61980J0114

ARREST VAN HET HOF (TWEEDE KAMER) VAN 26 MAART 1981. - DR. RITTER GMBH & CO. TEGEN OBERFINANZDIREKTION HAMBURG. - (" GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - VERSTERKEND MIDDEL OP BASIS VAN BIERGIST "). - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET BUNDESFINANZHOF). - ZAAK NO. 114/80.

Jurisprudentie 1981 bladzijde 00895


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - POSTEN - ' ' ANDERE ALCOHOLVRIJE DRANKEN ' ' IN DE ZIN VAN POST 22.02 - BEGRIP - DEFINITIE - OBJECTIEVE EN VOOR TOETSING VATBARE CRITERIA - GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN - IRRELEVANT

2 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - POSTEN - ' ' ANDERE ALCOHOLVRIJE DRANKEN ' ' IN DE ZIN VAN POST 22.02 - BEGRIP - VERSTERKENDE MIDDELEN SAMENGESTELD UIT BIERGIST , WATER EN CITRUSSAP VALLEN DAARONDER

Samenvatting


1 . OVEREENKOMSTIG HET STELSEL VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOETEN DE WOORDEN ' ' ANDERE . . . DRANKEN ' ' IN POST 22.02 WORDEN OPGEVAT ALS EEN GENERIEK BEGRIP , DAT ALLE VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE VLOEISTOFFEN OMVAT DIE NIET UITDRUKKELIJK ELDERS ZIJN INGEDEELD .

DE INHOUD VAN DIT BEGRIP MOET WORDEN BEPAALD AAN DE HAND VAN OBJECTIEVE EN VOOR TOETSING VATBARE CRITERIA . DE DRAAGWIJDTE ERVAN MAG DAN OOK NIET AFHANKELIJK WORDEN GEMAAKT VAN ZUIVER SUBJECTIEVE EN VARIABELE FACTOREN , ZOALS DE WIJZE WAAROP OF HET DOEL WAARMEE HET PRODUKT WORDT INGENOMEN .

DE INDELING VAN EEN PRODUKT ALS DRANK IN DE ZIN VAN POST 22.02 MAG OOK NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN DE ERVOOR GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN .

ONDER DRANKEN IN DE ZIN VAN POST 22.02 ZIJN ALLE VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE GESCHIKTE EN BESTEMDE VLOEISTOFFEN TE VERSTAAN , ONGEACHT DE INGENOMEN HOEVEELHEID OF HET BIJZONDERE DOEL WAARVOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN VOOR CONSUMPTIE GESCHIKTE VLOEISTOFFEN KUNNEN DIENEN .

2 . HET BEGRIP ' ' ANDERE ALCOHOLVRIJE DRANKEN ' ' IN DE ZIN VAN POST 22.02 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HET MEDE BETREKKING HEEFT OP EEN PRODUKT BESTAANDE UIT BIERGIST , WATER EN 3,9 % NATUURLIJK CITRUSSAP , DAT VLOEIBAAR EN DRINKBAAR IS EN BESTEMD OM TER BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID MEERDERE MALEN PER DAG IN KLEINE HOEVEELHEDEN TE WORDEN INGENOMEN .

Partijen


IN ZAAK 114/80 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET BUNDESFINANZHOF , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

DR . RITTER GMBH & CO ., TE KEULEN-DEUTZ ,

EN

OBERFINANZDIREKTION HAMBURG ,

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE POSTEN 21.06 EN 22.02 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ,

Overwegingen van het arrest


1 BIJ BESCHIKKING VAN 1 APRIL 1980 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 2 MEI 1980 , HEEFT HET BUNDESFINANZHOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG HET HOF TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN POST 22.02 EN SUBSIDIAIR VAN POST 21.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( GDT ).

2 BLIJKENS DE STUKKEN HAD VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING DE BELASTINGDIENST ( FINANZVERWALTUNG ) VERZOCHT OM EEN BINDEND TARIFERINGSADVIES VOOR EEN ALS ' ' VOLL-HEFE ' ' AANGEDUID PRODUKT , DAT IN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT OMSCHREVEN ALS VOLGT : ' ' EEN PRODUKT BESTAANDE UIT ( INACTIEF ) BIERGIST , WATER EN 3,9 % NATUURLIJK CITRUSSAP . HET IS VLOEIBAAR EN KAN DIRECT WORDEN GEDRONKEN . VOLGENS HET ETIKET DIENT HET ALS VOEDINGSSUPPLEMENT , TOT BEHOUD VAN DE VITALITEIT EN VAN EEN GEZONDE HUID . HET MOET DRIEMAAL DAAGS WORDEN INGENOMEN , IN HOEVEELHEDEN VAN EEN TOT TWEE EETLEPELS . ' '

3 DE FINANZVERWALTUNG IS VAN MENING DAT DIT PRODUKT , OMDAT HET DIRECT KAN WORDEN GEDRONKEN , MOET WORDEN INGEDEELD ONDER DE ' ' DRANKEN ' ' VAN POST 22.02 , WAARBIJ DE SAMENSTELLING ALSMEDE HET HOE EN HET WAAROM VAN HET GEBRUIK VERDER NIET TER ZAKE DOEN . DAARENTEGEN MEENT VERZOEKSTER DAT HET PRODUKT , WAARVAN BIERGIST HET KENMERKENDE BESTANDDEEL VORMT , MOET WORDEN INGEDEELD ONDER DE GIST VAN POST 21.06 VAN HET GDT .

4 NAAR HET OORDEEL VAN HET BUNDESFINANZHOF IS DE BESLISSING AFHANKELIJK VAN DE UITLEGGING VAN DE TERM ' ' DRANKEN ' ' IN POST 22.02 , MET NAME VAN DE VRAAG OF DIT BEGRIP ALDUS MOET WORDEN OPGEVAT , DAT HET ALLE VLOEIBARE , VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE PRODUKTEN OMVAT DAN WEL ENKEL DE PRODUKTEN DIE VOLGENS HET NORMALE SPRAAKGEBRUIK BESTEMD ZIJN OM DE DORST TE LESSEN . IN HET LAATSTE GEVAL ZOU EEN VLOEISTOF DIE - ZOALS IN CASU - BESTEMD IS OM OM GEZONDHEIDSREDENEN TE WORDEN INGENOMEN , NIET ALS ' ' DRANK ' ' KUNNEN WORDEN AANGEDUID .

5 TER OPHELDERING VAN DIT PROBLEEM HEEFT HET BUNDESFINANZHOF DE VOLGENDE VRAGEN GESTELD :

1 . MOET HET BEGRIP ' ' ANDERE ALCOHOLVRIJE DRANKEN ' ' IN DE ZIN VAN POST 22.02 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT DAARONDER OOK EEN PRODUKT VALT DAT UIT BIERGIST , WATER EN 3,9 % NATUURLIJK CITRUSSAP BESTAAT , DAT VLOEIBAAR EN DRINKBAAR IS EN BESTEMD OM TER BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID MEERDERE MALEN PER DAG IN KLEINE HOEVEELHEDEN TE WORDEN INGENOMEN?

2.ZO NEEN , MOET POST 21.06 , GELEZEN IN SAMENHANG MET PUNT 3B VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN , DAT HIJ BOVENBEDOELD PRODUKT OMVAT?

6 DE IN DE VRAGEN GENOEMDE TARIEFPOSTEN BEHOREN RESPECTIEVELIJK TOT HOOFDSTUK 21 - ' ' DIVERSE PRODUKTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ' ' - EN HOOFDSTUK 22 - ' ' DRANKEN , ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN ' ' - VAN HET GDT . VOOR ZOVER HIER VAN BELANG , LUIDEN DEZE TARIEFPOSTEN ALS VOLGT :

21.06 NATUURLIJKE GIST . . . INACTIEF . . . ANDERE .

22.02 LIMONADE ( GEAROMATISEERD MINERAALWATER EN GEAROMATISEERD SPUITWATER DAARONDER BEGREPEN ) EN ANDERE ALCOHOLVRIJE DRANKEN , MET UITZONDERING VAN DE VRUCHTE- EN GROENTESAPPEN BEDOELD BIJ POST 20.07 .

7 OVEREENKOMSTIG HET STELSEL VAN HET DOUANETARIEF MOETEN DE WOORDEN ' ' ANDERE . . . DRANKEN ' ' IN POST 22.02 WORDEN OPGEVAT ALS EEN GENERIEK BEGRIP , DAT ALLE VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE VLOEISTOFFEN OMVAT DIE NIET UITDRUKKELIJK ELDERS ZIJN INGEDEELD .

8 DE INHOUD VAN DIT BEGRIP MOET WORDEN BEPAALD AAN DE HAND VAN OBJECTIEVE EN VOOR TOETSING VATBARE CRITERIA . DE DRAAGWIJDTE ERVAN MAG DAN OOK NIET AFHANKELIJK WORDEN GEMAAKT VAN ZUIVER SUBJECTIEVE EN VARIABELE FACTOREN , ZOALS DE WIJZE WAAROP OF HET DOEL WAARMEE EEN PRODUKT WORDT INGENOMEN , VIJ VOORBEELD OM DE DORST TE LESSEN , DE GEZONDHEID TE BEVORDEREN DAN WEL EEN ANDER RESULTAAT TE BEREIKEN . ONDER DRANKEN IN DE ZIN VAN DEZE POST ZIJN DERHALVE ALLE VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE GESCHIKTE EN BESTEMDE VLOEISTOFFEN TE VERSTAAN , ONGEACHT DE INGENOMEN HOEVEELHEID OF HET BIJZONDERE DOEL WAARVOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN VOOR CONSUMPTIE GESCHIKTE VLOEISTOFFEN KUNNEN DIENEN .

9 DE INDELING VAN EEN PRODUKT ALS DRANK IN DE ZIN VAN POST 22.02 MAG OOK NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN DE ERVOOR GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN . HET IN GENOEMDE POST GEBEZIGDE ONDERSCHEIDINGSCRITERIUM IS DE VLOEIBAARHEID VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN EN HUN BESTEMMING VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE . OOK AL IS HET LITIGIEUZE PRODUKT VERVAARDIGD OP BASIS VAN GIST , DIE ONDER POST 21.06 VALT , DE VOLGENS HET STELSEL VAN HET DOUANETARIEF BESLISSENDE EIGENSCHAP ERVAN IS NIET DE GEBRUIKTE GRONDSTOF , DOCH DE VLOEIBAARHEID , DIE IN WEZEN DOOR HET TOEVOEGEN VAN WATER WORDT BEREIKT .

10 VOOR DIT ARGUMENT PLEIT OOK DE TEKST VAN DE LITIGIEUZE POST ZELF . DAARIN IS EERST SPRAKE VAN ' ' DRANKEN ' ' IN HET ALGEMEEN ; DAARVAN WORDEN VERVOLGENS UITDRUKKELIJK DE VRUCHTE- EN GROENTESAPPEN UITGEZONDERD DIE BEHOREN TOT POST 20.07 VAN HOOFDSTUK 20 , DAT ' ' BEREIDINGEN VAN GROENTEN , VAN MOESKRUIDEN , VAN VRUCHTEN EN VAN PLANTEN OF VAN PLANTEDELEN ' ' OMVAT . DIT WIJST EROP , DAT DERGELIJKE SAPPEN ZONDER DIE UITDRUKKELIJKE UITZONDERING IN HET HOOFDSTUK DRANKEN ZOUDEN MOETEN WORDEN INGEDEELD EN NIET IN DE HOOFDSTUKKEN WAARONDER DE RESPECTIEVE GRONDSTOFFEN VALLEN .

11 IN DEZELFDE RICHTING WIJZEN DE TOELICHTINGEN OP HET DOUANETARIEF VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ; DAARIN WORDEN VAN POST 21.07 ( DIE EVENALS GIST DEEL UITMAAKT VAN HET HOOFDSTUK ' ' DIVERSE PRODUKTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ' ' ) UITGESLOTEN ' ' OPWEKKENDE MIDDELEN ( TONICA ) ' ' , WANNEER DEZE GEREED VOOR ONMIDDELLIJK GEBRUIK ALS DRANK WORDEN AANGEBODEN . DE OVERWEGING DIE TEN GRONDSLAG LIGT AAN DEZE TOELICHTING KAN BIJ ANALOGIE WORDEN UITGEBREID TOT EEN WATERIGE OPLOSSING VAN GIST , ZOALS DIE WAAROM HET IN CASU GAAT .

12 DE EERSTE VRAAG MOET DAAROM WORDEN BEANTWOORD ALS VOLGT : HET BEGRIP ' ' ANDERE ALCOHOLVRIJE DRANKEN ' ' IN DE ZIN VAN POST 22.02 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HET MEDE BETREKKING HEEFT OP EEN PRODUKT BESTAANDE UIT BIERGIST , WATER EN 3,9 % NATUURLIJK CITRUSSAP , DAT VLOEIBAAR EN DRINKBAAR IS EN BESTEMD OM TER BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID MEERDERE MALEN PER DAG IN KLEINE HOEVEELHEDEN TE WORDEN INGENOMEN .

13 DE TWEEDE VRAAG BEHOEFT DAN MEER TE WORDEN BEANTWOORD .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

14 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HAAR OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESFINANZHOF BIJ BESCHIKKING VAN 1 APRIL 1980 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

HET BEGRIP ' ' ANDERE ALCOHOLVRIJE DRANKEN ' ' IN DE ZIN VAN POST 22.02 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HET MEDE BETREKKING HEEFT OP EEN PRODUKT BESTAANDE UIT BIERGIST , WATER EN 3,9 % NATUURLIJK CITRUSSAP , DAT VLOEIBAAR EN DRINKBAAR IS EN BESTEMD OM TER BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID MEERDERE MALEN PER DAG IN KLEINE HOEVEELHEDEN TE WORDEN INGENOMEN .