61978J0092

ARREST VAN HET HOF VAN 6 MAART 1979. - SIMMENTHAL SPA TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - (" GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES "). - ZAAK NO. 92/78.

Jurisprudentie 1979 bladzijde 00777
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00407
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00407
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00441


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - ONTVANKELIJKHEID - NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN - BESLUIT DAT HEN RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAAKT - BEGRIP - BESCHIKKING GERICHT TOT DE LID-STATEN - VOORWERP DER BESCHIKKING

( EEG-VERDRAG , ART . 173 , TWEEDE ALINEA ; BESCHIKKING NR . 78/258 VAN DE COMMISSIE )

2 . HANDELINGEN VAN EEN INSTELLING - BERICHTEN BETREFFENDE INSCHRIJVING VOOR DE VERKOOP VAN BIJ DE INTERVENTIEBUREAUS OPGESLAGEN BEVROREN RUNDVLEES - RECHTSKARAKTER

3 . PROCESVOERING - EXCEPTIE VAN ONRECHTMATIGHEID - HANDELINGEN WELKER RECHTSGELDIGHEID KAN WORDEN AANGEVOCHTEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 184 )

4 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - RUNDVLEES - BEVROREN VLEES - INVOER MET VOLLEDIGE SCHORSING VAN DE HEFFING - KOPPELINGSSTELSEL - TOT GEBRUIKMAKING VAN HET STELSEL GERECHTIGDEN - UITBREIDING VAN DE KRING DER GERECHTIGDEN DOOR DE COMMISSIE - ONRECHTMATIGHEID

( ' S RAADS VERORDENING NR . 805/68 , ARTIKEL 14 - IN DE VERSIE VAN VERORDENING NR . 425/77 - ; VERORDENING NR . 585/77 VAN DE COMMISSIE , ARTIKEL 11 BIS - GEINTRODUCEERD BIJ VERORDENING NR . 2901/77 - )

5 . OPENBARE INSCHRIJVINGEN - PROCESVOERING - MET BETREKKING TOT DE OBJECTIVITEIT GEGEVEN WAARBORGEN - ANONIMITEIT DER INSCHRIJVERS - BEGRENZING

Samenvatting


1 . EEN BESCHIKKING , DOOR DE COMMISSIE GENOMEN NADAT DE NATIONALE INTERVENTIEBUREAUS MEDEDELING HEBBEN GEDAAN VAN DE BIEDINGEN , BIJ HEN BINNENGEKOMEN NADAT GEGADIGDEN - IN HET KADER VAN DE PERIODIEKE INSCHRIJVINGEN VOOR DE VERKOOP VAN BIJ DE INTERVENTIEBUREAUS OPGESLAGEN BEVROREN RUNDVLEES - TOT INSCHRIJVING ZIJN UITGENODIGD , RAAKT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG , ALLE INSCHRIJVERS RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL . OFSCHOON IN DE VORM VAN EEN TOT DE LID-STATEN EN - DOOR HUN TUSSENKOMST - TOT DE INTERVENTIEBUREAUS GERICHTE BESCHIKKING VASTGESTELD , BETREFT ZULK EEN BESLISSING - WAARBIJ DE MINIMUMVERKOOPSPRIJZEN VOOR DE VERSCHILLENDE STATEN WORDEN VASTGESTELD - RECHTSTREEKS HET AL DAN NIET GUNSTIGE LOT , BESCHOREN AAN DE VERSCHILLENDE BIEDINGEN WAARTOE DE BERICHTEN VAN INSCHRIJVING AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN .

2 . DE BERICHTEN BETREFFENDE PERIODIEKE INSCHRIJVINGEN VOOR DE VERKOOP VAN BIJ DE INTERVENTIEBUREAUS OPGESLAGEN BEVROREN RUNDVLEES , ZIJN HANDELINGEN VAN ALGEMENE STREKKING , WAARIN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ONDERNEMERS DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN DE INSCHRIJVINGEN WELKE IN DE BERICHTEN WORDEN AANGEKONDIGD , BIJ VOORBAAT EN OP OBJECTIEVE WIJZE ZIJN VASTGELEGD .

3 . IN ARTIKEL 184 VAN HET EEG-VERDRAG KOMT EEN ALGEMEEN BEGINSEL TOT UITDRUKKING , KRACHTENS HETWELK IEDERE PROCESPARTIJ MET HET OOG OP DE VERNIETIGING VAN EEN HAAR RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKENDE BESCHIKKING DE RECHTSGELDIGHEID VAN EERDERE , AAN DE BESTREDEN BESCHIKKING TEN GRONDSLAG LIGGENDE , HANDELINGEN DOOR INSTELLINGEN MAG AANVECHTEN , WANNEER ZIJ NIET - KRACHTENS ARTIKEL 173 VAN HET VERDRAG - RECHTSTREEKS TEGEN DIE HANDELINGEN IN BEROEP MOCHT KOMEN , ZODAT ZIJ - ZONDER NIETIGVERKLARING TE MOGEN VORDEREN , ER DE GEVOLGEN VAN HEEFT TE DRAGEN - . HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET ARTIKEL STREKT ZICH DERHALVE UIT TOT HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN WELKE , OFSCHOON GEEN VERORDENING IN FORMELE ZIN , SOORTGELIJKE GEVOLGEN SORTEREN , ZODAT ANDERE RECHTSSUBJECTEN DAN DE INSTELLINGEN EN DE LID-STATEN DAARTEGEN GEEN BEROEP KRACHTENS ARTIKEL 173 KONDEN INSTELLEN .

4 . IN HET KADER VAN HET KOPPELINGSSTELSEL VAN ARTIKEL 14 , LID 3 , B , VAN ' S RAADS BASISVERORDENING NR . 805/68 , ZOALS ZIJ KRACHTENS VERORDENING NR . 425/77 IS KOMEN TE LUIDEN , BEHOORT HET VOORDEEL VAN VOLLEDIGE SCHORSING DER HEFFING VOOR DE HOEVEELHEDEN UIT DERDE LANDEN INGEVOERD BEVROREN RUNDVLEES , VOORBEHOUDEN TE BLIJVEN AAN DE IN DIE VERORDENING AANGEWEZEN PERSONEN , DAT WIL ZEGGEN AAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE . VERORDENING NR . 2901/77 KOMT DERHALVE IN STRIJD MET DE DOELSTELLING VAN ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN DE BASISVERORDENING , NU ZIJ HET MOGELIJK MAAKT DAT DE BIJZONDERE REGELING BIJ INVOER OOK WORDT INGEROEPEN DOOR PERSONEN OF ONDERNEMINGEN BUITEN DE INDUSTRIELE SECTOR WAARAAN DE VOLLEDIGE SCHORSING DER HEFFING MOEST WORDEN VOORBEHOUDEN .

5 . WELISWAAR WORDT MET BETREKKING TOT BEPAALDE INSCHRIJVINGEN , ZOWEL IN HET NATIONALE RECHT ALS IN HET GEMEENSCHAPSRECHT , DE EIS GESTELD DAT DE INSCHRIJVERS ANOMIEM MOETEN BLIJVEN , HETGEEN SPECIAAL GELDT VOOR INSCHRIJVINGEN WAARBIJ DE INDIVIDUELE OFFERTES OP HUN MERITES MOETEN WORDEN BEOORDEELD , MAAR DIE VOORZORGSMAATREGEL IS ALS OVERBODIG TE BESCHOUWEN BIJ INSCHRIJVINGEN VOOR DE VERKOOP VAN BIJ DE INTERVENTIEBUREAUS OPGESLAGEN BEVROREN RUNDVLEES , WAARVAN DE UITSLAG WORDT BEPAALD DOOR EEN PRIJS DIE DOOR DE COMMISSIE OP GROND VAN DE GEZAMENLIJKE INGEKOMEN BIEDINGEN - EN MET INACHTNEMING VAN DE NOODZAAK ENER BILLIJKE VERDELING VAN DE TOTALE HOEVEELHEID OVER DE ONDERNEMINGEN UIT DE VERSCHILLENDE REGIO ' S VAN DE GEMEENSCHAP - WORDT VASTGESTELD . DIT GELDT TEMEER ALS VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT DER BIEDERS NOODZAKELIJK IS OM TE VOORKOMEN DAT EEN ZELFDE PERSOON TWEE OF MEER BIEDINGEN DOET .

Partijen


IN ZAAK 92/78

SIMMENTHAL SPA , GEVESTIGD TE APRILIA ( ITALIE ), TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR E . CAPPELLI EN P . DE CATERINI , ADVOCATEN TE ROME , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN DE ADVOCAAT CH . TURK , GEVESTIGD ALDAAR , 4 RUE NICOLAS WELTER ,

VERZOEKSTER ,

AAN WIER ZIJDE ZICH IN HET GEDING GEVOEGD HEEFT

DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AMBASSADEUR A . MARESCA , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR I . M . BRAGUGLIA , VICE-AVVOCATO DELLO STATO , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG OP DE ITALIAANSE AMBASSADE ,

INTERVENIENTE ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . KALBE , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR G . BERARDIS , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

Onderwerp


BETREFFENDE EEN VERZOEK OM VERNIETIGING VAN BESCHIKKING NR . 78/258 VAN DE COMMISSIE VAN 15 FEBRUARI 1978 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMUMVERKOOPPRIJZEN VOOR DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS KRACHTENS VERORDENING NR . 2900/77 TE KOOP AANGEBODEN BEVROREN RUNDVLEES EN VAN DE HOEVEELHEDEN BEVROREN RUNDVLEES VOOR VERWERKING DIE IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 1978 OP BIJZONDERE VOORWAARDEN MOGEN WORDEN INGEVOERD ( PB L 69 VAN 11 MAART 1978 ),

Overwegingen van het arrest


1ZOALS ZIJ THANS IS KOMEN TE LUIDEN , IS DE VORDERING , DOOR VERZOEKSTER GEDAAN IN HAAR OP 13 APRIL 1978 KRACHTENS ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG INGEDIEND BEROEPSCHRIFT , GERICHT OP VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE NR . 78/258 VAN 15 FEBRUARI 1978 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMUMVERKOOPPRIJZEN VOOR BEVROREN RUNDVLEES DAT DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS TE KOOP IS AANGEBODEN OP GROND VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2900/77 EN VAN DE HOEVEELHEDEN BEVROREN RUNDVLEES VOOR VERWERKING DIE IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 1978 OP BIJZONDERE VOORWAARDEN MOGEN WORDEN INGEVOERD ( PB L 69 , BLZ . 36 ).

2TOT STAVING VAN DE EIS BEROEPT VERZOEKSTER ZICH OP ARTIKEL 184 VAN HET EEG-VERDRAG , DAT VOLGENS HAAR MEDEBRENGT DAT DE NAVOLGENDE - AAN DE BESTREDEN BESCHIKKING RECHTENS TEN GRONDSLAG LIGGENDE - BESLUITEN BUITEN TOEPASSING MOETEN BLIJVEN :

- VERORDENING NR . 585/77 VAN DE COMMISSIE VAN 18 MAART 1977 INZAKE HET STELSEL VAN INVOER- EN UITVOERCERTIFICATEN IN DE SECTOR RUNDVLEES ( PB L 75 , BLZ . 5 ),

- VERORDENING NR . 2900/77 VAN DE COMMISSIE VAN 22 DECEMBER 1977 HOUDENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERKOOP VAN RUNDVLEES DAT IN HET BEZIT IS VAN DE INTERVENTIEBUREAUS TEN EINDE DE INVOER , MET TOTALE SCHORSING VAN DE HEFFING , VAN BEVROREN RUNDVLEES BESTEMD VOOR DE VERWERKING MOGELIJK TE MAKEN ( PB L 338 , BLZ . 6 ),

- VERORDENING NR . 2901/77 VAN DE COMMISSIE VAN 22 DECEMBER 1977 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN NRS . 585/77 EN 597/77 , INZONDERHEID MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGE SCHORSING VAN DE HEFFING IN HET KADER VAN DE BIJZONDERE REGELING BIJ INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES ( PB L 338 , BLZ . 9 ),

- HET ALGEMEEN BERICHT INZAKE DE PERIODIEKE INSCHRIJVINGEN VOOR DE VERKOOP VAN BEVROREN RUNDVLEES DAT IN HET BEZIT IS VAN DE INTERVENTIEBUREAUS TEN EINDE DE INVOER , MET TOTALE SCHORSING VAN DE HEFFING VAN BEVROREN RUNDVLEES VOOR DE VERWERKING MOGELIJK TE MAKEN , DOOR DE COMMISSIE OP 13 JANUARI 1978 IN HET PUBLIKATIEBLAD GEPLAATST ( PB C 11 , BLZ . 16 ) ALSOOK

- BERICHT VAN INSCHRIJVING NR . IT . P 1 - VERORDENING ( EEG ) NR . 2900/77 - BETREFFENDE DE VERKOOP VAN BEPAALDE HOEVEELHEDEN BEVROREN RUNDVLEES , MET BEEN , UIT DE VOORRAAD VAN HET ITALIAANSE INTERVENTIEBUREAU , DOOR DE COMMISSIE GEPLAATST IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN 13 JANUARI 1978 ( PB C 11 , BLZ . 34 ).

HET JURIDISCH KADER VAN HET GEDING EN HET ONDERWERP VAN DE EIS

3IN DE EERSTE PLAATS ZIJ ERAAN HERINNERD DAT IN ARTIKEL 14 VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 805/68 VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES ( PB L 148 , BLZ . 24 ) BIJZONDERE REGELINGEN BIJ INVOER - MET TOTALE SCHORSING VAN DE HEFFING TEN BEHOEVE VAN BEPAALDE SOORTEN BEVROREN VLEES DAT VOOR VERWERKING BESTEMD WAS - ZIJN VOORZIEN , TE WETEN :

A ) EEN REGELING VOLGENS WELKE DE HEFFING WORDT GESCHORST VOOR VLEES DAT BESTEMD IS TER VERVAARDIGING VAN BEPAALDE SOORTEN ZUIVERE VLEESCONSERVEN , EN

B ) EEN DERGELIJKE REGELING VOOR VLEES DAT ANDERSZINS VOOR DE VERWERKENDE INDUSTRIE BESTEMD IS ; DE TOEPASSING DIER REGELING KAN AFHANKELIJK WORDEN GESTELD VAN DE OVERLEGGING - DOOR DE IMPORTEUR - VAN EEN CONTRACT TOT AANKOOP VAN EEN BEPAALDE HOEVEELHEID BIJ EEN INTERVENTIEBUREAU OPGESLAGEN BEVROREN RUNDVLEES : HET ' ' KOPPELINGSSTELSEL ' ' .

4AAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOOR DE CONSERVENINDUSTRIE BIJZONDER GUNSTIGE REGELING ZIJN NADERHAND - IN ' S RAADS VERORDENING NR . 425/77 VAN 14 FEBRUARI 1977 ( PB L 61 , BLZ . 1 ) - MEER RESTRICTIEVE VOORWAARDEN GESTELD .

5NADAT ER IN DE TWEEDE OVERWEGING VAN DE CONSIDERANS DIER VERORDENING AAN IS HERINNERD DAT DE VOORHEEN BESTAANDE REGELING HAAR RECHTVAARDIGING VOND IN EEN TOESTAND VAN SCHAARSTE DIE VAN PRIJSSTIJGING VERGEZELD GING , WORDT VASTGESTELD DAT ' ' DEZE SITUATIE VERVOLGENS IS GEKEERD IN EEN INEENSTORTING VAN DE MARKTPRIJZEN , DIE NOG WERD BENADRUKT DOOR MASSALE INVOER ' ' .

6VOLGENS DE VIJFDE OVERWEGING VAN DE CONSIDERANS DIENDEN BEPAALDE BIJZONDERE REGELINGEN TE WORDEN AANGEPAST TEN EINDE , IN HET KADER VAN OP RAMINGEN BERUSTENDE JAARBALANSEN , REKENING TE HOUDEN MET DE BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN EN DE BEHOEFTEN VAN DE GEMEENSCHAP .

7BIJ ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 425/77 IS DAN OOK - ONDER MEER - ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 805/68 IN DIE ZIN GEWIJZIGD , DAT DE GEHELE SCHORSING VAN DE HEFFING VOOR VLEES , BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING VAN CONSERVEN , DAT GEEN NADERE KENMERKENDE BESTANDDELEN OMVAT DAN RUNDVLEES EN GELEI , VOLGENS LID 1 , LETTER A ( NIEUW ) WORDT GEHANDHAAFD , MET DIEN VERSTANDE DAT VOORTAAN OOK DEZE IMPORTEN AAN DE KOPPELINGSREGELING KUNNEN WORDEN ONDERWORPEN .

8VOLGENS LID 3 B ) VAN HET NIEUWE ARTIKEL 14 KAN VOOR ALLE VOOR VERWERKING BESTEMD BEVROREN VLEES IN DE ZIN VAN DE DESBETREFFENDE TARIEFPOSTEN ' ' DE INVOER MET VOLLEDIGE SCHORSING VAN DE HEFFING , VOOR ZOVER NOODZAKELIJK , AFHANKELIJK WORDEN GESTELD VAN HET OVERLEGGEN VAN EEN OVEREENKOMST , BETREKKING HEBBENDE OP DE AANKOOP VAN BEVROREN VLEES IN HET BEZIT VAN EEN INTERVENTIEBUREAU ' ' .

9VOLGENS LID 4 VAN HET NIEUWE ARTIKEL 14 WORDEN DE UITVOERINGSBEPALINGEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD VOLGENS DE ' ' BEHEERSCOMITE ' ' -PROCEDURE .

10OP DIE GRONDSLAG ZIJN DE VERORDENINGEN VASTGESTELD , WAARIN DE COMMISSIE DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DE REGELING VAN ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 HEEFT VASTGELEGD , TE WETEN DE OP HAAR BEURT BIJ VERORDENING NR . 1384/77 VAN 27 JUNI 1977 ( PB L 157 , BLZ . 16 ) GEWIJZIGDE EN AANGEVULDE VERORDENING NR . 585/77 INZAKE HET STELSEL VAN INVOER- EN UITVOERCERTIFICATEN IN DE SECTOR RUNDVLEES , ZOALS DAT IN ARTIKEL 14 , LID 3 , LETTER A , WAS VOORZIEN , ALSOOK VERORDENINGEN NRS . 2900/77 EN 2901/77 VAN 22 DECEMBER 1977 , WAARIN DE UITVOERING VAN HET KOPPELINGSSYSTEEM IN VERSCHILLENDE OPZICHTEN NADER WORDT GEREGELD .

11KRACHTENS DEZE VERORDENENDE BEPALINGEN ZIJN VASTGESTELD EEN ALGEMEEN BERICHT INZAKE DE PERIODIEKE INSCHRIJVINGEN - D.D . 13 JANUARI 1978 - ALSOOK EEN AANTAL OP DEZELFDE DAG GEPUBLICEERDE KENNISGEVINGEN VAN BIJZONDERE INSCHRIJVINGEN VOOR HET EERSTE KWARTAAL VAN 1978 , WAARVAN KENNISGEVING LT . P 1 VOOR ITALIE VAN BELANG WAS .

12VAN DEZE REGELING ALS GEHEEL ZIJN DE NAVOLGENDE BEPALINGEN VOOR DIT GEDING VAN BIJZONDER BELANG :

- ARTIKEL 1 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 2900/77 , VOLGENS HETWELK VOOR INVOER MET VOLLEDIGE SCHORSING VAN DE HEFFING ' ' EEN OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DEZE VERORDENING GESLOTEN KOOPCONTRACT VOOR BEVROREN VLEES UIT INTERVENTIEVOORRADEN ' ' ( MOET ) WORDEN OVERGELEGD ; VOLGENS LID 2 VINDT DE VERKOOP DAN PLAATS ' ' VIA OPENBARE INSCHRIJVINGEN ' ' OVEREENKOMSTIG DE TEN DEZE GELDENDE ALGEMENE BEPALINGEN ,

- ARTIKEL 2 , LID 1 , DIER VERORDENING , VOLGENS HETWELK ER UITERLIJK OP DE DATUM VAN BEKENDMAKING VAN DE EERSTE - DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS OPENGESTELDE DRIEMAANDELIJKSE - BIJZONDERE INSCHRIJVING EEN ALGEMEEN BERICHT VAN OPENBARE INSCHRIJVING WORDT GEPUBLICEERD ,

- ARTIKEL 3 , LID 4 , VAN DEZELFDE VERORDENING , VOLGENS HETWELK EEN OFFERTE , OM ONTVANKELIJK TE ZIJN , BETREKKING MOET HEBBEN OP EEN TOTALE HOEVEELHEID VAN MINSTENS 5 EN HOOGSTENS 100 TON ,

- ARTIKEL 5 VAN DEZELFDE VERORDENING , VOLGENS HETWELK ER UITEENLOPENDE MINIMUMPRIJZEN KUNNEN WORDEN VASTGESTELD VOOR DE VERSCHILLENDE ONDER DE SCHORSINGSREGELING VALLENDE SOORTEN RUNDVLEES ,

- HET BIJ VERORDENING NR . 2901/77 INGEVOERDE ARTIKEL 11 BIS VAN VERORDENING NR . 585/77 , VOLGENS WELKS LID 1 , LETTER A , AAN ELKE CERTIFICAATAANVRAAG VOOR DE INVOER VAN RUNDVLEES MET SCHORSING VAN DE HEFFING HET ORIGINEEL MOET ZIJN TOEGEVOEGD VAN HET KOOPCONTRACT VOOR BEVROREN RUNDVLEES UIT INTERVENTIEVOORRADEN , AFGESLOTEN OVEREENKOMSTIG VERORDENING NR . 2900/77 ,

- LID 2 , CERTIFICAAT-AANVRAGEN SLECHTS ONTVANKELIJK ZIJN WANNEER DE AANVRAGER EEN NATUURLIJK OF RECHTSPERSOON IS DIE SEDERT MINSTENS 12 MAANDEN EEN BEROEP UITOEFENT IN DE VEE- EN VLEESSECTOR EN INGESCHREVEN IS EEN OPENBAAR REGISTER VAN EEN LID-STAAT .

- HET ALGEMEEN BERICHT INZAKE PERIODIEKE INSCHRIJVINGEN VAN 13 JANUARI 1978 , VOLGENS WELKS PUNT 6 - ' ' INSCHRIJVING ' ' - :

B ) INDIEN DE GEBODEN PRIJS LAGER IS DAN DE DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VASTGESTELDE MINIMUMPRIJS , . . . HET BOD ( IS ) AFGEWEZEN ' ' , EN

D ) IEDERE INSCHRIJVER . . . DOOR HET INTERVENTIEBUREAU IN KENNIS ( WORDT ) GESTELD VAN HET RESULTAAT VAN ZIJN DEELNEMING AAN DE INSCHRIJVING . . . ' ' , ALSOOK

- BERICHT VAN INSCHRIJVING NR . IT . P 1 VAN 13 JANUARI 1978 , VOLGENS HETWELK HET ITALIAANSE INTERVENTIEBUREAU AIMA VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN HET ALGEMEEN BERICHT 400 TON RUNDVLEES ZOU VERKOPEN , WAARBIJ SLECHTS ACHT ZOU WORDEN GESLAGEN OP OFFERTES WELKE OP UITERLIJK 30 JANUARI 1978 BIJ AIMA BINNENKOMEN .

13OP 20 JANUARI 1978 BOOD VERZOEKSTER AIMA EEN PRIJS VAN LIT . 1 124 000/T VOOR 100 TON BEVROREN RUNDVLEES ( 1 091,26 R.E./T ).

14VAN DEZE BIEDING - EN VAN ALLE ANDERE IN ITALIE INGEKOMEN BIEDINGEN - DEED AIMA TERSTOND MEDEDELING AAN DE COMMISSIE .

15OP 15 FEBRUARI 1978 NAM DE COMMISSIE , GELET OP DE GEZAMENLIJKE BIEDINGEN WAARVAN DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS DER ONDERSCHEIDEN LID-STATEN MEDEDELING GEDAAN WAS , HAAR TOT DE LID-STATEN GERICHTE BESCHIKKING NR . 78/258 , WAARIN ZIJ DE VOOR DE ONDERSCHEIDEN STATEN GELDENDE MINIMUM-VERKOOPPRIJZEN HEEFT VASTGESTELD ; DE MINIMUM-VERKOOPPRIJS VOOR ITALIE WERD , VOOR DE SOORT VLEES WAARBIJ VERZOEKSTER GEINTERESSEERD IS , OP 1 601 R.E./T BEPAALD .

16NA DEZE BESCHIKKING DEELDE AIMA OP 23 FEBRUARI 1978 SCHRIFTELIJK AAN VERZOEKSTER MEDE DAT HAAR BIEDING NIET TOT TOEWIJZING HAD KUNNEN LEIDEN .

17VAN DE MEDEDELING VOORZAG VERZOEKSTER ZICH NIET BIJ DE ITALIAANSE RECHTERLIJKE INSTANTIES ; ZIJ GING RECHTSTREEKS TEGEN BESCHIKKING NR . 78/258 VAN DE COMMISSIE IN BEROEP .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP EN DE ONRECHTMATIGHEIDSEXCEPTIE

18DE COMMISSIE ERKENT DAT DE OMSTREDEN BESCHIKKING , OFSCHOON TOT DE LID-STATEN GERICHT , VERZOEKSTER RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAAKT VOOR ZOVER ZIJ , DOOR DEGENEN DIE BENEDEN DE MINIMUM-PRIJS INSCHREVEN UIT TE SLUITEN , TOT AFWIJZING VAN VERZOEKSTERS , BENEDEN DIE PRIJS GEBLEVEN , BIEDING HEEFT GELEID .

19NOCHTANS MEENT DE COMMISSIE DAT VERZOEKSTER BIJ GEBREKE VAN PROCESBELANG IN HAAR BEROEP NIET KAN WORDEN ONTVANGEN .

20MET VERNIETIGING VAN BESCHIKKING NR . 78/258 ZOU VERZOEKSTER NIET GEBAAT ZIJN : DE VAN TOEWIJZING AFHANKELIJKE CONTRACTEN ZIJN AFGESLOTEN , DE CERTIFICATEN ZIJN AFGEGEVEN EN DE IMPORTEN ZIJN GEREALISEERD , TERWIJL NIET-AANVAARDE OFFERTES THANS ALS NON-EXISTENT ZOUDEN MOETEN WORDEN BESCHOUWD .

21IN STEDE VAN DE TOT HAAR GERICHTE INDIVIDUELE BESCHIKKING VAN HET ITALIAANSE INTERVENTIEBUREAU VOOR DE NATIONALE RECHTER AAN TE VECHTEN , HEEFT VERZOEKSTER GEMEEND VAN DE BESCHIKKING DER COMMISSIE RECHTSTREEKS BIJ HET HOF IN BEROEP TE MOETEN KOMEN ; DIT BRENGT MEDE DAT BIJ EEN UITSPRAAK INZAKE DE ONTVANKELIJKHEID DE TAAKVERDELING TUSSEN HOF EN NATIONALE RECHTER IN HET GEDING IS .

22ER ZIJN DAN OOK TERMEN AANWEZIG DE VRAAG NAAR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP IN ZIJN GEHEEL , EN NIET UITSLUITEND VOOR ZOVER ZIJ DOOR DE COMMISSIE WORDT AANGEVOCHTEN , AMBTSHALVE TE ONDERZOEKEN .

23DE BESTREDEN BESCHIKKING IS DOOR DE COMMISSIE GENOMEN NADAT DE NATIONALE INTERVENTIEBUREAUS MEDEDELING HADDEN GEDAAN VAN DE BIEDINGEN , BIJ HEN BINNENGEKOMEN NADAT GEGADIGDEN IN DE DESBETREFFENDE BERICHTEN VAN 13 JANUARI 1978 TOT INSCHRIJVING WAREN UITGENODIGD .

24BIJ DE VASTSTELLING VAN DE - VOOR DE INTERVENTIEBUREAUS - MEEST LONENDE PRIJS WAARTEGEN EEN TEVOREN BEPAALDE HOEVEELHEID INTERVENTIEVLEES KON WORDEN AFGEZET , HEEFT DE COMMISSIE DERHALVE , BEHALVE OP ALLE ANDERE IN DE GEHELE GEMEENSCHAP GEDANE BIEDINGEN , OOK OP DAT VAN VERZOEKSTER GELET .

25OFSCHOON IN DE VORM VAN EEN TOT DE LID-STATEN EN - DOOR HUN TUSSENKOMST - TOT DE INTERVENTIEBUREAUS GERICHTE BESCHIKKING VASTGESTELD , BETROF DE DOOR DE COMMISSIE GENOMEN BESLISSING DAN OOK RECHTSTREEKS HET AL DAN NIET GUNSTIGE LOT , BESCHOREN AAN DE VERSCHILLENDE BIEDINGEN WAARTOE DE BERICHTEN VAN INSCHRIJVING VAN 13 JANUARI 1978 AANLEIDING HADDEN GEGEVEN .

26WAAR HET TEN DEZE IN FEITE GAAT OM EEN DOOR DE COMMISSIE ALLEEN VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP VASTGESTELDE INSCHRIJVING - DE INTERVENTIEBUREAUS VERLEENDEN ALLEEN HUN BEMIDDELING BIJ DE INZAMELING DER BIEDINGEN EN DE MEDEDELING VAN HET RESULTAAT AAN DE GEGADIGDEN - , IS NIET VOOR BETWISTING VATBAAR DAT VERZOEKSTER RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL DOOR DE BESCHIKKING DER COMMISSIE WORDT GERAAKT , ZODAT ZIJ IN HAAR BEROEP KAN WORDEN ONTVANGEN .

27EVENWEL ZIJ VASTGESTELD DAT HET HOF , ALDUS GEADIEERD , SLECHTS DE GEVOLGEN KAN BEOORDELEN WAARTOE DE BESTREDEN BESCHIKKING TEN AANZIEN VAN IEDERE RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL GERAAKTE ADRESSAAT HEEFT KUNNEN LEIDEN .

28UIT DE HIERBEDOELDE REGELING EN UIT HET ALGEMEEN BERICHT INZAKE DE PERIODIEKE INSCHRIJVINGEN BLIJKT DAT DE NATIONALE INTERVENTIEBUREAUS , AFGEZIEN VAN DE BESLISSING TOT TOELATING OF VERWERPING DER IN DE TOEWIJZINGSPROCEDURE GEDANE BIEDINGEN , ZELFSTANDIG HEBBEN TE BESLISSEN OVER EEN AANTAL BIJKOMENDE KWESTIES , HET INSCHRIJVINGSREGIME ZELF DAN WEL DE AFSLUITING EN TENUITVOERLEGGING DER VERKOOPCONTRACTEN BETREFFENDE .

29DOOR MAATREGELEN WELKE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT GESCHILLEN BETREFFENDE DE WIJZE WAAROP DE INTERVENTIEBUREAUS ZICH VAN ZULKE TAKEN KWIJTEN , WORDT , NAAR IN AFDELING 12 , GETITELD ' ' SLOTBEPALINGEN ' ' , VAN HET ALGEMEEN BERICHT TERECHT WORDT GERELEVEERD , AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER GEEN AFBREUK GEDAAN .

30DIE BEVOEGDHEID STREKT ZICH OOK UIT TOT GEVALLEN WAARIN DE INTERVENTIEBUREAUS BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT NIET MOCHTEN HEBBEN GEEERBIEDIGD EN GESCHILLEN WAARTOE ZULK EEN OPTREDEN AANLEIDING KAN GEVEN , VALLEN BUITEN HET TERREIN WAARVOOR DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN VERANTWOORDELIJKHEDEN HEBBEN AANVAARD .

31ANDERS DAN DE COMMISSIE MEENT , KAN AAN VERZOEKSTER BELANG BIJ HET BEROEP NIET WORDEN ONTZEGD .

32OOK WANNEER AAN DE BESTREDEN BESCHIKKING VOLLEDIG GEVOLG IS GEGEVEN TEN FAVEURE VAN ANDEREN DIE AAN DEZELFDE INSCHRIJVING HEBBEN DEELGENOMEN , BEHOUDT VERZOEKSTER ER BELANG BIJ DAT DE BESCHIKKING WORDT NIETIGVERKLAARD ; ZIJ KAN DAN TRACHTEN HET DAARHEEN TE LEIDEN DAT DE COMMISSIE HAAR ALSNOG RECHT DOET WEDERVAREN DAN WEL TRACHTEN HAAR TE BEWEGEN OM , BIJALDIEN MOCHT BLIJKEN DAT HET INSCHRIJVINGSREGIME NIET AAN BEPAALDE RECHTENS TE STELLEN EISEN VOLDOET , DAARIN VOOR DE TOEKOMST DE NODIGE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN .

33DE DOOR DE COMMISSIE OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DIENT DERHALVE TE WORDEN VERWORPEN .

34VERZOEKSTER HEEFT NIET SLECHTS - IN FORMELE ZIN - BESCHIKKING NR . 78/258 AANGEVOCHTEN , DOCH BOVENDIEN AAN ARTIKEL 184 VAN HET EEG-VERDRAG BEZWAREN ONTLEEND TEGEN BEPAALDE ASPECTEN VAN HET KOPPELINGSSTELSEL , ZOALS HET KRACHTENS ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 BIJ VERORDENINGEN NRS . 2900/77 EN 2901/77 , ALSOOK IN DE BERICHTEN VAN OPENBARE INSCHRIJVING VAN 13 JANUARI 1978 , IN HET LEVEN IS GEROEPEN .

35VOLGENS ARTIKEL 184 KAN ' ' IEDERE PARTIJ . . . ' ' , OOK AL IS DE IN DE DERDE ALINEA VAN ARTIKEL 173 BEDOELDE TERMIJN VERSTREKEN , NAAR AANLEIDING VAN EEN GESCHIL WAARBIJ EEN VERORDENING VAN DE RAAD OF VAN DE COMMISSIE IN HET GEDING IS , DE IN DE EERSTE ALINEA VAN ARTIKEL 173 BEDOELDE MIDDELEN AANVOEREN OM VOOR HET HOF VAN JUSTITIE DE NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VERORDENING IN TE ROEPEN .

36AAN DEZE BEPALING ONTLEENT VERZOEKSTER ONGETWIJFELD HET RECHT OM , MET HET OOG OP DE GEVRAAGDE NIETIGVERKLARING DER BESTREDEN BESCHIKKING , DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE VERORDENENDE HANDELINGEN WELKE ER DE RECHTSGRONDSLAG VAN VORMEN , INCIDENTEEL AAN TE VECHTEN .

37BETWIJFELD MAG EVENWEL WORDEN OF ARTIKEL 184 VAN TOEPASSING IS OP DE BERICHTEN VAN INSCHRIJVING VAN 13 JANUARI 1978 , NU HET WOORDELIJK ALLEEN VOOR ' ' VERORDENINGEN ' ' GESCHREVEN IS .

38BEDOELDE BERICHTEN ZIJN HANDELINGEN VAN ALGEMENE STREKKING , WAARIN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ONDERNEMERS DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN DE INSCHRIJVINGEN WELKE IN DIE BERICHTEN WORDEN AANGEKONDIGD , BIJ VOORBAAT EN OP OBJECTIEVE WIJZE ZIJN VASTGELEGD .

39ZOALS HET HOF IN ZIJN ARRESTEN VAN 12 EN 13 JUNI 1958 , GEWEZEN IN DE ZAKEN MERONI EN COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE ( JURISPR . 1958 , BLZ . 11 RESP . 159 ) MET BETREKKING TOT ARTIKEL 36 VAN HET EGKS-VERDRAG REEDS UITSPRAK , KOMT IN ARTIKEL 184 VAN HET EEG-VERDRAG EEN ALGEMEEN BEGINSEL TOT UITDRUKKING , KRACHTENS HETWELK IEDERE PROCESPARTIJ MET HET OOG OP DE VERNIETIGING VAN EEN HAAR RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKENDE BESCHIKKING DE RECHTSGELDIGHEID VAN EERDERE , AAN DE BESTREDEN BESCHIKKING TEN GRONDSLAG LIGGENDE , HANDELINGEN DER INSTELLINGEN MAG AANVECHTEN , WANNEER ZIJ NIET - KRACHTENS ARTIKEL 173 VAN HET VERDRAG - RECHTSTREEKS TEGEN DIE HANDELINGEN IN BEROEP MOCHT KOMEN , ZODAT ZIJ , ZONDER VERNIETIGING TE MOGEN VORDEREN , DE GEVOLGEN ERVAN HEEFT TE DRAGEN .

40HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT ARTIKEL STREKT ZICH DERHALVE UIT TOT HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN WELKE , OFSCHOON GEEN VERORDENING IN FORMELE ZIN , SOORTGELIJKE GEVOLGEN SORTEREN , ZODAT ANDERE RECHTSSUBJECTEN DAN DE INSTELLINGEN EN DE LID-STATEN DAARTEGEN GEEN BEROEP KRACHTENS ARTIKEL 173 KONDEN INSTELLEN .

41ZULK EEN RUIME UITLEGGING VAN ARTIKEL 184 IS GEBODEN TER VERZEKERING VAN RECHTMATIGHEIDSCONTROLE TEN BEHOEVE VAN DEGENEN DIE VOLGENS ARTIKEL 173 , LID 2 , TEGEN HANDELINGEN VAN ALGEMENE STREKKING NIET RECHTSTREEKS IN BEROEP KUNNEN KOMEN EN DOOR UITVOERINGSBESCHIKKINGEN RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL WORDEN GERAAKT .

42ZODANIG GEVAL DOET ZICH VOOR BIJ DE BERICHTEN VAN INSCHRIJVING VAN 13 JANUARI 1978 , WAARTEGEN VERZOEKSTER NIET IN BEROEP KON KOMEN , TERWIJL ZIJ ALLEEN DOOR DE BESLISSING OP HAAR OFFERTE IN HET KADER VAN EEN BEPAALDE INSCHRIJVING RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL KON WORDEN GERAAKT .

43HET INCIDENTEEL VERWEER , DOOR VERZOEKSTER KRACHTENS ARTIKEL 184 GEVOERD TEGEN VOORMELDE VERORDENINGEN EN TEGEN DE BERICHTEN VAN INSCHRIJVING D.D . 13 JANUARI 1978 ZAL DERHALVE MOETEN WORDEN AANVAARD , OOK AL IS ER , WAT BEDOELDE BERICHTEN BETREFT , VAN VERORDENINGEN STRICTO SENSU GEEN SPRAKE .

DE ZAAK TEN PRINCIPALE

44TOT STAVING VAN HAAR BETOOG DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING NIETIG IS ROEPT VERZOEKSTER , BIJGESTAAN DOOR DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK , INTERVENIENTE , EEN AANTAL MIDDELEN IN , ENERZIJDS INHOUDENDE SCHENDING VAN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 425/77 , ANDERZIJDS VORMFOUTEN , IN SOMMIGE AANGEVOCHTEN STUKKEN BEWEERDELIJK BEGAAN .

45DE MIDDELEN TEN PRINCIPALE KUNNEN WORDEN HERLEID TOT DE NOEMER VAN DETOURNEMENT DE POUVOIR , DOOR DE COMMISSIE BIJ DE UITWERKING VAN HET KOPPELINGSSTELSEL - GETOETST AAN ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN DE BASISVERORDENING - BEGAAN .

46MET NAME BETOOGT ZIJ :

- DAT DE COMMISSIE DE CATEGORIE DERGENEN DIE VAN EEN IN DE BASISVERORDENING AAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE VOORBEHOUDEN VOORDEEL KUNNEN PROFITEREN , AL TE ZEER HEEFT UITGEBREID ;

- DAT VOOR ALDUS DOOR BEDOELDE GEGADIGDEN VERWORVEN INTERVENTIEVLEES GEEN BESTEMMING WAS VOORGESCHREVEN ;

- DAT ER IN DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN DER COMMISSIE IN KWANTITATIEF OPZICHT VERSCHILLENDE ONREGELMATIGHEDEN SCHUILEN ;

- DAT ER VOOR DE VERKOOP VAN INTERVENTIEVLEES VAN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN DIFFERENTIELE PRIJZEN ZIJN VASTGESTELD , ALSOOK

- DAT HET STELSEL ALS GEHEEL OP HET NIVEAU VAN DE BIJ BESCHIKKING NR . 76/258 VASTGESTELDE MINIMUMPRIJS EEN VERKEERDE INVLOED HEEFT .

47IN HAAR FORMELE MIDDELEN STELT VERZOEKSTER ENERZIJDS DAT EEN AANTAL VAN DE BESTREDEN HANDELINGEN NIET MET REDENEN ZIJN OMKLEED , ANDERZIJDS DAT DE BIEDINGEN , GEDAAN IN HET KADER VAN DE INSCHRIJVING VOLGENS DE OMSTREDEN BEPALINGEN , NIET ANONIEM ZIJN GEBLEVEN .

48BESTUDERING DER GRIEVEN LEERT DAT DE MOTIVERINGSKLACHT IN FEITE GERICHT IS TEGEN DE REDENGEVING WAARVAN DE COMMISSIE DE INVOERING VAN HET KOPPELINGSSTELSEL GEPAARD DEED GAAN - WELKE REDENGEVING VERZOEKSTER AAN DE BEPALINGEN DER BASISVERORDENING TOETST - ALSOOK TEGEN HET FEIT DAT NIET IS VERMELD OM WELKE REDENEN VAN ECONOMISCHE AARD IN BESCHIKKING NR . 78/258 DE MINIMUMPRIJS IS VASTGESTELD WELKE ERTOE GELEID HEEFT DAT AAN VERZOEKSTER HAAR INSCHRIJVING NIET WERD GEGUND .

49DEZE GRIEVEN ZULLEN IN SAMENHANG MET DE ZAAK TEN PRINCIPALE WORDEN BEHANDELD .

HET MIDDEL DAT DE COMMISSIE DE INVOERING VAN HET KOPPELINGSSTELSEL NIET MET REDENEN ZOU HEBBEN OMKLEED

50VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE COMMISSIE IN GEEN HARER HANDELINGEN - DAT WIL ZEGGEN NOCH IN VERORDENING NR . 2900/77 , WAARIN HET KOPPELINGSSTELSEL NADER IS GEREGELD , NOCH IN HET ALGEMEEN BERICHT INZAKE OPENBARE INSCHRIJVINGEN VAN 13 JANUARI 1978 - DE INVOERING VAN HET KOPPELINGSSTELSEL , IN ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN DE BASISVERORDENING SLECHTS ALS MOGELIJKHEID VOORZIEN , HEEFT GERECHTVAARDIGD .

51DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE BEPALINGEN ZOUDEN DERHALVE NIET - NAAR DE EIS VAN ARTIKEL 190 VAN HET VERDRAG - BEHOORLIJK MET REDENEN OMKLEED ZIJN , TERWIJL ER IN WEZEN DE GRONDSLAG AAN ZOU ONTBREKEN .

52VOLGENS DE COMMISSIE IS IN VERORDENING NR . 2900/77 CONCRETE VORM GEGEVEN AAN EEN MOGELIJKHEID DIE IN ARTIKEL 14 , LID 3 , LETTER B ( NIEUW ), VAN VERORDENING NR . 805/68 MET ZOVEEL WOORDEN WAS VOORZIEN , TERWIJL DE MOTIVERING VAN DE MAATREGEL SAMENVIEL MET DE REDENEN WELKE DE RAAD , DE DESTIJDS BESTAANDE MARKTSITUATIE IN AANMERKING GENOMEN , AANLEIDING GAVEN DIE MOGELIJKHEID TE VOORZIEN .

53TOEN DE RAAD MET ZIJN VERORDENING NR . 425/77 WIJZIGING BRACHT IN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 805/68 , HEEFT HIJ , IN DE TWEEDE EN VIJFDE OVERWEGING VAN DE CONSIDERANS VAN EERSTGENOEMDE VERORDENING , MET NADRUK GEWEZEN OP DE OMKERING VAN DE SITUATIE OP DE RUNDVLEESMARKT , ZOALS DIE DESTIJDS WERD GEKENMERKT DOOR EEN INEENSTORTING VAN DE MARKTPRIJZEN , DIE DOOR MASSALE INVOER NOG WERD GEACCENTUEERD , SITUATIE DIE MEDEBRACHT DAT BEPAALDE BIJZONDERE REGELINGEN MOESTEN WORDEN AANGEPAST TEN EINDE REKENING TE HOUDEN MET DE BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN EN DE BEHOEFTEN VAN DE GEMEENSCHAP .

54OM AAN DIE SITUATIE HET HOOFD TE BIEDEN HEEFT MEN IN ARTIKEL 14 , LID 3 , B , ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 DE MOGELIJKHEID VOORZIEN DE INVOER VAN RUNDVLEES MET SCHORSING DER HEFFING VOOR DE VERVAARDIGING VAN ZUIVERE RUNDVLEESCONSERVEN , VOORTAAN AFHANKELIJK TE STELLEN VAN DE OVERLEGGING VAN EEN CONTRACT TOT AANKOOP VAN BEVROREN VLEES UIT DE VOORRADEN VAN EEN INTERVENTIEBUREAU .

55DE COMMISSIE HEEFT ER TERECHT OP GEWEZEN , DAT DEZE REGELING TEN DOEL HAD EEN REDELIJK EVENWICHT TE VINDEN TUSSEN - ENERZIJDS - HET BELANG VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE BIJ DE INVOER VAN RUNDVLEES TEGEN DE WERELDMARKTPRIJS EN - ANDERZIJDS - DE NOODZAAK DE DRUK OP DE MARKT VOOR DE VOORRADEN WELKE IN DE GEMEENSCHAP WAREN OPGESLAGEN , TE VERLICHTEN .

56TOEN DE COMMISSIE , AANSTONDS NA DE INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 VAN DE HAAR IN VERORDENING NR . 425/77 TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN GEBRUIK MAAKTE , BEHOEFDE ZIJ NIET OPNIEUW TE VERKLAREN WAAROM TOT INVOER VAN HET KOPPELINGSSTELSEL VOOR DE INVOER MET SCHORSING VAN HEFFING VAN VLEES TER VERVAARDIGING VAN ZUIVERE RUNDVLEESCONSERVEN WERD OVERGEGAAN , WAAR DE DOELSTELLING DER UITVOERINGSMAATREGEL GEEN ANDERE WAS DAN DIE WELKE IN ' S RAADS BASISVERORDENING MET VOLDOENDE DUIDELIJKHEID WAS OMSCHREVEN .

57NU IN HET TWEEDE ' ' GEZIEN ' ' VAN VERORDENING NR . 2900/77 NAAR ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 WERD VERWEZEN , WAS DE INVOERING - BIJ ARTIKEL 1 VAN EERSTGENOEMDE VERORDENING - VAN HET KOPPELINGSSTELSEL DAN OOK VOLDOENDE GERECHTVAARDIGD EN MET REDENEN OMKLEED .

58HET MIDDEL DIENT DERHALVE TE WORDEN VERWORPEN .

HET MIDDEL DAT DE KRING DER RECHTHEBBENDEN TE ZEER ZOU ZIJN UITGEBREID

59VERZOEKSTER VERWIJT DE COMMISSIE DAT ZIJ IN HAAR VERORDENING NR . 2901/77 , BIJ WELKER ARTIKEL 1 IN VERORDENING NR . 585/77 EEN NIEUW ARTIKEL 11 BIS IS OPGENOMEN , IEDERE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DIE SEDERT TEN MINSTE TWAALF MAANDEN EEN BEROEP IN DE VEE- EN VLEESSECTOR UITOEFENT EN IN EEN OPENBAAR REGISTER VAN EEN LID-STAAT IS INGESCHREVEN , IN STAAT HEEFT GESTELD TOT DEELNEMING AAN DE INVOER VAN RUNDVLEES MET SCHORSING DER HEFFING .

60DAARMEDE ZOU EEN IN VERORDENING NR . 805/68 TEN BEHOEVE VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE GESCHAPEN INVOERFACILITEIT ZIJN UITGEBREID TOT EEN ONBEPAALDE HOEVEELHEID RECHTSSUBJECTEN DIE , ZONDER BIJ DE VERWERKING BETROKKEN TE ZIJN , SLECHTS GEMEEN HEBBEN DAT ZIJ ALLEN OP ENIGERLEI WIJZE BIJ DE VEE- EN VLEESSECTOR GEINTERESSEERD ZIJN .

61VOLGENS DIT DISTRIBUTIE-REGIME DIENDE DE ONDER DE KOPPELINGSOPERATIE TE BRENGEN HOEVEELHEID INTERVENTIEVLEES KRACHTENS ARTIKEL 3 , LID 4 , VAN VERORDENING NR . 2900/77 TOT TEN HOOGSTE 100 TON PER KOPER TE WORDEN BEPERKT , HETGEEN ZOU HEBBEN MEDEGEBRACHT DAT ER BIJ DE INVOERTRANSACTIES TAL VAN TUSSENPERSONEN WERDEN INGESCHAKELD , TE WIER BEHOEVE ER ONGERECHTVAARDIGDE EN PARASITAIRE WINSTMARGES WERDEN GECREEERD .

62VOLGENS DE ITALIAANSE REGERING HEEFT DE RUIME OMSCHRIJVING VAN DE KRING DERGENEN DIE VAN DE HIER BEDOELDE REGELING PROFITEREN , ERTOE GELEID DAT DE REGELING IEDERE BETEKENIS VERLOOR , TERWIJL AL HET VOORDEEL DAT ' S RAADS VERORDENING AAN DE VERWERKENDE INDUSTRIEEN IN DE BETROKKEN SECTOR WILDE DOEN TOEKOMEN , TOT NIHIL ZOU ZIJN GEREDUCEERD .

63DE COMMISSIE VERDEDIGT ZICH MET DE STELLING DAT NIETS DE VERWERKERS ZOU HEBBEN BELET AAN DE INSCHRIJVINGEN DEEL TE NEMEN EN RECHTSTREEKS TE IMPORTEREN .

64IN DE RUIME OMSCHRIJVING VAN DE KRING DERGENEN DIE VAN VERORDENING NR . 2900/77 KONDEN PROFITEREN , ZOU REKENING ZIJN GEHOUDEN MET HET FEIT DAT TAL VAN VERWERKERS ZICH BIJ HUN IMPORTEN VAN TUSSENHANDELAREN PLEGEN TE BEDIENEN .

65VOORTS ZOU DE COMMISSIE BIJ HET OPZETTEN VAN DE HIERBEDOELDE REGELING VERPLICHT ZIJN GEWEEST DE EIS DAT ALLEN OP VOET VAN GELIJKHEID TOEGANG TOT DE HIERBEDOELDE WAREN DIENEN TE HEBBEN , ALSOOK DE EIS VAN GELIJKE BEHANDELING VAN ALLE POTENTIELE KOPERS , TE EERBIEDIGEN .

66TEN SLOTTE ZOU IN LID 5 VAN HET BIJ VERORDENING NR . 2901/77 GEINTRODUCEERDE ARTIKEL 11 BIS VAN VERORDENING NR . 585/77 MET ZOVEEL WOORDEN ZIJN VOORZIEN DAT DE IMPORTEUR ZELF HEEFT OVER TE GAAN TOT DE IN DE BASISVERORDENING BEDOELDE VERWERKINGSHANDELINGEN , DAN WEL DAARTOE ONDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID MOETEN DOEN OVERGAAN .

67VOLGENS ARTIKEL 14 , LID 1 , LETTER A ( NIEUW ), VAN VERORDENING NR . 805/68 IS DE REGELING BETREFFENDE INVOER MET ALGEHELE SCHORSING VAN DE HEFFING UITSLUITEND IN HET LEVEN GEROEPEN TEN GUNSTE VAN DE FABRICAGE VAN CONSERVEN VAN EEN WELOMSCHREVEN TYPE .

68ALS ONBETWIST STAAT VAST DAT MEN , BIJ HET IN HET LEVEN ROEPEN VAN DEZE BIJZONDERE REGELING - BIJ ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 805/68 ( OUD ) - EN BIJ DE HANDHAVING DIER REGELING - MET NIEUWE MODALITEITEN - IN DE GEWIJZIGDE VERSIE DIER BEPALING , HET ECONOMISCH DOEL VAN BESCHERMING VAN DE CONCURRENTIECAPACITEIT DER VERWERKENDE INDUSTRIE TEGEN BUITEN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE EN ALS ZODANIG VAN DE WERELDMARKTPRIJZEN PROFITERENDE CONCURRENTEN , VOOR OGEN HEEFT GEHAD .

69OFSCHOON ARTIKEL 14 ( NIEUW ) IS BEDOELD OM MET BEHULP VAN DE KOPPELINGSVERPLICHTING OOK DEZE INDUSTRIETAK TE DOEN DELEN IN DE LASTEN , VERBONDEN AAN HET AFBOUWEN DER COMMUNAUTAIRE RUNDVLEESVOORRADEN , HET VOORDEEL VAN VOLLEDIGE SCHORSING DER HEFFING VOOR DE HOEVEELHEDEN WELKE IN HET KADER DIER REGELING UIT DERDE LANDEN WORDEN INGEVOERD , BEHOORT NIETTEMIN VOORBEHOUDEN TE BLIJVEN AAN DE IN ' S RAADS VERORDENING AANGEWEZEN PERSONEN .

70DOOR IN VERORDENING NR . 585/77 EEN NIEUW ARTIKEL 11 BIS TE INTRODUCEREN , KOMT VERORDENING NR . 2901/77 DERHALVE IS STRIJD MET DE DOELSTELLING VAN ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN DE BASISVERORDENING , IMMERS DOOR OPNAME VAN DIT ARTIKEL KAN DE BIJZONDERE REGELING BIJ INVOER OOK WORDEN INGEROEPEN DOOR PERSONEN OF ONDERNEMINGEN WERKZAAM BUITEN DE INDUSTRIELE SECTOR WAARAAN ARTIKEL 14 ( NIEUW ), LID 1 , LETTER A , VAN VERORDENING NR . 805/68 DE VOLLEDIGE SCHORSING DER HEFFING HAD VOORBEHOUDEN .

71HET DOOR DE COMMISSIE GEBEZIGDE ARGUMENT DAT ZIJ ALLE POTENTIELE IMPORTEURS OP VOET VAN GELIJKHEID MOEST BEHANDELEN FAALT , IMMERS MET DE IN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 805/68 VOORZIENE SCHORSING DER HEFFING HEEFT MEN - OM ZEER BEPAALDE ECONOMISCHE REDENEN - JUIST AAN EEN BIJZONDERE TAK VAN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE EEN VOORDEEL WILLEN VERZEKEREN .

72DE COMMISSIE KAN ZICH ER AL EVENMIN OP BEROEPEN DAT TAL VAN VERWERKERS VOOR HUN BEHOEFTEN OP DE INVOERHANDEL ZIJN AANGEWEZEN : WIE INTERVENTIEVLEES WIL KOPEN MOET TEN MINSTE VIJF TON AFNEMEN , ZODAT ZELFS KLEINE VERWERKENDE ONDERNEMINGEN VAN DE OMSTREDEN REGELING KUNNEN PROFITEREN , TERWIJL MEN RECHTENS ANDERE WEGEN HAD KUNNEN BEWANDELEN OM , ZONDER DE KRING DER GERECHTIGDEN AL TE ZEER UIT TE BREIDEN , HET HOOFD TE BIEDEN AAN DE IN ZULKE GEVALLEN RIJZENDE PRAKTISCHE NODEN .

73DE COMMISSIE MOET DERHALVE WORDEN GEACHT DOOR HET VOORDEEL , DAT IN DE BIJZONDERE REGELING VAN ARTIKEL 14 , LID 1 , LETTER A ( NIEUW ), VAN VERORDENING NR . 805/68 BESLOTEN LAG TE DOEN WERKEN TEN BEHOEVE VAN EEN ONBEPAALD AANTAL TUSSENPERSONEN , AAN DIE REGELING EEN ANDERE BESTEMMING TE HEBBEN GEGEVEN DAN ERAAN TOEKWAM .

74MET STEUN VAN DE ITALIAANSE REGERING HEEFT VERZOEKSTER IN DIT VERBAND VOORTS BETOOGD DAT DE WERKING VAN HET KOPPELINGSMECHANISME ZOU WORDEN VERVALST DOOR DE OMSTANDIGHEID DAT HET IN HET BESTEK VAN DAT SYSTEEM AANGEKOCHTE INTERVENTIEVLEES OP IEDERE DOOR DE KOPER GEWENSTE WIJZE KAN WORDEN GEBRUIKT ; ALLEEN HET MET VRIJSTELLING VAN DE HEFFING INGEVOERDE VLEES KON UITSLUITEND NAAR DE CONSERVENINDUSTRIE GAAN .

75OP DIE MANIER ZOU AAN TUSSENPERSONEN WIER WERKZAAMHEID GEHEEL BUITEN DE VERWERKENDE SECTOR IS GELEGEN , DE MOGELIJKHEID WORDEN GEBODEN OM - VIA HET INTERVENTIEVLEES WAAROVER ZIJ VRIJELIJK KUNNEN BESCHIKKEN - EEN WEZENLIJK DEEL VAN HET IN SCHORSING DER HEFFING OP INGEVOERD VLEES GELEGEN VOORDEEL NAAR ZICH TOE TE HALEN .

76DAT MEN AAN LANGS DE WEG VAN KOPPELING BETROKKEN INTERVENTIEVLEES DE BESTEMMING MAG GEVEN WELKE MEN WENST , KAN ER ONTEGENZEGGELIJK TOE LEIDEN DAT DE GOEDE WERKING VAN HET STELSEL WORDT VERSTOORD WANNEER DE TE RUIME OMSCHRIJVING VAN DE CATEGORIE DER GERECHTIGDEN LEIDT TOT ONCONTROLEERBARE MANIPULATIES VAN DIT VLEES , DAT ALDUS IN HANDEN KAN KOMEN VAN PERSONEN DIE , NOCH WAT MET VRIJSTELLING VAN DE HEFFING INGEVOERD EN VOOR VERWERKING BESTEMD VLEES BETREFT , NOCH WAT BETREFT MOGELIJKERWIJS VOOR ZODANIG GEBRUIK ONGESCHIKT - EN VRIJELIJK BESCHIKBAAR - VLEES UIT INTERVENTIEVOORRADEN , RECHTSTREEKS BIJ DE VERWERKENDE INDUSTRIE GEINTERESSEERD ZIJN .

77DEZE AAN DE KOPER GELATEN VRIJHEID HEEFT ER IN DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN TOE KUNNEN LEIDEN DAT VAN DE IN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 805/68 VOORZIENE VRIJSTELLING VAN DE HEFFING EEN ANDER GEBRUIK GEMAAKT IS DAN ER AAN WAS TOEGEDACHT .

HET MIDDEL BETREFFENDE DE DOORWERKING VAN HET DOOR DE COMMISSIE INGESTELDE SYSTEEM OP HET NIVEAU VAN DE PRIJZEN DER IN HET KADER VAN HET KOPPELINGSSTELSEL UIT INTERVENTIEVOORRADEN BETROKKEN PARTIJEN

78VERZOEKSTER BETOOGT DAT HET INSCHRIJVINGSSTELSEL , GEZIEN DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE MODALITEITEN , ERTOE HEEFT GELEID DAT KOPERS DIE GEBRUIK WENSTEN TE MAKEN VAN DE MOGELIJKHEID OM , MET VRIJSTELLING VAN DE HEFFING , VLEES UIT DERDE LANDEN IN TE VOEREN , VOOR IN HET KADER VAN HET KOPPELINGSSTELSEL TE BETREKKEN INTERVENTIEVLEES EEN TE HOGE PRIJS HADDEN TE BETALEN .

79DE DOOR DE COMMISSIE IN DE BESTREDEN BESCHIKKING VASTGESTELDE MINIMUMPRIJS WERD DAN OOK VEEL HOGER DAN DE PRIJS WELKE BIJ AFNAME UIT INTERVENTIEVOORRADEN NORMALITER MOET WORDEN BETAALD , WAARDOOR HET VOORDEEL , BESTAANDE IN SCHORSING VAN DE HEFFING IN ' S RAADS VERORDENING VOORZIEN , IN VERGAANDE MATE WERD AFGEROOMD .

80HET VOOR DE VERWERKENDE INDUSTRIE BEDOELDE VOORDEEL ZOU ALDUS TEN GOEDE ZIJN GEKOMEN AAN EEN CAMPAGNE DIE EROP GERICHT WAS BIJ DE VERKOOP VAN INTERVENTIEVLEES EEN HOGERE PRIJS TE MAKEN DAN ER NORMALITER VOOR HAD KUNNEN WORDEN VERKREGEN .

81DIT BETOOG WORDT ONDERSTEUND DOOR DE ITALIAANSE REGERING , DIE DE RESULTATEN WAARTOE DE HIERBEDOELDE INSCHRIJVING GELEID HEEFT , ONGERIJMD NOEMT EN EROP WIJST DAT EEN TOT PRIJSVERHOGING PRIKKELEND INSCHRIJVINGSSYSTEEM ZICH NIET VERDRAAGT MET DE DOELSTELLINGEN VAN DE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DE INVOER - MET VRIJSTELLING VAN DE HEFFING - VAN VOOR VERWERKING BESTEMD VLEES .

82TER VERDEDIGING VAN HET INSCHRIJVINGSSTELSEL VOERT DE COMMISSIE AAN DAT ER DESTIJDS REKENING MOEST WORDEN GEHOUDEN MET EEN MOEILIJKE , DOOR GEVAARLIJKE OVERSCHOTTEN GEKENMERKTE SITUATIE OP DE COMMUNAUTAIRE MARKT EN DAT HET KOPPELINGSSTELSEL TEN DOEL HAD DE BEHOEFTEN VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE TEGEN DE ALGEHELE SITUATIE OP DE BINNENMARKT VAN DE GEMEENSCHAP AF TE WEGEN , EN HET INSCHRIJVINGSMECHANISME LEENDE ZICH DAARTOE HET BEST .

83OP ZICHZELF KAN TEGEN INVOERING VAN HET INSCHRIJVINGSSTELSEL VOOR DOOR DE IMPORTEURS IN HET KADER VAN HET KOPPELINGSSTELSEL TE BETREKKEN PARTIJEN VLEES GEEN BEZWAAR WORDEN GEMAAKT ; VERGELIJKING VAN DE OFFERTES VAN TOT INSCHRIJVING GEKWALIFICEERDE GEBRUIKERS BIEDT DE ZEKERHEID DAT DE INTERVENTIEVOORRADEN WORDEN AFGEBOUWD OP CONDITIES WELKE OP EEN BEPAALD TIJDSTIP , DE RENTABILITEITSBEHOEFTEN DER BETROKKEN ONDERNEMINGEN IN AANMERKING GENOMEN , ALS OPTIMAAL ZIJN TE BESCHOUWEN .

84DIT NEEMT NIET WEG DAT IN DIT BIJZONDERE GEVAL DE NORMALE WERKING VAN HET MECHANISME DOOR VAN BUITEN KOMENDE OORZAKEN IS VERSTOORD : ER MOCHT OOK WORDEN INGESCHREVEN DOOR CONCURRENTEN WIER RECHTSTREEKSE BELANGEN GELEGEN WAREN BUITEN DE VERWERKENDE INDUSTRIE WAARAAN , NAAR HIERVOOR WERD OVERWOGEN , ARTIKEL 14 DER BASISVERORDENING HET IN INVOER MET VRIJSTELLING DER HEFFING GELEGEN VOORDEEL WILDE DOEN TOEKOMEN .

85AAN DIT EEN EN ANDER IS HET TE WIJTEN DAT DE DOOR DE COMMISSIE - OP GRONDSLAG VAN DE IN HET KADER DER INSCHRIJVING GEDANE BIEDINGEN - VASTGESTELDE MINIMUMPRIJS DUIDELIJK IS KOMEN TE LIGGEN BOVEN DE PRIJS DIE BIJ AFNAME VAN INTERVENTIEVOORRADEN NORMALITER WORDT BETAALD .

86VERZOEKSTER EN DE ITALIAANSE REGERING BEKLAGEN ER ZICH DERHALVE TERECHT OVER DAT EEN ABNORMAAL HOOG PRIJSNIVEAU EEN VOORDEEL DAT DE RAAD , OM ZEER BEPAALDE REDENEN VAN ECONOMISCHE AARD , AAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE WENSTE VOOR TE BEHOUDEN , TEN DELE WEER HEEFT AFGEROOMD .

87HET STELSEL , DOOR DE COMMISSIE TER UITVOERING VAN ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 IN HET LEVEN GEROEPEN , MOET DERHALVE - OM DEZE ZELFDE REDEN - MET DIE VERORDENING IN STRIJD WORDEN GEACHT .

88VERZOEKSTER BETOOGT IN DIT VERBAND VOORTS , DAT HET TOT DISCRIMINATIE TUSSEN ONDERNEMINGEN - NAAR GELANG VAN DE PLAATS VAN VESTIGING HUNNER BEDRIJVEN - KAN LEIDEN DAT DE COMMISSIE VOOR DE ONDERSCHEIDEN LID-STATEN VERSCHILLENDE MINIMUMPRIJZEN HEEFT VASTGESTELD .

89DE COMMISSIE HEEFT ER ECHTER TERECHT OP GEWEZEN DAT DE DIFFERENTIATIE DER MINIMUMPRIJZEN , ZOALS ZE IN DE BIJLAGE VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING ZIJN VASTGESTELD , IS BEDOELD OM REGIONALE VERSCHILLEN , ZOALS DIE OM REDENEN VAN ECONOMISCHE EN MONETAIRE AARD TUSSEN DE MARKTEN DER VERSCHILLENDE LID-STATEN BESTAAN , RECHT TE DOEN WEDERVAREN OPDAT DE HOEVEELHEDEN VLEES , WAAROVER IN HET KADER VAN DE BIJZONDERE REGELING VAN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 805/68 KAN WORDEN BESCHIKT , BILLIJK OVER DE VERWERKENDE INDUSTRIEEN VAN DE VERSCHILLENDE REGIO ' S DER GEMEENSCHAP WORDEN VERDEELD .

90DEZE GRIEF DIENT DERHALVE TE WORDEN VERWORPEN .

MIDDELEN , MET BEPAALDE KWANTITATIEVE ASPECTEN VAN HET KOPPELINGSSTELSEL VERBAND HOUDENDE

91VERZOEKSTER MAAKT BEZWAAR TEGEN EEN AANTAL KWANTITATIEVE ASPECTEN VAN HET KOPPELINGSSTELSEL , ZOALS DIE IN DE BESLUITVORMING WELKE AAN DE BESTREDEN BESCHIKKING TEN GRONDSLAG LIGT , NAAR VOREN KOMEN .

92DE COMMISSIE HEEFT , ZO MEENT ZIJ , IN DE BIJLAGE VAN VERORDENING NR . 2901/77 , DE VERHOUDING TUSSEN DE HOEVEELHEDEN INTERVENTIEVLEES EN DE HOEVEELHEDEN MET VRIJSTELLING VAN DE HEFFING INGEVOERD VLEES VOLKOMEN WILLEKEURIG VASTGESTELD , EN MET DIEZELFDE WILLEKEURIGHEID ZOU ZIJ ZIJN TE WERK GEGAAN TOEN ZIJ , IN DE BERICHTEN VAN INSCHRIJVING , MOEST BEPALEN HOEVEEL TON INTERVENTIEVLEES ER - IN HET KADER VAN DAT REGIME - MOEST WORDEN VRIJGEGEVEN .

93VOORTS MAAKT ZIJ ER BEZWAAR TEGEN DAT VOLGENS AFDELING 3 VAN HET ALGEMEEN BERICHT INZAKE DE INSCHRIJVINGEN , NIEMAND VOOR MINDER DAN VIJF TON OF VOOR MEER DAN 100 TON MAG INSCHRIJVEN ; HAARS INZIENS HADDEN DE ONDERNEMINGEN HET RECHT MOETEN HEBBEN NAAR RATO VAN HUN WERKELIJKE VERWERKINGSCAPACITEIT IN TE SCHRIJVEN .

94TEN SLOTTE BEKLAAGT VERZOEKSTER ZICH EROVER DAT DE IN HET BERICHT VAN INSCHRIJVING VAN 13 JANUARI 1978 VRIJGEGEVEN HOEVEELHEDEN WILLEKEURIG ZOUDEN ZIJN VASTGESTELD .

95TEGEN VASTSTELLING VAN EEN PER INSCHRIJVER MAXIMAAL TE BETREKKEN HOEVEELHEID INTERVENTIEVLEES KAN GEEN BEZWAAR WORDEN GEMAAKT , VOOR ZOVER HET DAARDOOR MOGELIJK WORDT GEMAAKT HET IN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 805/68 AAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE TOEGEKENDE VOORDEEL BILLIJK TE VERDELEN OVER DEGENEN VOOR WIE HET BESTEMD WAS .

96HET IN CASU DOOR DE COMMISSIE AANGEHOUDEN MAXIMUM SCHIJNT EVENWEL ENERZIJDS TOT EEN TE VER GAANDE SPREIDING VAN HET INVOERCONTINGENT TE HEBBEN GELEID EN ANDERZIJDS ZEER IN HET NADEEL TE ZIJN GEWEEST VAN DE GROTE VERWERKENDE INDUSTRIEEN , DIE SLECHTS IN ZEER GERINGE MATE KONDEN PROFITEREN VAN DE INVOERFACILITEITEN IN HET KADER VAN HET KOPPELINGSSTELSEL , ZOALS HET DOOR DE COMMISSIE WAS INGERICHT .

97VERZOEKSTER HEEFT DAN OOK IN BEGINSEL GELIJK , WANNEER ZIJ BEZWAAR MAAKT TEGEN DE ZEER LAGE BENEDENGRENS , AAN HET PER INSCHRIJVER TOE TE WIJZEN TONNAGE GESTELD .

98EVENWEL FALEN DE GRIEVEN WELKE ZIJ HEEFT INGEBRACHT TEGEN DE DOOR DE COMMISSIE GETROFFEN VASTSTELLING VAN DE VERHOUDING WAARIN - IN HET KADER VAN HET KOPPELINGSSTELSEL - DE HOEVEELHEID MET VRIJSTELLING VAN DE HEFFING IN TE VOEREN VLEES MOEST STAAN TOT DE HOEVEELHEID UIT INTERVENTIEVOORRADEN TE BETREKKEN VLEES , EN HETZELFDE GELDT VOOR DE BEZWAREN , DOOR HAAR GEMAAKT TEGEN DE VASTSTELLING DER HOEVEELHEDEN WAARVOOR IN BEDOELDE DRIEMAANDELIJKSE PERIODE KON WORDEN INGESCHREVEN - EN TEGEN DE VERDELING VAN DIE HOEVEELHEDEN OVER DE BEIDE IN DE BASISVERORDENING ONDERSCHEIDEN TAKKEN DER VERWERKENDE INDUSTRIE .

99DE COMMISSIE IS MET DEZE VOORSCHRIFTEN GEBLEVEN IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGE UITOEFENING DER ECONOMISCHE BELEIDSBESLISSINGEN WELKE ZIJ BIJ HET BEHEER VAN DE RUNDVLEESMARKT MAG TREFFEN , GELET OP DE GEGEVENS WELKE ZIJ AAN ' S RAADS VOORLOPIGE RAMING EN AAN DE DAAROP BERUSTENDE DRIEMAANDELIJKSE RAMINGEN ZAL AFLEZEN MET HET OOG OP DE HANDHAVING VAN EEN REDELIJK EVENWICHT TUSSEN DE MATE WAARIN AAN DE INVOERBEHOEFTEN VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE ENERZIJDS EN AAN DE BEHOEFTE AAN AFZET VAN DE RUNDVLEESVOORRADEN UIT DE GEMEENSCHAP ZAL WORDEN TEGEMOETGEKOMEN .

100VERZOEKSTER HEEFT OP GEEN ENKELE WIJZE GELOOFWAARDIG GEMAAKT DAT DE COMMISSIE DE GRENZEN , TEN DEZE AAN HAAR VRIJHEID VAN BEOORDELING GESTELD , ZOU HEBBEN OVERSCHREDEN .

DE OPENBAARHEID VAN DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE

101VERZOEKSTER BEKLAAGT ZICH ER TEN SLOTTE OVER DAT DE COMMISSIE , IN AFWIJKING VAN HETGEEN HAARS INZIENS BIJ INSCHRIJVINGEN ALGEMEEN GEBRUIKELIJK IS , DE OVERLEGGING VAN EEN OP NAAM DER BIEDERS GESTELDE LIJST VAN ALLE NA OPENSTELLING DER INSCHRIJVING ONTVANGEN BIEDINGEN ZOU HEBBEN VERLANGD .

102DAARMEDE ZOU AAN DE OBJECTIVITEIT VAN DE PROCEDURE VOLGENS WELKE DE INSCHRIJVERS WORDEN GESELECTEERD GEWELD ZIJN AANGEDAAN EN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN HET GEZAGSORGAAN , BELAST MET DE KEUZE DERGENEN WIER INSCHRIJVINGEN ZOUDEN WORDEN GEHONOREERD , IN GEVAAR ZIJN GEBRACHT .

103WELISWAAR WORDT MET BETREKKING TOT BEPAALDE INSCHRIJVINGEN BIJ WEGE VAN VOORZORGSMAATREGEL ZOWEL IN HET NATIONALE RECHT ALS IN HET GEMEENSCHAPSRECHT DE EIS GESTELD DAT DE INSCHRIJVERS ANONIEM MOETEN BLIJVEN , HETGEEN SPECIAAL GELDT VOOR INSCHRIJVINGEN WAARBIJ DE INDIVIDUELE OFFERTES OP HUN MERITES MOETEN WORDEN BEOORDEELD , MAAR DIE VOORZORGSMAATREGEL IS ALS OVERBODIG TE BESCHOUWEN BIJ INSCHRIJVINGEN ALS DE ONDERHAVIGE , WAARVAN DE UITSLAG WORDT BEPAALD DOOR EEN PRIJS DIE DOOR DE COMMISSIE OP GROND VAN DE GEZAMENLIJKE INGEKOMEN BIEDINGEN - EN MET INACHTNEMING VAN DE NOODZAAK ENER BILLIJKE VERDELING VAN DE TOTALE HOEVEELHEID OVER DE ONDERNEMINGEN UIT DE VERSCHILLENDE REGIO ' S DER GEMEENSCHAP - WORDT VASTGESTELD .

104DIT GELDT TE MEER ALS VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT DER BIEDERS NOODZAKELIJK IS OM TE VOORKOMEN DAT EENZELFDE PERSOON TWEE OF MEER BIEDINGEN DOET .

105DEZE GRIEF DIENT DERHALVE TE WORDEN VERWORPEN .

106OP GROND VAN EEN EN ANDER ZAL BESCHIKKING NR . 78/258 VAN DE COMMISSIE - IN VOEGE ALS NA TE MELDEN - MOETEN WORDEN VERNIETIGD WEGENS SCHENDING VAN EEN UITVOERINGSREGELING VAN HET VERDRAG , TE WETEN ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 , ALSOOK WEGENS DETOURNEMENT DE POUVOIR , DOOR DE COMMISSIE BEGAAN BIJ DE VASTSTELLING VAN BEPAALDE MODALITEITEN TER UITVOERING VAN HET IN GENOEMD VERORDENEND VOORSCHRIFT VOORZIENE KOPPELINGSSTELSEL .

107OM REDENEN VAN RECHTSZEKERHEID EN MET NAME TER EERBIEDIGING VAN DE RECHTEN , VERKREGEN DOOR INSCHRIJVERS WIER BIEDINGEN OP GROND VAN DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE MINIMUMPRIJS ZIJN AANVAARD , DIENT ALLEEN DE BEPAALDELIJK TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER GENOMEN AFWIJZENDE BESLISSING , BESLOTEN LIGGENDE IN BESCHIKKING NR . 78/258 VAN DE COMMISSIE , TE WORDEN VERNIETIGD .

108DE COMMISSIE HEEFT DERHALVE - KRACHTENS ARTIKEL 176 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG - VERZOEKSTERS BIJZONDERE SITUATIE OPNIEUW TE BEZIEN EN ZAL TE HAREN AANZIEN - DOOR TUSSENKOMST VAN HET BEVOEGDE INTERVENTIEBUREAU - OPNIEUW MOETEN BESLISSEN .

109DE COMMISSIE ZAL ZICH DAARBIJ HEBBEN TE LATEN LEIDEN DOOR DE REDENGEVING VAN DIT ARREST EN MET NAME IN AANMERKING HEBBEN TE NEMEN DAT HET KRACHTENS ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 IN HET LEVEN GEROEPEN STELSEL ER IN GEEN GEVAL TOE KAN LEIDEN DAT DE VERWERKENDE INDUSTRIE EROP MAG REKENEN INTERVENTIEVLEES TE KUNNEN BETREKKEN TEGEN EEN PRIJS WELKE - VOOR DE BETROKKEN VLEES-KWALITEITEN - LAGER IS DAN DIE WELKE IN HET BETROKKEN TIJDVAK VOOR UIT INTERVENTIEVOORRADEN BETROKKEN VLEES NORMALITER WERD BETAALD .

110VERZOEKSTERS BIEDING ZAL DERHALVE MOETEN WORDEN VERWORPEN , INDIEN ZIJ BENEDEN DAT NIVEAU BLIJKT TE LIGGEN .

Beslissing inzake de kosten


DE KOSTEN

111VOLGENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 1 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING WORDT DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN VEROORDEELD .

112VERWEERSTER IS IN HOOFDZAAK IN HET ONGELIJK GESTELD .

113BIJ BESCHIKKING VAN 22 MEI 1978 HEEFT DE PRESIDENT VAN HET HOF EEN DOOR VERZOEKSTER IN KORT GEDING GEDANE VORDERING AFGEWEZEN EN DE UITSPRAAK INZAKE DE OP HET KORT GEDING GEVALLEN KOSTEN AANGEHOUDEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERNIETIGT BESCHIKKING NR . 78/258 VAN DE COMMISSIE VAN 15 FEBRUARI 1978 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMUMVERKOOPRIJZEN VOOR DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS KRACHTENS VERORDENING NR . 2900/77 TE KOOP AANGEBODEN BEVROREN RUNDVLEES EN VAN DE HOEVEELHEDEN BEVROREN RUNDVLEES VOOR VERWERKING DIE IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 1978 OP BIJZONDERE VOORWAARDEN MOGEN WORDEN INGEVOERD , TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER .

2 . VEROORDEELT DE COMMISSIE IN DE KOSTEN VAN HET GEDING , DIE VAN DE GEVOEGDE PARTIJ DAARONDER BEGREPEN , UITGEZONDERD DE OP HET KORT GEDING GEVALLEN KOSTEN , DIE TEN LASTE VAN VERZOEKSTER BLIJVEN .