 4 . BB ) VAN DE AAN VERORDENING NR . 2787/81 GEHECHTE LIJST ALS VANG AANGEDUIDE STUK VLEES DIENT MEN TE ZIEN NAAR DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE METHODE VOOR HET UITSNIJDEN EN UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN . HET IS DE TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER OM VAST TE STELLEN WELKE DIE BEGRENZING IS .

3 . VERORDENING NR . 2787/81 MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT UITVOERRESTITUTIES VERSCHULDIGD ZIJN VOOR EEN STUK VLEES WAARAAN EEN DEEL VANG VASTZIT , MITS DIT DEEL , GELET OP DE CONSUMPTIEGEWOONTEN , DE HANDELSGEBRUIKEN EN DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE UITSNIJ- EN UITBEENMETHODES VOOR RUNDVLEES , NIET BEPALEND IS VOOR HET WEZENLIJK KARAKTER VAN HET STUK .

Partijen


IN ZAAK 327/82 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

EKRO BV VEE- EN VLEESHANDEL , TE APELDOORN ,

EN

PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES , TE RIJSWIJK ,

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE VAN 25 SEPTEMBER 1981 TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERRESTITUTIES IN DE SECTOR RUNDVLEES ( PB L 271 VAN 1981 , BLZ . 44 ), MET BETREKKING TOT STUKKEN VLEES ZONDER BEEN , WAARAAN ZICH EEN STUK ' ' VANG ' ' BEVINDT ,

Overwegingen van het arrest


1 BIJ BESCHIKKING VAN 17 DECEMBER 1982 , TEN HOVE INGEKOMEN OP 20 DECEMBER DAAROPVOLGEND , HEEFT HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE VAN 25 SEPTEMBER 1981 TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERRESTITUTIES IN DE SECTOR RUNDVLEES ( PB L 271 VAN 1981 , BLZ . 44 ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN GEDING TUSSEN DE VENNOOTSCHAP EKRO BV VEE- EN VLEESHANDEL ( HIERNA : EKRO ), EEN NEDERLANDSE EXPORTEUR VAN RUNDVLEES , EN HET PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES TE RIJSWIJK ( HIERNA : PRODUKTSCHAP ). HET GEDING HEEFT BETREKKING OP DE WEIGERING VAN HET PRODUKTSCHAP OM EKRO KRACHTENS ARTIKEL 18 VAN VERORDENING NR . 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES ( PB L 148 VAN 1968 , BLZ . 24 ), ALSMEDE KRACHTENS GENOEMDE VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE RESTITUTIES TOE TE KENNEN BIJ DE UITVOER VAN RUNDVLEES NAAR EEN DERDE LAND .

3 DE ALS BIJLAGE AAN VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE GEHECHTE LIJST VAN PRODUKTEN WAARVOOR DE IN ARTIKEL 18 VAN VERORDENING NR . 805/68 VAN DE RAAD BEDOELDE RESTITUTIE WORDT TOEGEKEND , VERMELDT ONDER MEER ONDER POST ' ' EX 02.01 A II ' ' VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ' ' VLEES VAN RUNDEREN : A ) VERS OF GEKOELD : . . .; 4 . ANDERE : . . . BB ) DELEN , ZONDER BEEN , MET UITZONDERING VAN DE , VANG ' EN DE , SCHENKEL ' , ELK DEELSTUK INDIVIDUEEL VERPAKT ' ' .

4 IN OKTOBER 1981 EXPORTEERDE EKRO TWEE PARTIJEN KALFSVLEES VAN RESPECTIEVELIJK 2 380 EN 2 062 KG NAAR VATICAANSTAD EN VERZOCHT DAARVOOR OM TOEKENNING VAN UITVOERRESTITUTIES OVEREENKOMSTIG VOORNOEMDE BEPALING . DEZE PARTIJEN BEVATTEN ONDER MEER 1 156 KG BORSTSTUKKEN WAARAAN IN PISTOLAVORM UITGESNEDEN STUKKEN VLEES VASTZATEN DIE , VOLGENS HET PRODUKTSCHAP , ALS DELEN VAN DE ' ' VANG ' ' MOESTEN WORDEN AANGEMERKT . HET TOTALE GEWICHT VAN LAATSTBEDOELDE STUKKEN BEDROEG 201 KG . HET PRODUKTSCHAP WEIGERDE EKRO DE UITVOERRESTITUTIES VOOR DE 1 156 KG BORST TOE TE KENNEN .

5 VOOR HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , WAARBIJ ZIJ TEGEN DEZE WEIGERING BEROEP HAD INGESTELD , BETOOGDE EKRO ENERZIJDS DAT DE VOORNOEMDE AAN DE BORSTDELEN VASTZITTENDE , IN PISTOLAVORM UITGESNEDEN STUKKEN VLEES NIET ALS DEEL VAN DE VANG WAREN AAN TE MERKEN , EN ANDERZIJDS DAT DE RESTITUTIES IN ELK GEVAL MOESTEN WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN HET TOTALE GEWICHT VAN HET UITGEVOERDE VLEES VERMINDERD MET DAT VAN DE ERAAN VASTZITTENDE VANG ; OOK DE UITVOER VAN RUNDERBORSTDELEN WAARAAN STUKKEN VANG VASTZITTEN , ZOU DUS RECHT GEVEN OP EEN EVENREDIGE RESTITUTIE .

6 OM IN DIT GEDING UITSPRAAK TE KUNNEN DOEN , HEEFT HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HET HOF DE NAVOLGENDE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD :

' ' 1 . WAT MOET BIJ EEN JUISTE UITLEG VAN POST EX 02.01 A II A ), 4 . BB ) VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF WORDEN VERSTAAN ONDER , VANG ' EN HOE KAN , VANG ' , DAT NIET ONDER DIE TARIEFPOST VALT , WORDEN ONDERSCHEIDEN VAN WEL ONDER DIE TARIEFPOST VALLENDE DELEN ZONDER BEEN?

2.BRENGT EEN JUISTE UITLEG VAN DE VERORDENING ( EEG ) NR . 2787/81 MEE DAT GEEN RESTITUTIE MAG WORDEN TOEGEKEND TERZAKE VAN UITVOER NAAR DERDE LANDEN VAN EEN DEEL ZONDER BEEN , INDIEN DAARAAN EEN STUK , VANG ' VASTZIT , OF DIENT BIJ EEN JUISTE UITLEG VAN DIE VERORDENING DE RESTITUTIE IN DAT GEVAL TE WORDEN TOEGEKEND OP BASIS VAN HET TOTALE GEWICHT AAN UITGEVOERD VLEES , VERMINDERD MET HET GEWICHT AAN VANGVLEES?

' '

DE EERSTE VRAAG

7 DE EERSTE VRAAG STREKT ERTOE TE VERNEMEN , WAT DE JUISTE AFGRENZING IS VAN HET STUK RUNDVLEES DAT IN DE BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE VANG WORDT GENOEMD .

8 DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DE COMMISSIE - IN HUN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN VOOR HET HOF - ALSOOK EKRO - IN HET HOOFDGEDING - HEBBEN ELK EEN ANDERE ANATOMISCHE BEGRENZING VAN HET BETROKKEN STUK VERDEDIGD EN DAARBIJ , WAAR NODIG AAN DE HAND VAN TEKENINGEN , GEPRECISEERD WAAR DIT DEEL VAN DE BUIKWAND ZICH BEVINDT TEN OPZICHTE VAN DE VOOR- EN DE ACHTERVOET VAN HET RUNDERKARKAS EN TEN OPZICHTE VAN DE RIBBEN EN DE BORST .

9 HET PRODUKTSCHAP EN DE COMMISSIE IN HAAR MONDELINGE OPMERKINGEN HEBBEN BETOOGD , DAT DE AUTORITEITEN VAN ELKE LID-STAAT ZICH VOOR DE OMSCHRIJVING VAN HET BETROKKEN STUK DIENEN AAN TE SLUITEN BIJ DE IN DIE LID-STAAT BESTAANDE GEBRUIKEN EN TRADITIES MET BETREKKING TOT HET UITSNIJDEN EN UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN . DE COMMISSIE HEEFT DAAR EVENWEL AAN TOEGEVOEGD , DAT ZIJ DAARBIJ HET DOEL VAN HET DOOR DE GEMEENSCHAPSREGELING INGEVOERDE RESTITUTIESTELSEL IN HET OOG MOETEN HOUDEN .

10 BLIJKENS HET DOSSIER BESTAAT ER VOOR WAT HET UITSNIJDEN EN UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN BETREFT , EEN GROOT AANTAL TRADITIES EN GEBRUIKEN , DIE NIET ALLEEN VAN LID-STAAT TOT LID-STAAT , MAAR ZELFS VAN STREEK TOT STREEK VERSCHILLEN . DIE UITSNIJ- EN UITBEENMETHODES VINDEN MET NAME HUN OORSPRONG IN DE CONSUMPTIEGEWOONTEN EN DE HANDELSGEBRUIKEN IN DE ONDERSCHEIDEN STREKEN EN LID-STATEN . DE IN DE DIVERSE TAALVERSIES VAN VERORDENING NR . 2787/81 GEBEZIGDE TERMEN KUNNEN DUS VAN LID-STAAT TOT LID-STAAT EN VAN STREEK TOT STREEK EEN VERSCHILLENDE BETEKENIS HEBBEN , AFHANKELIJK VAN DE ALDAAR GEBRUIKELIJKE METHODE VOOR HET UITSNIJDEN EN UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN .

11 MET HET OOG OP DE EENVORMIGE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT EN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING IS HET ALS ALGEMENE REGEL NOODZAKELIJK DAT DE TERMEN VAN EEN GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALING DIE VOOR DE VASTSTELLING VAN HAAR BETEKENIS EN DRAAGWIJDTE NIET UITDRUKKELIJK NAAR HET RECHT VAN DE LID-STATEN VERWIJST , IN DE GEHELE GEMEENSCHAP AUTONOOM EN OP EENVORMIGE WIJZE WORDEN UITGELEGD , WAARBIJ REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE CONTEXT VAN DE BEPALING EN MET HET DOEL VAN DE BETROKKEN REGELING .

12 ZOALS DE COMMISSIE HEEFT UITEENGEZET , HEEFT DE BEPALING IN GEDING TOT DOEL , STUKKEN VLEES VAN GERINGE WAARDE , WAARNAAR IN DE VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE IN DE GEMEENSCHAP VOLDOENDE VRAAG BESTAAT , VAN DE RESTITUTIEREGELING UIT TE SLUITEN . EVENALS DE METHODES VOOR HET UITSNIJDEN EN HET UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN IS EVENWEL OOK HET ANTWOORD OP DE VRAAG , WELKE VORM EN GROOTTE HET ALS MINDERWAARDIG TE BESCHOUWEN DEEL VAN DE BUIKWAND PRECIES HEEFT , AFHANKELIJK VAN DE PER LID-STAAT EN STREEK VERSCHILLENDE CONSUMPTIEGEWOONTEN EN HANDELSGEBRUIKEN . UIT VOORNOEMDE DOELSTELLING VAN DE COMMUNAUTAIRE BEPALING IN GEDING KAN DERHALVE GEEN PRECIEZE ANATOMISCHE BEGRENZING VAN DIT DEEL VAN HET KARKAS WORDEN AFGELEID .

13 AANGEZIEN VERORDENING NR . 2787/81 GEEN ENKELE AANWIJZING IN DIE ZIN BEVAT , KAN NIET WORDEN AANGENOMEN DAT DE COMMUNAUTAIRE WETGEVER IN HET KADER VAN EEN VERORDENING OVER DE RESTITUTIES BIJ DE UITVOER VAN VLEES DE IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN BESTAANDE UITSNIJ- EN UITBEENMETHODES HEEFT WILLEN HARMONISEREN OF UNIFORMEREN . UIT HETGEEN DE COMMISSIE OP EEN VRAAG VAN HET HOF HEEFT GEANTWOORD , BLIJKT INTEGENDEEL , DAT ZIJ BIJ DE VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 2787/81 ZICH ERVAN BEWUST WAS DAT DE IN DE VERORDENING GEBRUIKTE TERMEN NIET OVERAL PRECIES DEZELFDE BETEKENIS HADDEN ; ZIJ MEENDE ECHTER DAT DIE VERSCHILLEN SLECHTS VAN GERING BELANG WAREN EN GEEN WIJZIGING VAN DE GEBRUIKEN EN METHODES TERZAKE VERGDEN .

14 DOOR ZICH ALDUS BIJ DE VERSCHILLENDE BETEKENISSEN VAN DIE TERMEN NEER TE LEGGEN , HEEFT DE COMMISSIE ZICH IN HAAR VERORDENING DERHALVE IMPLICIET GEREFE REERD AAN DE IN DE DIVERSE LID-STATEN EN STREKEN GEBRUIKELIJKE UITSNIJ- EN UITBEENMETHODES . ONDANKS HET VOORNOEMDE BEGINSEL VAN EENVORMIGE UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT , STAAT HET DAN OOK NIET AAN HET HOF , EEN EENVORMIGE COMMUNAUTAIRE DEFINITIE VAN DIE TERMEN TE GEVEN .

15 VOOR DE JUISTE ANATOMISCHE BEGRENZING VAN HET ALS VANG AANGEDUIDE STUK VLEES DIENT MEN DERHALVE TE ZIEN NAAR DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE METHODE VOOR HET UITSNIJDEN EN UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN . HET IS DE TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER OM VAST TE STELLEN WELKE DIE BEGRENZING IS .

16 OP DE EERSTE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD , DAT HET AAN DE NATIONALE RECHTER STAAT VAST TE STELLEN , WELKE VOLGENS DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE METHODE VOOR HET UITSNIJDEN EN UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN , DE JUISTE ANATOMISCHE BEGRENZING IS VAN HET DEEL VAN DE BUIKWAND , DAT IN POSTONDERVERDELING EX 02.01 A II A ), 4 . BB ) VAN DE BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE VAN 25 SEPTEMBER 1981 ' ' VANG ' ' WORDT GENOEMD .

DE TWEEDE VRAAG

17 MET ZIJN TWEEDE VRAAG WENST HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN TE VERNEMEN , OF KRACHTENS VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE EEN RESTITUTIE MOET WORDEN TOEGEKEND IN GEVAL AAN DE UITGEVOERDE STUKKEN VLEES EEN STUK VANG VASTZIT , EN ZO JA , OF DIE RESTITUTIE MOET WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN HET TOTALE GEWICHT VAN HET UITGEVOERDE VLEES DAN WEL OP BASIS VAN DIT GEWICHT VERMINDERD MET HET GEWICHT VAN DE VANG .

18 HET PRODUKTSCHAP EN DE COMMISSIE ZIJN VAN MENING , DAT GEEN UITVOERRESTITUTIE VERSCHULDIGD IS WANNEER AAN EEN STUK VLEES EEN DEEL VANG VASTZIT . DE TEKST VAN DE VERORDENING ZOU IMMERS NIET IN DE TOEKENNING VAN EEN VERMINDERDE RESTITUTIE VOORZIEN ; TOEKENNING VAN EEN RESTITUTIE BEREKEND NAAR HET TOTALE GEWICHT VAN HET STUK , ZOU NEERKOMEN OP HET TOEKENNEN VAN EEN HOGE RESTITUTIE VOOR VLEES VAN GERINGE WAARDE EN DAARMEE OP HET AANMOEDIGEN VAN DE ONGEWENSTE UITVOER VAN DIT VLEES , WAARNAAR VRAAG BESTAAT VAN DE KANT VAN DE VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE IN DE GEMEENSCHAP . DEZE OPVATTING ZOU TROUWENS NA DE FEITEN DIE AAN HET ONDERHAVIG GEDING TEN GRONDSLAG LIGGEN , ZIJN BEVESTIGD DOOR EEN WIJZIGING VAN DE BETROKKEN BIJLAGE DOOR VERORDENING NR . 2773/82 VAN DE COMMISSIE VAN 13 OKTOBER 1982 TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERRESTITUTIES IN DE SECTOR RUNDVLEES ( PB L 292 VAN 1982 , BLZ . 20 ).

19 DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ALSOOK EKRO IN HAAR MONDELINGE OPMERKINGEN HEBBEN BETOOGD , DAT VOLGENS ARTIKEL 20 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 805/68 EN DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - INZONDERHEID ALGEMENE BEPALING 3B VAN TITEL I , DEEL A - EEN STUK VLEES WAARAAN EEN DEEL VANG VASTZIT , ALS GEMENGD PRODUKT MOET WORDEN INGEDEELD NAAR HET DEEL WAARAAN HET ZIJN WEZENLIJK KARAKTER ONTLEENT . VOLGENS EKRO MAG AAN EEN STUK VLEES TOT 20 % VANG VASTZITTEN VOORALEER DIT EEN BELETSEL VORMT VOOR DE TOEKENNING VAN RESTITUTIES .

20 DIENAANGAANDE ZIJ VOOREERST OPGEMERKT , DAT KRACHTENS ARTIKEL 20 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 , OP GRONDSLAG WAARVAN DE BETROKKEN RESTITUTIES ZIJN VASTGESTELD ' ' DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF EN DE BIJZONDERE REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE KLASSIFICATIE VAN DE PRODUKTEN DIE ONDER DE ONDERHAVIGE VERORDENING VALLEN ' ' . VOLGENS ALGEMENE BEPALING 3B VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ' ' WORDEN MENGSELS INGEDEELD NAAR DE STOF OF NAAR HET GOED , WAARAAN ( ZIJ ) HUN WEZENLIJK KARAKTER ONTLENEN . . . ' '

21 OOK AL VERWIJST VERORDENING NR . 2787/81 NIET ZONDER MEER NAAR DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF EN GEEFT ZIJ EEN EIGEN NOMENCLATUUR VOOR DE VASTSTELLING VAN DE UITVOERRESTITUTIES , TOCH IS DE AANGEHAALDE ALGEMENE BEPALING VAN TOEPASSING OP DE INDELING IN HET KADER VAN DE SPECIFIEKE NOMENCLATUUR VAN VERORDENING NR . 2787/81 , VOOR ZOVER NOCH DE TEKST VAN DIE VERORDENING NOCH DE DOELSTELLING VAN HET STELSEL VAN UITVOERRESTITUTIES TOT EEN ANDERE OPLOSSING DWINGT .

22 WAT DE TEKST VAN DE BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 2787/81 BETREFT , SLUIT DE OMSCHRIJVING VAN POSTONDERVERDELING EX 02.01 A II A ), 4 . BB ) - ' ' DELEN , ZONDER BEEN , MET UITZONDERING VAN DE VANG EN DE SCHENKEL , ELK DEELSTUK INDIVIDUEEL VERPAKT ' ' - ENKEL DE STUKKEN UIT DIE GEHEEL UIT VANG OF SCHENKEL BESTAAN ; ZIJ ZEGT ECHTER NIETS OVER STUKKEN DIE SLECHTS VOOR EEN DEEL DAARUIT BESTAAN . DE UITLEGGING VAN DE TEN TIJDE VAN DE FEITEN GELDENDE TEKST KAN NIET WORDEN BEINVLOED DOOR HET FEIT DAT DE ONZEKERHEID OVER DE BEHANDELING VAN LAATSTBEDOELDE STUKKEN NADIEN ZONDER TERUGWERKENDE KRACHT IS WEGGENOMEN DOOR DE INVOEGING VAN VOETNOOT 7 IN DE BIJLAGE BIJ VOORNOEMDE VERORDENING NR . 2773/82 , VOLGENS WELKE ' ' DE DELEN , ZONDER BEEN , WAARAAN DE HELE OF EEN GEDEELTE VAN DE VANG EN/OF DE SCHENKEL VASTZIT , NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE RESTITUTIE ' ' .

23 MET BETREKKING TOT DE DOELSTELLING VAN HET RESTITUTIESTELSEL EN MEER BEPAALD HET OOGMERK OM VLEES VAN GERINGE WAARDE VAN DE TOEKENNING VAN RESTITUTIES UIT TE SLUITEN , MOET WORDEN VASTGESTELD DAT , ZOALS BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE EERSTE VRAAG IS OPGEMERKT , DE OPVATTING OVER WAT IN DIT VERBAND ALS VLEES VAN GERINGE WAARDE IS TE BESCHOUWEN , VAN LID-STAAT TOT LID-STAAT STERK VERSCHILT . DE DOELSTELLING VAN HET RESTITUTIESTELSEL KAN DAN OOK GEEN GROND OPLEVEREN OM VOORNOEMDE ALGEMENE BEPALING VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF BIJ DE UITLEGGING VAN DE BETROKKEN POSTONDERVERDELING VAN DE BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 2787/81 BUITEN TOEPASSING TE LATEN EN OM ZODOENDE GEEN RESTITUTIE TOE TE KENNEN WANNEER AAN EEN STUK VLEES OOK MAAR EEN KLEIN GEDEELTE VASTZIT VAN WAT VOLGENS DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT GEBRUIKELIJKE METHODES ALS VANG IS AAN TE MERKEN .

24 HET WEZENLIJK KARAKTER VAN EEN STUK VLEES HANGT NIET , ZOALS EKRO HEEFT GESUGGEREERD , AF VAN EEN BEPAALD PERCENTAGE ANDERSSOORTIG VLEES DAT ERAAN VASTZIT , MAAR MOET WORDEN VASTGESTELD AAN DE HAND VAN DE CONSUMPTIEGEWOONTEN , DE HANDELSGEBRUIKEN EN DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE UITSNIJ- EN UITBEENMETHODES VOOR RUNDVLEES . HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER DIT TE BEOORDELEN .

25 OP DE TWEEDE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD , DAT VERORDENING NR . 2787/81 ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD , DAT UITVOERRESTITUTIES VERSCHULDIGD ZIJN VOOR EEN STUK VLEES WAARAAN EEN DEEL VANG VASTZIT , MITS DIT DEEL , GELET OP DE CONSUMPTIEGEWOONTEN , DE HANDELSGEBRUIKEN EN DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE UITSNIJ- EN UITBEENMETHODES VOOR RUNDVLEES , NIET BEPALEND IS VOOR HET WEZENLIJK KARAKTER VAN HET STUK .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

26 DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DE COMMISSIE WEGENS INDIENING VAN HUN OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN BIJ BESCHIKKING VAN 17 DECEMBER 1982 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER VAST TE STELLEN , WELKE VOLGENS DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE METHODE VOOR HET UITSNIJDEN EN UITBENEN VAN RUNDERKARKASSEN , DE JUISTE ANATOMISCHE BEGRENZING IS VAN HET DEEL VAN DE BUIKWAND , DAT IN POSTONDERVERDELING EX 02.01 A II A ), 4 . BB ) VAN DE BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 2787/81 VAN DE COMMISSIE VAN 25 SEPTEMBER 1981 ' ' VANG ' ' WORDT GENOEMD .

2.VERORDENING NR . 2787/81 MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT UITVOERRESTITUTIES VERSCHULDIGD ZIJN VOOR EEN STUK VLEES WAARAAN EEN DEEL VANG VASTZIT , MITS DIT DEEL , GELET OP DE CONSUMPTIEGEWOONTEN , DE HANDELSGEBRUIKEN EN DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT OF STREEK GEBRUIKELIJKE UITSNIJ- EN UITBEENMETHODES VOOR RUNDVLEES , NIET BEPALEND IS VOOR HET WEZENLIJK KARAKTER VAN HET STUK .