61978J0209

ARREST VAN HET HOF VAN 29 OKTOBER 1980. - HEINTZ VAN LANDEWYCK SARL EN ANDEREN TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - (" MEDEDINGING - OVEREENKOMSTEN EN AANBEVELING FEDETAB "). - GEVOEGDE ZAKEN NOS. 209 TOT 215 EN 218/78.

Jurisprudentie 1980 bladzijde 03125
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00207
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00345
Finse bijz. uitgave bladzijde 00355
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 01043


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - NA ELKAAR INGEDIENDE KLACHTEN TEGEN EEN ZELFDE INBREUK - EEN ENKELE BESCHIKKING - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDE - EERBIEDIGING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING

( VERORDENING NR . 99/63 VAN DE COMMISSIE , ARTIKELEN 2 EN 4 )

2 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - EERBIEDIGING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING - MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR - VERPLICHTINGEN VAN DE COMMISSIE

( VERORDENING NR . 99/63 VAN DE COMMISSIE , ARTIKEL 4 )

3 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - NALEVING VAN DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT - VERTROUWELIJKE MEDEDELINGEN - DOORZENDING AAN KLAGENDE DERDEN - ONTOELAATBAARHEID

( VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD , ARTIKELEN 19 EN 20 )

4 . MEDEDINGING - KARTELS - AANMELDING - VRIJSTELLING - VOORWAARDEN

( VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD , ARTIKEL 4 , LID 2 )

5 . MEDEDINGING - KARTELS - AANMELDING - WIJZE WAAROP MOET WORDEN AANGEMELD - GEBRUIK VAN HET FORMULIER A/B - VOORWAARDE VOOR DE GELDIGHEID VAN DE AANMELDING

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 85 , LID 3 EN 87 , LID 2 , SUB B ; VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD , ARTIKEL 4 ; VERORDENING NR . 27 VAN DE COMMISSIE , ARTIKEL 4 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 1133/68 )

6 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - VERPLICHTING TOT MOTIVERING - OMVANG - BESCHIKKING WAARBIJ EEN INBREUK OP DE MEDEDINGINGSREGELS WORDT VASTGESTELD

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 190 )

7 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - EEN ENKELE BESCHIKKING TERZAKE VAN VERSCHEIDENE INBREUKEN - TOELAATBAARHEID

8 . MEDEDINGING - ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 6 VAN HET VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

9 . MEDEDINGING - KARTELS - AANBEVELING VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING - VERBINDEND KARAKTER - TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 85 , LID 1 )

10 . MEDEDINGING - KARTELS - VERBOD - TOEPASSING OP VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - VOORWAARDEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 85 , LID 1 )

11 . MEDEDINGING - KARTELS - ONGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN LID- STATEN - CRITERIA

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 85 , LID 1 )

Samenvatting


1 . NIETS VERZET ZICH ERTEGEN DAT DE COMMISSIE ZICH BIJ EEN BESCHIKKING UITSPREEKT OVER EENZELFDE INBREUK OP DE MEDEDINGINGSREGELS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT VERSCHEIDENE KLACHTEN , WELKE TIJDENS EENZELFDE PROCEDURE ACHTEREENVOLGENS ZIJN INGEDIEND . ER BEHOEVEN GEEN AFZONDERLIJKE MEDEDELINGEN VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR TE WORDEN VERZONDEN , VOOR ZOVER DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN OF VERENIGINGEN IN DE GELEGENHEID ZIJN GEWEEST , HUN STANDPUNT INZAKE DE VERSCHILLENDE KLACHTEN KENBAAR TE MAKEN .

2 . DE EERBIEDIGING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING EIST , DAT DE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR , DESNOODS BEKNOPT DOCH DUIDELIJK , DE BELANGRIJKSTE FEITEN VERMELDT WAAROP DE COMMISSIE ZICH BEROEPT , MITS ZIJ IN DE LOOP VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE DE VOOR HET VOEREN VAN VERWEER NOODZAKELIJKE GEGEVENS OVERLEGT .

3 . GEGEVENS DIE NAAR HUN AARD ONDER DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VALLEN , DIE EEN BEROEPSVERENIGING DOOR HAAR LEDEN WORDEN MEEGEDEELD EN DAARDOOR DIT KENMERK TUSSEN DE LEDEN ONDERLING HEBBEN VERLOREN , VERLIEZEN DIT NIET TEN OPZICHTE VAN DERDEN . INGEVAL DEZE VERENIGING DERGELIJKE GEGEVENS AAN DE COMMISSIE OVERLEGT IN HET KADER VAN EEN KRACHTENS VERORDENING NR . 17/62 INGELEIDE PROCEDURE TOT VASTSTELLING VAN EEN INBREUK OP DE MEDEDINGINGSREGELS , MAG DE COMMISSIE ZICH NIET OP DE ARTIKELEN 19 EN 20 VAN DEZE VERORDENING BEROEPEN OM DE MEDEDELING VAN DEZE GEGEVENS AAN KLAGENDE DERDEN TE RECHTVAARDIGEN . ARTIKEL 19 , LID 2 , KENT HUN IMMERS SLECHTS EEN RECHT TOE OM TE WORDEN GEHOORD EN NIET HET RECHT OM VERTROUWELIJKE GEGEVENS TE ONTVANGEN .

4 . DE DOOR EEN DAADWERKELIJK IN NAAM VAN HAAR LEDEN HANDELENDE ONDERNEMERSVERENIGING UITGEVAARDIGDE MAATREGELEN KUNNEN NIET KRACHTENS ARTIKEL 4 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17 VAN AANMELDING WORDEN VRIJGESTELD , INGEVAL AAN DIE MAATREGELEN IN TWEE LID-STATEN GEVESTIGDE FABRIKANTEN EN MEER DAN TWEE ONDERNEMINGEN DEELNEMEN .

5 . UIT DE BEWOORDINGEN ZELF VAN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 27 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 1133/68 , VOLGT DAT VOOR AANMELDINGEN EEN FORMULIER A/B MOET WORDEN GEBRUIKT EN DAT ZIJ DE IN DIT FORMULIER GEVRAAGDE INLICHTINGEN MOETEN BEVATTEN . HET GEBRUIK VAN HET FORMULIER IS DERHALVE VERPLICHT EN VORMT EEN ONONTBEERLIJKE VOORWAARDE VOOR DE GELDIGHEID VAN DE AANMELDING . DOOR DIT VEREISTE WORDT REKENING GEHOUDEN MET DE IN ARTIKEL 87 , LID 2 , SUB B , EEG-VERDRAG UITGEDRUKTE NOODZAAK OM BIJ DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , EEN DOELTREFFEND TOEZICHT TE VERZEKEREN EN DE ADMINISTRATIEVE CONTROLE ZO VEEL MOGELIJK TE VEREENVOUDIGEN .

6 . KRACHTENS ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG IS DE COMMISSIE WELISWAAR GEHOUDEN , HAAR BESCHIKKINGEN MET REDENEN TE OMKLEDEN MET VERMELDING VAN DE FEITELIJKE EN JURIDISCHE GEGEVENS WAARVAN DE RECHTMATIGHEID VAN DE MAATREGEL AFHANGT EN VAN DE OVERWEGINGEN DIE HAAR TOT HET NEMEN VAN HAAR BESCHIKKING HEBBEN GELEID , DOCH HET IS NIET VEREIST DAT ZIJ INGAAT OP ALLE FEITELIJKE EN RECHTSPUNTEN DIE DOOR ELKE BETROKKENE TIJDENS DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE ZIJN OPGEWORPEN .

7 . AAN DE COMMISSIE WORDT NERGENS VERBODEN ZICH BIJ EEN ENKELE BESCHIKKING OVER VERSCHILLENDE INBREUKEN OP ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG UIT TE SPREKEN , ZOLANG SLECHTS IEDER DER ADRESSATEN IN DE BESCHIKKING NAUWKEURIG KAN LEZEN WELKE GRIEVEN ER TEGEN HEMZELF BESTAAN .

8 . DE COMMISSIE IS WELISWAAR GEHOUDEN , DE DOOR HET COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSRECHT VOORGESCHREVEN PROCEDURELE GARANTIES TE EERBIEDIGEN , DOCH ZIJ KAN BIJ DE TOEPASSING VAN DE GEMEENSCHAPSVOORSCHRIFTEN NIET ALS ZODANIG ALS EEN ' ' RECHTERLIJKE INSTANTIE ' ' WORDEN AANGEMERKT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6 VAN HET EUROPESE VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN DE MENS , VOLGENS HETWELK EENIEDER RECHT HEEFT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE .

9 . EEN VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING UITGAANDE AANBEVELING , DIE DE GETROUWE UITDRUKKING VAN DE WIL VAN HAAR LEDEN VORMT OM ZICH OP DE MARKT OVEREENKOMSTIG DE BEWOORDINGEN VAN DE AANBEVELING TE GEDRAGEN , VOLDOET AAN DE VOOR TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN .

10 . ARTIKEL 85 , LID 1 , IS OOK VAN TOEPASSING OP VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK , VOORZOVER HAAR EIGEN ACTIVITEITEN OF DIE VAN DE AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ERTOE STREKKEN DE GEVOLGEN TEWEEG TE BRENGEN DIE DEZE BEPALING BEOOGT TEGEN TE GAAN .

11 . WIL VAN ONGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN SPRAKE ZIJN , DAN MOET EEN BESLUIT , OVEREENKOMST OF KARTEL , GEZIEN HET GEHEEL HUNNER OBJECTIEVE BESTANDDELEN - FEITELIJK EN RECHTENS - MET EEN VOLDOENDE MATE VAN WAARSCHIJNLIJKHEID DOEN VERWACHTEN , DAT ZIJ , AL DAN NIET RECHTSTREEKS , DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL , OP HET RUILVERKEER TUSSEN LID-STATEN EEN ZODANIGE INVLOED KUNNEN UITOEFENEN , DAT DE TOTSTANDKOMING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TUSSEN GENOEMDE STATEN WORDT BELEMMERD .

Partijen


IN DE GEVOEGDE ZAKEN 209 TOT 215 EN 218/78

1 ) 209/78 : HEINTZ VAN LANDEWYCK SARL , TE LUXEMBURG , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR E . ARENDT , ADVOCAAT TE LUXEMBURG , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE DIENS KANTORE ALDAAR , RUE PHILIPPE II 34B ,

2)210/78 : BELGISCH-LUXEMBURGSE FEDERATIE DER TABAKVERWERKENDE INDUSTRIEEN FEDETAB , VZW , TE BRUSSEL , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR L . GOFFIN EN A . BRAUN , ADVOCATEN TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ADVOCAAT E . ARENDT ,

3)211/78 : ETABLISSEMENTS GOSSET , SA , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR W . VAN GERVEN , ADVOCAAT TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ADVOCAAT E . ARENDT ,

4)212/78 : BAT BENELUX , NV , TE BRUSSEL , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR P.-F . LEBRUN , ADVOCAAT TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ADVOCAAT E . ARENDT ,

5)213/78 : COMPAGNIE INDEPENDANTE DES TABACS CINTA NV , TE SCHAERBEEK , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR E . JAKHIAN EN B . HANOTIAU , ADVOCATEN TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ADVOCAAT E . ARENDT ,

6)214/78 : WELTAB NV , TE BRUSSEL , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR P . VAN OMMESLAGHE , ADVOCAAT TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ADVOCAAT E . ARENDT ,

7)215/78 : JUBILE SA , TE LUIK , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR H . G . KEMMLER , B . RAPP-JUNG EN A . BOHLKE , ADVOCATEN TE FRANKFURT/MAIN , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ADVOCAAT E . ARENDT ,

8)218/78 : VANDER ELST NV , TE ANTWERPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR H . G . KEMMLER , B . RAPP-JUNG EN A . BOHLKE , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ADVOCAAT E . ARENDT ,

VERZOEKERS ,

ONDERSTEUND DOOR

VERENIGING VAN DE KLEINHANDELAARS IN TABAK ATAB VZW , TE BRUSSEL , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR J.-R . THYS , ADVOCAAT TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E . ARENDT ,

BEROEPSVERENIGING NATIONALE ASSOCIATIE VAN GROOTHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN , AGROTAB , TE LUIK , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR J.-M . VAN HILLE EN N . FRANCOIS , ADVOCATEN TE GENT , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ F . ENTRINGER , ADVOCAAT ALDAAR , RUE DU PALAIS DE JUSTICE 2 ,

EN

VZW NATIONALE FEDERATIE VAN HANDELAARS IN DAGBLADEN , TIJDSCHRIFTEN , BOEKEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN FNJ , TE BRUSSEL , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR P . DIDIER , ADVOCAAT TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E . ARENDT ,

INTERVENIENTEN ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR B . VAN DER ESCH , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR J.-F . VERSTRYNGE EN G . ZUR HAUSEN , LEDEN VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

ONDERSTEUND DOOR

SA MESTDAGH FRERES & CO ., TE GOSSELIES EN EUGENE HUYGHEBAERT NV , TE MECHELEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR L . VAN BUNNEN , ADVOCAAT TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ P . BEGHIN , ADVOCAAT ALDAAR , AVENUE DE LA LIBERTE 48 ,

VZW FEDERATIE VAN DE BELGISCHE VOEDINGSHANDEL FEBEVO , TE BRUSSEL , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR L . VAN BUNNEN , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ ADVOCAAT P . BEGHIN ,

EN

NV GB-INNO-BM , TE BRUSSEL , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR M . WAELBROECK EN L . VAN BUNNEN , ADVOCATEN , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ ELVINGER & HOSS , ADVOCATEN ALDAAR , COTE D ' EICH 15 ,

INTERVENIENTEN ,

Onderwerp


BETREFFENDE VERZOEKEN TOT NIETIGVERKLARING - EN IN ENKELE ZAKEN SUBSIDIAIRE VORDERINGEN TOT WIJZIGING - VAN BESCHIKKING NR . 78/670/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 20 JULI 1978 ( IV/28.852 GB-INNO-BM/FEDETAB ; IV/29.127 MESTDAGH-HUYGHEBAERT/FEDETAB EN IV/29.149 - ' ' AANBEVELING FEDE TAB ' ' ; PB L 224 VAN 1978 , BLZ . 29 E.V .) WAARIN VERZOEKERS WORDT VERWETEN EEN OF MEER INBREUKEN OP ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG TE HEBBEN GEPLEEGD ,

Overwegingen van het arrest


I - ALGEMENE OVERWEGINGEN

1 DE ONDERHAVIGE BEROEPEN STREKKEN TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 78/670/EEG VAN 20 JULI 1978 INZAKE EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL 85 VAN HET EEG-VERDRAG ( IV/28.852 GB-INNO-BM/FEDETAB ; IV/29.127 MESTDAGH-HUYGHEBAERT/FEDETAB EN IV/29.149 - ' ' AANBEVELING FEDETAB ' ' ) WAARIN VERZOEKERS WORDT VERWETEN VERSCHILLENDE INBREUKEN OP GENOEMD ARTIKEL TE HEBBEN GEPLEEGD .

2 VERZOEKERS ZIJN ALLE IN ARTIKEL 4 VAN DE BESCHIKKING OPGESOMDE ADRESSATEN VAN DE BESCHIKKING , NAMELIJK DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK BELGISCH-LUXEMBURGSE FEDERATIE DER TABAKVERWERKENDE INDUSTRIEEN ( HIERNA TE NOEMEN FEDETAB ), EEN BEROEPSVERENIGING DIE BIJNA ALLE BELGISCHE EN LUXEMBURGSE FABRIKANTEN VAN TABAKSWAREN OMVAT , ALSMEDE ZEVEN VAN HAAR BELANGRIJKSTE LEDEN AFZONDERLIJK , TE WETEN :

- CINTA NV ( HIERNA : CINTA ), TE BRUSSEL ,

- ETS . GOSSET NV ( HIERNA : GOSSET ), TE BRUSSEL ,

- JUBILE SA ( HIERNA : JUBILE ), TE LUIK ,

- VANDER ELST NV ( HIERNA : VANDER ELST ), TE ANTWERPEN ,

- WELTAB NV ( HIERNA : WELTAB ), TE BRUSSEL ,

- BAT BENELUX NV ( HIERNA : BAT ), TE BRUSSEL ,

- HEINTZ VAN LANDEWYCK SARL ( HIERNA : HVL ), TE LUXEMBURG .

3 DE DOOR DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING GEWRAAKTE EN HIERNA BESCHREVEN MAATREGELEN HEBBEN BETREKKING OP DE DISTRIBUTIE VAN TABAKSFABRIKATEN IN BELGIE EN KUNNEN IN TWEE GROEPEN WORDEN VERDEELD . HET GAAT ENERZIJDS OM BEPAALDE BESLUITEN VAN FEDETAB EN BEPAALDE DOOR HAAR MET ANDERE BEROEPSVERENIGINGEN UIT DE BETROKKEN SECTOR GESLOTEN OVEREENKOMSTEN GEDURENDE DE PERIODE 1 FEBRUARI 1962 TOT 1 DECEMBER 1975 , EN ANDERZIJDS OM DE BEPALINGEN VAN EEN DOOR FEDETAB VASTGESTELDE ' ' AANBEVELING ' ' INZAKE DE VERKOOP VAN SIGARETTEN OP DE BELGISCHE MARKT DIE DOOR HAAR OP 1 DECEMBER 1975 BIJ DE COMMISSIE WERD AANGEMELD .

4 DAAR VERZOEKERS TALRIJKE MIDDELEN HEBBEN VOORGEDRAGEN BETREFFENDE HET VERLOOP VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE DIE AAN DE BESTREDEN BESCHIKKING IS VOORAFGEGAAN , DIENT DEZE PROCEDURE EERST IN GROTE LIJNEN TE WORDEN UITEENGEZET , TENEINDE HET ONDERZOEK VAN HET BETOOG VAN PARTIJEN INZAKE GENOEMDE MIDDELEN TE VERGEMAKKELIJKEN .

5 BIJ OP 2 APRIL 1974 KRACHTENS ARTIKEL 3 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17/62 INGEDIENDE KLACHT VERZOCHT HET BELGISCHE GROOTWINKEL-BEDRIJF GB-INNO-BM ( HIERNA TE NOEMEN GB ) DE COMMISSIE , EEN PROCEDURE IN TE LEIDEN TEGEN FEDETAB , TEGEN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ' ' NATIONALE FEDERATIE VAN DE GROOTHANDEL IN TABAKSWAREN ' ' ( HIERNA TE NOEMEN NFGT ) EN TEGEN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ' ' VERENIGING VAN DE KLEINHANDELAARS IN TABAK ' ' ( HIERNA TE NOEMEN ATAB ). IN AANSLUITING OP DEZE KLACHT HEEFT DE COMMISSIE EEN PROCEDURE OP GROND VAN GENOEMD ARTIKEL INGELEID TIJDENS WELKE ZIJ ONDER MEER OP 18 JULI 1975 AAN FEDETAB , ATAB EN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ' ' ASSOCIATION NATIONALE DES GROSSISTES ITINERANTS EN PRODUITS MANUFACTURES DU TABAC ' ' ( HIERNA TE NOEMEN ANGIPMT ), EEN VERENIGING DIE NA DE ONTBINDING VAN DE NFGT WAS OPGERICHT , EEN MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR RICHTTE , WAARIN ZIJ VERKLAARDE DAT ENIGE OVEREENKOMSTEN , BESLUITEN EN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN VAN FEDETAB EN HAAR LEDEN NAAR HAAR MENING IN STRIJD WAREN MET ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG .

6 HET HOREN VAN VERZOEKERS IN DE ONDERHAVIGE ZAKEN EN VAN KLAAGSTER GB WERD OP 22 OKTOBER 1975 VASTGESTELD . OP 21 OKTOBER 1975 VERKLAARDEN DE SA MESTDAGH FRERES ET CIE , EEN GROOTHANDELSFILIAALBEDRIJF , EN DE NV EUGENE HUYGHEBAERT , EEN LEVENSMIDDELENGROOTHANDEL , ZICH TE WILLEN AANSLUITEN BIJ DE KLACHT VAN GB EN DIENDEN ZIJ BIJ DE COMMISSIE KLACHTEN IN INGEVOLGE ARTIKEL 3 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17/62 .

7 NADAT DE HOORZITTING ZOALS VOORZIEN OP 22 OKTOBER 1975 HAD PLAATSGEHAD , IS DE PROCEDURE UITGEBREID TOT DE ' ' AANBEVELING INZAKE DE VERKOOP VAN SIGARETTEN OP DE BELGISCHE MARKT ' ' , DIE DOOR FEDETAB WAS GOEDGEKEURD EN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 2 EN 4 VAN VERORDENING NR . 17/62 DOOR HAAR OP 1 DECEMBER 1975 WAS AANGEMELD . DE COMMISSIE RICHTTE OP 17 MEI 1976 TOT FEDETAB EN DE ANDERE VERZOEKERS DIE HUNNERZIJDS DE AANBEVELING HADDEN AANGEMELD , EEN TWEEDE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR , DIE BETREKKING HAD OP DE AANBEVELING EN WAAROVER OP 22 SEPTEMBER 1976 EEN TWEEDE HOORZITTING VAN VERZOEKERS WERD GEHOUDEN .

8 NADAT DE COMMISSIE DE LAATSTE VERZOEKEN OM INLICHTINGEN AAN VERZOEKERS HAD GERICHT EN HET ADVIES VAN HET ADVIESCOMITE VOOR MEDEDINGINGSREGELINGEN EN ECONOMISCHE MACHTSPOSITIES HAD INGEWONNEN , NAM ZIJ OP 20 JULI 1978 DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING DIE ZOWEL OP DE KLACHTEN VAN GB EN VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT ALS OP DE AANBEVELING-FEDETAB VAN 1 DECEMBER 1975 BETREKKING HEEFT .

9 ARTIKEL 1 VAN DE BESCHIKKING LUIDT ALS VOLGT : ' ' DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE ONDERNEMINGEN VERMELD IN ARTIKEL 4 EN DE BESLUITEN VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING GENOMEN DOOR DE BELGISCH-LUXEMBURGSE FEDERATIE VAN TABAKVERWERKENDE INDUSTRIEEN ( FEDETAB ), TE BRUSSEL , BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE DISTRIBUTIE EN DE VERKOOP VAN TABAKSPRODUKTEN IN BELGIE EN DIE BETREKKING HEBBEN OP :

1 . DE ERKENNING DOOR FEDETAB VAN DE GROOTHANDELAREN EN DE DETAILLISTEN EN HUN INDELING IN VERSCHILLENDE CATEGORIEEN MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN VERSCHILLENDE KORTINGSPERCENTAGES AAN DEZE CATEGORIEEN ;

2 . DE NALEVING VAN DE DOOR DE FABRIKANTEN OPGELEGDE WEDERVERKOOPPRIJZEN , BEDOELD IN DE OVEREENKOMST GESLOTEN OP 22 MEI 1967 EN 5 OKTOBER 1967 , EVENALS DE AVENANT VAN 29 DECEMBER 1970 , TUSSEN FEDETAB EN DE ' ' NATIONALE FEDERATIE VAN DE GROOTHANDEL IN TABAKSWAREN ' ' ( NFGT );

3 . DE BEPERKING DOOR FEDETAB VAN DE TOELATING TOT BEPAALDE CATEGORIEEN GROOTHANDELAREN ;

4 . HET VERBOD VAN WEDERVERKOOP AAN ANDERE GROOTHANDELAREN DAT DE COLLECTIEVE MAATREGELEN EN DE INTERPRETATIEVE AVENANT VAN 22 MAART 1972 , TOT VOORWERP HADDEN ;

5 . DE TOEPASSING OP DE GROOTHANDELAREN EN DE DETAILLISTEN VAN EENVORMIGE BETALINGSTERMIJNEN , BEDOELD IN DE COLLECTIEVE MAATREGELEN VAN 23 DECEMBER 1971 ;

6 . DE NAKOMING VAN DE AAN DE DETAILLISTEN OPGELEGDE VERPLICHTING EEN MINIMUMASSORTIMENT AAN TE BIEDEN BESLOTEN DOOR FEDETAB EN VERZEKERD DOOR MIDDEL VAN DE OVEREENKOMSTEN EN COLLECTIEVE MAATREGELEN GENOMEN DOOR BEPAALDE VAN HAAR LEDEN ;

HEBBEN MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 13 MAART 1962 TOT 1 DECEMBER 1975 INBREUKEN GEVORMD OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP . ' '

10 ARTIKEL 2 BEPAALT DAT DE AANBEVELING-FEDETAB , OP 1 DECEMBER 1975 IN WERKING GETREDEN EN MET ALS VOORWERP :

1 . DE VERDELING VAN DE BELGISCHE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN IN CATEGORIEEN EN DE TOEKENNING VAN VERSCHILLENDE KORTINGSPERCENTAGES AAN DEZE CATEGORIEEN ;

2 . DE TOEPASSING OP DE GROOTHANDELAREN EN DE DETAILLISTEN VAN EENVORMIGE BETALINGSTERMIJNEN ;

3 . DE TOEKENNING AAN DE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN VAN EEN EINDEJAARSRISTORNO ;

' ' EN INBREUK ( VORMT ) OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET EEG-VERDRAG . . . EN NIET IN AANMERKING ( KAN ) KOMEN VOOR EEN ONTHEFFING OP GROND VAN LID 3 VAN DITZELFDE ARTIKEL . ' '

11 ARTIKEL 3 , LID 1 , BEPAALT DAT DE ADRESSATEN VAN DE BESCHIKKING GEHOUDEN ZIJN EEN EINDE TE MAKEN AAN DE IN ARTIKEL 2 VASTGESTELDE INBREUK . ' ' IN HET BIJZONDER ' ' ALDUS DIT ARTIKEL , ' ' ZULLEN ZIJ ZICH IN DE TOEKOMST ONTHOUDEN VAN ELKE HANDELING WELKE HETZELFDE VOORWERP HEEFT ALS DE AANBEVELING-FEDETAB . ' ' KRACHTENS ARTIKEL 3 , LID 2 , IS FEDETAB GEHOUDEN ONVERWIJLD AL HAAR LEDEN TOT WIE DEZE BESCHIKKING NIET IS GERICHT OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN HAAR INHOUD .

12 BIJ BESCHIKKING VAN 30 OKTOBER 1978 HEEFT DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET HOF , WAARNEMEND PRESIDENT VAN HET HOF KRACHTENS DE ARTIKELEN 85 , TWEEDE ALINEA , EN 11 , TWEEDE ALINEA , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , VOORLOPIG UITSPRAAK DOENDE , GELAST DE TENUITVOERLEGGING VAN DE ARTIKELEN 2 EN 3 VAN DE BESCHIKING OP TE SCHORTEN , TOTDAT HET HOF OVER DE ZAAK TEN GRONDE UITSPRAAK ZOU HEBBEN GEDAAN .

13 BIJ IN DE MAANDEN SEPTEMBER EN OKTOBER 1978 TER GRIFFIE VAN HET HOF INGEDIENDE VERZOEKSCHRIFTEN HEEFT ELK DER VERZOEKERS EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING , EN IN ENKELE GEVALLEN SUBSIDIAIR TOT WIJZIGING INGESTELD VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING , VOOR ZOVER DEZE OP HEN BETREKKING HEEFT .

14 BIJ BESCHIKKINGEN VAN 26 OKTOBER 1978 , 28 MAART 1979 EN 27 JUNI 1979 BESLOOT HET HOF DE INTERVENTIE VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN TER ONDERSTEUNING VAN DE CONCLUSIES VAN VERZOEKERS EN VAN DIE DER COMMISSIE TOE TE STAAN .

15 DE ONDERHAVIGE ZAKEN DIENEN WEGENS VERKNOCHTHEID TE WORDEN GEVOEGD TER GELIJKTIJDIGE BERECHTING BIJ HET ARREST .

II - FORMELE EN PROCEDURELE MIDDELEN

EERSTE MIDDEL : WEIGERING VAN DE COMMISSIE , BEPAALDE BELANGHEBBENDE VERENIGINGEN VAN GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN TE HOREN

16 ALLE VERZOEKERS BEHALVE VANDER ELST , VERWIJTEN DE COMMISSIE DAT ZIJ HEEFT GEWEIGERD , GEVOLG TE GEVEN AAN HET VERZOEK VAN DE VERENIGINGEN ANGIPMT EN ATAB ALSMEDE VAN HET CONSORTIUM TABACS-GROEP TABAK ( HIERNA TE NOEMEN GT ), EEN FEITELIJKE VERENIGING VAN ONDER MEER ENKELE OUDE LEDEN VAN ANGIPMT , OM TIJDENS DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE TE WORDEN GEHOORD . DEZE WEIGERING ZOU EEN SCHENDING VAN ARTIKEL 19 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17/62 EN VAN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 99/63 VORMEN .

17 INDIEN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN VERZOEKEN GEHOORD TE WORDEN EN AANNEMELIJK MAKEN DAT ZIJ HIERBIJ IN VOLDOENDE MATE BELANG HEBBEN , DAN MOET INGEVOLGE ARTIKEL 19 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17/62 AAN DIT VERZOEK GEVOLG WORDEN GEGEVEN . HIERTOE STELT DE COMMISSIE HEN KRACHTENS ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 99/63 IN DE GELEGENHEID BINNEN EEN DOOR HAAR BEPAALDE TERMIJN SCHRIFTELIJK HUN STANDPUNT KENBAAR TE MAKEN .

18 UIT DE STUKKEN BLIJKT DAT HET GEDRAG VAN DE COMMISSIE SLECHTS IN ZOVERRE WORDT GELAAKT DAT ZIJ HEEFT GEWEIGERD , VOORNOEMDE VERENIGINGEN OP DE TWEEDE HOORZITTING VAN 22 SEPTEMBER 1976 BETREFFENDE DE AANBEVELINGFEDETAB UIT TE NODIGEN . UIT HET DOSSIER BLIJKT EVENWEL OOK , DAT DEZE VERENIGINGEN EEN SCHRIFTELIJK STANDPUNT INZAKE DE AANBEVELING AAN DE COMMISSIE HEBBEN DOEN TOEKOMEN . HIERUIT VOLGT DAT DE COMMISSIE NIET IN STRIJD MET DE VOORNOEMDE VERORDENINGSVOORSCHRIFTEN HEEFT GEWEIGERD , DEZE VERENIGINGEN TE HOREN , AANGEZIEN ZIJ HEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5 VERORDENING NR . 99/63 IN DE GELEGENHEID HEEFT GESTELD HUN STANDPUNT SCHRIFTELIJK KENBAAR TE MAKEN , VAN WELKE MOGELIJKHEID ZIJ DAADWERKELIJK GEBRUIK HEBBEN GEMAAKT .

19 DIT MIDDEL MOET MITSDIEN WORDEN VERWORPEN .

TWEEDE MIDDEL : WEIGERING VAN DE COMMISSIE , HET VERZOEK VAN FEDETAB OM TWEE VERENIGINGEN VAN GROOTHANDELAREN TE HOREN , IN TE WILLIGEN

20 OP 30 JUNI 1976 RICHTTE FEDETAB EEN BRIEF AAN DE COMMISSIE WAARIN ZIJ VERZOCHT , TWEE VERENIGINGEN VAN GROOTHANDELAREN , NAMELIJK GT EN DE NATIONALE VERENIGING VAN FAMILIALE GROOTHANDELSONDERNEMINGEN ( HIERNA TE NOEMEN NVFG ), VOOR DE TWEEDE HOORZITTING VAN 22 SEPTEMBER 1976 OP TE ROEPEN . UIT DE EERSTE ALINEA VAN DIT SCHRIJVEN BLIJKT ECHTER DAT HET IN DE EERSTE PLAATS TEN DOEL HAD , DE COMMISSIE ERVAN IN KENNIS TE STELLEN DAT FEDETAB GEEN ENKEL BEZWAAR HAD TEGEN DE DEELNEMING VAN ANGIPMT AAN DE HOORZITTING VAN 22 SEPTEMBER 1976 . IN DE TWEEDE ALINEA WORDT NOCHTANS GEZEGD : ' ' OM DE COMMISSIE VOLLEDIG VOOR TE LICHTEN , WENST FEDETAB ECHTER DAT OOK NVFG EN GT WORDEN OPGEROEPEN . ' ' VOORTS ZIJ OPGEMERKT DAT DEZE BRIEF TOT DE COMMISSIE IS GERICHT NA ONTVANGST DOOR FEDETAB VAN DE TWEEDE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR BETREFFENDE DE AANBEVELING , MAAR VOOR HET ANTWOORD VAN FEDETAB OP DEZE MEDEDELING .

21 NADAT FEDETAB HAAR ANTWOORD OP DE TWEEDE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR HAD TOEGEZONDEN , ANTWOORDDE DE COMMISSIE OP 20 JULI 1976 OP DE BRIEF VAN 30 JUNI 1976 , DAT ZIJ UITEINDELIJK HAD BESLOTEN ALLEEN ' ' FEDETAB EN DIE HARER LEDEN WELKE HIEROM HEBBEN VERZOCHT ' ' OP DE HOORZITTING UIT TE NODIGEN . TER RECHTVAARDIGING VAN DIT BESLUIT VOERDE ZIJ AAN DAT ZIJ IN DE AANBEVELING EEN AFSPRAAK ZAG ' ' DIE UITSLUITEND HET WERK IS EN BLIJFT VAN DE PRODUCENTEN . . . WAARAAN DE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN PART NOCH DEEL HADDEN . ' '

22 VOLGENS FEDETAB VORMDE DE BRIEF VAN 30 JUNI 1976 EEN VERZOEK IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 99/63 , VOLGENS HETWELK DE ONDERNEMINGEN EN ONDERNEMERSVERENIGINGEN WAARTEGEN EEN PROCEDURE IS INGELEID ' ' DE COMMISSIE ( KUNNEN ) VOORSTELLEN PERSONEN TE HOREN , DIE DE . . . FEITEN KUNNEN BEVESTIGEN ' ' DIE ZIJ IN HUN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN TERZAKE VAN DE IN AANMERKING GENOMEN PUNTEN VAN BEZWAAR HEBBEN AANGEVOERD .

23 DE COMMISSIE HOUDT DAARENTEGEN STAANDE DAT HET VOLGENS DE FORMULERING VAN DE BRIEF VAN 30 JUNI 1976 , WAARIN HET VERZOEK VAN ANGIPMT EN DE DOOR FEDETAB VOOR REKENING VAN NVFG EN GT INGEDIENDE AANVRAAG OP VOET VAN GELIJKHEID WERDEN BEHANDELD , GING OM EEN VERZOEK TOT HET HOREN VAN DERDEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 99/63 EN NIET OM EEN VOORSTEL KRACHTENS ARTIKEL 3 , LID 3 , OM BEPAALDE FEITEN DOOR GETUIGEN TE LATEN BEVESTIGEN . DE COMMISSIE ZOU IN HAAR ANTWOORD VAN 20 JULI 1976 ZIJN UITGEGAAN VAN ARTIKEL 5 .

24 UIT DE LEDEN 1 EN 2 VAN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 99/63 VOLGT DAT DE ONDERNEMINGEN EN ONDERNEMERSVERENIGINGEN WAARTEGEN EEN PROCEDURE IS IN GELEID , IN HUN SCHRIFTELIJKE UITEENZETTINGEN TERZAKE VAN DE IN AANMERKING GENOMEN PUNTEN VAN BEZWAAR ALLE MIDDELEN EN FEITEN KUNNEN AANVOEREN , DIE TOT HUN VERDEDIGING KUNNEN BIJDRAGEN . LID 3 VAN DIT ARTIKEL STELT DEZE ONDERNEMINGEN EN ONDERNEMERSVERENIGINGEN IN STAAT , DE COMMISSIE VOOR TE STELLEN DERDEN TE HOREN , DIE DE IN HUN SCHRIFTELIJKE UITEENZETTINGEN AANGEVOERDE FEITEN KUNNEN BEVESTIGEN . WELNU , OP HET MOMENT DAT FEDETAB HAAR BRIEF VAN 30 JUNI 1976 AAN DE COMMISSIE RICHTTE , HAD ZIJ HAAR NOG GEEN SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP DE TWEEDE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR TOEGEZONDEN , ZODAT DEZE BRIEF IN GEEN GEVAL EEN GELDIG VOORSTEL IN DE ZIN VAN ARTI- KEL 3 , LID 3 , KON VORMEN . BOVENDIEN MOET WORDEN OPGEMERKT DAT HET SCHRIFTELIJK ANTWOORD VAN FEDETAB VAN 12 JULI 1976 GEEN VOORSTEL IN DEZE ZIN BEVATTE EN DAT DE BRIEF VAN DE COMMISSIE VAN 20 JULI 1976 GEEN REACTIE ZIJDENS FEDETAB TER BEVESTIGING VAN EEN DERGELIJK VOORSTEL HEEFT OPGEROEPEN .

25 OP DEZE GRONDEN MOET HET ONDERHAVIGE MIDDEL WORDEN VERWORPEN .

DERDE MIDDEL : AFWEZIGHEID VAN GEVOLMACHTIGDE PERSONEN TIJDENS EEN GEDEELTE VAN DE HOORZITTING VAN 22 SEPTEMBER 1976

26 DIT DOOR FEDETAB EN DE ANDERE VERZOEKERS , BEHALVE JUBILE EN VANDER ELST , VOORGEDRAGEN MIDDEL BERUST OP DE STELLING DAT DOOR DE COMMISSIE GEVOLMACHTIGDE PERSONEN TIJDENS DE HOORZITTING TIJDELIJK AFWEZIG WAREN .

27 DE COMMISSIE HEEFT ECHTER ONWEERSPROKEN GEANTWOORD DAT DE ENIGE MET DE HOORZITTING BELASTE PERSOON DE HEER D . THOMPSON WAS , DIRECTEUR VAN HET DIRECTORAAT ' ' MEDEDINGINGSREGELINGEN , MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIES ' ' , DIE TIJDENS DE GEHELE HOORZITTING AANWEZIG WAS . DE TIJDELIJKE AFWEZIGHEID VAN BEPAALDE NIET DOOR DE COMMISSIE GEVOLMACHTIGDE PERSONEN IS DERHALVE NIET RELEVANT .

28 HIERUIT VOLGT DAT DIT MIDDEL EVENEENS MOET WORDEN VERWORPEN .

VIERDE MIDDEL : ONGEOORLOOFDE EN NIET MET REDENEN OMKLEDE VOEGING VAN DE KLACHTEN VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT

29 DIT MIDDEL BERUST VOORNAMELIJK OP DE STELLING DAT DE COMMISSIE DRIE AFZONDERLIJKE - NADIEN BIJ NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING GEVOEGDE - PROCEDURES HAD INGELEID , DIE ZICH VAN ELKAAR ONDERSCHEIDDEN DOORDAT ZIJ EEN VERSCHILLEND DOSSIERNUMMER HADDEN . DE COMMISSIE ZOU EVENWEL IN STRIJD MET ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 99/63 HEBBEN NAGELATEN , EEN AFZONDERLIJKE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR INZAKE DE KLACHTEN VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT TE VERZENDEN , ZODAT VERZOEKERS IN STRIJD MET ARTIKEL 4 VAN GENOEMDE VERORDENING DE MOGELIJKHEID WAS ONTNOMEN , HETZIJ SCHRIFTELIJK , HETZIJ MONDELING EEN STANDPUNT IN TE NEMEN INZAKE DE DOOR DE COMMISSIE IN AANMERKING GENOMEN , DOCH HUN ONBEKEND GEBLEVEN PUNTEN VAN BEZWAAR .

30 DE COMMISSIE BETOOGT DAT ER SLECHTS EEN ENKELE PROCEDURE IS GEWEEST DIE TOT DE BESCHIKKING VAN 20 JULI 1978 HEEFT GELEID . NERGENS WORDT VOORGESCHREVEN DAT DE COMMISSIE FORMELE BESLISSINGEN MOET NEMEN OVER DE VOEGING VAN ZAKEN EN HET BEGRIP VOEGING KOMT IN DE ADMINISTRATIEVE PRAKTIJK NIET VOOR . IN HET ONDERHAVIGE GEVAL HEEFT ZIJ DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE GEVOERD EN AFGESLOTEN MET EEN BESCHIKKING OVER EENZELFDE INBREUK DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT ACHTEREENVOLGENDE KLACHTEN MET HETZELFDE ONDERWERP , EN WEL ZONDER INBREUK TE MAKEN OP DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING EN ZONDER HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE TE VERVALSEN .

31 TERZAKE VAN HET ONDERHAVIGE MIDDEL DIENT TE WORDEN OPGEMERKT DAT MESTDAGH EN HUYGHEBAERT OP 10 , RESPECTIEVELIJK 13 OKTOBER 1975 IEDER EEN BRIEF AAN DE COMMISSIE HEBBEN GERICHT , WAARIN ZIJ VERZOCHTEN , ZICH BIJ DE KLACHT VAN GB TE KUNNEN AANSLUITEN . OP 20 OKTOBER 1975 DEELDE DE COMMISSIE FEDETAB MEE DAT DE KLACHT VAN MESTDAGH MET DIE VAN GB ZOU WORDEN GEVOEGD EN DAT WAS BESLOTEN , MESTDAGH TOE TE LATEN TOT DE HOORZITTING VAN 22 OKTOBER 1975 . HIERBIJ ZIJ ECHTER AANGETEKEND DAT MESTDAGH EN HUYGHEBAERT OP AANVRAAG VAN VERZOEKERS TIJDENS DEZE HOORZITTING NIET ZIJN GEHOORD . BOVENDIEN HEEFT DE COMMISSIE BIJ BRIEF VAN 13 NOVEMBER 1975 AFSCHRIFT VAN DE KLACHTEN VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT AAN VERZOEKERS GEZONDEN . DEZEN HEBBEN IN DE LOOP VAN DECEMBER 1975 EN JANUARI 1976 SCHRIFTELIJK EEN STANDPUNT INZAKE DEZE KLACHTEN INGENOMEN .

32 INGEVOLGE ARTIKEL 2 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 99/63 STELT DE COMMISSIE ' ' DE ONDERNEMINGEN EN ONDERNEMERSVERENIGINGEN SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR , DIE IN AANMERKING GENOMEN ZIJN ' ' . ARTIKEL 4 VAN DEZE VERORDENING LUIDT : ' ' DE COMMISSIE NEEMT IN HAAR BESLISSINGEN SLECHTS DIE PUNTEN VAN BEZWAAR IN AANMERKING , WAAROVER DE ONDERNEMINGEN EN ONDERNEMERSVERENIGINGEN , TEGEN WIE DE BESLISSING GERICHT IS , IN DE GELEGENHEID ZIJN GEWEEST HUN STANDPUNT KENBAAR TE MAKEN . ' ' UIT DEZE BEPALINGEN TEZAMEN VOLGT DAT DE COMMISSIE IN HAAR BESLISSING SLECHTS DE PUNTEN VAN BEZWAAR IN AANMERKING MAG NEMEN DIE SCHRIFTELIJK ZIJN MEEGEDEELD AAN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN EN ONDERNEMERSVERENIGINGEN , DIE IN DE GELEGENHEID ZIJN GESTELD HUN STANDPUNT KENBAAR TE MAKEN . NIETS VERZET ZICH ER ECHTER TEGEN DAT DE COMMISSIE ZICH BIJ EEN BESCHIKKING UITSPREEKT OVER EENZELFDE INBREUK DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT VERSCHEIDENE KLACHTEN , WELKE TIJDENS EENZELFDE PROCEDURE ACHTEREENVOLGENS ZIJN INGEDIEND .

33 DE KLACHT VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT HEEFT ALLEEN BETREKKING OP DE NIET OP ENIG OBJECTIEF CRITERIUM GEGRONDE UITSLUITING VAN DEZE ONDERNEMINGEN UIT DE CATEGORIEEN GROOTHANDELAREN , VOORKOMEND IN DE DOOR DE SIGARETTENFABRIKANTEN MET BEMIDDELING VAN FEDETAB VASTGESTELDE INDELING , ZODAT AAN GENOEMDE ONDERNEMINGEN GROOTHANDELSVOORWAARDEN WERDEN GEWEIGERD . DEZE KLACHT IS DERHALVE IN HET MEER ALGEMENE KADER VAN DE DOOR GB INGEDIENDE KLACHT TE ZIEN . BOVENDIEN HEBBEN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE SCHRIFTELIJK GEANTWOORD OP DE STANDPUNTEN VAN VERZOEKERS , WAARNA DEZEN IN JULI 1976 NOG SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN OVER DIT ANTWOORD HEBBEN INGEDIEND , EN ALDUS EEN TWEEDE MAAL HUN STANDPUNT INZAKE DE KLACHTEN VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT HEBBEN GEUIT .

34 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE KLACHT VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT NOCH DE INLEIDING VAN EEN AFZONDERLIJKE PROCEDURE , NOCH EEN AANVULLENDE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR NODIG HEEFT GEMAAKT OM DE EERBIEDIGING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING TE WAARBORGEN . DOOR VERZOEKERS DE INHOUD VAN DE KLACHT VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT MEDE TE DELEN EN HUN SCHRIFTELIJK STANDPUNT TE DEZEN TE VERNEMEN , HEEFT DE COMMISSIE DE EERBIEDIGING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING GEWAARBORGD .

35 UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT DAT HET MIDDEL MOET WORDEN VERWORPEN .

VIJFDE MIDDEL : WEIGERING OM INZAGE TE GEVEN VAN HET DOSSIER

36 DIT DOOR ALLE VERZOEKERS BEHALVE JUBILE VOORGEDRAGEN MIDDEL BERUST OP SCHENDING VAN HET ALGEMENE BEGINSEL BETREFFENDE DE EERBIEDIGING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING , DOORDAT DE COMMISSIE HEEFT GEWEIGERD , INZAGE TE GEVEN VAN HET DOSSIER WAAROP DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING BERUST .

37 BIJ BRIEF VAN 21 MEI 1976 VERZOCHT FEDETAB DE COMMISSIE , HAAR EEN AAN DE COMMISSIE GERICHT SCHRIJVEN VAN ANGIPMT , DAT 13 FEBRUARI 1976 GEDATEERD ZOU ZIJN , TOE TE ZENDEN , ' ' ALSMEDE ALLE ANDERE DOCUMENTEN DIE DE COMMISSIE HEBBEN GEBRACHT TOT DE FORMULERING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR EN WAARVAN ZIJ GEWAG ZOU KUNNEN MAKEN TIJDENS DE HOORZITTING , DIE THANS OP 29 JUNI A.S . IS VASTGESTELD ' ' . IN ANTWOORD OP DIT VERZOEK HEEFT DE COMMISSIE OP 26 MEI 1976 AAN FEDETAB BOVENGENOEMDE , IN WERKELIJKHEID 2 MAART 1976 GEDATEERDE , BRIEF ZONDER VERDERE DOCUMENTEN TOEGEZONDEN .

38 DIT ANTWOORD HEEFT ZIJDENS VERZOEKERS GEEN REACTIE TEWEEG GEBRACHT WAT BETREFT DE PRODUKTIE VAN ANDERE DOCUMENTEN . HET STAAT OVERIGENS VAST DAT DE COMMISSIE , BEHALVE DE BRIEF VAN ANGIPMT , AAN VERZOEKERS DE BEIDE MEDEDELINGEN VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR EN DE KLACHTEN VAN GB ALSMEDE VAN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT HEEFT TOEGEZONDEN .

39 FEDETAB NOEMT IN REPLIEK WELISWAAR BEPAALDE BEWEERDELIJK NIET MEDEGEDEELDE FEITEN OF DOCUMENTEN , WAAROP DE BESCHIKKING ZOU ZIJN GEBASEERD , DOCH ZIJ VERMOCHT NIET AAN TE TONEN DAT DE COMMISSIE HEEFT GEWEIGERD , TIJDENS DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE DOCUMENTEN BETREFFENDE ESSENTIELE FEITEN OVER TE LEGGEN , WAARDOOR VERZOEKERS VERSTOKEN ZIJN GEBLEVEN VAN VOOR HET VOEREN VAN VERWEER NOODZAKELIJKE GEGEVENS . ZOALS HET HOF IN HET ARREST VAN 13 FEBRUARI 1979 IN ZAAK 85/76 , HOFFMANN LA ROCHE/COMMISSIE ( JURISPR . 1979 , BLZ . 461 ) HEEFT OVERWOGEN , VOLSTAAT HET DAT DE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR , DESNOODS BEKNOPT DOCH DUIDELIJK , DE BELANGRIJKSTE FEITEN VERMELDT WAAROP DE COMMISSIE ZICH BEROEPT , MITS ZIJ IN DE LOOP VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE DE VOOR HET VOEREN VAN VERWEER NOODZAKELIJKE GEGEVENS OVERLEGT . DAAR DE COMMISSIE AAN FEDETAB NAAST DE BEIDE MEDEDELINGEN VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR , DE KLACHTEN VAN GB EN MESTDAGH EN HUYGHEBAERT , ALSMEDE DE BRIEF VAN ANGIPMT HEEFT TOEGEZONDEN , IS NIET AANGETOOND DAT ZIJ HEEFT NAGELATEN , VERZOEKERS DE VOOR HET VOEREN VAN VERWEER NOODZAKELIJKE GEGEVENS OVER TE LEGGEN .

40 VERZOEKSTERS FEDETAB EN VANDER ELST HEBBEN DE COMMISSIE NA DE VASTSTELLING VAN AANGEVOCHTEN BESCHIKKING VOORTS VERZOCHT , HUN HET DOSSIER TER BESCHIKKING TE STELLEN WAAROP DE BESCHIKKING IS GEBASEERD . HET FEIT DAT DE COMMISSIE HEEFT GEWEIGERD HUN INZAGE TE VERLENEN VAN HET ADMINISTRATIEVE DOSSIER , KAN NIET WORDEN INGEROEPEN OM NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING TE VERKRIJGEN , DAAR DE VERZOEKEN OM INZAGE VAN HET DOSSIER DIE NA HET NEMEN VAN DE BESCHIKKING ZIJN INGEDIEND NIET VAN INVLOED GEWEEST KUNNEN ZIJN OP HET VERLOOP VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE .

ZESDE MIDDEL : SCHENDING VAN DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT

41 DIT DOOR FEDETAB EN ALLE ANDERE VERZOEKERS , BEHALVE JUBILE EN VANDER ELST , VOORGEDRAGEN MIDDEL , BERUST OP DE BEWERING VAN FEDETAB , DAT DE COMMISSIE AAN GB INLICHTINGEN HEEFT DOORGEGEVEN DIE NAAR HUN AARD ONDER DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VIELEN EN DIE ONDER DIT VOORBEHOUD WAREN OVERGELEGD . FEDETAB HEEFT BIJ HAAR MEMORIE VAN 22 SEPTEMBER 1975 DIE IN ANTWOORD OP DE EERSTE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR WAS OPGESTELD , DRIE OVERZICHTEN GEVOEGD , WAARVAN HET EERSTE DE ONTWIKKELING VAN DE OMZETTEN VAN 160 SIGARETTENMERKEN GEDURENDE DE LAATSTE VIJF JAAR AANGAF , HET TWEEDE HET AANTAL DOOR DE VOORNAAMSTE GESPECIALISEERDE HANDELAREN GEKOCHTE SIGARETTEN VERMELDDE EN HET DERDE DE BETALINGSTERMIJNEN VAN DE 25 BELANGRIJKSTE AFNEMERS VAN DE GROOTSTE BELGISCHE SIGARETTENFABRIKANTEN WEERGAF . IN HAAR MEMORIE HEEFT ZIJ HET VERTROUWELIJKE KARAKTER VAN DEZE OVERZICHTEN BEKLEMTOOND . DE COMMISSIE HEEFT KLAAGSTER GB ECHTER HET GEHELE ANTWOORD VAN FEDETAB , MET INBEGRIP VAN GENOEMDE OVERZICHTEN , OVERHANDIGD . HIERDOOR ZOU ZIJ ARTIKEL 20 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 17/62 HEBBEN GESCHONDEN , HETWELK LUIDT ALS VOLGT : ' ' ONVERMINDERD HETGEEN IN DE ARTIKELEN 19 EN 21 IS BEPAALD , ZIJN DE COMMISSIE EN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN DER LID-STATEN , ALSMEDE HUN PERSONEELSLEDEN EN FUNCTIONARISSEN VERPLICHT DE INLICHTINGEN WELKE ZIJ BIJ DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING HEBBEN INGEWONNEN EN WELKE NAAR HUN AARD ONDER DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VALLEN , NIET OPENBAAR TE MAKEN . ' ' DEZE SCHENDING VAN EEN DWINGEND BEGINSEL VAN GEMEENSCHAPSRECHT ZOU DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE ONGELDIG MAKEN .

42 DE COMMISSIE BESTRIJDT NIET DAT ZIJ OP 2 OKTOBER 1975 GB IN KENNIS HEEFT GESTELD VAN HET VOLLEDIGE ANTWOORD VAN FEDETAB , INCLUSIEF DE OVERZICHTEN . DIT IS VOLGENS DE COMMISSIE GESCHIED IN AANSLUITING OP EEN VERZOEK VAN GB , DIE HAD GEVRAAGD TE WORDEN GEHOORD EN MET NAME TE WORDEN UITGENODIGD VOOR DE HOORZITTING EN TEVENS HAD VERZOCHT , KENNIS TE KUNNEN NEMEN VAN DE ANTWOORDEN VAN VERZOEKERS OP DE EERSTE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR . TER RECHTVAARDIGING VAN HAAR HOUDING VOERT DE COMMISSIE MET NAME DE VOLGENDE ARGUMENTEN AAN .

43 IN DE EERSTE PLAATS ZOUDEN DE BETROKKEN GEGEVENS NIET ONDER DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VALLEN . DAAR ZIJ FEDETAB DOOR DE FABRIKANTEN WAREN MEEGEDEELD , WAREN ZIJ BEKEND BIJ ALLE VERZOEKSTERS VIA HUN VERTEGENWOORDIGERS BINNEN DE BEHEERRAAD VAN FEDETAB . DAARDOOR ZOUDEN ZIJ HUN VERTROUWELIJK KARAKTER HEBBEN VERLOREN , EN MOCHTEN ZIJ NIET WORDEN GEACHT TE ZIJN BESCHERMD DOOR DE OP DE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE RUSTENDE GEHEIMHOUDINGSPLICHT .

44 IN DE TWEEDE PLAATS IS DE COMMISSIE VAN MENING DAT , GESTELD AL DAT DEZE GEGEVENS MOESTEN WORDEN GEHEIMGEHOUDEN , ZIJ INGEVOLGE ARTIKEL 20 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17/62 HET RECHT , EN INGEVOLGE ARTIKEL 19 , LID 2 , DE PLICHT HAD DEZE AAN GB DOOR TE GEVEN . INDIEN ZIJ ANDERS HAD GEHANDELD , ZOU ZIJ HET RECHT VAN GB OM VOLLEDIG TE WORDEN GEHOORD , HEBBEN GESCHONDEN .

45 TENSLOTTE BETOOGT DE COMMISSIE DAT VERZOEKERS IN GENEN DELE HEBBEN BEWEZEN IN HOEVERRE DE HANDELWIJZE VAN DE COMMISSIE MET BETEKKING TOT DE OVERZICHTEN HET VERLOOP VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE HEEFT VERVALST .

46 TEN AANZIEN VAN DEZE REDENERING MOET IN DE EERSTE PLAATS WORDEN OPGEMERKT DAT GEGEVENS DIE NAAR HUN AARD ONDER DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VALLEN , DIE EEN BEROEPSVERENIGING DOOR HAAR LEDEN WORDEN MEEGEDEELD EN DAARDOOR DIT KENMERK TUSSEN DE LEDEN ONDERLING HEBBEN VERLOREN , DIT NIET TEN OPZICHTE VAN DERDEN VERLIEZEN . INGEVAL DEZE VERENIGING DERGELIJKE GEGEVENS AAN DE COMMISSIE OVERLEGT IN HET KADER VAN EEN KRACHTENS VERORDENING NR . 17/62 INGELEIDE PROCEDURE , MAG DE COMMISSIE ZICH NIET OP DE ARTIKELEN 19 EN 20 VAN DEZE VERORDENING BEROEPEN OM DE MEDEDELING VAN DEZE GEGEVENS AAN KLAGENDE DERDEN TE RECHTVAARDIGEN . ARTIKEL 19 , LID 2 , KENT HUN IMMERS SLECHTS EEN RECHT TOE OM TE WORDEN GEHOORD EN NIET HET RECHT OM VERTROUWELIJKE GEGEVENS TE ONTVANGEN .

47 VASTGESTELD MOET EVENWEL WORDEN DAT , GESTELD AL DAT DE DRIE OVERZICHTEN ONDER DE GHEIMHOUDINGSPLICHT VIELEN EN DAARDOOR TEN ONRECHTE DOOR DE COMMISSIE AAN GB WERDEN MEEGEDEELD , DEZE ONREGELMATIGHEID IN DE PROCEDURE IN CASU SLECHTS TOT GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING ZOU LEIDEN , INDIEN VASTSTOND DAT DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING BIJ ONTBREKEN VAN DEZE ONREGELMATIGHEID EEN ANDERE INHOUD ZOU HEBBEN GEHAD . BIJ HET ONDERZOEK VAN HET DOSSIER IS GEBLEKEN DAT DE BETROKKEN MEDEDELING GB GEEN ENKEL ARGUMENT HEEFT VERSCHAFT DAT VAN INVLOED KON ZIJN OP DE INHOUD VAN DE BESCHIKKING .

ZEVENDE MIDDEL : VRIJSTELLING VAN AANMELDING

48 VOLGENS DIT DOOR FEDETAB EN ALLE VERZOEKERS BEHALVE JUBILE EN VANDER ELST VOORGEDRAGEN MIDDEL , DAT BERUST OP HET ARGUMENT VAN FEDETAB , HEEFT DE COMMISSIE MET NAME ARTIKEL 85 , LEDEN 1 EN 3 , EEG-VERDRAG , EN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 17/62 GESCHONDEN , DOORDAT ZIJ HEEFT GEWEIGERD ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG TOE TE PASSEN OP DE VOOR DE BESCHIKKING VAN 1 DECEMBER 1975 GETROFFEN MAATREGELEN , OP GROND DAT DEZE MAATREGELEN NIET WA REN AANGEMELD TERWIJL ZIJ NIET VAN AANMELDING WAREN VRIJGESTELD . BOVENDIEN ZOU DE MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE OP DIT PUNT ONJUIST EN ONTOEREIKEND ZIJN .

49 FEDETAB BETOOGT TOT STAVING VAN DEZE STELLING MET NAME DAT ALLE VROEGERE MAATREGELEN , OF ALTHANS HET GROOTSTE GEDEELTE DAARVAN , VOLDEDEN AAN DE VOORWAARDEN VOOR VRIJSTELLING VAN AANMELDING , ALS VOORZIEN IN ARTIKEL 4 , LID 2 , SUB A , VAN DE VERORDENING , DAT LUIDT ALS VOLGT :

' ' 2 . HET EERSTE LID VAN DIT ARTIKEL IS NIET VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN , BESLUITEN EN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN VOOR ZOVER

1 ) DAARAAN SLECHTS ONDERNEMINGEN UIT EEN LID-STAAT DEELNEMEN EN ZIJ GEEN BETREKKING HEBBEN OP DE INVOER OF DE UITVOER TUSSEN LID-STATEN ,

2)BIJ DEZE OVEREENKOMSTEN SLECHTS TWEE ONDERNEMINGEN PARTIJ ZIJN EN ZIJ UITSLUITEND TENGEVOLGE HEBBEN DAT :

A ) DE VRIJHEID VAN DE ENE PARTIJ TOT HET VASTSTELLEN VAN DE PRIJZEN EN ANDERE VOORWAARDEN BIJ WEDERVERKOOP VAN GOEDEREN WELKE ZIJ VAN DE ANDERE PARTIJ BETROKKEN HEEFT , BEPERKT WORDT . . . ' '

DE COMMISSIE HAD VOLGENS FEDETAB DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN MOETEN ONDERZOEKEN EN VOOR ELK DAARVAN MOETEN VASTSTELLEN OF DE VOORWAARDEN VOOR VRIJSTELLING VAN AANMELDING WAREN VERVULD . FEDETAB IS VAN MENING DAT DIT INDERDAAD HET GEVAL WAS .

50 DE ERKENNING DOOR FEDETAB VAN DE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN EN DE INDELING DAARVAN IN CATEGORIEEN , ALSMEDE DE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE HET DOOR DE DETAILLISTEN AAN TE BIEDEN ASSORTIMENT , VLOEIEN VOORT UIT BESLUITEN VAN FEDETAB ALLEEN , EEN VERENIGING MET RECHTSPERSOONLIJKHEID DIE OPTREEDT DOOR MIDDEL VAN HAAR STATUTAIRE ORGANEN . HET GAAT DERHALVE NIET OM EEN OVEREENKOMST TUSSEN ONDERNEMINGEN , NOCH OM EEN BESLUIT VAN DEZE ONDERNEMINGEN ALS ZODANIG . DEZE BESLUITEN ZOUDEN VOLGENS FEDETAB DERHALVE IN AANMERKING KUNNEN KOMEN VOOR VRIJSTELLING VAN AANMELDING INGEVOLGE ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN DE VERORDENING .

51 BOVENDIEN ZOU HET BIJ DE TUSSEN FEDETAB EN NFGT GESLOTEN OVEREENKOMSTEN GAAN OM OVEREENKOMSTEN TUSSEN TWEE BEROEPSVERENIGINGEN , DIE ALS ZODANIG IN NAAM VAN HUN LEDEN , MAAR NIET IN DIE HOEDANIGHEID VAN MANDATARIS OPTREDEN , ZODAT DEZE OVEREENKOMSTEN VOLGENS FEDETAB IN AANMERKING KUNNEN KOMEN VOOR DE IN ARTIKEL 4 , LID 2 , SUB 1 , VOORZIENE ONTHEFFING .

52 DE DOOR VERSCHEIDENE DISTRIBUTEURS OP UITNODIGING VAN FEDETAB ONDERTEKENDE STANDAARDOVEREENKOMSTEN , DIE DE VERPLICHTING INHIELDEN , HET VERBOD VAN WEDERVERKOOP AAN BEPAALDE GROOTHANDELAREN TE EERBIEDIGEN , VORMDEN IN WERKELIJKHEID SLECHTS EENZIJDIGE VERBINTENISSEN VAN DEZE DISTRIBUTEURS , ZODAT DEZE STANDAARDOVEREENKOMSTEN VOLGENS FEDETAB IN AANMERKING KUNNEN KOMEN VOOR DE IN ARTIKEL 4 , LID 2 , SUB A , VAN DE VERORDENING VOORZIENE ONTHEFFING .

53 TEN AANZIEN VAN DE OP 23 DECEMBER 1971 OP HET GEBIED VAN DE BETALINGSTERMIJNEN GENOMEN COLLECTIEVE MAATREGELEN BETOOGT FEDETAB , DAT HET DAAR NIET GING OM BESLUITEN VAN ONDERNEMINGEN OF OVEREENKOMSTEN TUSSEN VERSCHILLENDE ONDERNEMINGEN , MAAR VEELEER OM OVEREENKOMSTEN , GESLOTEN DOOR ELKE FABRIKANT MET ELK VAN ZIJN AFNEMERS . DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN BEHOEVEN UITERAARD NIET TE WORDEN AANGEMELD .

54 DE COMMISSIE ZET IN OVERWEGING 110 VAN DE BESCHIKKING UITEEN DAT ZIJ ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG NIET KON TOEPASSEN OP DE IN DE PERIODE VAN 13 MAART 1962 TOT 1 DECEMBER 1975 GETROFFEN DISTRIBUTIEMAATREGELEN ( OMSCHREVEN IN DE OVERWEGINGEN 19 TOT 57 VAN DE BESCHIKKING ) AANGEZIEN DEZE NIET CONFORM ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 17/62 BIJ HAAR WAREN AANGEMELD EN NIET VIELEN ONDER ENIGE CATEGORIE OVEREENKOMSTEN EN BESLUITEN DIE UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 4 , LID 2 , VAN AANMELDING ZIJN VRIJGESTELD .

55 OPGEMERKT DIENT TE WORDEN DAT FEDETAB BIJ DE UITVAARDIGING VAN DE BETROKKEN MAATREGELEN INDERDAAD HANDELDE IN NAAM VAN HAAR LEDEN , DAT WIL ZEGGEN DE MEERDERHEID VAN DE BELGISCHE FABRIKANTEN EN EEN LUXEMBURGSE FABRIKANT ( VERZOEKSTER HVL ) VAN TABAKSPRODUKTEN . DIT BLIJKT BIJZONDER DUIDELIJK UIT ARTIKEL 8 , LID 2 , VAN DE STATUTEN VAN FEDETAB , VOLGENS HETWELK MEN DE STATUTEN VAN FEDETAB EN ALLE BESLUITEN DIE KRACHTENS DE STATUTEN WORDEN GENOMEN MOET ONDERSCHRIJVEN EN ALLE VERPLICHTINGEN WELKE DAARIN ZIJN VERVAT MOET NAKOMEN , OM ALS LID VAN FEDETAB TE WORDEN TOEGELATEN . DEZE FABRIKANTEN NAMEN DERHALVE AAN GENOEMDE MAATREGELEN DEEL VIA HUN BEROEPSVERENIGING . DEZE VASTSTELLING WORDT BEVESTIGD DOOR VERSCHILLENDE BEWERINGEN VAN FEDETAB ZELF . BIJ EEN OP 26 JANUARI 1971 IN ANTWOORD OP EEN VERZOEK OM INLICHTINGEN AAN DE COMMISSIE GERICHTE BRIEF , HEEFT FEDETAB EEN VERSLAG VAN HAAR POLITIEK EN PRAKTIJK MET BETREKKING TOT DE DISTRIBUTIE VAN TABAKSFABRIKATEN IN BELGIE GEGEVEN . OP BLZ . 2 , PUNT B , VAN DEZE BRIEF VERWIJST FEDETAB NAAR HET LIBERALE KARAKTER VAN HET DISTRIBUTIESTELSEL EN VOEGT HIERAAN TOE : ' ' DE ENIGE BEPERKING - DIE UITSLUITEND TUSSEN DE LEDEN VAN FEDETAB IS OVEREENGEKOMEN EN DE VREEMDE FABRIKANTEN NIET BINDT - IS DAT DE GROOTHANDELSVOORWAARDEN WORDEN VOORBEHOUDEN AAN , ERKENDE ' GROOTHAN DELAREN WEGENS DE BIJZONDERE DIENSTEN DIE ZIJ DE INDUSTRIE VERLENEN . ' ' BOVENDIEN BLIJKT UIT DE TEKST ZELF VAN DE OVEREENKOMST VAN 22 MEI 1967 INZAKE BRADAGE ( BIJLAGE II BIJ GENOEMDE BRIEF ) DAT DEZE TUSSEN NFGT EN FEDETAB IN NAAM VAN HUN RESPECTIEVE LEDEN WERD GESLOTEN . DAT DEZE LEDEN WERKELIJK DEELNAMEN AAN DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST WORDT DUIDELIJK UIT ARTIKEL 1 , DAT BEPAALT :

' ' DE BELGISCHE GROOTHANDELAREN , VERTEGENWOORDIGD DOOR DE ONDERGETEKENDE SUB 1 ( NFGT ) VERBINDEN ZICH ZOWEL ONDERLING ALS TEGENOVER DE SIGARETTENFABRIKANTEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR DE ONDERGETEKENDE SUB 2 ( FEDETAB ), DE DOOR HEN TEGEN DE DOOR DE LEVERANCIERS AANGEGEVEN PRIJZEN GEKOCHTE TABAKSFABRIKATEN ZONDER ENIGE KORTING TE VERKOPEN . . . ' '

56 UIT DEZE OVERWEGINGEN VOLGT DAT DE BETROKKEN MAATREGELEN NIET ONDER ARTIKEL 4 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17/62 VIELEN , AANGEZIEN DAARAAN IN TWEE LID-STATEN , NAMELIJK BELGIE EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG , GEVESTIGDE FABRIKANTEN , EN MEER DAN TWEE ONDERNEMINGEN , NAMELIJK OP ZIJN MINST VERZOEKERS , DEELNAMEN . DAAR DEZE MAATREGELEN NIET VAN AANMELDING WAREN VRIJGESTELD , MOET DIT MIDDEL WORDEN VERWORPEN .

ACHTSTE MIDDEL : WEIGERING OM DE BRIEF VAN FEDETAB VAN 26 JANUARI 1971 ALS AANMELDING AAN TE MERKEN

57 VOLGENS DIT DOOR FEDETAB EN ALLE ANDERE VERZOEKERS , BEHALVE JUBILE EN VANDER ELST , VOORGEDRAGEN MIDDEL HEEFT DE COMMISSIE TEN ONRECHTE GEWEIGERD , VOORNOEMDE BRIEF VAN FEDETAB VAN 26 JANUARI 1971 AAN TE MERKEN ALS EEN GELDIGE AANMELDING VAN DE BIJ DE DISTRIBUTIE VAN TABAKSPRODUKTEN TOEGEPASTE MAATREGELEN , TERWIJL DEZE BRIEF MET INBEGRIP VAN DE BIJLAGEN , DE COMMISSIE IN KENNIS STELDE VAN DE VERVOLGENS DOOR HAAR GEWRAAKTE MAATREGELEN EN DE MOTIEVEN UITEENZETTE WAAROM DEZE MAATREGELEN HETZIJ NIET ONDER ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG VIELEN , HETZIJ IN ELK GEVAL BEVORDERLIJK WAREN VOOR DE MARKTORDENING .

58 IN HAAR BESCHIKKING ( OVERWEGING 111 ) WIJST DE COMMISSIE ER MET NAME OP DAT DEZE BRIEF , DIE IN ANTWOORD OP EEN FORMEEL VERZOEK OM INLICHTINGEN KRACHTENS ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 17/62 TOT DE COMMISSIE IS GERICHT , GEEN ENKEL VERZOEK OM ONTHEFFING UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG BEVAT EN NIET NAAR DE ARTIKELEN 4 EN 5 VAN VERORDENING NR . 17/62 VER WIJST . BOVENDIEN HEEFT FEDETAB BIJ DEZE GELEGENHEID GEEN GEBRUIK GEMAAKT VAN DE DOOR VERORDENING NR . 27 VAN DE COMMISSIE VOORGESCHREVEN AANMELDINGSFORMULIEREN ( PB NR . 35 VAN 10 MEI 1962 , BLZ . 1118/62 ).

59 IN HAAR VERWEERSCHRIFT MERKT DE COMMISSIE TEVENS OP DAT ZIJ IN HAAR EERSTE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR VAN 18 JULI 1975 HAD AANGEGEVEN , DAT VOOR DE BETROKKEN MAATREGELEN GEEN ONTHEFFING KON WORDEN VERLEEND ZOLANG ZIJ NIET WAREN AANGEMELD .

60 IN HAAR ANTWOORD VAN 22 SEPTEMBER 1975 OP DE EERSTE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR HEEFT FEDETAB UITEENGEZET DAT DE BRIEF VAN 26 JANUARI 1971 HAARS INZIENS KON WORDEN BESCHOUWD ALS EEN GELDIGE AANMELDING .

61 VORM , INHOUD EN OVERIGE BIJZONDERHEDEN VAN DE MET NAME IN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 17/62 VOORZIENE AANMELDINGEN ZIJN GEREGELD IN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 27/62 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ HET ENIGE ARTIKEL VAN VERORDENING NR . 1133/68 VAN DE COMMISSIE VAN 26 JULI 1968 ( PB L 189 , BLZ . 1 ). UIT DE BEWOORDINGEN ZELF VAN DEZE BEPALING VOLGT DAT VOOR AANMELDINGEN HET ALS BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 1133/68 AFGEDRUKTE FORMULIER A/B MOET WORDEN GEBRUIKT EN DAT ZIJ DE IN DIT FORMULIER GEVRAAGDE INLICHTINGEN MOETEN BEVATTEN .

62 HET GEBRUIK VAN HET FORMULIER IS DERHALVE VERPLICHT EN VORMT EEN ONONTBEERLIJKE VOORWAARDE VOOR DE GELDIGHEID VAN DE AANMELDING . DOOR DIT VEREISTE WORDT REKENING GEHOUDEN MET DE IN ARTIKEL 87 , LID 2 , SUB B , EEG-VERDRAG UITGEDRUKTE NOODZAAK OM BIJ DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , EEN DOELTREFFEND TOEZICHT TE VERZEKEREN EN DE ADMINISTRATIEVE CONTROLE ZO VEEL MOGELIJK TE VEREENVOUDIGEN . HET ONDERHAVIGE GEVAL IS EEN FRAPPANT VOORBEELD VAN DE VERWARRING EN DE MISVERSTANDEN WAARTOE EEN AANMELDING WAARVOOR NIET HET VOORGESCHREVEN FORMULIER IS GEBRUIKT , AANLEIDING KAN GEVEN . PAS IN HAAR ANTWOORD VAN 22 SEPTEMBER 1975 OP DE EERSTE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR HEEFT FEDETAB VOOR DE EERSTE MAAL GESTELD DAT DE BRIEF VAN 26 JANUARI 1971 EEN AANMELDING VORMDE .

63 OM VORENSTAANDE REDENEN DIENT HET ONDERHAVIGE MIDDEL DERHALVE TE WORDEN VERWORPEN .

NEGENDE MIDDEL : ONTOEREIKEND ANTWOORD OP DE ARGUMENTEN BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG

64 VOLGENS DIT DOOR FEDETAB EN DOOR ALLE ANDERE VERZOEKERS BEHALVE JUBILE EN VANDER ELST VOORGEDRAGEN MIDDEL , HEEFT DE COMMISSIE IN HAAR BESCHIKKING NIET ELK DER ARGUMENTEN VAN FEDETAB TEN AANZIEN VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , OP DE BEPALINGEN VAN DE AANBEVELING IN AANMERKING GENOMEN , DOCH SLECHTS ENKELE DEZER ARGUMENTEN ONDERZOCHT , ZULKS IN STRIJD MET DE HAAR IN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG OPGELEGDE VERPLICHTING , HAAR BESCHIKKING MET REDENEN TE OMKLEDEN .

65 UIT DE BESCHIKKING BLIJKT DAT DE COMMISSIE IN DE OVERWEGINGEN 114 TOT 117 HEEFT HERINNERD AAN ENKELE ARGUMENTEN VAN PARTIJEN EN VERVOLGENS ( OVERWEGINGEN 118 TOT 132 ) HAAR BEOORDELING VAN DE AANBEVELING MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , HEEFT UITEENGEZET . DEZE BEOORDELING BEVAT WELISWAAR EEN GEDEELTELIJK ANTWOORD OP GENOEMDE ARGUMENTEN , DOCH VORMT GEEN GEDETAILLEERDE WEERLEGGING DAARVAN , MAAR EEN ZELFSTANDIGE REDENERING WAARIN IN ALGEMENE TERMEN DE REDENEN WORDEN AANGEGEVEN WAAROM DE VERLENING VAN ONTHEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , IN CASU WAS UITGESLOTEN .

66 KRACHTENS ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG IS DE COMMISSIE WELISWAAR GEHOUDEN , HAAR BESCHIKKINGEN MET REDENEN TE OMKLEDEN MET VERMELDING VAN DE FEITELIJKE EN JURIDISCHE GEGEVENS WAARVAN DE RECHTMATIGHEID VAN DE MAATREGEL AFHANGT EN VAN DE OVERWEGINGEN DIE HAAR TOT HET NEMEN VAN HAAR BESCHIKKING HEBBEN GELEID , DOCH HET IS NIET VEREIST DAT ZIJ INGAAT OP ALLE FEITELIJKE EN RECHTSPUNTEN DIE DOOR ELKE BETROKKENE TIJDENS DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE ZIJN OPGEWORPEN . HET ONDERHAVIGE MIDDEL , DAT NU JUIST OP DE HYPOTHESE VAN EEN DERGELIJK VEREISTE BERUST , MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

TIENDE MIDDEL : DE COMMISSIE HEEFT PUNTEN VAN BEZWAAR IN AANMERKING GENOMEN , DIE NIET ZIJN MEEGEDEELD

67 DIT DOOR ALLE VERZOEKERS VOORGEDRAGEN MIDDEL HOUDT IN , DAT DE COMMISSIE ARTIKEL 19 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 17/62 EN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 99/63 HEEFT GESCHONDEN DOORDAT ZIJ HEEFT NAGELATEN , VERZOEKERS IN DE GELEGENHEID TE STELLEN HUN STANDPUNT KENBAAR TE MAKEN TERZAKE VAN BEPAALDE PUNTEN VAN BEZWAAR DIE DOOR HAAR IN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING IN AANMERKING ZIJN GENOMEN . IN DE TWEEDE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR HEEFT DE COMMISSIE GEWEIGERD , DE AANBEVELING ONDER DE ONTHEFFING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , TE DOEN VALLEN OP DE ENKELE GROND DAT ZIJ NIET VOLDEED AAN DE EERSTE VAN DE VIER IN DIT ARTIKEL GESTELDE VORWAARDEN , NAMELIJK DE VERBETERING VAN DE PRODUKTIE OF VAN DE VERDELING DER PRODUKTEN OF DE VERBETERING VAN DE TECHNISCHE OF ECONOMISCHE VOORUITGANG . VERZOEKERS HEBBEN ZICH DERHALVE ALLEEN OVER DEZE VOORWAARDE GEUIT . WELNU , IN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING WORDT DE VERLENING VAN DE ONTHEFFING EVENEENS GEWEIGERD OP GROND DAT AAN DE DRIE ANDERE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , NIET IS VOLDAAN . AAN VERZOEKERS IS DERHALVE DE MOGELIJKHEID ONTNOMEN HUN STANDPUNT INZAKE HET BESTAAN VAN DEZE DRIE VOORWAARDEN KENBAAR TE MAKEN .

68 ZOALS HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 15 JULI 1970 IN ZAAK 41/69 ACF CHEMIEFARMA/COMMISSIE ( JURISPR . 1970 , BLZ . 66 , 694 , OVERWEGINGEN 91 TOT 93 ) HEEFT OVERWOGEN , BEHOEFT DE BESCHIKKING NIET NOODZAKELIJKERWIJS GELIJKLUIDEND TE ZIJN MET DE MEDEDELING DER PUNTEN VAN BEZWAAR . DE COMMISSIE MOET IMMERS REKENING HOUDEN MET HET RESULTAAT VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE , HETZIJ DOOR NIET GEGROND GEBLEKEN BEZWAREN TE LATEN VALLEN , HETZIJ DOOR ARGUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN DE DOOR HAAR GEHANDHAAFDE BEZWAREN ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS AAN TE PASSEN OF AAN TE VULLEN . DEZE MOGELIJKHEID IS NIET IN STRIJD MET HET IN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 99/63 GEWAARBORGDE RECHT VAN VERWEER .

69 IN CASU BLIJKT UIT EEN ONDERZOEK VAN DE TWEEDE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR DAT DE WEIGERING OM DE ONTHEFFING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG TE VERLENEN , UITSLUITEND IS GEBASEERD OP DE VASTSTELLING DAT AAN DE EERSTE VOORWAARDE VAN LID 3 NIET IS VOLDAAN . IN DE BESCHIKKING WORDT DIT PUNT VAN BEZWAAR NA EEN UITVOERIGE MOTIVERING ( OVERWEGINGEN 113 TOT 131 ) IN OVERWEGING 132 IN AANMERKING GENOMEN .

70 ANDERZIJDS DIENT TE WORDEN OPGEMERKT DAT IN DE BESCHIKKING INDERDAAD GEWAG WORDT GEMAAKT VAN TWEE ANDERE PUNTEN VAN BEZWAAR . IN OVERWEGING 132 WORDT IMMERS VERVOLGD DAT DE AANBEVELING ' ' NIET VAN DIEN AARD IS DAT ZIJ EEN BILLIJK AANDEEL VAN HET VOORDEEL DAT DAARUIT EVENTUEEL ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN DOET TOEKOMEN AAN DE VERBRUIKERS ' ' . BOVENDIEN WORDT IN OVERWEGING 133 GEZEGD DAT ' ' GEZIEN HET MARKTAANDEEL VAN FEDETAB EN HAAR LEDEN , DE OVEREENKOMSTEN AAN DE BEDOELDE ONDERNEMINGEN DE MOGELIJKHEID BIEDEN , DE MEDEDINGING UIT TE SCHAKELEN VOOR EEN AANZIENLIJK DEEL VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN ' ' .

71 DE COMMISSIE MERKT IN DE EERST PLAATS OP DAT VERZOEKERS ZICH REEDS TIJDENS DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE EN MET NAME BIJ DE AANMELDING VAN DE AANBE VELING UITVOERIG HADDEN GEUIT OVER DE VIER VOORWAAREN VAN ARTIKEL 85 , LID 3 . DE TWEEDE VOORWAARDE ( EEN BILLIJK AANDEEL IN DE VOORDELEN MOET DE GEBRUIKERS TEN GOEDE KOMEN ) IS GENOEMD IN DE EERSTE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR . BOVENDIEN ZOU DE COMMISSIE IN HAAR BESCHIKKING DE VERKLARINGEN VAN VERZOEKERS INZAKE DE TWEEDE VOORWAARDE SAMENGEVAT ( MET NAME IN DE OVERWEGINGEN 114 TOT 117 ) EN OP ENKELE VAN HUN ARGUMENTEN OOK GEANTWOORD HEBBEN ( OVERWEGINGEN 119 , 121 , 122 , 125 , 126 EN 131 ).

72 DAAR DE BEWERINGEN VAN DE COMMISSIE JUIST ZIJN , MOET HET HOF VASTSTELLEN DAT , AANGEZIEN DE BEIDE MEDEDELINGEN VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR IN HUN GEHEEL MOETEN WORDEN BEZIEN EN DE TWEEDE VOORWAARDE IN DE EERSTE MEDEDELING WORDT GENOEMD , HET IN OVERWEGING 131 VAN DE BESCHIKKING TE DEZEN IN AANMERKING GENOMEN PUNT VAN BEZWAAR GEEN INBREUK OP ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 99/63 KAN VORMEN .

73 TEN AANZIEN VAN DE VERMELDING VAN DE VIERDE VOORWAARDE VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG IN OVERWEGING 133 VAN DE BESCHIKKING , BETOOGT DE COMMISSIE DAT HET SLECHTS GAAT OM EEN AANVULLING OP HAAR REDENERING RECHTENS TOT STAVING VAN HAAR WEIGERING OM DE ONTHEFFING TE VERLENEN , TERWIJL HAAR HOOFDREDENERING DE EERSTE VOORWAARDE BETREFT .

74 HET STAAT VAST DAT GEEN ENKEL PUNT VAN BEZWAAR BETREFFENDE HET VIERDE VEREISTE IN DE BEIDE MEDEDELINGEN VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR UITDRUKKELIJK IN AANMERKING IS GENOMEN IN HET KADER VAN HET VRAAGSTUK BETREFFENDE DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 85 , LID 3 . AANGEZIEN ECHTER DE VRAAG IN HOEVERRE DE AANBEVELING AAN VERZOEKERS DE MOGELIJKHEID BIEDT , DE MEDEDINGING UIT TE SCHAKELEN , DE EIGENLIJKE KERN VAN DE TWEEDE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR VORMT , WAAROVER VERZOEKERS HUN STANDPUNT HEBBEN KENBAAR GEMAAKT , KAN DE BEHANDELING ERVAN IN HET GEDEELTE VAN DE BESCHIKKING DAT BETREKKING HEEFT OP DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , OP DE AANBEVELING , GEEN MET ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 99/63 STRIJDIGE SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING OPLEVEREN . HET MIDDEL MOET MITSDIEN WORDEN VERWORPEN .

ELFDE MIDDEL : ONJUISTE BEOORDELING VAN DE AANBEVELING TEN OPZICHTE VAN DE VROEGERE MAATREGELEN

75 VERZOEKSTERS JUBILE EN VANDER ELST VERWIJTEN DE COMMISSIE , DE ARTIKELEN 85 EN 190 EEG-VERDRAG TE HEBBEN GESCHONDEN , DOORDAT ZIJ DE AANBEVELING VAN 1 DECEMBER 1975 VERKEERDELIJK HEEFT BESCHOUWD ALS HET VERLENGSTUK VAN DE VOOR DIE DATUM GETROFFEN MAATREGELEN EN OM DIE REDEN DE AANBEVELING ONJUIST HEEFT BEOORDEELD . EEN VERGELIJKING VAN DE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN DIE NAAR DE MENING VAN DE COMMISSIE VOORTVLOEIDEN UIT DE OUDE OVEREENKOMSTEN , MET DE INHOUD VAN DE AANBEVELING TOONT AAN , DAT HET OM TWEE GEHEEL VERSCHILLENDE FEITELIJKE SITUATIES GAAT , DIE DERHALVE VERSCHILLENDE GEVOLGEN VOOR DE MEDEDINGING MET ZICH BRENGEN . DEZE VERGISSING TEN AANZIEN VAN DE FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN ZOU DE COMMISSIE ERTOE GELEID HEBBEN , DE BEWEERDELIJK MEDEDINGINGSBEPERKENDE GEVOLGEN VAN DE AANBEVELING TE MOTIVEREN MET DE GEVOLGEN VAN DE OUDE OVEREENKOMSTEN .

76 TE DEZEN DIENT IN DE EERSTE PLAATS TE WORDEN OPGEMERKT , DAT DE AANBEVELING EN DE DAARAAN VOORAFGAANDE MAATREGELEN IN DE BESCHIKKING ZOWEL WAT DE FEITEN ALS WAT DE BEOORDELING RECHTENS BETREFT AFZONDERLIJK WORDEN BEHANDELD . TEN AANZIEN VAN DE FEITEN WORDT IN OVERWEGING 60 VAN DE BESCHIKKING GEZEGD , DAT DE AANBEVELING ,, . . . BESTEMD IS OM DE MAATREGELEN SUB I C ( TE WETEN DE VROEGERE MAATREGELEN ) TE VERVANGEN ' ' , HETGEEN EEN EENVOUDIGE FEITELIJKE VASTSTELLING IS , DIE ZICH NIET VOOR BETWISTING LEENT . HET DISPOSITIEF HANDHAAFT HET ONDERSCHEID TUSSEN DE BEIDE GROEPEN MAATREGELEN DOOR DAARAAN TWEE APARTE ARTIKELEN TE WIJDEN , TE WETEN : ARTIKEL 1 BETREFFENDE DE VROEGERE MAATREGELEN EN ARTIKEL 2 OVER DE AANBEVELING .

77 ZOALS HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 16 DECEMBER 1975 IN DE GEVOEGDE ZAKEN 40 TOT 48 , 50 , 54 TOT 56 , 111 , 113 EN 114/73 , SUIKER UNIE E.A./COMMISSIE ( JURISPR . 1975 , BLZ . 1663 , 1931 , OVERWEGING 111 ) HEEFT OVERWOGEN , WORDT AAN DE COMMISSIE NERGENS VERBODEN ZICH BIJ EEN ENKELE BESCHIKKING OVER VERSCHILLENDE INBREUKEN UIT TE SPREKEN , ZOLANG SLECHTS IEDER DER ADRESSATEN IN DE BESCHIKKING NAUWKEURIG KAN LEZEN WELKE GRIEVEN ER TEGEN HEMZELF BESTAAN . WELNU , DOOR DE OPBOUW ERVAN MAAKT DE BESCHIKKING HET MOGELIJK , OP DUIDELIJKE WIJZE ONDERSCHEID TE MAKEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN , ZELFS AL WORDEN IN DE JURIDISCHE BEOORDELING VAN DE AANBEVELING OP VERSCHILLENDE PLAATSEN DAARAAN SOORTGELIJKE OF DEZELFDE DOELSTELLINGEN OF GEVOLGEN TOEGEDICHT ALS DIE WELKE BEPAALDE OUDE MAATREGELEN KENMERKEN .

78 HIERUIT VOLGT DAT DE COMMISSIE NIET DOOR EEN ONTOEREIKENDE OF ONTBREKENDE MOTIVERING ARTIKEL 190 VAN HET VERDRAG HEEFT GESCHONDEN . DE VERSCHILLENDE DOOR VERZOEKERS AANGEVOERDE ONJUISTHEDEN WAT BETREFT DE FEITEN EN DE VERGISSINGEN RECHTENS DIE DAARUIT ZOUDEN VOORTVLOEIEN , DIENEN IN HET KADER VAN HET ONDERZOEK VAN DE MATERIELE MIDDELEN TE WORDEN BEZIEN .

0

III - DE MIDDELEN 1 TOT 6 EN 10 IN HET LICHT VAN ARTIKEL 6 VAN HET EUROPESE VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

79 IN REPLIEK BETOOGT FEDETAB DAT HET GEDRAG VAN DE COMMISSIE DAT HET ONDERWERP VORMT VAN DE ZEVEN GENOEMDE MIDDELEN , OOK EEN SCHENDING VORMT VAN ARTIKEL 6 , LID 1 , VAN HET EUROPESE VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS , VOLGENS HETWELK EENIEDER RECHT HEEFT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE DIE ZIJN BURGERLIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZAL VASTSTELLEN . FEDETAB BEROEPT ZICH OP DE RECHTSPRAAK VAN HET EUROPESE HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS ( MET NAME OP HET ARREST-KONIG VAN 31 MEI 1978 , SERIE A , NR . 27 , BLZ . 30 , OVERWEGING 90 ) EN BETOOGT DAT DE IN DE ARTIKELEN 85 E.V . EEG-VERDRAG EN IN DE UITVOERINGSVERORDENING VASTGELEGDE RECHTEN OP HET GEBIED VAN DE MEDEDINGING BURGERLIJKE RECHTEN ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6 , LID 1 , VAN EVENGENOEMD VERDRAG .

80 DE COMMISSIE ANTWOORDT HIEROP DAT ZIJN GEEN RECHTERLIJKE INSTANTIE IN DE ZIN VAN GENOEMDE BEPALING VORMT WANNEER ZIJ DE MEDEDINGINGSREGELS VAN HET VERDRAG TOEPAST . ZIJ WIJST EROP DAT EEN DER CRITERIA VOOR HET BESTAAN VAN EEN ' ' RECHTERLIJKE INSTANTIE ' ' , DIE ZIJN ONTWIKKELD DOOR HET EUROPESE HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS , HAAR ONAFHANKELIJKHEID VAN DE UITVOERENDE MACHT IS ( VLG . ARREST-RINGEISEN , SERIE A , NR . 13 , BLZ . 39 , OVERWEGING 94 ) EN MERKT OP DAT , AANGEZIEN ZIJ NU JUIST DE UITVOERENDE MACHT IN DE GEMEENSCHAP VORMT , HET OP ZIJN MINST TWIJFELACHTIG IS OF ZIJ BIJ ONTBREKEN VAN ONAFHANKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN DE EXECUTIEVE EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE IN VOORNOEMDE ZIN KAN VORMEN .

81 DE REDENERING VAN FEDETAB IS ONJUIST . DE COMMISSIE IS WELISWAAR GEHOUDEN , DE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT VOORGESCHREVEN PROCEDURELE GARANTIES TE EERBIEDINGEN - HETGEEN ZIJ BLIJKENS HET VOORAFGAANDE HEEFT GEDAAN - , DOCH ZIJ KAN ALS ZODANIG NIET ALS EEN ' ' RECHTERLIJKE INSTANTIE ' ' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6 VAN HET EUROPESE VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN DE MENS WORDEN AANGEMERKT .

IV - MIDDEL BETREFFENDE EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

82 ALLE VERZOEKERS , BEHALVE JUBILE EN VANDER ELST , VERWIJTEN DE COMMISSIE DAT ZIJ EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL , NAMELIJK DE GELIJKHEID VAN OPENBARE EN PARTICULIERE BEDRIJVEN VOOR DE VERDRAGSBEPALINGEN , HEEFT GESCHONDEN . DE COMMISSIE ZOU DE DISTRIBUTIEPRAKTIJKEN VAN VERZOEKERS HEBBEN VEROORDEELD EN TEGELIJKERTIJD ONBETWISTBARE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN IN FRANKRIJK EN ITALIE , LANDEN MET EEN STAATSMONOPOLIE VOOR TABAKSPRODUKTEN , DULDEN .

83 TOT STAVING VAN DEZE STELLING HEEFT FEDETAB MET NAME BETOOGD DAT DE TOEGANG TOT DE MARKT IN FRANKRIJK EN ITALIE WORDT BELEMMERD DOOR TALRIJKE BELANGRIJKE HINDERNISSEN VAN WETTELIJKE EN ADMINISTRATIEVE AARD , DIE ZIJ IN HAAR INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT OPSOMT . IN REPLIEK VERKLAART FEDETAB NAAR AANLEIDING VAN DE TOELICHTINGEN VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE MET NAME DE PROCEDURES DIE ZIJ MET HET OOG OP DE AANPASSING VAN DEZE MONOPOLIES HEEFT INGELEID , DAT ZIJ ERVAN OVERTUIGD BLIJFT DAT DE COMMISSIE DE DOOR HET BEGINSEL VAN GELIJKHEID VAN ONDERNEMINGEN VOOR HET VERDRAG GESTELDE GRENZEN HARER DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID NIET HEEFT GEEERBIEDIGD .

84 DIT ARGUMENT MOET WORDEN VERWORPEN . UIT HET DOSSIER BLIJKT DAT DE COMMISSIE TEGEN VOORNOEMDE LID-STATEN VERSCHILLENDE ACTIES HEEFT ONDERNOMEN , ZODAT HET ARGUMENT FEITELIJK ONJUIST IS . GESTELD AL DAT DE COMMISSIE ENIGE HARER UIT ARTIKEL 155 EEG-VERDRAG VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DOOR NA TE LATEN OM TOE TE ZIEN OP DE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT OP HET GEBIED VAN DE MEDEDINGING EN VAN DE AANPASSING VAN STAATSMONOPOLIES IN DE SECTOR TABAKSFABRIKATEN , ZOU DEZE OMSTANDIGHEID IN ELK GEVAL NIET EVENTUELE INBREUKEN OP HET COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSRECHT , DIE IN CASU DOOR VERZOEKERS IN DEZELFDE SECTOR ZIJN BEGAAN , RECHTVAARDIGEN .

V - MATERIELE MIDDELEN BETREFFENDE ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG

A - ONJUISTE BEOORDELING VAN DE AARD EN DE STREKKING VAN DE AANBEVELING

85 JUBILE EN VANDER ELST BETOGEN DAT DE COMMISSIE DE ARTIKELEN 85 EN 190 EEG-VERDRAG HEEFT GESCHONDEN , DOORDAT ZIJ DE AANBEVELING TEN ONRECHTE ALS EEN OVEREENKOMST TUSSEN ONDERNEMINGEN , ALS BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING OF ALS VERBINDEND VOOR VERZOEKERS HEEFT BESCHOUWD . OM EEN DERGELIJKE OVEREENKOMST TE VORMEN ZOU DE AANBEVELING DE KENMERKEN VAN EEN NAAR NATIONAAL RECHT GESLOTEN VERPLICHT CONTRACT MOETEN VERTONEN . IN HET ONDERHAVIGE GEVAL ZOU HET ECHTER NIET OM EEN DERGELIJK CONTRACT GAAN , AANGEZIEN DE BINDENDE WERKING ONTBREEKT .

86 DIT ARGUMENT KAN NIET WORDEN AANVAARD . VERZOEKERS - LEDEN VAN FEDETAB - HEBBEN DE COMMISSIE IN CASU LATEN WETEN DAT ZIJ ZICH BIJ DE AANMELDING VAN DE AANBEVELING AANSLOTEN EN HEBBEN TIJDENS DE PROCEDURE VOOR HET HOF TOEGEGEVEN DAT ZIJ DEZE SEDERT 1 DECEMBER 1975 HEBBEN OPGEVOLGD . HIERUIT VOLGT DAT DE AANBEVELING DE GETROUWE UITDRUKKING VAN DE WIL VAN VERZOEKERS VORMT OM ZICH OP DE BELGISCHE SIGARETTENMARKT OVEREENKOMSTIG DE BEWOORDINGEN VAN DE AANBEVELING TE GEDRAGEN . AAN DE VOOR TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN IS DERHALVE VOLDAAN .

87 SOMMIGE VERZOEKERS EVENALS INTERVENIENTE AGROTAB VERWIJTEN DE COMMISSIE BOVENDIEN , DE AANBEVELING TEN ONRECHTE ALS EEN BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , TE HEBBEN AANGEDUID . DE AANBEVELING ZOU ZIJN UITGEGAAN VAN FEDETAB , EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK , DIE ALS ZODANIG NIET DEELNEEMT AAN HET ECONOMISCHE LEVEN .

88 OOK DEZE STELLING MOET WORDEN AFGEWEZEN . ENERZIJDS BLIJKT UIT ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN VAN FEDETAB DAT DE DOOR HAAR GENOMEN BESLUITEN VERBINDEND ZIJN VOOR HAAR LEDEN . ANDERZIJDS IS ARTIKEL 85 , LID 1 , OOK VAN TOEPASSING OP VERENIGINGEN , VOORZOVER HAAR EIGEN ACTIVITEITEN OF DIE VAN DE AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ERTOE STREKKEN DE GEVOLGEN TEWEEG TE BRENGEN DIE DEZE BEPALING BEOOGT TEGEN TE GAAN . DAAR VERSCHEIDENE FABRIKANTEN UITDRUKKELIJK HEBBEN VERKLAARD , DE BEPALINGEN VAN DE AANBEVELING TE ZULLEN OPVOLGEN , KAN DEZE NIET AAN TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG ONTKOMEN OP DE ENKELE GROND DAT ZIJ IS UITGEGAAN VAN EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK .

89 EVENMIN KAN DE STELLING WORDEN AANVAARD DAT DE AANBEVELING GEEN BINDENDE WERKING HEEFT EN DAT IN OVERWEGING 61 VAN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING TEN ONRECHTE WORDT GESPROKEN VAN EEN WARE VERPLICHTING VOOR ALLE ONDERNEMINGEN IN DE BETROKKEN SECTOR . NAAST HET FEIT DAT DE BEPALINGEN VAN DE AANBEVELING KRACHTENS ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN VAN FEDETAB VERBINDEND ZIJN VOOR HAAR LEDEN , DIENT IMMERS OOK TE WORDEN VERMELD DAT DE AANVAARDING VAN DE AANBEVELING DOOR ZEVEN ONDERNEMINGEN , VERZOEKERS IN DE ONDERHAVIGE ZA KEN , DIE EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE TOTALE SIGARETTENVERKOOP IN BELGIE CONTROLEREN , GROTE INVLOED UITOEFENT OP DE MEDEDINGING OP DE MARKT IN KWESTIE .

B - DOOR VERZOEKSTER HVL AANGEVOERDE ONJUISTE BEOORDELING

90 VERZOEKSTER HVL , EEN LUXEMBURGSE SIGARETTENFABRIKANT , BEKLAAGT ZICH OVER SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 85 EN 190 EEG-VERDRAG TE HAREN AANZIEN , DOORDAT DE COMMISSIE TEN ONRECHTE HEEFT GEMEEND DAT HVL MET BETREKKING TOT DE VOOR 1 DECEMBER 1975 GETROFFEN MAATREGELEN ONDERLINGE AFSTEMMING MET DE OVERIGE DEELNEMERS HEEFT BETRACHT . VERZOEKSTER MERKT TE DEZEN OP DAT ZIJ WAT BETREFT DE PERIODE VOOR 1 DECEMBER 1975 GEEN DER IN DE BESCHIKKING BEDOELDE OVEREENKOMSTEN HEEFT ONDERTEKEND , MET UITZONDERING VAN DE BRIEF VAN 23 DECEMBER 1971 TOT VASTSTELLING VAN MAXIMUM BETALINGSTERMIJNEN . HIERUIT VOLGT DAT ALLEEN DE IN DEZE BRIEF BEDOELDE MAATREGELEN HAAR ZOUDEN KUNNEN WORDEN VERWETEN . ZIJ ZOU ZICH DOOR DE PRESSIE VAN DE BELGISCHE MARKT HEBBEN GERICHT NAAR HET GEDRAG VAN DE ANDERE , BELGISCHE , FABRIKANTEN EN IMPORTEURS , ZONDER DAT DAARIN HET BESTAAN VAN EEN KARTEL OF EEN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING KAN WORDEN GEZIEN .

91 DIT STANDPUNT KAN NIET WORDEN GEVOLGD . VERZOEKSTER IS SEDERT 1947 LID VAN FEDETAB EN ZIJ MOEST KRACHTENS ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN MET NAME ALLE INGEVOLGE DEZE STATUTEN GENOMEN BESLUITEN OPVOLGEN . BOVENDIEN HANDELDE FEDETAB , ZOALS REEDS IS VASTGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE VROEGERE MAATREGELEN , DAADWERKELIJK IN NAAM VAN HAAR LEDEN , DIE DEELNAMEN AAN DE VASTSTELLING EN DE NALEVING VAN GENOEMDE MAATREGELEN VIA HUN BEROEPSVERENIGING .

C - MIDDELEN BETREFFENDE DE INBREUK OP DE MEDEDINGING

92 VERZOEKERS BETOGEN VOORTS IN WEZEN DAT DE COMMISSIE MET HAAR BESCHIKKING ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG HEEFT GESCHONDEN , DOORDAT ZIJ TEN ONRECHTE HEEFT GEOORDEELD DAT DE GEWRAAKTE MAATREGELEN ERTOE STREKKEN OF TEN GEVOLGE HEBBEN DAT DE MEDEDINGING OP ZIJN MINST MERKBAAR WORDT BEPERKT .

1 . INLEIDENDE OPMERKINGEN

93 OM DE REDENERING VAN VERZOEKERS BETER TE KUNNEN BEOORDELEN , DIENT IN DE EERSTE PLATS TE WORDEN HERINNERD AAN DE AARD EN DE DRAAGWIJDTE VAN DE GEWRAAKTE MAATREGELEN MET HET OOG OP HET ONDERZOEK HIERVAN IN HET LICHT VAN ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG .

A ) INHOUD VAN DE GEWRAAKTE MAATREGELEN

I ) PERIODE VOOR 1 DECEMBER 1975

94 ZOALS REEDS UITEENGEZET NOEMT DE COMMISSIE IN ARTIKEL 1 VAN DE BESCHIKKING DE MAATREGELEN DIE ZIJ VEROORDEELT ALS INBREUKEN OP ARTIKEL 85 , LID 1 , MET BETREKKING TOT DE PERIODE VOOR 1 DECEMBER 1975 .

95 HET GAAT IN DE EERSTE PLAATS OM DE ERKENNING DOOR FEDETAB VAN DE GROOTHANDELAREN EN DE DETAILLISTEN EN HUN INDELING IN VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VOLGENS EEN RANGSCHIKKING VAN HET BELGISCHE COMITE VOOR DE DISTRIBUTIE , EN DE TOEKENNING AAN DEZE CATEGORIEEN VAN VERSCHILLENDE KORTINGSPERCENTAGES , EN WEL VOORNAMELIJK EEN RECHTSTREEKSE KORTING , WELKE DE MAXIMALE DOOR HET BELGISCHE MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN TOEGESTANE MARGE VERTEGENWOORDIGDE IN HET KADER VAN ZIJN AANMELDINGSSYSTEEM VAN PRIJSVERHOGINGEN . DEZE KORTING WERD VOLGENS DE COMMISSIE ALLEEN DOOR DE COOPERATIES EN GROOTWINKELBEDRIJVEN , DIE OOK ALS DETAILLIST OPTRADEN , BEHOUDEN , TERWIJL DE EIGENLIJKE GROOTHANDELAREN EEN GEDEELTE DAARVAN MOESTEN DOORGEVEN AAN DE DETAILLISTEN WAARAAN ZIJ HUN PRODUKTEN DOORVERKOCHTEN . DE 80 000 DETAILLISTEN IN BELGIE WAREN , ALDUS DE COMMISSIE , VOLGENS EEN OVEREENKOMST VAN 29 DECEMBER 1970 TUSSEN FEDETAB EN NFGT VERDEELD IN ' ' ERKENDE DETAILLISTEN ' ' ( CIRCA 2 000 ) EN ' ' NIET-ERKENDE DETAILLISTEN ' ' , WELKE LAATSTEN VAN DE GROOTHANDELAAR EEN GERINGER AANDEEL IN DE KORTING ONTVINGEN DAN DE ERKENDE DETAILLISTEN .

96 DE COMMISSIE WIJST VERVOLGENS OP EEN AANTAL MAATREGELEN DIE DOOR FEDETAB EN NFGT OP HET GEBIED VAN DE WEDERVERKOOPPRIJZEN ZIJN GENOMEN . ZIJ VESTIGT DE AANDACHT MET NAME OP EEN OVEREENKOMST VAN 22 MEI 1967 TUSSEN FEDETAB EN NFGT VOLGENS WELKE DE GROOTHANDELAREN ZICH VERBONDEN DE DOOR HEN AANGEKOCHTE TABAKSFABRIKATEN TEGEN DE DOOR DE LEVERANCIERS AANGEGEVEN PRIJS TE VERKOPEN ZONDER ENIGE ANDERE KORTINGEN OF VOORDELEN DAN DE KORTING VOOR DE DETAILLIST . INGEVOLGE DEZELFDE OVEREENKOMST VERBONDEN DE GROOTHANDELAREN DIE DETAILHANDELSWINKELS EXPLOITEREN ZICH , IN HUN WINKELS SIGARETTEN TE VERKOPEN TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE AANGEGEVEN DETAILPRIJS , ZONDER ENIGE KORTING VOOR DE VERBRUIKER . DOOR DE ONDERTEKENING VAN EEN STANDAARD-OVEREENKOMST DIE HUN OP DEZELFDE DAG DOOR FEDETAB WAS VOORGELEGD , NAMEN DE ERKENDE DETAILLISTEN EEN SOORTGELIJKE VERPLICHTING OP ZICH . OP 5 OKTOBER 1967 PRECISEERDEN FEDETAB EN NFGT DOOR MIDDEL VAN EEN AVENANT TER INTERPRETATIE VAN VOORNOEMDE OVEREENKOMST DAT DE GROOTHANDELAREN DIE EEN DETAILHANDELSWINKEL EXPLOITEERDEN , WERDEN GEACHT ZICH TE HEBBEN VERBONDEN , AAN DETAILLISTEN DIE DE OP HET FISCALE BANDJE VERMELDE PRIJS NIET IN ACHT ZOUDEN NEMEN , DE LEVERING TE WEIGEREN . BIJ EEN NIEUWE INTERPRETATIEVE AVENANT VAN 29 DECEMBER 1970 , ONDERTEKEND DOOR FEDETAB EN NFGT , VERBONDEN DEZEN ZICH TOT HET UITOEFENEN VAN EEN SYSTEMATISCHE STRENGE CONTROLE OP DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN . IN EEN STANDAARD-OVEREENKOMST GENAAMD ' ' BIJZONDERE OVEREENKOMST INZAKE BRADAGE ' ' DIE FEDETAB OP 30 JUNI 1972 ( DE NORMALE DATUM VAN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN 22 MEI 1967 ) AAN DE GROOTHANDELAREN VOORLEGDE , ERKENDEN DEZEN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN GENOEMDE OVEREENKOMST ALSMEDE VAN DE AVENANTEN VAN 29 DECEMBER 1970 EN 22 MAART 1972 ( ZIE HIERNA ) EN VERBONDEN ZIJ ZICH VOOR DE PERIODE VAN 1 JULI 1972 TOT EN MET 30 JUNI 1977 DE TABAKSFABRIKATEN DIE DOOR HEN WAREN GEKOCHT , TE VERKOPEN TEGEN DE DOOR DE LEVERANCIERS AANGEGEVEN PRIJZEN ZONDER ENIGERLEI RABAT OF VOORDEEL .

97 DE COMMISSIE VERWIJST TEVENS NAAR DE WEIGERING VAN FEDETAB SEDERT 1 JANUARI 1971 OM NIEUWE GROOTHANDELAREN TE ERKENNEN , BEHALVE IN DE CATEGORIEEN ' ' GESPECIALISEERDE RONDREIZENDE GROOTHANDELAREN ' ' OF ' ' HOTELS-RESTAURANTS-CAFES ' ' , OF NIEUWE COOPERATIES OF GROOTWINKELBEDRIJVEN , BEHALVE IN DE CATEGORIEEN ' ' GROOTWARENHUIZEN EN POPULAIRE WARENHUIZEN MET GEVARIEERD ASSORTIMENT ' ' . DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DEZE CATEGORIEEN MOESTEN ZICH MET NAME VERBINDEN , DE PRIJSBINDING IN ACHT TE NEMEN , HUN AANKOPEN CONTANT TE VEREFFENEN EN DEEL TE NEMEN AAN DE VERKOOPBEVORDERING VAN IEDER NIEUW MERK .

98 DE COMMISSIE WIJST VOORTS OP EEN INTERPRETATIEVE AVENANT VAN 22 MAART 1972 WAARBIJ DE NFGT , ONDER VERWIJZING NAAR DE INTERPRETATIEVE AVENANT VAN 29 DECEMBER 1970 , HAAR LEDEN MEEDEELDE DAT HET VOORTAAN VERBODEN WAS TE VERKOPEN AAN ENERZIJDS DE GROOTHANDELAREN IN LEVENSMIDDELEN EN ANDERE NIET-RECHTSTREEKS DOOR DE FABRIKANTEN BEVOORRADE GROOTHANDELAREN , INGEVAL DE PRODUKTEN BESTEMD WAREN VOOR WEDERVERKOOP AAN DETAILLISTEN , EN ANDERZIJDS AAN DE DOOR DE FABRIKANTEN ' ' GECONTINGENTEERDE ' ' GROOTHANDELAREN . NIET-INACHTNEMING VAN DIT VERBOD ZOU TOT SCHORSING VAN DE LEVERANTIES LEIDEN . DEZE AVENANT WERD VOLGENS DE COMMISSIE VERSTERKT DOOR EEN STANDAARD-OVEREENKOMST , DIE OP UITNODIGING VAN FEDETAB VAN 30 JUNI 1972 DOOR BIJNA ALLE GROOTHANDELAREN WERD ONDERTEKEND EN VOLGENS WELKE DE GROOTHANDELAREN ZICH MET NAME VERBONDEN , HET VOORNOEMDE VERBOD VAN WEDERVERKOOP TE EERBIEDIGEN . DE SANCTIE OP NIET-NALEVING VAN DEZE VERBINTENISSEN WAS VOLGENS DE COMMISSIE HET VERLIES VAN DE EINDEJAARSRISTORNO ' S EN HET VERLIES VAN DE GROOTHANDELSCONDITIES .

99 DE COMMISSIE VERWIJT VERZOEKERS OOK DAT DE LEDEN VAN FEDETAB COLLECTIEVE MAATREGELEN HEBBEN GENOMEN OP HET GEBIED VAN DE BETALINGSTERMIJNEN . BIJ SCHRIJVEN VAN 23 DECEMBER 1971 OP PAPIER MET HET BRIEFHOOFD VAN FEDETAB STELDEN NEGEN FABRIKANTEN , LEDEN VAN FEDETAB , ALLEN VOOR WIE GROOTHANDELSCONDITIES GOLDEN ERVAN IN KENNIS , DAT DE BETALINGSTERMIJNEN ZOUDEN WORDEN INGEKORT TOT EEN MAXIMUM VAN VIJFTIEN DAGEN EN DAT DE FABRIKANTEN INGEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE TERMIJNEN HUN LEVERANTIES ZOUDEN OPSCHORTEN . VOLGENS DE COMMISSIE ZIJN DEZE MAATREGLEN TOEGEPAST TOT DE INWERKINGTREDING VAN DE AANBEVELING OP 1 DECEMBER 1975 .

100 TENSLOTTE VERWIJT DE COMMISSIE VERZOEKERS , BEPAALDE CATEGORIEEN DETAILLISTEN , NAMELIJK DE ' ' GROOTWARENHUIZEN MET GEVARIEERD ASSORTIMENT ' ' EN DE ' ' POPULAIRE WARENHUIZEN MET GEVARIEERD ASSORTIMENT ' ' TE HEBBEN VERPLICHT , EEN DOOR FEDETAB VASTGESTELD MINIMUM ASSORTIMENT AAN TE BIEDEN EN VOOR DE NALEVING VAN DEZE VERPLICHTING TE HEBBEN ZORG GEDRAGEN DOOR VERSCHILLENDE COLLECTIEVE MAATREGELEN , WAARONDER MET NAME DE ONDERBREKING VAN LEVERANTIES VAN SIGARETTEN AAN GB IN MAART 1972 .

101 OPGEMERKT MOET WORDEN DAT VERZOEKERS NIET BETWISTEN DAT DE DOOR DE COMMISSIE GESTELD FEITEN IN WEZEN JUIST ZIJN . ZIJ BEWEREN ALLEEN DAT DE MAATREGELEN BETREFFENDE DE PRIJSBINDING IN AUGUSTUS 1974 ZIJN VERVALLEN EN DAT DE MAATREGELEN BETREFFENDE HET VERBOD VAN WEDERVERKOOP ZONDER GEVOLGEN ZIJN GEBLEVEN EN IN ELK GEVAL OP 1 JULI 1973 WERDEN BEEINDIGT .

II ) DE AANBEVELING-FEDETAB VAN 1 DECEMBER 1975

VERVOLG VAN DE RECHTSOVERWEGINGEN ONDER NUMMER : 678J0209.1102 DEZE AANBEVELING , DIE DE VROEGERE MAATREGELEN HEEFT VERVANGEN EN OP 1 DECEMBER 1975 DOOR FEDETAB BIJ DE COMMISSIE WERD AANGEMELD , BETREFT ALLEEN DE SUB-SECTOR SIGARETTEN . HET STAAT VAST DAT DE ANDERE VERZOEKERS DE COMMISSIE HEBBEN MEDEGEDEELD , DAT ZIJ VOORNEMENS WAREN DE AANBEVELING OP TE VOLGEN EN DAT ZIJ ZICH BIJ DE AANMELDING AANSLOTEN . VOLGENS DE MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE OEFENEN DE BINNEN FEDETAB VERENIGDE ONDERNEMINGEN EEN GROTE INVLOED UIT OP DE ANDERE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS , ALSMEDE OP DE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN . DE AANBEVELING HOUDT DERHALVE EEN WARE VERPLICHTING IN VOOR ALLE ONDERNEMINGEN IN DEZE SECTOR . ZIJ VORMT EEN BESLUIT VAN EEN ONDERNEMERSVERENIGING EN EEN OVEREENKOMST TUSSEN ONDERNEMINGEN , DIE ERTOE STREKT EN TENGEVOLGE HEEFT DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TUSSEN DE FABRIKANTEN EN , SUBSIDIAIR , TUSSEN DE GROOTHANDELAREN , MERKBAAR WORDT BEPERKT . BOVENDIEN VOLDOET ZIJ NIET AAN DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG , DOORDAT ZIJ NIET OP VOLDOENING SCHENKENDE WIJZE LEIDT TOT VERBETERINGEN IN DE DISTRIBUTIE WELKE EEN TEGENWICHT ZOUDEN KUNNEN VORMEN VOOR DE MEDEDINGINGSBEPERKENDE GEVOLGEN WELKE ZIJ VEROORZAAKT EN NIET VAN DIEN AARD IS DAT ZIJ EEN BILLIJK AANDEEL VAN HET VOORDEEL DAT DAARUIT EVENTUEEL ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN DOET TOEKOMEN AAN DE VERBRUIKERS .

103 IN HET KADER VAN DE AANBEVELING IS DE ORGANISATIE VAN DE SIGARETTENDISTRIBUTIE IN BELGIE GEBASEERD OP DE VOLGENDE DRIE BEGINSELEN :

- DE INDELING VAN GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN IN CATEGORIEEN EN DE VASTSTELLING , ZOWEL OP HET NIVEAU VAN DE GROOTHANDEL ALS OP DAT VAN DE DETAILHANDEL , VAN OP FAKTUUR AAN DE AFNEMERS TE VERLENEN GEDIFFERENTIEERDE MAXIMUM KORTINGEN EN DE DOOR DEZEN TE VERVULLEN MINIMUM CRITERIA OM DAARVOOR IN AANMERKING TE KOMEN ( GRAAD VAN SPECIALISATIE IN TABAKSPRODUKTEN , VERKOOPVOLUME , AANTAL AANGEBODEN MERKEN EN AANTAL BEDIENDE VERKOOPPUNTEN );

- DE TOEKENNING DOOR FEDETAB AAN DE GROOTHANDELAAR OF DETAILLIST VAN EEN EINDEJAARSRISTORNO , DIE WORDT BEREKEND AAN DE HAND VAN ZIJN SIGARETTENAANKOPEN VAN ALLE MERKEN IN DE LOOP VAN HET JAAR BIJ IEDERE FABRIKANT , AL DAN NIET AANGESLOTEN BIJ FEDETAB , IN BELGIE OF HET BUITENLAND ;

- HET BEGINSEL VAN CONTANTE BETALING , MET DE MOGELIJKHEID OM BIJ WIJZE VAN UITZONDERING EEN MAXIMUM TERMIJN VAN TWEE WEKEN NA DE FAKTUURDATUM TOE TE STAAN .

104 UIT DEZE ANALYSE VOLGT DAT DE VERSCHILLENDE VOOR 1 DECEMBER 1975 GETROFFEN MAATREGELEN EN DE IN DE AANBEVELING VERVATTE MAATREGELEN WELISWAAR IN ENKELE OPZICHTEN VAN ELKAAR AFWIJKEN , DOCH IN WEZEN EEN SOORTGELIJK OOGMERK HEBBEN BETREFFENDE DE WINSTMARGES VAN GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN ( HIERNA TE NOEMEN ' ' HANDELSMARGES ' ' ), DE EINDEJAARSRISTORNO ' S EN DE BETALINGSTERMIJNEN .

105 VOOR EEN ONDERZOEK VAN DE VRAAG OF DE GEWRAAKTE MAATREGELEN ERTOE STREKKEN OF TENGEVOLGE HEBBEN DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT WORDT VERHINDERD , BEPERKT OF VERVALST , DIENEN DERHALVE IN DE EERSTE PLAATS VOOR DE TWEE PERIODES GEZAMENLIJK DE MAATREGELEN BETREFFENDE DE HANDELSMARGES , DE EINDEJAARSRISTORNO EN DE BETALINGSTERMIJNEN AFZONDERLIJK TE WORDEN BEZIEN .

2 . DE MAATREGELEN BETREFFENDE DE HANDELSMARGES , DE EINDEJAARSRISTORNO EN DE MAXIMUM BETALINGSTERMIJNEN

A ) DE HANDELSMARGES

106 ZOALS UIT DE UITEENZETTING VAN DE GEWRAAKTE MAATREGELEN BLIJKT , WORDEN DEZE MET NAME GEKENMERKT DOOR DE OVEREENKOMST VAN DE TABAKSFABRIKANTEN INZAKE DE INDELING VAN DE HANDELAREN ZOWEL OP HET NIVEAU VAN DE GROOTHANDEL ALS OP DAT VAN DE DETAILHANDEL , EN INZAKE DE MET DEZE INDELING OVEREENKOMENDE MARGES . DIT SYSTEEM IS DOOR DE AANBEVELING-FEDETAB VAN 1 DECEMBER 1975 ALLEEN IN DIE ZIN GEWIJZIGD , DAT INGEVOLGE DE AANBEVELING , ZOALS DE COMMISSIE IN OVERWEGING 97 VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING HEEFT OPGEMERKT , DRIE NIEUWE CRITERIA IN AANMERKING WORDEN GENOMEN VOOR DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE VERSCHILLENDE MARGES , NAMELIJK HET JAARLIJKSE VERKOOPVOLUME , HET AANTAL AANGEBODEN MERKEN EN HET AANTAL BEDIENDE VERKOOPPUNTEN . BOVENDIEN BEPERKT DE DOOR DE AANBEVELING INGESTELDE REGELING ZICH TOT DE SUB-SECTOR SIGARETTEN , TERWIJL DE VOORDIEN GELDENDE MAATREGELEN VAN TOEPASSING WAREN OP ALLE TABAKSFABRIKATEN .

107 DE COMMISSIE STELT IN DE ARTIKELEN 1 EN 2 VAN DE BESCHIKKING VAST , DAT DE INDELING VAN DE BELGISCHE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN IN CATEGORIEEN EN DE TOEKENNING VAN VERSCHILLENDE MARGES AAN DEZE CATEGORIEEN EEN INBREUK VORMT OP ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG . ZIJ MOTIVEERT DEZE VASTSTELLING MET HET BETOOG ( OVERWEGINGEN 81 EN 97 ), DAT DIT SYSTEEM EEN MEDEDINGINGSBEPERKING VOOR FABRIKANTEN EN GROOTHANDELAREN VORMT . AAN DE FABRIKANTEN WERD IMMERS DE MOGELIJKHEID ONTNOMEN ELKAAR CONCURRENTIE AAN TE DOEN OP HET GEBIED VAN DE WINSTMARGES EN AAN DE GROOTHANDELAREN OP HET GEBIED VAN DE DIENSTEN DIE ZIJ AAN DE PRODUCENTEN VERLENEN . ZOWEL IN HET SYSTEEM VAN VOOR 1 DECEMBER 1975 ALS IN HET BIJ DE AANBEVELING VAN DIE DATUM INGEVOERDE SYSTEEM WORDT GEEN REKENING GEHOUDEN MET DE ANDERE - NIET VOOR DE INDELING IN AANMERKING GENOMEN - DIENSTEN , DIE DE TUSSENPERSONEN INDIVIDUEEL KUNNEN VERRICHTEN .

108 TIJDENS DE PROCEDURE VOOR HET HOF HEEFT DE COMMISSIE BEKLEMTOOND DAT DE KERN VAN DE BETROKKEN MAATREGELEN BESTAAT UIT DE HORIZONTALE ONDERLINGE AFSTEMMING VAN VERZOEKERS TEN AANZIEN VAN DE MARGES EN ANDERE GELDELIJKE VOORDELEN DIE DE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS AAN DE HANDELAREN VERLENEN . NAAR DE MENING VAN DE COMMISSIE STAAT DE UNIFORMERING VAN DEZE MARGES EN VOORDELEN VOLLEDIG GELIJK MET EEN PRIJSAFSPRAAK TUSSEN PRODUCENTEN EN IMPORTEURS , WAARBIJ DE VOOR DE DIENSTVERLENING VAN DE TUSSENPERSONEN DE BETALEN PRIJS WORDT GEREGELD . DIT SYSTEEM VORMT EEN ERNSTIGE INBREUK OP HET DOOR HET VERDRAG GEWILDE MEDEDINGINGSSTELSEL .

109 IN DIT LICHT BEZIEN MOET WORDEN ONDERZOCHT OF DE GEWRAAKTE MAATREGELEN , VOORZOVER BETREKKING HEBBEND OP DE HANDELSMARGES EN DE ANDERE GELDELIJKE VOORDELEN , IN STRIJD MET ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG ERTOE STREKKEN OF TEN GEVOLGE HEBBEN DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IN DE SECTOR VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN WORDT VERHINDERD , BEPERKT OF VERVALST .

110 UIT DE INHOUD ZELF VAN DE GEWRAAKTE MAATREGLEN BLIJKT TERSTOND DAT DEZE MET NAME ERTOE STREKKEN , DE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS DE MOGELIJKHEID TE ONTNEMEN OM MET DE GROOTHANDELAREN TE ONDERHANDELEN OVER INDIVIDUELE MARGES EN VERDERGAANDE VOORDELEN NAARGELANG VAN DE SITUATIE OP DE MARKT . DIT WORDT BEVESTIGD DOOR HET FEIT DAT VERZOEKERS HEBBEN TOEGEGEVEN DAT ZIJ ZICH HEBBEN GEHOUDEN AAN DE ZOWEL DOOR DE AANBEVELING ALS DOOR DE VOORDIEN GELDENDE MAATREGELEN INGEVOERDE REGELING OP HET GEBIED VAN DE MARGES .

111 VERZOEKERS BETOGEN EVENWEL , DAT VERSCHILLENDE IN BELGIE TOEPASSELIJKE NATIONALE VOORSCHRIFTEN EN ADMINISTRATIEVE PRAKTIJKEN IN DE SECTOR TABAKSFABRIKATEN EEN ZO BESLISSENDE INVLOED HEBBEN OP HET GEDRAG VAN DE BELGISCHE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VAN DEZE PRODUKTEN WAT BETREFT DE AAN DE HANDEL TE VERLENEN MARGES EN ANDERE GELDELIJKE VOORDELEN ALSMEDE DE VERKOOPPRIJZEN VOOR DE VERBRUIKERS , DAT DE GEWRAAKTE MAATREGELEN NIET ERTOE KUNNEN STREKKEN OF TENGEVOLGE HEBBEN DAT DE MEDEDINGING , ALTHANS MERKBAAR , WORDT BEPERKT .

112 UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT DAT DE AARD EN DE DRAAGWIJDTE VAN GENOEMDE BELGISCHE VOORSCHRIFTEN EN ADMINISTRATIEVE PRAKTIJKEN MOETEN WORDEN ONDERZOCHT EN DE EVENTUELE GEVOLGEN DAARVAN OP DE MEDEDINGING MOETEN WORDEN BEOORDEELD .

I ) DE BELGISCHE VOORSCHRIFTEN EN ADMINISTRATIEVE PRAKTIJKEN

- DE BELGISCHE FISCALE REGELING INZAKE DE ACCIJNSRECHTEN OP TABAK

113 UIT DE STUKKEN BLIJKT DAT TABAKSFABRIKATEN , EN MET NAME SIGARETTEN , IN BELGIE ONDER EEN FISCALE REGELING VALLEN , DIE WORDT GEKENMERKT DOOR DE TOEPASSING VAN EEN ' ' AD VALOREM ' ' ACCIJNSRECHT , BEREKEND OVER DE DETAILHANDELSPRIJS ' ' BTW INBEGREPEN ' ' ( HIERNA TE NOEMEN ' ' DHP ' ' ). HET GEZAMENLIJK BEDRAG VAN DEZE BEIDE BELASTINGEN MOET DOOR DE FABRIKANT OF IMPORTEUR WORDEN VOLDAAN BIJ DE AANKOOP VAN FISCALE BANDJES DIE WORDEN AANGEBRACHT OP DE VERSCHILLENDE TABAKSPRODUKTEN VOORDAT DEZE WORDEN VERHANDELD , ONGEACHT OF ZIJ IN BELGIE ZIJN GEFABRICEERD OF IN DIT LAND ZIJN INGEVOERD , EN DIE DE VOOR DE BEREKENING VAN DE VERSCHULDIGDE FISCALE LASTEN IN AANMERKING GENOMEN DHP AANGEVEN .

114 BIJ DE VERKOOP IN DE DETAILHANDEL MOETEN DE WEDERVERKOPERS KRACHTENS HET BELGISCHE RECHT DE OP DE FISCALE BANDJES AANGEGEVEN PRIJZEN STRIKT AANHOUDEN . DEZE VERPLICHTING VLOEIT VOORT UIT ARTIKEL 58 VAN DE BELGISCHE WET VAN 3 JULI 1969 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK INZAKE DE BTW , DAT MET NAME BEPAALT DAT TEN AANZIEN VAN GENOEMDE PRODUKTEN DEZE BELASTING WORDT BEREKEND OP DE PRIJS VERMELD OP HET FISCALE BANDJE , DIE DE VERPLICHTE VERKOOPPRIJS VOOR DE VERBRUIKER MOET ZIJN . HIERUIT VOLGT DAT MET INGANG VAN 1 JANUARI 1971 , DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 58 , DE DOOR DE FABRIKANT OF IMPORTEUR GEKOZEN DHP AUTOMATISCH DE VERPLICHTE VERKOOPPRIJS VOOR DE VERBRUIKER WORDT .

115 HET STAAT VAST DAT OP TABAKSFABRIKATEN TIJDENS DE GEHELE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE BETROKKEN MAATREGELEN , EN IN ELK GEVAL VANAF 13 MAART 1962 , DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 17 VAN 6 FEBRUARI 1962 , EEN HOOG EVENREDIG ACCIJNSRECHT IS GEHEVEN EN NOG WORDT GEHEVEN .

116 BLIJKENS HET DOSSIER BESTAAT HET AANDEEL AAN FISCALE LASTEN IN DE DHP UIT DE VOLGENDE ELEMENTEN : EEN SPECIFIEK ACCIJNSRECHT DAT EEN BEPAALD BEDRAG IN BFR PER STUK BELOOPT ; EEN EVENREDIG ACCIJNSRECHT , DAT EEN BEPAALD PERCENTAGE VAN DE DHP BEDRAAGT ; EEN OVER DE WAARDE VAN DE NIET-FISCALE ELEMENTEN VAN DE DHP EN DE TOTALE ACCIJNS BEREKENDE BTW . DEZE ACCIJNS IS PRAKTISCH UIT SLUITEND EVENREDIG , DAAR DE VERHOUDING TUSSEN HET SPECIFIEKE ACCIJNSRECHT EN HET EVENREDIGE ACCIJNSRECHT 5 TOT 95 BEDRAAGT . UIT EEN DOOR DE COMMISSIE IN DUPLIEK OVERGELEGD OVERZICHT , WAARVAN DE JUISTHEID DOOR VERZOEKERS NIET WERD BETWIST , BLIJKT DAT OP 1 JANUARI 1979 DE ACCIJNZEN 65,65 % EN DE BTW 5,66 % BEDROEGEN BIJ EEN PAKJE VAN 25 SIGARETTEN IN DE IN BELGIE MEEST GEVRAAGDE PRIJSKLASSE - BFR 41 - ZODAT HET GEDEELTE AAN BELASTINGEN IN DEZE DHP 71,31 % WAS . IN OVERWEGING 11 VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE WORDT VASTGESTELD DAT HET BELASTINGAANDEEL IN DE DHP OVER HET GEHEEL GENOMEN ONGEVEER 70 % IS . HIERUIT VOLGT DAT HET NIET-FISCALE GEDEELTE VAN DE DHP , DAT ENERZIJDS UIT HET AANDEEL VAN DE FABRIKANT OF DE IMPORTEUR EN ANDERZIJDS UIT DE HANDELSMARGES BESTAAT , CIRCA 30 % VAN DE DHP VORMT .

117 OPGEMERKT ZIJ DAT DE VERHOUDING 5:95 TUSSEN HET SPECIFIEK ACCIJNSRECHT EN HET EVENREDIG ACCIJNSRECHT OVEREENSTEMT MET DE MINIMUM EIS GESTELD IN RICHTLIJN NR . 72/464 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1972 BETREFFENDE DE BELASTING , ANDERE DAN OMZETBELASTING , OP HET GEBRUIK VAN TABAKSFABRIKATEN ( PB L 303 VAN 1972 , BLZ . 1 ) ZOALS MET NAME GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN NR . 77/805 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1977 ( PB L 338 VAN 1977 , BLZ . 22 ). IN DEZE RICHTLIJN WORDT HET PRINCIPE GEHULDIGD DAT DE HARMONISATIE VAN DE NATIONALE STRUCTUREN VAN DE ACCIJNZEN IN ETAPPES DIENT TE GESCHIEDEN IN HET KADER VAN EEN DOOR ELKE LID-STAAT VAST TE STELLEN EVENREDIGE ACCIJNS BEREKEND OVER DE DHP EN EEN SPECIFIEKE ACCIJNS WELKE BEREKEND WORDT PER EENHEID PRODUKT . ZOALS UIT DE CONSIDERANS VAN DE RICHTLIJN BLIJKT HEEFT DEZE HARMONISATIE MET NAME TEN DOEL , UIT DE BELASTINGSTELSELS IN DE LID-STATEN BETREFFENDE HET VERBRUIK VAN TABAK GELEIDELIJK DIE FACTOREN TE VERWIJDEREN DIE HET VRIJE VERKEER VAN DEZE PRODUKTEN KUNNEN BELEMMEREN EN DE MEDEDINGINGSVOORWAARDEN , ZOWEL OP NATIONAAL ALS OP COMMUNAUTAIR NIVEAU , KUNNEN VERVALSEN .

118 ARTIKEL 10 VAN RICHTLIJN NR . 72/464 EN ARTIKEL 10 TER , SUB 5 , VAN RICHTLIJN NR . 77/805 STAAN DE LID-STATEN EVENWEL TOE , OP SIGARETTEN EEN MINIMUM ACCIJNS TE HEFFEN WAARVAN HET BEDRAG NIET HOGER MAG ZIJN DAN 90 % VAN HET GEZAMENLIJKE BEDRAG VAN DE EVENREDIGE EN DE SPECIFIEKE ACCIJNS DIE ZIJ HEFFEN OP SIGARETTEN VAN DE MEEST GEVRAAGDE PRIJSKLASSE . HET STAAT VAST DAT DE BELGISCHE STAAT VAN DEZE MOGELIJKHEID TOT HET TOEGESTANE MAXIMUM GEBRUIK MAAKT .

- DE PRIJSCONTROLEMAATREGELEN IN BELGIE EN HET BELGISCHE FISCALE BELEID

119 HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1971 BEPAALT DAT DE PRODUCENTEN EN IMPORTEURS ZIJN GEHOUDEN , BIJ HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN UITERLIJK DRIE MAANDEN VOOR DE TOEPASSING , IEDERE PRIJSVERHOGING AAN TE GEVEN DIE ZIJ VOORNEMENS ZIJN TOE TE PASSEN OP DE BELGISCHE MARKT OP ALLE PRODUKTEN , GRONDSTOFFEN , EET- OF KOOPWAREN EN OP ALLE PRESTATIES . DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN KAN DE ONDERNEMING DIE DE AANGIFTE INDIENT VOOR HET VERSTRIJKEN VAN GENOEMDE TERMIJN DOEN BETEKENEN DAT DE AANGEGEVEN VERHOGING GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET MAG WORDEN TOEGEPAST GEDURENDE EEN TERMIJN VAN MAXIMAAL ZES MAANDEN . NA HET VERSTRIJKEN VAN DE DOOR DE MINISTER VASTGESTELDE TERMIJN , MAG DE ONDERNEMING DE VERHOGING TOEPASSEN ZOALS DIE WERD AANGEGEVEN , MAAR ZIJ DIENT HAAR WERKELIJK TOEGEPASTE PRIJZEN AAN TE MELDEN .

120 ER ZIJ EVENWEL OPGEMERKT DAT INDIVIDUELE AANMELDINGEN DOOR AFZONDERLIJKE ONDERNEMINGEN IN DE SECTOR TABAKSFABRIKATEN WELISWAAR MOGELIJK ZIJN , DOCH DAT NIETTEMIN BLIJKT DAT DE ONDERHANDELINGEN OP HET GEBIED VAN PRIJSVERHOGINGEN IN DE PRAKTIJK MEESTAL WORDEN GEVOERD DOOR DE BEROEPSVERENIGINGEN VAN DE VERSCHILLENDE BRANCHES IN DE SECTOR . VOORTS BLIJKT DAT IN HET KADER VAN DEZE COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN ALLE ELEMENTEN VAN DE DHP , MET INBEGRIP VAN DE VERSCHILLENDE MAXIMALE HANDELSMARGES , ZIJN ONDERWORPEN AAN EEN NAUWGEZET ONDERZOEK ZOWEL DOOR HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ALS DOOR HET MINISTERIE VAN FINANCIEN , HETWELK EEN BELANGRIJKE INVLOED OP HET BEDRAG VAN DE VERHOGING VAN DE DHP UITOEFENT .

121 AANGEZIEN TABAKSFABRIKATEN IMMERS EEN ZEER BELANGRIJKE BRON VAN BELASTINGINKOMSTEN VORMEN , ZIET DE REGERING EROP TOE DAT DE BELASTINGOPBRENGSTEN NIET WORDEN VERMINDERD DOOR EEN TE GROTE VERHOGING VAN DE DHP , DIE EEN VERLAGING VAN HET VERBRUIK ZOU KUNNEN VEROORZAKEN . VERZOEKERS HEBBEN ENKELE VOORBEELDEN GENOEMD WAARIN DE TUSSENKOMST VAN DE REGERING TEN GEVOLGE HEEFT GEHAD DAT EEN DERGELIJKE VERHOGING WERD VERHINDERD .

122 ZOALS DE BELGISCHE REGERING IN ANTWOORD OP EEN SCHRIFTELIJKE VRAAG VAN HET HOF HEEFT GESTELD , IS HET DE FABRIKANT OF IMPORTEUR KRACHTENS DE BELGISCHE BELASTINGVOORSCHRIFTEN BOVENDIEN NIET GEOORLOOFD , TEGELIJKERTIJD SIGARETTEN VAN DEZELFDE KWALITEIT EN HETZELFDE MERK , MET EENZELFDE AANTAL IN DEZELFDE VERPAKKING , TEGEN VERSCHILLENDE BANDEROLPRIJZEN AAN TE BIEDEN . DE BELGISCHE REGERING MERKT OP DAT DEZE VOORWAARDE IN OVEREENSTEMMING IS MET ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN RICHTLIJN NR . 72/464 VAN DE RAAD WAARIN WORDT BEPAALD DAT DE EVENREDIGE ACCIJNS WORDT BEREKEND OVER DE MAXIMUM KLEINHANDELSVERKOOPPRIJS . INDIEN ER TEGELIJKERTIJD VOOR EENZELFDE PRODUKT VERSCHEIDENE MAXIMUM PRIJZEN BESTONDEN , ZOU HIERUIT NAAR DE MENING VAN DE BELGISCHE REGERING VOLGEN DAT OP EEN GEVAL NA - NAMELIJK BIJ DE HOOGSTE PRIJS - DE ACCIJNS STEEDS ZOU WORDEN GEHEVEN OP EEN LAGERE DAN DE WETTELIJKE GRONDSLAG .

II ) BEOORDELING VAN DE GEVOLGEN VAN DE SUB I ) GENOEMDE VOORSCHRIFTEN EN PRAKTIJKEN VOOR DE MEDEDINGING

123 IN DE OVERWEGINGEN 4 TOT 18 VAN DE BESCHIKKING BESCHRIJFT DE COMMISSIE DE WIJZE WAAROP DE PRIJZEN WORDEN VASTGESTELD EN DE BELASTING WORDT GEHEVEN BIJ TABAKSFABRIKATEN IN BELGIE EN IN OVERWEGING 36 MAAKT ZIJ GEWAG VAN DE INWERKINGTREDING OP 1 JANUARI 1971 VAN ARTIKEL 58 VAN HET BELGISCH WETBOEK INZAKE DE BTW .

124 DE COMMISSIE STELT IN OVERWEGING 88 VAN DE BESCHIKKING DAT FEDETAB EN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN TEN ONRECHTE BETOGEN DAT DE VOOR DE AANBEVELING GETROFFEN MAATREGELEN GEEN MERKBARE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN VORMEN DOORDAT , WEGENS DE BELANGRIJKHEID VAN DE BELASTINGDRUK EN HET AANMELDINGSSYSTEEM VOOR VERHOGINGEN VAN DE KORTINGEN EN DE WEDERVERKOOPPRIJZEN VAN TABAKSPRODUKTEN TOEGEPAST DOOR DE BELGISCHE STAAT , DEZE HET MOGELIJKE ACTIETERREIN VAN DE MEDEDINGING IN DEZE SECTOR OP AANZIENLIJKE WIJZE BEPERKTE EN ALDUS DE DAARIN OPTREDENDE ONDERNEMINGEN AANZETTE TOT EEN GELIJKSOORTIG GEDRAG . ZIJ VOEGT HIERAAN TOE DAT , INDIEN NATIONALE BEPALINGEN MET WETTELIJK OF REGLEMENTAIR KARAKTER EVENTUEEL TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE MEDEDINGING WORDT BEPERKT , DE GEVOLGEN VAN PRIVAATRECHTELIJKE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN DIE ZICH DAARAAN KOMEN TOEVOEGEN NIET ANDERS DAN NOG MEER MERKBAAR KUNNEN ZIJN .

125 IN OVERWEGING 105 VAN DE BESCHIKKING VOERT DE COMMISSIE DEZELFDE REDENEN AAN OM DE STELLING TE VERWERPEN DAT ' ' DE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN VERVAT IN DE AANBEVELING NIET MERKBAAR ZOUDEN ZIJN WEGENS HET GEWICHT VAN DE INTERVENTIES VAN DE BELGISCHE STAAT IN DE TABAKSSECTOR ' ' .

126 DAAROM MOET IN DE EERSTE PLAATS WORDEN NAGEGAAN OF , ANDERS DAN DE COMMISSIE MEENT , DE BELGISCHE REGELING EN DE TOEPASSING DAARVAN ZOALS HIERVOOR OMSCHREVEN , TEN GEVOLGE HEBBEN DAT HETZIJ - ZOALS VERZOEKERS BETOGEN - DE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS DE MOGELIJKHEID WORDT ONTNOMEN , ELKAAR OP HET GEBIED VAN DE AAN DE HANDEL TOE TE KENNEN MARGES NOEMENSWAARDIG TE BECONCURREREN , HETZIJ HET BESTAAN VAN EEN DERGELIJKE MOGELIJKHEID ERNSTIG IN TWIJFEL KAN WORDEN GETROKKEN . IN ELK VAN BEIDE GEVALLEN ZOU HET HOF MOETEN VASTSTELLEN DAT IN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE NIET OP JUISTE OF GENOEGZAME WIJZE REKENING IS GEHOUDEN MET DE INVLOED VAN GENOEMDE REGELING EN DE TOEPASSING DAARVAN DOOR DE BEVOEGDE BELGISCHE AUTORITEITEN OP DE MEDEDINGINGSMOGELIJKHEDEN VAN DEZE MARKTDEELNEMERS .

127 IN DIT VERBAND DIENT IN DE EERSTE PLAATS TE WORDEN OPGEMERKT - EN IS TUSSEN PARTIJEN IN CONFESSO - DAT IN EEN VOORNAMELIJK EVENREDIG ACCIJNSSTELSEL ZOALS DAT IN BELGIE GELDT , ELKE WIJZIGING VAN HET AANDEEL VAN DE FABRIKANT OF DE IMPORTEUR IN DE DHP LEIDT TOT EEN VERSCHEIDENE MALEN GROTERE VERANDERING VAN DE FISCALE LASTEN EN BIJGEVOLG VAN DE DHP ZELF , INGEVAL DEZE WIJZIGING ZO WORDT AANGEBRACHT DAT ZIJ DOORWERKT IN DEZE PRIJS . DIT MULTIPLICATOR-EFFECT TREEDT IN BEGINSEL ZOWEL BIJ EEN WIJZIGING NAAR BOVEN ALS BIJ EEN WIJZIGING NAAR BENEDEN OP . IN DIT LAATSTE GEVAL WORDT DE DEGRESSIEVE INVLOED VAN DE MULTIPLICATOR , DIE TEN GUNSTE VAN DE VERBRUIKER WERKT , EVENWEL BEPERKT DOOR DE MINIMUM ACCIJNS , INGEVOERD DOOR DE BELGISCHE STAAT OVEREENKOMSTIG DE RICHTLIJNEN NRS . 72/464 EN 77/805 VAN DE RAAD , DOORDAT DEZE ACCIJNS IS VASTGESTELD OP 90 % VAN HET GEZAMENLIJK BEDRAG VAN DE EVENREDIGE ACCIJNS EN DE SPECIFIEKE ACCIJNS DIE DOOR DE BELGISCHE STAAT OP DE SIGARETTEN VAN DE MEEST GEVRAAGDE PRIJSKLASSE WORDEN GEHEVEN .

128 UIT DIT MULTIPLICATOR-EFFECT , TEZAMEN MET DE DOOR DE BELGISCHE STAAT TOEGEPASTE MINIMUM ACCIJNS OM ZIJN BELASTINGINKOMSTEN TE WAARBORGEN , VLOEIT VOORT DAT ELKE CONCURRENTIE-INSPANNING OP HET GEBIED VAN DE MARGES VAN DE FABRIKANT OF DE IMPORTEUR DIE IN DE DHP DOORWERKT , BEPERKT IS .

129 BOVENDIEN VERHINDERT DE BELGISCHE REGELING INZAKE DE VERBRUIKSBELASTING EN DE PRIJSCONTROLE DE FABRIKANT OF IMPORTEUR IN BEGINSEL WELISWAAR NIET , VOOR ELK VAN ZIJN PRODUKTEN DE DHP TE KIEZEN DIE HIJ WENST , DOCH DEZE KEUZEVRIJHEID IS IN DE PRAKTIJK AAN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN ONDERWORPEN . ZOALS REEDS AANGEGEVEN SCHIJNT DE PRAKTISCHE TOEPASSING IN DE SECTOR TABAKSFABRIKATEN VAN PRIJSCONTROLEMAATREGELEN WAARAAN MET NAME DE FINANCIELE INSTANTIES DEELNEMEN , COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN TE BEGUNSTIGEN MET DE BEROEPSVERENIGINGEN DIE DE VERSCHILLENDE BRANCHES UIT DE SECTOR VERTEGENWOORDIGEN , OOK AL SLUIT DEZE REGELING VOOR AFZONDERLIJKE ONDERNEMINGEN NIET DE MOGELIJKHEID UIT , OVER TE GAAN TOT INDIVIDUELE AANMELDINGEN , MET NAME INGEVAL VAN INVOE RING VAN EEN NIEUW MERK . IN HET KADER VAN DEZE ONDERHANDELINGEN OEFENEN DE FINANCIELE INSTANTIES , DIE ER VOORAL NAAR STREVEN DE INKOMSTEN UIT DE BELASTINGHEFFING OP DE BETROKKEN PRODUKTEN TE WAARBORGEN , EEN BELANGRIJKE INVLOED OP DE VASTSTELLING VAN DE DHP UIT . IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE IS OOK GEBLEKEN DAT DE BELGISCHE STAAT MET BEHULP VAN DE VERSCHILLENDE FISCALE BANDJES IN DE GELEGENHEID IS , DE VRIJHEID VAN DE ONDERNEMINGEN BIJ DE KEUZE VAN DE DHP VOOR HUN PRODUKTEN TE BELEMMEREN . IN DIT VERBAND HEEFT VERZOEKSTER BAT GESTELD DAT ZIJ ZICH NA DE INVOERING VAN EEN NIEUW GOEDKOOP SIGARETTENMERK GEDWONGEN ZAG , DE PRIJS DAARVAN MET BFR 6 PER PAKJE TE VERHOGEN , OM ZE TE KUNNEN VERKOPEN TEGEN EEN PRIJS DIE OVEREENKWAM MET HET GOEDKOOPSTE FISCALE BANDJE DAT DOOR DE ADMINISTRATIE WERD AANGEBODEN NADAT DEZE DE MET LAGERE PRIJZEN OVEREENKOMENDE FISCALE BANDJES HAD AFGESCHAFT .

130 UIT AL DEZE OVERWEGINGEN VOLGT DAT IN DE SECTOR TABAKSFABRIKATEN DE BELGISCHE REGELING OP HET GEBIED VAN DE VERBRUIKSBELASTINGEN EN DE PRIJSCONTROLE ALSMEDE DE TOEPASSING DAARVAN IN HET KADER VAN DE DOOR DE STAAT NAGESTREEFDE BELASTINGPOLITIEK TEN GEVOLGE HEEFT DAT DE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS ELKAAR ONDERLING PRAKTISCH GEEN CONCURRENTIE KUNNEN AANDOEN DIE ZOU DOORWERKEN IN HET BEDRAG VAN DE DHP .

131 DAARENTEGEN DIENT TE WORDEN OPGEMERKT DAT GEENSZINS IS AANGETOOND DAT GENOEMDE REGELING OF DE UITVOERING ERVAN DE FABRIKANT OF IMPORTEUR BELET , VAN HET HEM TOEKOMENDE AANDEEL IN EEN GEGEVEN DHP INDIVIDUEEL EEN GROTERE MARGE AAN BEPAALDE GROOTHANDELAREN TOE TE KENNEN . DOOR EEN ONDERLINGE AFSTEMMING OVER HET MAXIMUM PEIL VAN DE MARGES DIE ZIJ AAN DE GROOTHANDELAREN VERLENEN , LEGGEN VERZOEKERS ELKAAR COLLECTIEF HET VERBOD OP , EEN DERGELIJKE CONCURRENTIE AAN TE GAAN EN VERMINDEREN ZIJ TEGELIJKERTIJD DE PRIKKEL VOOR DEZE TUSSENHANDELAREN OM EEN VERKOOPBELEID TE VOLGEN DAT DE PRODUKTEN VAN DE FABRIKANT OF IMPORTEUR WAARVAN ZIJ EEN GUNSTIGER MARGE VERKRIJGEN OF HOPEN TE VERKRIJGEN , ZOU BEVOORDELEN .

132 TE DEZEN DIENT EROP TE WORDEN GEWEZEN DAT ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG ELKE BEPERKING VAN DE MEDEDINGING OP ELK HANDELSNIVEAU TUSSEN DE PRODUCENT EN DE EINDVERBRUIKER VERBIEDT . ZO IS IN ARTIKEL 85 , LID 1 , SUB A , IN HET ALGEMEEN SPRAKE VAN ' ' CONTRACTUELE VOORWAARDEN ' ' , SUB B , VAN ' ' DE PRODUKTIE ' ' EN VAN ' ' DE AFZET ' ' EN SUB C , VAN ' ' MARKTEN ' ' OF ' ' VOORZIENINGSBRONNEN ' ' , ZONDER ENIG ONDERSCHEID TUSSEN DE AFZONDERLIJKE HANDELSFASEN .

133 BOVENDIEN IS IN HET ONDERHAVIGE GEVAL HET AAN DE FISCUS TOEVALLENDE DEEL VAN DE DHP WELISWAAR HOOG , DOCH DE PRODUCENT OF IMPORTEUR BEHOUDT VOLDOENDE SPEELRUIMTE OM EEN WERKZAME MEDEDINGING MOGELIJK TE MAKEN , NU HET GAAT OM MASSAVERBRUIKSGOEDEREN , WAARBIJ EEN ZEER BEPERKTE PRIJSVERLAGING OP HET NIVEAU VAN DE PRODUKTIE OF DE IMPORT EEN MERKBARE INVLOED OP HET VERBRUIKERSNIVEAU KAN HEBBEN .

134 DE ONDERLINGE AFSTEMMING OP HET GEBIED VAN DE MARGES , DIE HET ONDERWERP VORMT VAN ZOWEL DE AANBEVELING VAN 1 DECEMBER 1975 ALS DE VOORDIEN GENOMEN MAATREGELEN , EN DIE VOORTVLOEIT UIT EEN AFSPRAAK TUSSEN DE MEESTE PRODUCENTEN EN IMPORTEURS VAN MASSAVERBRUIKSGOEDEREN OP EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , NAMELIJK BELGIE , MOET DERHALVE ALS EEN ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG VALLENDE BEPERKING VAN DE MEDEDINGING WORDEN BESCHOUWD , INDIEN ZIJ ENERZIJDS DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN MERKBAAR ONGUNSTIG KAN BEINVLOEDEN EN ER ANDERZIJDS GEEN ANDERE AANKNOPINGSPUNTEN BESTAAN VOOR DE VASTSTELLING DAT HET DOOR VERZOEKERS OPGEBOUWDE DISTRIBUTIESTELSEL IN ZIJN GEHEEL NIET ONDER GENOEMD VERBOD VALT .

135 TEN AANZIEN VAN DIT LAATSTE PUNT BETOGEN VERZOEKERS MET EEN BEROEP OP HET ARREST VAN HET HOF VAN 25 OKTOBER 1977 IN DE ZAAK 26/76 , METRO SB-GROSSMARKTE GMBH/COMMISSIE ( JURISPR . 1977 , BLZ . 1875 ), DAT DE DOELSTELLING OM VOOR DE GESPECIALISEERDE HANDEL EEN BEPAALD BEZOLDIGINGSNIVEAU TE WAARBORGEN TENEINDE DIT DISTRIBUTIEKANAAL TE HANDHAVEN , GELET OP DE GUNSTIGE INVLOED DAARVAN OP DE MARKTSTRUCTUUR NIET NOODZAKELIJK ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , VALT . HET HOF ZOU IN GENOEMD ARREST HEBBEN ERKEND DAT MAATREGELEN DIE DIENEN TOT DE HANDHAVING VAN DE TRADITIONELE HANDEL DOOR ONDERSCHEID TE MAKEN TUSSEN DE FUNCTIES VAN DE GROOTHANDEL EN DIE VAN DE DETAILHANDEL , NIET NOODZAKELIJKERWIJZE DE MEDEDINGING BEPERKEN EN VOOR EEN ONTHEFFING KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 3 , IN AANMERKING KUNNEN KOMEN . HET HOF ZOU VOORAL HEBBEN ERKEND DAT DE PRIJSCONCURRENTIE GEEN ABSOLUTE VOORRANG HEEFT BOVEN ANDERE DOELTREFFENDE VORMEN VAN MEDEDINGING .

136 VERZOEKERS VERWIJTEN DE COMMISSIE DAT ZIJ BIJ DE BEOORDELING VAN HET DISTRIBUTIESTELSEL DAT DOOR BOVENGENOEMDE MAATREGELEN IS OPGEZET , NIET OP DE JUISTE WIJZE REKENING HEEFT GEHOUDEN MET DEZE ELEMENTEN .

137 NOCHTANS MOET WORDEN OPGEMERKT DAT DE COMMISSIE NIET HET BEGINSEL VAN FUNCTIESCHEIDING BIJ DE TUSSENPERSONEN LAAKT , MAAR VEELEER DE ONDERLINGE AFSTEMMING TUSSEN FABRIKANTEN EN IMPORTEURS BETREFFENDE DE AAN DIE TUSSENPERSONEN TOE TE KENNEN FINANCIELE VOORDELEN .

138 BOVENDIEN HEEFT HET HOF IN ZIJN ARREST METRO WELISWAAR ENKELE OVERWEGINGEN GEWIJD AAN DE VRAAG OF EEN SELECTIEF DISTRIBUTIESTELSEL IN OVEREENSTEMMING KAN ZIJN MET ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG , DOCH IN DIE ZAAK GING HET , ANDERS DAN IN DE ONDERHAVIGE ZAKEN , OM EEN STELSEL DAT WAS OPGEZET VOOR DE VERDELING VAN TECHNISCH HOOGWAARDIGE DUURZAME VERBRUIKSGOEDEREN , ZODAT DE WEDERVERKOPERS MOESTEN WORDEN GESELECTEERD AAN DE HAND VAN KWALITATIEVE CRITERIA .

139 TEVENS DIENT EROP TE WORDEN GEWEZEN DAT VERZOEKSTER IN DIE ZAAK EEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE BESTREED , VOOR ZOVER DAARBIJ AAN EEN DOOR EEN INDIVIDUELE FABRIKANT OPGEZET DISTRIBUTIESTELSEL KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 3 , ONTHEFFING WERD VERLEEND VAN HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 . BOVENDIEN HEEFT HET HOF EROP GEWEZEN DAT DE COMMISSIE EROP ZOU MOETEN TOEZIEN DAT DE STARHEID VAN DE PRIJSSTRUCTUUR OP HET NIVEAU VAN DE DOOR DE BETROKKEN FABRIKANT ERKENDE HANDELAREN NIET WORDT VERSTERKT , HETGEEN ZOU KUNNEN GEBEUREN WANNEER HET AANTAL SELECTIEVE VERKOOPNETTEN VOOR DE VERHANDELING VAN EENZELFDE PRODUKT STERK ZOU TOENEMEN .

140 DE STELLING VAN VERZOEKERS DAT DE COMMISSIE TEN ONRECHTE HEEFT GEMEEND DAT DE GEWRAAKTE MAATREGELEN DE MEDEDINGING BEPERKEN , MET NAME OP HET GEBIED VAN DE VERLENING VAN HANDELSMARGES , BLIJKT DERHALVE GEEN STEUN TE VINDEN IN DE REDENERING VAN HET HOF IN DE ZAAK METRO .

141 DERHALVE MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT DE OVEREENKOMST VAN VERZOEKERS OVER DE OMVANG VAN DE AAN HUN DIREKTE WEDERVERKOPERS TOE TE KENNEN MARGES , DIE HET MARKTMECHANISME BELET , DE OMVANG VAN DEZE VOORDELEN MET NAME OP GROND VAN DE DIENSTEN DIE DEZE TUSSENPERSONEN INDIVIDUEEL ZOUDEN KUNNEN VERRICHTEN , TE BEPALEN , EEN BEPERKING VAN DE MEDEDINGING OPLEVERT DIE VERBODEN IS IN ARTIKEL 85 , LID 1 , MITS ZIJ EVENEENS DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN MERKBAAR ONGUNSTIG KAN BEINVLOEDEN .

B ) DE EINDEJAARSRISTORNO

142 UIT DE BIJLAGEN BIJ DE BRIEF VAN FEDETAB AAN DE COMMISSIE VAN 26 JANUARI 1971 BLIJKT , DAT BIJ FEDETAB AANGESLOTEN FABRIKANTEN VANAF 1 JANUARI 1971 VIA FEDETAB AAN DE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN EEN EINDEJAARSRISTORNO BETAALDEN , WAARVAN HET BEDRAG NAARGELANG VAN DE VERKOOP VAN SIGARETTEN IN DE LOOP VAN HET JAAR TUSSEN 20 CENTIMES EN 200 CENTIMES PER 1 000 SIGARETTEN VARIEERDE . ER ZIJ ECHTER OPGEMERKT DAT NOCH IN DE REDENGEVING ( OVERWEGINGEN 19 TOT 27 EN 81 ), NOCH IN ARTIKEL 1 VAN HET DISPOSITIEF VAN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING DUIDELIJK SPRAKE IS VAN DEZE RISTORNO VOOR DE PERIODE VOOR DE AANBEVELING . HIERUIT VOLGT DAT DE EINDEJAARSRISTORNO ALLEEN IN HET KADER VAN DE AANBEVELING DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT .

143 IN DIT VERBAND STAAT VAST DAT , ZOALS DE COMMISSIE IN OVERWEGING 74 VAN DE BESCHIKKING HEEFT OPGEMERKT , IEDERE DIREKTE AFNEMER - GROOTHANDELAAR OF DETAILLIST - BIJ FEDETAB KAN GENIETEN VAN DEZE RISTORNO WAARVAN DE SCHAAL IN DE AANBEVELING IS OPGENOMEN EN DIE WORDT BEREKEND AAN DE HAND VAN ZIJN SIGARETTENAANKOPEN VAN ALLE MERKEN IN DE LOOP VAN HET JAAR BIJ IEDERE FABRIKANT , AL DAN NIET AANGESLOTEN BIJ FEDETAB , IN BELGIE OF HET BUITENLAND . UIT DE STUKKEN BLIJKT DAT DE RISTORNO SLECHTS EEN FRACTIE VAN EEN PERCENT VAN DE AANKOOPPRIJS BEDRAAGT . DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AAN ELKE AFNEMER TOEKOMENDE SIGARETTENRISTORNO ' S NOODZAKELIJKE INLICHTINGEN WORDEN GECENTRALISEERD DOOR FEDETAB OF DOOR EEN HIERTOE GEMACHTIGD ORGAAN .

144 VOLGENS DE COMMISSIE HEEFT HET IN DE AANBEVELING NEERGELEGDE STELSEL VAN EINDEJAARSRISTORNO ' S TEN GEVOLGE , DAT DE MEDEDINGING TUSSEN DE FABRIKANTEN DIE ZICH ERBIJ HEBBEN AANGESLOTEN , WORDT UITGESCHAKELD , OMDAT DAARDOOR EEN VERHOOGDE CONCURRENTIE-INSPANNING DOOR DE TUSSENPERSONEN TENEINDE EXTRA VOORDELEN TE VERKRIJGEN , ALSMEDE DE CONCENTRATIE VAN AANKOPEN DOOR DE TUSSENPERSONEN BIJ EEN BEPAALDE FABRIKANT VAN GEEN BELANG WORDT , EN DE TOEGANG TOT DE MARKT VOOR DE FABRIKANTEN DIE DAAROP WENSEN DOOR TE DRINGEN , WORDT BEMOEILIJKT .

145 VERZOEKSTER FEDETAB BETOOGT DAARENTEGEN DAT DE CONCURRENTIEINSPANNING JUIST WORDT BEVORDERD DOOR DE DIFFERENTIATIE VAN DE RISTORNOBEDRAGEN NAARGELANG VAN DE VERKOCHTE HOEVEELHEDEN . ZIJ STELT VOORTS DAT DE SOM VAN DE DIREKTE MARGES EN DE EINDEJAARSRISTORNO ' S PRECIES HET DOOR HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN IN HET KADER VAN DE ONDERHANDELINGEN OP HET GEBIED VAN PRIJSVERHOGINGEN TOEGESTANE MAXIMUM BEREIKT . DE RISTORNO WORDT AAN NIEMAND FORMEEL VOORGESCHREVEN , DOCH WORDT DOOR DE GROOTHANDELAREN NADRUKKELIJK GEEIST , ZODAT GEEN ENKELE LEVERANCIER ZICH PRAKTISCH HIERAAN KAN ONTTREKKEN . GEZIEN HET ONBEDUIDENDE BEDRAG ERVAN KAN ZIJ IN GEEN GEVAL EEN ZWARE LAST VOOR DE FABRIKANT VORMEN , ONGEACHT HET AANDEEL VAN DE BIJ HEM DOOR DE WEDERVERKOPER GEDANE AANKOPEN .

146 IN DE EERSTE PLAATS DIENT TE WORDEN OPGEMERKT DAT OVER GENOEMDE RISTORNO IN HET KADER VAN DE AANBEVELING EVENZEER ONDERLINGE AFSTEMMING TUSSEN VERZOEKERS BESTAAT ALS OVER DE AAN DE HANDEL TOEGESTANE RECHTSTREEKSE MARGES . ZOALS UIT DE BEWERING VAN FEDETAB ZELF BLIJKT , MOET ZIJ TEZAMEN MET DE RECHTSTREEKSE MARGES WORDEN BEZIEN ; UIT DIEN HOOFDE VORMT ZIJ EEN ELEMENT VAN DE MAXIMUM MARGES WAARVAN HET NIVEAU WORDT VASTGESTELD IN EEN COLLECTIEF OPTREDEN VAN VERZOEKERS , DAT , ZOALS REEDS UITEENGEZET , ERTOE STREKT EN TENGEVOLGE HEEFT DAT DE INDIVIDUELE MEDEDINGING OP DIT GEBIED TUSSEN FABRIKANTEN EN IMPORTEURS OP DE BELGISCHE SIGARETTENMARKT MERKBAAR WORDT BEPERKT .

C ) DE REGELS OP HET GEBIED VAN DE BETALINGSTERMIJNEN

147 TEN AANZIEN VAN DE VOOR DE AANBEVELING GETROFFEN MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE MAXIMUM BETALINGSTERMIJNEN DIENT EROP TE WORDEN GEWEZEN , DAT NEGEN SIGARETTENFABRIKANTEN , WAARONDER VERZOEKERS MET UITZONDERING VAN DE VENNOOTSCHAP BAT , BIJ SCHRIJVEN VAN 23 DECEMBER 1971 OP PAPIER MET HET BRIEFHOOFD VAN FEDETAB , DE GROOTHANDELAREN EN ANDEREN VOOR WIE GROOTHANDELSCONDITIES GOLDEN ERVAN IN KENNIS STELDEN , DAT ZIJ HADDEN BESLOTEN EEN EINDE TE MAKEN AAN DE LANGE BETALINGSTERMIJNEN EN DAT DEZE GELEIDELIJK ZOUDEN WORDEN INGEKORT TOT EEN MAXIMUM VAN 15 DAGEN .

148 DE AANBEVELING VAN 1 DECEMBER 1975 STELT CONTANTE BETALING ALS REGEL , WAARBIJ DE FABRIKANT BIJ WIJZE VAN UITZONDERING AAN EEN OF MEER VAN ZIJN AFNEMERS EEN TERMIJN KAN TOESTAAN DIE NIET LANGER DAN TWEE WEKEN NA DE FAKTUURDATUM MAG ZIJN .

149 VOLGENS FEDETAB HEBBEN IN DE AANBEVELING DEZELFDE OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE BETALINGSTERMIJNEN EEN ROL GESPEELD ALS DIE WELKE TOT DE BRIEF VAN 23 DECEMBER 1971 HEBBEN GELEID . DEZE MEDEDELING ZOU GEVOLGD ZIJN OP EEN VERZOEK VAN DE ONDERNEMING GB , EEN GROOTWINKELBEDRIJF , OM DE KREDIETTERMIJNEN OP 90 DAGEN , AFGEROND OP HELE MAANDEN , TE BRENGEN , WELKE STAP DEEL UITMAAKTE VAN EEN PRESSIEPOLITIEK VAN ALLE GROOTWINKELBEDRIJVEN . FEDETAB VOEGT HIERAAN TOE DAT DE BELANGRIJKSTE BIJ FEDETAB AANGESLOTEN FABRIKANTEN HADDEN BESLOTEN , DIT SCHRIJVEN TE ONDERTEKENEN ' ' OM AAN DE BRIEF VAN FEDETAB HET NODIGE GEWICHT TE VERLENEN ' ' . DIT ANTWOORD ZOU EEN DAAD VAN WETTIGE ZELFVERDEDIGING GEWEEST ZIJN . ELKE BELANGRIJKE VERLENGING VAN DE KREDIETTERMIJNEN ZOU IMMERS MET NAME DOOR HET MULTIPLICATOR-EFFECT VAN HET BELGISCHE BELASTINGSTELSEL VOOR SIGARETTEN EEN ONVERMIJDELIJKE WEERSLAG OP DE PRIJZEN TEN NADELE VAN DE VERBRUIKER HEBBEN . ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN ZOU ELKE VERTRAGING VOLGENS FEDETAB EEN INSTORTING VAN DE MARKT HEBBEN VEROORZAAKT .

150 ANDERZIJDS VERWIJZEN VERZOEKERS TER RECHTVAARDIGING VAN DE BEPALINGEN VAN DE AANBEVELING OP HET GEBIED VAN DE BETALINGSTERMIJNEN NAAR DE INVLOED VAN HET BELGISCHE BELASTINGSTELSEL OP DE CONCURRENTIEMOGELIJKHEDEN OP DIT GEBIED , MET NAME GELET OP DE MACHTIGE POSITIE VAN DE GROOTWINKELBEDRIJVEN AAN DE VRAAGZIJDE . GENOEMDE BEPALINGEN ZOUDEN IMMERS GEEN INBREUK MAKEN OP EEN RECHTMATIGE CONCURRENTIE , DOCH GEEIGEND ZIJN OM DE CONCURRENTIE-UITWASSEN TEGEN TE GAAN WAARAAN DE GROOTWINKELBEDRIJVEN ZICH SCHULDIG MAKEN DIE PROFIJT TREKKEN VAN HET FEIT DAT DE BELGISCHE STAAT DE FABRIKANT OF IMPORTEUR VAN SIGARETTEN TOT ZIJN BELASTINGONTVANGER MAAKT . DE SCHULD VAN DE TUSSENPERSONEN ZOU DERHALVE VOOR 4/5 BESTAAN UIT DE TERUGBETALING VAN EEN BELASTINGSCHULD , DIE REEDS WAS VOLDAAN DOOR DE FABRIKANT OF IMPORTEUR , DIE ALDUS DE FINANCIELE RISICO ' S DRAAGT VAN EVENTUELE TEKORTEN OP HET NIVEAU VAN DE HANDEL . INDIEN MEN VOORTS IN AANMERKING NEEMT DAT DE OMLOOPSNELHEID VAN DE SIGARETTENVOORRADEN GEMIDDELD 10 DAGEN , EN IN DE GROOTWINKELBEDRIJVEN , ZELFS 3 DAGEN IS , ZOU ELKE BOVEN DEZE TERMIJNEN UITGAANDE CONCURRENTIE ONRECHTMATIG ZIJN , EN WEL TEMEER WANNEER VERSCHILLENDE GROOTWINKELBEDRIJFEN , GEBRUIKMAKEND VAN HUN MARKTPOSITIE , NOG TRACHTEN , ZEER LANGE TERMIJNEN VOOR TE SCHRIJVEN MET DE BEDOELING , RENTELOOS VREEMD KAPITAAL TER BESCHIKKING TE HEBBEN VOOR DE FINANCIERING VAN ANDERE PRODUKTEN DAN SIGARETTEN . HET ZOU DERHALVE GEWETTIGD LIJKEN DAT DE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VANUIT EEN OOGPUNT VAN ZELFVERDEDIGING ERNAAR STREVEN DAT DE BETALINGSTERMIJNEN WORDEN GEHANTEERD OP EEN VOOR DE MEDEDINGING NEUTRALE WIJZE .

151 UIT DE OVERWEGINGEN 86 EN 100 VAN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING BLIJKT DAT DE COMMISSIE MET NAME VAN MENING IS DAT DE COLLECTIEVE EN UNIFORME OPLEGGING DOOR FEDETAB EN HAAR LEDEN VAN MAXIMUM BETALINGSTERMIJNEN AAN DEGENEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR GROOTHANDELSCONDITIES TEN GEVOLGE HADDEN EN NOG STEEDS HEBBEN , DAT DE MEDEDINGING OP DIT GEBIED WORDT VERHINDERD EN DAT DE UIT DE ANDERE MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE MARGES EN DE EINDEJAARSRISTORNO VOORTVLOEIENDE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN WORDEN VERSTERKT . DE COMMISSIE BEKLEMTOONT IN DE OVERWEGINGEN 101 EN 102 VAN DE BESCHIKKING VOORTS , DAT DE IN DE PRAKTIJK TOEGEPASTE TERMIJNEN VOLGENS DE DOOR HAAR INGEWONNEN INLICHTINGEN EEN TENDENS TOT STABILISATIE OP 15 DAGEN OF MINDER VERTONEN EN DAT , IN TEGENSTELLING TOT DE BEWERINGEN VAN FEDETAB EN ENKELE VAN HAAR LEDEN , HET GEDRAG VAN VERSCHILLENDE PRODUCENTEN , WAARVAN ER GEEN DE AANBEVELING HEEFT GEDESAVOUEERD , IN OVEREENSTEMMING IS MET DE BEPALINGEN DAARVAN .

152 IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE IN DE ONDERHAVIGE ZAKEN HEBBEN SOMMIGE VERZOEKERS DEZE LAATSTE BEWERINGEN VAN DE COMMISSIE BESTREDEN EN BETOOGD DAT DE BETALINGSTERMIJNEN SOEPEL EN NIET UNIFORM WORDEN GEHANTEERD . VERZOEKSTERS JUBILE EN VANDER ELST VESTIGEN ER DE AANDACHT OP DAT ZIJ IEDER IN HUN BRIEVEN VAN 18 DECEMBER 1975 WAARIN ZIJ DE COMMISSIE HUN BESLISSING MEEDEELDEN DAT ZIJ ZICH AANSLOTEN BIJ DE AANBEVELING , DE COMMISSIE ERVAN IN KENNIS HEBBEN GESTELD DAT CONTANTE BETALING IN HUN VENNOOTSCHAPPEN STEEDS REGEL IS GEWEEST EN DAT ZIJ HIERMEE AUTONOOM , ONAFHANKELIJK VAN DE AANBEVELING , ZOUDEN VOORTGAAN . ZIJ BETOGEN DERHALVE DAT , GESTELD DAT DE GOEDKEURING VAN DE AANBEVELING MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN OVEREENKOMST IN DE ZIN VAN ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG , ZIJ IN ELK GEVAL GEEN PARTIJ BIJ DEZE OVEREENKOMST ZIJN WAT DE BETALINGSTERMIJNEN BETREFT , EN DAT DE BESCHIKKING OP DIT PUNT DERHALVE TEN ONRECHTE TOT HEN IS GERICHT .

153 HET BELGISCHE BELASTINGSYSTEEM , DAT DE FABRIKANT OF IMPORTEUR TOT DE SCHULDENAAR VAN HET ZEER HOGE BELASTINGAANDEEL IN DE DHP MAAKT , OEFENT WELISWAAR , GEZIEN DE HOGE OMLOOPSNELHEID VAN DE VOORRADEN EN DE HOGE BANKRENTEN , STELLIG INVLOED UIT OP DE CONCURRENTIE DIE DEZE ONDERNEMERS ELKAAR OP HET GEBIED VAN DE BETALINGSTERMIJNEN KUNNEN AANDOEN , DOCH HIERUIT VOLGT NOG NIET DAT ELKE MOGELIJKHEID VAN EEN WERKZAME CONCURRENTIE OP DIT GEBIED IS UITGESLOTEN . EVENMIN MAG OVER HET HOOFD WORDEN GEZIEN DAT DE TOEKENNING VAN EEN BETALINGSTERMIJN DOOR DE FABRIKANT AAN DE HANDELAAR GELIJK STAAT MET EEN AAN DE HANDELAAR VERLEENDE EXTRA MARGE , WELKE GEENSZINS IS VERBODEN OF UITGESLOTEN DOOR DE BELGISCHE BELASTING- OF PRIJSCONTROLEVOORSCHRIFTEN . DEZE VASTSTELLINGEN VINDEN STEUN IN HET FEIT DAT UIT EEN BIJ HET ANTWOORD VAN VERZOEKSTER FEDETAB VAN 22 SEPTEMBER 1975 OP DE EERSTE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR BEVOEGD OVERZICHT BLIJKT , DAT DE WERKELIJKE TERMIJNEN VOOR DE BETALING VAN DE REKENINGEN AAN DE ANDERE VERZOEKERS , BEHALVE DE VENNOOTSCHAP HVL , VAN FABRIKANT TOT FABRIKANT EN VAN AFNEMER TOT AFNEMER VERSCHILDEN EN TUSSEN 0 ( CONTANTE BETALING ) EN 40 DAGEN BEDROEGEN .

154 DE ZOWEL KRACHTENS DE BRIEF VAN 23 DECEMBER 1971 ALS IN HET KADER VAN DE AANBEVELING COLLECTIEF VASTGESTELDE BEPALINGEN OP HET GEBIED VAN DE BETALINGSTERMIJNEN HEBBEN NAAR HUN INHOUD TENMINSTE TEN GEVOLGE DAT DE MEDEDINGING MERKBAAR WORDT BEPERKT , HETGEEN VOLSTAAT OM ZE ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , TE DOEN VALLEN INGEVAL ZIJ MOETEN WORDEN GEACHT , DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG TE KUNNEN BEINVLOEDEN .

155 AANGEZIEN HET BESTAAN VAN CONCURRENTIEMOGELIJKHEDEN TUSSEN VERZOEKERS WAT BETREFT DEZE TERMIJNEN VASTSTAAT EN VOORNOEMDE BEPALINGEN ERTOE STREKKEN DAT DEZE MERKBAAR WORDEN BEPERKT DOOR DE VASTSTELLING VAN EEN MAXIMUM TERMIJN VAN 15 DAGEN , WELKE IN HET GEVAL VAN DE AANBEVELING SLECHTS BIJ UITZONDERING KAN WORDEN TOEGEKEND , BEHOEFT DE VRAAG IN HOEVERRE DEZE BEPALINGEN DOOR VERZOEKERS WERDEN UITGEVOERD NIET TE WORDEN BEHANDELD .

156 TEN AANZIEN VAN DE BEWERING VAN VERZOEKSTERS JUBILE EN VANDER ELST DAT CONTANTE BETALING IN HUN VENNOOTSCHAPPEN ALTIJD GEBRUIKELIJK IS GEWEEST EN DAT ZIJ HIERMEE ONAFHANKELIJK VAN DE AANBEVELING ZOUDEN VOORTGAAN , DIENT TE WORDEN VASTGESTELD DAT EEN DERGELIJKE INTENTIEVERKLARING NIET IN AANMERKING MAG WORDEN GENOMEN , AANGEZIEN DE LEDEN VAN FEDETAB , ZOALS HERHAALDELIJK VERMELD , VOLGENS ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN DER VERENIGING ZICH MOETEN AANSLUITEN BIJ DE KRACHTENS DE STATUTEN DOOR HAAR GENOMEN BESLUITEN .

3 . DE VROEGERE MAATREGELEN BETREFFENDE DE EERBIEDIGING DOOR DE GROOTHANDELAREN EN SOMMIGE DETAILLISTEN VAN DE DOOR DE FABRIKANTEN VASTGESTELDE VERKOOPPRIJZEN , DE BEPERKING VAN DE ERKENNING VAN GROOTHANDELAREN VAN BEPAALDE CATEGORIEEN , HET VERBOD VOOR DE ERKENDE GROOTHANDELAREN OM BEPAALDE ANDERE GROOTHANDELAREN TE BEVOORRADEN EN DE VERPLICHTING OM EEN MINIMUM MERKENASSORTIMENT AAN TE BIEDEN

157 DE TUSSEN FEDETAB EN NFGT VOOR EEN TIJDVAK VAN VIJF JAAR GESLOTEN OVEREENKOMST VAN 22 MEI 1967 , DIE DOOR DE DOOR FEDETAB AAN DE ERKENDE DETAILLISTEN VOORGELEGDE EN DOOR DE LAATSTEN ONDERTEKENDE STANDAARD-OVEREENKOMST ALSMEDE DOOR DE INTERPRETATIEVE AVENANTEN VAN 5 OKTOBER 1967 EN 29 DECEMBER 1970 WERD BEKRACHTIGD , BEVATTE EEN REEKS COLLECTIEVE MAATREGELEN WAARAAN ONDER MEER VERZOEKERS DEELNAMEN . ZIJ HAD TEN DOEL , ENERZIJDS DE GROOTHANDELAREN TE VERBIEDEN , DE TABAKSFABRIKATEN AAN DE DETAILLISTEN DOOR TE VERKOPEN TEGEN ANDERE PRIJZEN DAN DIE WELKE DOOR DE LEVERANCIERS WAREN AANGEGEVEN EN BEHALVE DE DETAILLISTENMARGE ANDERE KORTINGEN OF VOORDELEN TOE TE KENNEN EN , ANDERZIJDS , DE OP HET FISCALE BANDJE AANGEGEVEN PRIJS STRIKT DOOR DE DETAILLISTEN TE DOEN NALEVEN BIJ DE VERKOOP AAN DE VERBRUIKER .

158 ZOALS FEDETAB IN HAAR VERZOEKSCHRIFT TOEGEEFT HADDEN DEZE MAATREGELEN VOORNAMELIJK TEN DOEL , ONDERKRUIPING OP GROOTHANDELS- EN DETAILHANDELSNIVEAU TE VERHINDEREN . VOLGENS FEDETAB BRACHT ONDERKRUIPING HET BESTAAN VAN GESPECIALISEERDE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN , WAARVAN DE VERDWIJNING SCHADELIJK VOOR DE VERBRUIKER ZOU ZIJN , IN GEVAAR . VOORTS BLIJKT UIT DE BEWERINGEN VAN FEDETAB IN HAAR VERZOEKSCHRIFT , DAT DE ZORG OM DEZE MARKTDEELNEMERS TE BESCHERMEN OOK AAN DE BASIS STOND VAN HAAR BELEID OM VANAF 1 JANUARI 1971 DE TOEGANG TOT DE MAXIMUM GROOTHANDELSCONDITIES TE SLUITEN VOOR NIEUWE KANDIDATEN VAN BEPAALDE CATEGORIEEN , MET NAME GESPECIALISEERDE GROOTHANDELAREN IN LEVENSMIDDELEN .

159 HET OP 1 JANUARI 1971 IN WERKING GETREDEN ARTIKEL 58 VAN HET BELGISCHE WETBOEK INZAKE DE BTW , DAT BEPAALT DAT DE OP HET FISCALE BANDJE VERMELDE PRIJS DE VERPLICHTE VERKOOPPRIJS AAN DE VERBRUIKER MOET ZIJN , HEEFT INMIDDELS ELKE PRIJSVERMINDERING OP HET NIVEAU VAN DE DETAILHANDEL VERBODEN .

160 DAARENTEGEN STAAT VAST DAT BOVENGENOEMDE MAATREGELEN OP GROOTHANDELSNIVEAU WERDEN VERNIEUWD DOOR EEN STANDAARD-OVEREENKOMST , GENAAMD ' ' BIJZONDERE OVEREENKOMST INZAKE BRADAGE ' ' , DIE OP 30 JUNI 1972 DOOR FEDETAB AAN DE GROOTHANDELAREN WERD VOORGELEGD EN BIJNA DOOR ALLE GROOTHANDELAREN WERD ONDERTEKEND . KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST VERBONDEN DE GROOTHANDELAREN ZICH VOOR EEN TIJDVAK VAN VIJF JAAR NIET ALLEEN OM BIJ DE VERKOOP VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN DE DOOR DE LEVERANCIERS AANGEGEVEN PRIJZEN TE EERBIEDIGEN ZONDER ENIGERLEI KORTING OF VOORDEEL , MAAR OOK OM HET VERBOD TE EERBIEDIGEN , TABAKSFABRIKATEN DOOR TE VERKOPEN AAN GROOTHANDELAREN DIE VAN DE FABRIKANTEN SLECHTS ' ' CONTINGENTEN ' ' KREGEN GELEVERD , AAN LEVENSMIDDELENGROOTHANDELAREN OF ANDERE , NIET RECHTSTREEKS DOOR DE FABRIKANTEN BEVOORRADE GROOTHANDELAREN , WANNEER DEZE PRODUKTEN WAREN BESTEMD VOOR DE VERKOOP AAN DETAILLISTEN , ALSMEDE AAN DETAILLISTEN WANNEER HET DUIDELIJK WAS DAT DE LEVERING NIET BESTEMD WAS VOOR HUN NORMALE KLANTENKRING . DIT VERBOD BEKRACHTIGDE VOORNOEMDE MEDEDELING VAN 22 MAART 1972 , DIE NFGT AAN HAAR LEDEN HAD GERICHT EN DIE TEN AANZIEN VAN DE BOVENGENOEMDE GROOTHANDELAREN IN DEZELFDE RICHTING GING .

161 UIT DE INHOUD VAN DE HIERVOOR BESCHREVEN MAATREGELEN BLIJKT DAT DEZE VOORNAMELIJK TEN DOEL HADDEN , TE BELETTEN DAT HET ZOWEL OP HET GROOTHANDELSNIVEAU ALS - ALTHANS VOOR 1 JANUARI 1971 , DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 58 VAN HET WETBOEK INZAKE DE BTW - OP HET NIVEAU VAN DE DETAILHANDEL TUSSEN DE BIJ FEDETAB AANGESLOTEN FABRIKANTEN EN IMPORTEURS TOT EEN CONCURRENTIE KWAM OP HET GEBIED VAN DE WEDERVERKOOPPRIJZEN VAN HUN PRODUKTEN .

162 EEN REGELING DIE EEN DERGELIJKE ALGEMENE EN STELSELMATIGE BEPERKING VAN DE MEDEDINGING TEN DOEL HEEFT , VALT ONTEGENZEGLIJK ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG , INGEVAL ZIJ OOK DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN MERKBAAR ONGUNSTIG KAN BEINVLOEDEN .

163 DE IN HET KADER VAN DE VOOR DE AANBEVELING GELDENDE MAATREGELEN AAN EEN BEPERKT AANTAL DETAILLISTEN OPGELEGDE VERPLICHTING OM EEN MINIMUM ASSORTIMENT VAN 60 SIGARETTENMERKEN AAN TE BIEDEN - WAARVAN DE NALEVING WERD VERZEKERD DOOR DE ONDERBREKING VAN DE LEVERANTIES AAN SOMMIGE ONDERNEMINGEN , WAARONDER MET NAME GB - WORDT DOOR DE COMMISSIE ( OVERWEGING 87 VAN DE BESCHIKKING ) GEWRAAKT , OMDAT ZIJ DE DETAILLISTEN ZOU HEBBEN BELET DE VERKOOP VAN BEPAALDE MERKEN TEN NADELE VAN ANDERE TE BEVORDEREN EN HEN ZOU HEBBEN GEDWONGEN , MERKEN AAN TE BIEDEN DIE SLECHT VERKOPEN WAARDOOR EEN DEEL VAN HUN BEDRIJFSMIDDELEN WERD VASTGELEGD .

164 AANGEZIEN ECHTER REEDS IS VASTGESTELD DAT DE VROEGERE MAATREGELEN , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBEND OP DE HANDELSMARGES , DE BETALINGSTERMIJNEN EN DE NALEVING VAN DOOR DE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VASTGESTELDE PRIJZEN NAAR HUN WEZEN IN BEGINSEL ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , VALLEN , BEHOEFT NIET AFZONDERLIJK UITSPRAAK TE WORDEN GEDAAN OVER DE VERENIGBAARHEID VAN DEZE BEPALING MET DE VOOR 1 DECEMBER 1975 AAN SOMMIGE DETAILLISTEN OPGELEGDE VERPLICHTING OM EEN MINIMUM MERKENASSORTIMENT AAN TE BIEDEN .

4 . ONGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN

165 BLIJFT NOG TE ONDERZOEKEN DE VRAAG OF DE HIERVOOR VASTGESTELDE BEPERKINGEN OOK DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN MERKBAAR ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN . EERST BIJ EEN BEVESTIGENDE BEANTWOORDING VAN DEZE VRAAG VALLEN GENOEMDE BEPERKINGEN IMMERS ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 .

166 DE COMMISSIE BETOOGT IN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING DAT DE VOOR DE AANBEVELING GETROFFEN MAATREGELEN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KONDEN BEINVLOEDEN OMDAT EEN ZEER BELANGRIJK GEDEELTE VAN DE IN BELGIE INGEVOERDE TABAKSFABRIKATEN WERD INGEVOERD DOOR ENKELE BIJ FEDETAB AANGESLOTEN FABRIKANTEN , DIE DE DISTRIBUTIE DAARVAN VERZORGDEN ONDER DEZELFDE MEDEDINGINGSBEPERKENDE VOORWAARDEN ALS VOOR HUN EIGEN PRODUKTEN . BOVENDIEN ZAGEN DE BELGISCHE OF ANDERE COMMUNAUTAIRE IMPORTEURS EN FABRIKANTEN , DIE ZICH NIET BIJ DE DOOR FEDETAB EN NFGT VASTGESTELDE BEPERKENDE REGELS VOOR DE DISTRIBUTIE HADDEN AANGESLOTEN , DEZE REGELS OP ZICH TOEGEPAST , WANNEER ZIJ HUN PRODUKTEN , MET INBEGRIP VAN DIE UIT ANDERE LID-STATEN , DOORVERKOCHTEN AAN EEN GROOTHANDELAAR OF DETAILLIST DIE DE DOOR BEIDE VERENIGINGEN VOORGESCHREVEN REGELING NALEEFDE , HETGEEN GEZIEN DE STERKE MARKTPOSITIE VAN DE LEDEN DEZER VERENIGINGEN DE ALGEMENE REGEL WAS .

167 GELET OP HET VOORAFGAANDE HEEFT DE COMMISSIE IN OVERWEGING 93 VAN DE BESCHIKKING VASTGESTELD DAT , ZELFS INDIEN , INGEVOLGE DE VAN KRACHT ZIJNDE FISCALE BEPALINGEN , ER NOG MOEILIJKHEDEN VAN PRAKTISCHE AARD OVERBLEVEN INZAKE PARALLELLE INVOER DOOR DE GROOTHANDELAREN EN DE DETAILLISTEN , MEN NIET KAN ONTKENNEN DAT DE WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR COMMERCIALISERING IN BELGIE ZODANIG WAREN DAT ZIJ DE HANDELSSTROMEN ZOUDEN DOEN AFWIJKEN VAN HUN NATUURLIJK VERLOOP , MET ANDERE WOORDEN VAN HET VERLOOP DAT ZIJ ZOUDEN HEBBEN INDIEN DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN ZICH NIET HADDEN VOORGEDAAN , EN DAT ZIJ OP DEZE WIJZE DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG ZOUDEN BEINVLOEDEN .

168 MET BETREKKING TOT DE IN DE AANBEVELING VERVATTE MAATREGELEN STELT DE COMMISSIE IN OVERWEGING 106 VAN DE BESCHIKKING , DAT DEZE OM DEZELFDE REDENEN ALS DOOR HAAR INZAKE DE VROEGERE MAATREGELEN ZIJN UITEENGEZET , DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN .

169 VERZOEKERS BRENGEN TEGEN DEZE REDENGEVING MET NAME IN DAT DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN DOOR DE MARKTPOSITIE VAN BIJ FEDETAB AANGESLOTEN FABRIKANTEN EN IMPORTEURS NIET ONGUNSTIG WORDT BEINVLOED , OMDAT DE GEWRAAKTE MAATREGELEN ALLEEN AL DOOR DE GEVOLGEN VAN DE VERSCHILLEN IN BELASTINGDRUK OP TABAKSFABRIKATEN IN DE LID-STATEN , EEN ZUIVER NATIONALE SITUATIE REGELEN . IN DE HUIDIGE STAND VAN DE HARMONISATIE DER BELASTINGEN OP HET VERBRUIK VAN TABAKSFABRIKATEN VORMEN DE BIJZONDERE BEREKENINGS- EN INNINGSSTELSELS VAN DEZE BELASTINGEN IMMERS EEN FUNDAMENTELE BELEMMERING VOOR DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL EN BELETTEN ZIJ DE OPBOUW VAN PARALLELLE INVOERSYSTEMEN . GESTELD AL DAT DE GEWRAAKTE MAATREGELEN EEN INDIREKTE INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP HET VOLUME VAN DE DOOR DE FABRIKANTEN INGEVOERDE TABAKSFABRIKATEN , DAN NOG STAAT GEENSZINS VAST , DAT DEZE INVLOED DE VRIJE HANDEL TUSSEN LID-STATEN KAN BEINVLOEDEN OP EEN WIJZE DIE DE VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN EEN ENKELE MARKT TUSSEN DE STATEN ZOU KUNNEN SCHADEN .

170 MET HET OOG OP DEZE TEGENGESTELDE OPVATTINGEN DIENT ER IN DE EERSTE PLAATS OP TE WORDEN GEWEZEN DAT , ZOALS HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 30 JUNI 1966 IN ZAAK 56/65 , SOCIETE TECHNIQUE MINIERE/MASCHINENBAU ULM GMBH ( JURISPR . 1966 , BLZ . 391 ) HEEFT OPGEMERKT , WIL VAN ONGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN SPRAKE ZIJN , EEN BESLUIT , OVEREENKOMST OF KARTEL , GEZIEN HET GEHEEL HUNNER OBJECTIEVE BESTANDDELEN - FEITELIJK EN RECHTENS - MET EEN VOLDOENDE MATE VAN WAARSCHIJNLIJKHEID MOETEN DOEN VERWACHTEN , DAT ZIJ , AL DAN NIET RECHTSTREEKS , DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL , OP HET RUILVERKEER TUSSEN LID-STATEN EEN ZODANIGE INVLOED KUNNEN UITOEFENEN , DAT DE TOTSTANDKOMING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TUSSEN GENOEMDE STATEN WORDT BELEMMERD .

171 ZOALS IN DE OVERWEGINGEN 8 EN 91 VAN DE BESCHIKKING WORDT GESTELD , STAAT HET VAST DAT EEN BELANGRIJK GEDEELTE VAN DE IN BELGIE VERKOCHTE TABAKSFABRIKATEN WORDT INGEVOERD VIA BIJ FEDETAB AANGESLOTEN PRODUCENTEN , DIE DE ALDUS INGEVOERDE PRODUKTEN IN DE HANDEL BRENGEN MET GEBRUIKMAKING VAN DEZELFDE DISTRIBUTIENETTEN ALS VOOR DE PRODUKTEN DIE ZIJ ZELF FABRICEREN . ZO HEBBEN DEZE FABRIKANTEN IN 1974 BIJVOORBEELD 51 % VAN DE SIGARETTEN EN 12 TOT 14 % VAN DE IN BELGIE BINNENGEKOMEN SIGAREN INGEVOERD , DAT WIL ZEGGEN ONGEVEER 5 % VAN DE SIGARETTEN EN 10 % VAN DE SIGAREN , DIE IN DIT LAND WORDEN VERKOCHT .

172 VOORTS ZIJN PARALLELIMPORTEN IN BELGIE VAN TABAKSFABRIKATEN WEGENS MOEILIJKHEDEN VAN FISCALE EN TECHNISCHE AARD DIE HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 16 NOVEMBER 1977 IN ZAAK 13/77 INNO/ATAB ( JURISPR . 1977 , BLZ . 2115 ) HEEFT VERMELD , WELISWAAR NAGENOEG GEHEEL UITGESLOTEN , DOCH DE INVLOED OP HET HANDELSVERKEER IN DE ONDERHAVIGE ZAKEN GAAT , ZOALS DUIDELIJK UIT DE REDENGEVING VAN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING BLIJKT , VOORAL UIT VAN DE OMVANGRIJKE IMPORTEN DIE DOOR DE BIJ FEDETAB AANGESLOTEN FABRIKANTEN WORDEN VERRICHT . IN DIT VERBAND MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE HIERVOOR GESCHETSTE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN OP HET GEBIED VAN DE HANDELSMARGES , DE EINDEJAARSRISTORNO EN DE BETALINGSTERMIJNEN DE HANDELSSTROMEN IN DE SECTOR TABAKSFABRIKATEN KUNNEN DOEN AFWIJKEN VAN HET VERLOOP DAT ZIJ ANDERS ZOUDEN HEBBEN GEHAD . DIT GELDT TEMEER VOOR DIE VOOR DE AANBEVELING GETROFFEN MAATREGELEN , WELKE STREKTEN TOT WAARBORGING VAN DE STRIKTE NALEVING , OP ELK NIVEAU VAN DE DISTRIBUTIE , VAN DE DOOR DE FABRIKANTEN EN IMPORTEURS VASTGESTELDE PRIJZEN . MET HUN ONDERLINGE AFSTEMMING OVER DEZE FUNDAMENTELE ASPECTEN VAN DE AAN DE TUSSENPERSONEN TE VERLENEN VERKOOPVOORWAARDEN , VERMINDERDEN VERZOEKERS IMMERS MERKBAAR DE STIMULANS OM ALS TEGENPRESTATIE VOOR INDIVIDUELE FINANCIELE VOORDELEN , DE VERKOOP VAN BEPAALDE INGEVOERDE PRODUKTEN TE BEGUNSTIGEN TEN OPZICHTE VAN ANDERE .

173 IN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE WORDT MITSDIEN TERECHT VASTGESTELD DAT DEZE MEDEDINGINGSBEPERKINGEN VAN VERZOEKERS DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN .

VI - MATERIEEL MIDDEL MET BETREKKING TOT ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG

174 VERZOEKERS BETOGEN IN WEZEN DAT DE COMMISSIE ARTIKEL 85 , LID 3 , EEG-VERDRAG EN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING HEEFT GESCHONDEN , DOORDAT ZIJ TEN ONRECHTE HEEFT GEWEIGERD ONTHEFFING TE VERLENEN VOOR DE AANBEVELING , NIET IS INGEGAAN OP DE DOOR VERZOEKERS AANGEVOERDE MIDDELEN EN BIJ DE VASTSTELLING DER FEITEN FOUTEN HEEFT BEGAAN .

175 ALVORENS DE REDENERING VAN PARTIJEN BETREFFENDE DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , OP DE AANBEVELING TE ONDERZOEKEN , DIENT ERAAN HERINNERD TE WORDEN DAT EEN OVEREENKOMST DIE IN STRIJD MET ARTIKEL 85 , LID 1 , BLIJKT TE ZIJN , SLECHTS VOOR ONTHEFFING INGEVOLGE LID 3 VAN DIT ARTIKEL IN AANMERKING KAN KOMEN INDIEN DE OVEREENKOMST :

- BIJDRAAGT TOT VERBETERING VAN DE PRODUKTIE OF VAN DE VERDELING DER PRODUKTEN OF TOT VERBETERING VAN DE TECHNISCHE OF ECONOMISCHE VOORUITGANG ;

- TEGELIJKERTIJD EEN BILLIJK AANDEEL IN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE VOORDELEN AAN DE GEBRUIKERS TEN GOEDE LAAT KOMEN ;

- GEEN BEPERKINGEN OPLEGT WELKE VOOR HET BEREIKEN VAN DEZE DOELSTELLINGEN NIET ONMISBAAR ZIJN ;

- NIET DE MOGELIJKHEID GEEFT , VOOR EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN DE MEDEDINGING UIT TE SCHAKELEN .

176 TE DEZEN ZIJ EVENEENS ERAAN HERINNERD DAT HET HOF IN HET ARREST METRO ( OVERWEGING 21 ) HEEFT GESTELD DAT UIT DE IN ARTIKEL 85 , LID 3 , AAN DE COMMISSIE VERLEENDE BEVOEGDHEDEN BLIJKT DAT DE NOODZAAK VAN HANDHAVING VAN EEN DOELTREFFENDE MEDEDINGING IN OVEREENSTEMMING KAN WORDEN GEBRACHT MET HET BEHOUD VAN DOELSTELLINGEN VAN ANDERE AARD EN DAT DAARTOE BEPAALDE CONCURRENTIEBEPERKINGEN TOELAATBAAR ZIJN , WANNEER ZULKS ONMISBAAR IS VOOR HET BEREIKEN VAN DEZE DOELSTELLINGEN EN NIET LEIDT TOT UITSCHAKELING VAN DE CONCURRENTIE VOOR EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT .

177 IN OVERWEGING 132 VAN DE AANGEVOCHTEN BESCHIKKING STELT DE COMMISSIE OP GROND VAN DE IN DE OVERWEGINGEN 113 TOT 131 UITEENGEZETTE MOTIVERING VAST , DAT DE AANBEVELING NIET IN AANMERKING KAN KOMEN VOOR ONTHEFFING UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , OMDAT ZIJ NIET VOLDOET AAN DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DEZE BEPALING . MET NAME ZOU DE AANBEVELING NIET OP VOLDOENING SCHENKENDE WIJZE LEIDEN TOT VERBETERINGEN IN DE DISTRIBUTIE WELKE EEN TEGENWICHT ZOUDEN KUNNEN VORMEN VOOR DE MEDEDINGINGSBEPERKENDE GEVOLGEN WELKE ZIJ VEROORZAAKT EN ZOU ZIJ NIET VAN DIEN AARD ZIJN DAT ZIJ EEN BILLIJK AANDEEL VAN HET VOORDEEL DAT DAARUIT EVENTUEEL ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN , DOET TOEKOMEN AAN DE VERBRUIKERS .

178 IN DE BESTREDEN BESCHIKKING MOTIVEERT DE COMMISSIE DE HANDHAVING VAN HAAR WEIGERING OM ARTIKEL 85 , LID 3 , OP DE AANBEVELING TOE TE PASSEN , MET NAME MET HET BETOOG DAT GEENSZINS VASTSTAAT DAT HET DOOR DE AANBEVELING OPGE BOUWDE DISTRIBUTIESTELSEL VOOR DE RECHTSTREEKSE AFNEMERS VAN DE LEDEN VAN FEDETAB EN VOOR DE KOPERS VAN DEZE AFNEMERS MEER VOORDELEN ZOU BIEDEN DAN HET GEVAL ZOU ZIJN BIJ EEN NORMALE MEDEDINGING , DIE DE KEUZEVRIJHEID VAN DE VERBRUIKER VERZEKERT . DE COMMISSIE GEEFT WELISWAAR TOE , DAT DIT STELSEL HET DOOR MIDDEL VAN EEN ZEER GROOT AANTAL GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN MOGELIJK MAAKT , AAN DE VERBRUIKER EEN GROTE KEUZE VAN MERKEN AAN TE BIEDEN , DOCH ZIJ BETOOGT DAT DEZE KEUZE SLECHTS BESTAAT BIJ DE GESPECIALISEERDE DETAILLISTEN , DIE SLECHTS EEN KLEIN GEDEELTE VORMEN VAN DE 80 000 VERKOOPPUNTEN , WAARVAN DE GROTE MEERDERHEID AAN DE KLANTEN MAAR EEN ZEER BEPERKT AANTAL MERKEN AANBIEDT . DEZE VEELHEID VAN VERKOOPPUNTEN KAN OVERIGENS DE DISTRIBUTIEKOSTEN ALLEEN MAAR VERHOGEN .

179 DE COMMISSIE BESTRIJDT EVENEENS HET STANDPUNT DAT DE VERDWIJNING VAN HET DOOR DE AANBEVELING OPGEBOUWDE COLLECTIEVE SYSTEEM ONVERMIJDELIJK TOT DE VERDWIJNING VAN DE GESPECIALISEERDE HANDEL ZOU LEIDEN . DEZE HANDEL ZOU NAMELIJK NIET WORDEN BEDREIGD , ZELFS NIET INDIEN HIJ VAN FEDETAB EN HAAR LEDEN GEEN GUNSTIGER FINANCIELE VOORWAARDEN GENOOT DAN DE NIET-GESPECIALISEERDE HANDEL , INDIEN ZIJN DIENSTEN ALTHANS DOOR DE VERBRUIKERS WERKELIJK WORDEN GEWAARDEERD . DE COMMISSIE BETWIJFELT OF ER GEVAAR BESTAAT VOOR HET OVERLEVEN VAN DE GESPECIALISEERDE GOOTHANDELAREN , DIE ONGEVER 80 % VAN DE VERKOOP VAN SIGARETTEN OP DE BELGISCHE MARKT VERZORGEN , EN IS VAN MENING DAT DE TOEKENNING VAN GUNSTIGER VOORWAARDEN AAN DEZE GROOTHANDELAREN EEN POGING VORMT OM KUNSTMATIG DE HANDHAVING OP DE MARKT AF TE DWINGEN VAN ONDERNEMINGEN WAARVAN HET NOODZAKELIJK KARAKTER VOOR DE AFNEMERS IN EEN VERDERE DISTRIBUTIEFASE NIET VANZELFSPREKEND IS EN DIE BIJ EEN VRIJE MEDEDINGING NORMALITER ZOUDEN WORDEN UITGESCHAKELD .

180 IN OVERWEGING 133 VAN DE BESCHIKKING STELT DE COMMISSIE MEDE MET BETREKKING TOT DE BEPALINGEN VAN DE AANBEVELING VOORTS VAST , DAT DEZE EVENMIN AAN DE LAATSTE VOORWAARDE VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , VOLDOEN OMDAT ' ' GEZIEN HET MARKTAANDEEL VAN FEDETAB EN HAAR LEDEN , DE OVEREENKOMSTEN AAN DE BEDOELDE ONDERNEMINGEN DE MOGELIJKHEID BIEDEN , DE MEDEDINGING UIT TE SCHAKELEN VOOR EEN AANZIENLIJK DEEL VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN ' ' .

181 VERZOEKERS BETOGEN DAT DE AANBEVELING HET VOORTBESTAAN IN BELGIE VAN EEN TRADITIONEEL , ZEER DICHT DISTRIBUTIENET MET ONDER MEER 80 000 DETAILLISTEN TEN DOEL HEEFT , WAARDOOR TEN BEHOEVE VAN DE VERBRUIKER ZELFS IN DE MEEST AFGELEGEN STREKEN VAN HET LAND EEN UITGEBREID MERKENSCALA TER BESCHIKKING WORDT GESTELD , HETGEEN DAN WEER ZOU BIJDRAGEN TOT VERSTERKING VAN DE CONCURRENTIE . HET BEHOUD VAN DIT SYSTEEM HANGT ECHTER AF VAN DE GESPECIALISEERDE HANDEL , INZONDERHEID DE GESPECIALISEERDE GROOTHANDELAREN , DIE DE BEVOORRADING VAN DE ZEER TALRIJKE OVER HET HELE LAND VERSPREIDE DETAILLISTEN VERZORGEN .

182 DE AANBEVELING ZOU GEEN ENKELE BEPERKING BEVATTEN DIE NIET NOODZAKELIJK IS OM BOVENGENOEMD DOEL TE BEREIKEN . MET NAME MOET AAN DE GESPECIALISEERDE GROOTHANDELAREN EN DETAILLISTEN EEN GERINGE EXTRA PREMIE WORDEN TOEGEKEND , OM TE VERZEKEREN DAT DEZE TUSSENPERSONEN DE CONCURRENTIE OVERLEVEN VAN ANDERE MARKTDEELNEMERS , WAARONDER MET NAME DE GROOTWINKELBEDRIJVEN DIE NIET DEZELFDE DIENST VERLENEN . DE UITSCHAKELING VAN TALRIJKE GESPECIALISEERDE TUSSENPERSONEN ZOU VOLGENS VERZOEKERS NIET ALLEEN TOT EEN VERMINDERING VAN HET AANTAL AAN DE VERBRUIKER AANGEBODEN MERKEN LEIDEN , MAAR OOK ERNSTIGE SOCIALE GEVOLGEN HEBBEN . HET HOF HEEFT OVER DIT LAATSTE PUNT IN ZIJN ARREST-METRO BEKLEMTOOND , DAT OVERWEGINGEN VAN SOCIALE AARD - MET NAME DE ZORG OM WERKGELEGENHEID TE BEHOUDEN TIJDENS EEN ONGUNSTIGE ECONOMISCHE CONJUNCTUUR - IN HET KADER VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , IN AANMERKING KUNNEN WORDEN GENOMEN .

183 HIEROVER DIENT IN DE EERSTE PLAATS TE WORDEN OPGEMERKT , DAT DE AANBEVELING ZOWEL VOOR TALRIJKE KLEINE DETAILLISTEN , WAARONDER MET NAME DE BELGISCHE KRANTEN- EN TABAKSHANDELAREN , DIE BLIJKENS DE STUKKEN CIRCA 60 % VAN DE NATIONALE VERKOOP VAN SIGARETTEN VERZORGEN , ALS VOOR DE VERBRUIKERS ONGETWIJFELD BEPAALDE VOORDELEN OP HET GEBIED VAN DE PRODUKTIE EN DE DISTRIBUTIE VAN SIGARETTEN BIEDT . HET BESTAAN VAN EEN ZEER GROOT AANTAL VERKOOPPUNTEN IN BELGIE VERGEMAKKELIJKT VOOR DE VERBRUIKER IMMERS ONTEGENZEGLIJK DE AANKOOP VAN SIGARETTEN , WAARBIJ WEL MOET WORDEN OPGEMERKT DAT HIJ SLECHTS BIJ EEN BEPERKT AANTAL GESPECIALISEERDE OF HALFGESPECIALISEERDE DETAILLISTEN , DIE VOORAL VOOR NIEUWE OF KLEINE MERKEN EEN AFZETKANAAL VORMEN , EEN ZEER UITGEBREID MERKENSCALA VINDT .

184 HET AANTAL TUSSENPERSONEN EN MERKEN VORMT EVENWEL NIET NOODZAKELIJKERWIJZE HET WEZENLIJKE CRITERIUM VOOR EEN VERBETERING VAN DE VERDELING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 85 , LID 3 . DE KWALITEIT VAN EEN DISTRIBUTIESECTOR KAN VOORAL WORDEN AFGELEZEN AAN DE COMMERCIELE FLEXIBILITEIT ERVAN EN HET VERMOGEN OM TE REAGEREN OP PRIKKELS DIE NU EENS VAN PRODUCENTEN EN DAN WEER VAN VERBRUIKERS UITGAAN . WAT DIT LAATSTE PUNT BETREFT HOUDT DE EFFICIENTIE VAN DE DISTRIBUTIE MET NAME IN DAT ZIJ HAAR ACTIVITEITEN KAN CONCENTREREN OP PRODUKTEN DIE BIJ DE VERBRUIKERS HET BEST IN DE SMAAK VALLEN EN IS ZIJ EVENREDIG AAN HET VERMOGEN , ZICH AAN TE PASSEN AAN DE NIEUWE KOOPGEWOONTEN DIE ZICH EVENTUEEL BIJ DE VERBRUIKERS AANDIENEN . UIT DE DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE CIJFERS , WAARVAN DE JUISTHEID DOOR DE OVERIGE PARTIJEN IN DE ONDERHAVIGE ZAKEN NIET WERD BETWIST , BLIJKT ECHTER DAT DE VERKOPEN VAN SIGARETTEN IN DE GROOTWINKELBEDRIJVEN VEEL STERKER TOENEMEN DAN DIE VAN DE ANDERE EINDVERKOPERS , ONDANKS HET FEIT DAT DE GROOTWINKELBEDRIJVEN SLECHTS EEN BEPERKT AANTAL VAN ALLE OP DE BELGISCHE MARKT AFGEZETTE SIGARETTENMERKEN AANBIEDEN .

185 HET VALT DAN OOK ERNSTIG TE BETWIJFELEN OF DE UIT DE AANBEVELING VOORTVLOEIENDE VOORDELEN VOOR DE DISTRIBUTIE DE INGRIJPENDE BEPERKINGEN DIE DE MEDEDINGING VAN DE AANBEVELING ONDERVINDT OP HET GEBIED VAN DE AAN DE HANDEL TOEGEKENDE VERKOOPVOORWAARDEN VOLDOENDE KUNNEN COMPENSEREN , OM DE CONCLUSIE TE WETTIGEN DAT ZIJ BIJDRAAGT TOT DE VERBETERING VAN DE VERDELING VAN SIGARETTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 85 , LID 3 .

186 HET IS EVENWEL NIET NODIG , DEZE VRAAG DEFINITIEF TE BEANTWOORDEN , AANGEZIEN EEN ANDERE VOORWAARDE VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , IN CASU ONTBREEKT .

187 WILLEN DE BEPALINGEN VAN DE AANBEVELING NAMELIJK VOOR ONTHEFFING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN , DAN MOGEN ZIJ DE LEDEN VAN FEDETAB NIET DE MOGELIJKHEID BIEDEN , VOOR EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN DE MEDEDINGING UIT DE SCHAKELEN .

188 ZOALS DE COMMISSIE IN OVERWEGING 8 VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING HEEFT OPGEMERKT , PRODUCEREN OF IMPORTEREN DE ONDERNEMINGEN DIE LID ZIJN VAN FEDETAB ONGEVEER 95 % VAN DE IN BELGIE VERKOCHTE SIGARETTEN EN HEBBEN 10 LEDEN VAN FEDETAB , DIE OOK IMPORTEUR ZIJN VAN BUITENLANDSE MERKEN , IN 1974 51 % VAN DE IN BELGIE INGEVOERDE SIGARETTEN GEIMPORTEERD , HETGEEN CIRCA 5 % VAN DE IN DIT LAND VERKOCHTE SIGARETTEN UITMAAKT . BOVENDIEN NEMEN DE ZEVEN VERZOEKERS ALLEEN AL EEN ZEER HOOG PERCENTAGE VAN DE TOTALE SIGARETTENVERKOOP IN BELGIE VOOR HUN REKENING , DAT IN OVERWEGING 61 VAN DE BESCHIKKING OP 80 % EN IN DE DUPLIEK VAN DE COMMISSIE OP 92 % WORDT BECIJFERD . TEVENS ZIJ OPGEMERKT DAT VOLGENS DE DOOR DE COMMISSIE EVENEENS IN DUPLIEK VERSTREKTE EN NIET BESTREDEN CIJFERS ONGEVEER 2/3 VAN DE SIGARETTENVERKOPEN IN BELGIE VOOR REKENING VAN SLECHTS TIEN MERKEN KOMT , DIE GROTENDEELS DOOR EEN OF MEER VERZOEKERS WORDEN VERHANDELD .

189 ZOALS REEDS IS VASTGESTELD , HEBBEN DE BEPALINGEN VAN DE AANBEVELING , WAARBIJ VERZOEKERS ZICH HEBBEN AANGESLOTEN , TEN DOEL , DOOR MIDDEL VAN EEN COLLECTIEVE OVEREENKOMST DE CONCURRENTIE TE BEPERKEN DIE DEZE MARKTDEELNEMERS ELKAAR OP DIT GEBIED AFZONDERLIJK ZOUDEN KUNNEN AANDOEN . VASTGESTELD MOET WORDEN DAT , GEZIEN HET ZEER GROTE MARKTAANDEEL VAN SIGARETTEN IN BELGIE DAT IN HANDEN IS VAN DE LEDEN VAN FEDETAB EN MET NAME VAN DE VERZOEKENDE ONDERNEMINGEN , DE AANBEVELING OP DIT GEBIED TEN GEVOLGE HEEFT , DAT VERZOEKERS DE MOGELIJKHEID WORDT GEBODEN , DE MEDEDINGING VOOR EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT DE SCHAKELEN . HIERUIT VOLGT DAT DE AANBEVELING IN GEEN GEVAL IN AANMERKING KAN KOMEN VOOR EEN ONTHEFFING KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 3 .

VII - CONCLUSIE

190 UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT , DAT DE BEROEPEN IN HUN GEHEEL ONGEGROND MOETEN WORDEN VERKLAARD .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

191 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

192 AANGEZIEN VERZOEKERS IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD , DIENEN ZIJ , IEDER VOOR HET GEHEEL , TE WORDEN VERWEZEN IN DE DOOR DE COMMISSIE GEMAAKTE KOSTEN , DE KOSTEN GEVALLEN OP HET KORT GEDING , ALSMEDE DE KOSTEN GEMAAKT DOOR INTERVENIENTEN AAN DE ZIJDE VAN DE COMMISSIE DAARONDER BEGREPEN .

193 INTERVENIENTEN AAN DE ZIJDE VAN VERZOEKERS HEBBEN HUN EIGEN KOSTEN TE DRAGEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT DE BEROEPEN .

2 . VERWIJST VERZOEKERS , IEDER VOOR HET GEHEEL , IN DE KOSTEN VAN DE COMMISSIE , DE DOOR HET KORT GEDING EN DE INTERVENTIES VAN NV EUGENE HUYGHEBAERT , DE VENNOOTSCHAP GB-INNO-GM . EN DE FEDERATIE VAN DE BELGISCHE VOEDINGSHANDEL ONTSTANE KOSTEN DAARONDER BEGREPEN .

3 . INTERVENIENTEN , VERENIGING VAN DE KLEINHANDELAARS IN TABAK , ASSOCIATIE VAN GROOTHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN EN NATIONALE FEDERATIE VAN HANDELAARS IN DAGBLADEN , TIJDSCHRIFTEN , BOEKEN EN AANVERWANTE ARTIKELS HEBBEN HUN EIGEN KOSTEN TE DRAGEN .