61970J0022

ARREST VAN HET HOF VAN 31 MAART 1971. - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - ZAAK NO. 22/70.

Jurisprudentie 1971 bladzijde 00263
Deense bijz. uitgave bladzijde 00041
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00729
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00069
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00025
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00551
Finse bijz. uitgave bladzijde 00553


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

1 . EEG - RECHTSPERSOONLIJKHEID - BUITENLANDSE BETREKKINGEN - VERMOGEN VAN DE GEMEENSCHAP OVEREENKOMSTEN MET DERDE STATEN TE SLUITEN

( EEG-VERDRAG, ART . 210 )

2 . BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAP - GEMEENSCHAPPELIJK BELEID - TENUITVOERLEGGING - VERVOER - SOCIALE MAATREGELEN - INTERNATIONALE AKKOORDEN - BEVOEGDHEID TOEGEKEND INGEVOLGE EEN VERORDENING

( EEG-VERDRAG, ARTT . 74, 75; VERORDENING VAN DE RAAD NR . 543/69 )

3 . PROCEDURE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - VOOR BEROEP VATBARE HANDELING - BESLISSING VAN DE RAAD WELKE BEOOGT RECHTSGEVOLGEN TEWEEG TE BRENGEN - ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP

( EEG-VERDRAG, ARTT . 164, 173, 189 )

4 . PROCEDURE - BELANG BIJ OPTREDEN - DOEL VAN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - GEVOLG VAN NIETIGVERKLARING VOOR EEN HANDELING VAN DE RAAD

( EEG-VERDRAG, ART . 174 )

5 . INTERNATIONALE AKKOORDEN - VERVOER - BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN INSTELLINGEN

( EEG-VERDRAG, ARTT . 75, 116, 228 )

6 . INTERNATIONALE AKKOORDEN - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN IN DE LOOP VAN DOOR DE LID-STATEN AANGEVANGEN ONDERHANDELINGEN - SITUATIE TER BEOORDELING VAN DE BETROKKEN INSTELLINGEN - NOODZAKELIJK OVERLEG TUSSEN RAAD EN COMMISSIE - SAAMHORIG OPTREDEN VAN DE LID-STATEN IN HET BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

( EEG-VERDRAG, ART . 5; VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE, ART . 15 )

7 . DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - VERWEZENLIJKING - ONTBREKEN VAN DAARTOE VEREISTE BEVOEGDHEDEN - BEVOEGDHEID VAN DE RAAD - UITOEFENING OP HET GEBIED VAN DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN - FACULTATIEF KARAKTER

( EEG-VERDRAG, ART . 235 )

8 . HANDELINGEN VAN EEN INSTELLING - IN ARTIKEL 189 NIET-GENOEMDE CATEGORIE - MOTIVERING - AFWEZIGHEID HIERVAN NIET AAN TE VOEREN DOOR DE COMMISSIE

( EEG-VERDRAG, ART . 190 )

Samenvatting


1 . DE COMMISSIE VERMAG OP HET GEHELE TEREIN VAN DE IN HET VERDRAG OMSCHREVEN DOELSTELLINGEN CONTRACTUELE BINDINGEN MET DERDE LANDEN AAN TE GAAN .

DEZE BEVOEGDHEID VLOEIT NIET ALLEEN VOORT UIT EEN UITDRUKKELIJKE TOEKENNING IN HET VERDRAG, MAAR KAN OOK VOORTKOMEN UIT ANDERE VERDRAGSBEPALINGEN EN UIT HANDELINGEN DOOR DE INSTELLINGEN IN HET KADER VAN DEZE BEPALINGEN VERRICHT .

IN HET BIJZONDER TELKENS WANNEER DE GEMEENSCHAP VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN IN HET VERDRAG VOORZIEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID BEPALINGEN HEEFT GETROFFEN, WAARBIJ IN ENIGERLEI VORM GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS WORDEN INGEVOERD, ZIJN DE LID-STATEN NIET MEER GERECHTIGD OM, INDIVIDUEEL OF ZELFS COLLECTIEF OPTREDEND, MET DERDE LANDEN VERPLICHTINGEN AAN TE GAAN, WELKE DEZE REGELS AANTASTEN OF AAN DE BETEKENIS HIERVAN AFDOEN .

BIJ DE UITVOERING VAN DE VERDRAGSBEPALINGEN MAG HET STELSEL VAN DE INTERNE MAATREGELEN DER GEMEENSCHAP NIET WORDEN GESCHEIDEN VAN DAT DER BUITENLANDSE BETREKKINGEN .

2 . DE BEVOEGDHEID DER GEMEENSCHAP OP VERVOERGEBIED STREKT ZICH UIT TOT BETREKKINGEN VAN INTERNATIONAAL RECHT EN HOUDT BIJGEVOLG DE NOODZAAK IN OVEREENKOMSTEN MET DE BETROKKEN DERDE STATEN TE SLUITEN . AAN DE GEMEENSCHAP IS EEN DERGELIJKE BEVOEGDHEID TOEGEKEND ALS GEVOLG VAN VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD TOT HARMONISATIE VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER .

3 . OVEREENKOMSTIG DE IN ARTIKEL 164 OMSCHREVEN DOELSTELLING DIENT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING OPEN TE STAAN MET BETREKKING TOT ALLE DOOR DE INSTELLINGEN GETROFFEN BEPALINGEN - ONGEACHT HUN AARD OF VORM - DIE BEOGEN RECHTSGEVOLGEN TEWEEG TE BRENGEN .

4 . IN GEVAL VAN VERNIETIGING ZOU EEN BESLISSING VAN DE RAAD ALS NIET-BESTAAND MOETEN WORDEN BESCHOUWD EN ZOUDEN DE LITIGIEUZE VRAGEN NA EEN HERNIEUWD ONDERZOEK MOETEN WORDEN OPGELOST IN OVEREENSTEMMING MET HET GEMEENSCHAPSRECHT . DERHALVE KAN HET BELANG VAN DE COMMISSIE BIJ EEN ACTIE TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD INZAKE COORDINATIE TUSSEN DE LID-STATEN NIET WORDEN BETWIST .

5 . TER ZAKE VAN ONDER HET VERVOERBELEID VALLENDE OVEREENKOMSTEN HEEFT DE COMMISSIE HET RECHT VAN VOORSTEL EN VAN ONDERHANDELEN EN HEEFT DE RAAD HET RECHT DE OVEREENKOMSTEN TE SLUITEN .

6 . INDIEN ONDERHANDELINGEN ZIJN AANGEVANGEN V}}R DE BEVOEGDVERKLARING VAN DE GEMEENSCHAP, BEHOREN DE INSTELLINGEN WIER BEVOEGDHEDEN RECHTSTREEKS IN HET GEDING ZIJN, DAT WIL ZEGGEN DE RAAD EN DE COMMISSIE, OVERLEG TE PLEGEN OVER EEN PASSENDE WIJZE VAN SAMENWERKING TENEINDE DE BELANGEN VAN DE GEMEENSCHAP TE BEHARTIGEN; BIJ DE VOORTZETTING VAN OP INTERGOUVERNEMENTELE BASIS AANGEVANGEN ONDERHANDELINGEN ZIJN DE LID-STATEN IN IEDER GEVAL GEHOUDEN OVEREENKOMSTIG DE IN ARTIKEL 5 VERVATTE VERPLICHTINGEN IN HET BELANG VAN EN NAMENS DE GEMEENSCHAP SAAMHORIG OP TE TREDEN .

7 . HOEWEL ARTIKEL 235 DE RAAD IN STAAT STELT OOK OP HET GEBIED VAN DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN ALLE "PASSENDE MAATREGELEN" TE NEMEN, SCHEPT DIT ARTIKEL GEEN VERPLICHTING DOCH VERLEENT HET AAN DE RAAD EEN RECHT WAARVAN DE NIET-UITOEFENING DE GELDIGHEID VAN EEN BESLISSING NIET VERMAG AAN TE TASTEN .

8 . DE MOTIVERINGSEISEN DIE IN ARTIKEL 190 WORDEN GESTELD AAN VERORDENINGEN, RICHTLIJNEN EN BESCHIKKINGEN, KUNNEN DOOR DE COMMISSIE NIET WORDEN AANGEVOERD TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD, WAARAAN ZIJZELF HEEFT MEDEGEWERKT .

Partijen


IN DE ZAAK 22-70

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR G . OLIVIER, ADJUNCT-DIRECTEUR - GENERAAL VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERZOEKSTER,

TEGEN

RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR E . WOHLFART, JURIDISCH ADVISEUR VAN DE RAAD, DIRECTEUR-GENERAAL BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE RAAD, ALS GEMACHTIGDE, BIJGESTAAN DOOR J.P . PUISSOCHET, DIRECTEUR BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE RAAD, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J . N . VAN DEN HOUTEN, DIRECTEUR VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK, 2, PLACE DE METZ,

VERWEERDER,

Onderwerp


WAARIN IS VERZOCHT OM NIETIGVERKLARING VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN 20 MAART 1970 INZAKE DE ONDERHANDELING OVER EN HET SLUITEN VAN DE EUROPESE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE BEMANNING VAN MOTORRIJTUIGEN VOOR HET INTERNATIONALE VERVOER OVER DE WEG, DOOR DE LID-STATEN VAN DE EEG,

Overwegingen van het arrest


1 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BIJ BEROEP INGESTELD OP 19 MEI 1970, HEEFT VERZOCHT OM NIETIGVERKLARING VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN 20 MAART 1970 INZAKE HET ONDERHANDELEN OVER EN HET SLUITEN VAN DE EUROPESE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE BEMANNING VAN MOTORRIJTUIGEN VOOR HET INTERNATIONALE VERVOER OVER DE WEG ( AETR ), DOOR DE LID-STATEN VAN DE EEG IN HET KADER VAN DE ECONOMISCHE COMMISSIE VOOR EUROPA VAN DE VERENIGDE NATIES;

2 OVERWEGENDE DAT DE RAAD V}}R ALLE ANDERE MIDDELEN TEN EXCEPTIEVE DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP OPWERPT, BETWISTENDE DAT DE LITIGIEUZE BESLISSING KAN WORDEN GEKWALIFICEERD ALS EEN VOOR BEROEP VATBARE HANDELING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 173, EERSTE ALINEA, VAN HET VERDRAG;

3 OVERWEGENDE DAT DEZE KWALIFICATIE AFHANGT VAN DE VRAAG, WIE OP DE VOORGENOMEN DATUM DE BEVOEGDHEID BEZAT TOT HET ONDERHANDELEN OVER EN SLUITEN VAN DE AETR;

4 DAT IMMERS DE JURIDISCHE BETEKENIS VAN DEZE BESLISSING VERSCHILT NAAR GELANG ZIJ MOET WORDEN BESCHOUWD ALS DE UITOEFENING VAN EEN AAN DE GEMEENSCHAP TOEGEKENDE BEVOEGDHEID OF ALS DE UITDRUKKING VAN EEN COORDINATIE, DOOR DE LID-STATEN, IN DE UITOEFENING DER AAN HEN VERBLEVEN BEVOEGDHEDEN;

5 DAT DERHALVE VOOR DE UITSPRAAK OVER DE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID EERST DE VRAAG MOET WORDEN BEANTWOORD, OF OP DE DATUM VAN DE LITIGIEUZE BESLISSING DE BEVOEGDHEID TOT HET ONDERHANDELEN OVER EN SLUITEN VAN DE AETR ONDER DE COMPETENTIE VAN DE GEMEENSCHAP DAN WEL ONDER DIE VAN DE LID-STATEN VIEL;

1 . TEN AANZIEN VAN DE PREALABELE VRAAG

6 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE MEENT DAT ARTIKEL 75 VAN HET VERDRAG, WAARBIJ AAN DE GEMEENSCHAP EEN RUIM OMSCHREVEN BEVOEGDHEID WERD VERLEEND VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERVOERBELEID , ZOWEL OP DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN ALS OP DE INTERNE MAATREGELEN OP HET BETROKKEN GEBIED MOET WORDEN TOEGEPAST;

7 DAT AAN HET NUTTIG EFFECT VAN DEZE BEPALING AFBREUK ZOU WORDEN GEDAAN, INDIEN DE DAARBEDOELDE BEVOEGDHEDEN, EN MET NAME DIE OM "ALLE DIENSTIGE BEPALINGEN" IN DE ZIN VAN LID 1, SUB C ), VAN GENOEMD ARTIKEL VAST TE STELLEN, ZICH NIET UITSTREKKEN TOT HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN MET DERDE LANDEN;

8 DAT, ZO DEZE BEVOEGDHEID IN OORSPRONG AL NIET HET GEHELE GEBIED VAN HET VERVOER OMVATTE, ZIJ NIETTEMIN GAANDEWEG EEN ALGEMEEN EN EXCLUSIEF KARAKTER KRIJGT NAAR GELANG HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEID IN DEZE SECTOR TEN UITVOER WORDT GELEGD;

9 OVERWEGENDE DAT DE RAAD VAN ZIJN KANT BETOOGT DAT, AANGEZIEN DE AAN DE GEMEENSCHAP TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN VAN ATTRIBUTIEVE AARD ZIJN, EEN BEVOEGDHEID TOT HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN MET DERDE STATEN NIET ZONDER UITDRUKKELIJKE VERDRAGSBEPALING MAG WORDEN AANGENOMEN;

10 DAT, MET NAME, ARTIKEL 75 SLECHTS DOELT OP INTERNE MAATREGELEN VAN DE GEMEENSCHAP EN NIET MAG WORDEN VERSTAAN ALS MACHTIGING TOT HET SLUITEN VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN;

11 DAT, OOK AL WARE DIT ANDERS, DEZE BEVOEGDHEID NIET ALGEMEEN EN UITSLUITEND KAN ZIJN, MAAR TEN HOOGSTE MET DIE VAN DE LID-STATEN KAN SAMENVALLEN;

12 OVERWEGENDE DAT BIJ ONTBREKEN VAN BIJZONDERE VERDRAGSBEPALINGEN VOOR HET ONDERHANDELEN OVER EN SLUITEN VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN OP HET GEBIED VAN HET VERVOERBELEID - ONDER WELKE CATEGORIE DE AETR IN HOOFDZAAK VALT - AANSLUITING MOET WORDEN GEZOCHT BIJ HET ALGEMEEN SYSTEEM VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT INZAKE DE BETREKKINGEN MET DERDE LANDEN;

13 DAT ARTIKEL 210 BEPAALT DAT "DE GEMEENSCHAP RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT";

14 DAT DEZE BEPALING, ALS EERSTE VAN HET AAN DE "ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN" GEWIJDE ZESDE DEEL VAN HET VERDRAG, BEDUIDT DAT DE GEMEENSCHAP IN DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN CONTRACTUELE BINDINGEN MET DERDE LANDEN VERMAG AAN TE GAAN OP HET GEHELE TERREIN VAN DE DOELSTELLINGEN ALS OMSCHREVEN IN HET EERSTE DEEL VAN HET VERDRAG, WAARVAN HET ZESDE DEEL HET VERLENGSEL VORMT;

15 DAT, TEN EINDE IN EEN BEPAALD GEVAL DE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAP TOT HET SLUITEN VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN VAST TE STELLEN, ACHT DIENT TE WORDEN GESLAGEN OP HET SYSTEEM VAN HET VERDRAG EVENALS OP DE MATERIELE VERDRAGSBEPALINGEN;

16 DAT EEN ZODANIGE BEVOEGDHEID NIET ALLEEN VOORTVLOEIT UIT EEN UITDRUKKELIJKE TOEKENNING IN HET VERDRAG - ZOALS DIT HET GEVAL IS MET DE ARTIKELEN 113 EN 114 VOOR TARIEF - EN HANDELSAKKOORDEN EN MET ARTIKEL 238 VOOR ASSOCIATIEAKKOORDEN -, MAAR OOK KAN VOORTKOMEN UIT ANDERE VERDRAGSBEPALINGEN EN UIT HANDELINGEN, DOOR DE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAP IN HET KADER VAN DEZE BEPALINGEN VERRICHT;

17 DAT IN HET BIJZONDER TELKENS WANNEER DE GEMEENSCHAP VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN IN HET VERDRAG VOORZIEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID BEPALINGEN HEEFT GETROFFEN, WAARBIJ IN ENIGERLEI VORM GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS WORDEN INGEVOERD, DE LID-STATEN NIET MEER GERECHTIGD ZIJN OM, INDIVIDUEEL OF ZELFS COLLECTIEF OPTREDEND, MET DERDE LANDEN VERPLICHTINGEN AAN TE GAAN, WELKE DEZE REGELS AANTASTEN;

18 DAT IMMERS, NAAR GELANG DEZE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS WORDEN INGEVOERD, ALLEEN DE GEMEENSCHAP IN STAAT IS VERBINTENISSEN JEGENS DERDE STATEN OP ZICH TE NEMEN EN NA TE KOMEN MET WERKING VOOR HET GEHELE TOEPASSINGSGEBIED VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE;

19 DAT MEN DERHALVE BIJ DE UITVOERING VAN DE VERDRAGSBEPALINGEN HET STELSEL VAN DE INTERNE MAATREGELEN DER GEMEENSCHAP NIET MAG SCHEIDEN VAN DAT DER BUITENLANDSE BETREKKINGEN;

20 OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 3, SUB E ), HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID OP HET GEBIED VAN HET VERVOER AFZONDERLIJK IS VERMELD ONDER DE DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP;

21 DAT INGEVOLGE ARTIKEL 5 DE LID-STATEN ENERZIJDS ALLE MAATREGELEN MOETEN TREFFEN, WELKE GESCHIKT ZIJN OM DE NAKOMING VAN DE UIT HET VERDRAG OF UIT HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAP VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN TE VERZEKEREN, EN ZICH ANDERZIJDS DIENEN TE ONTHOUDEN VAN ALLE MAATREGELEN WELKE DE VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG IN GEVAAR KUNNEN BRENGEN;

22 DAT BIJ EEN VERGELIJKING DEZER BEPALINGEN BLIJKT DAT, NAARMATE COMMUNAUTAIRE REGELS WORDEN VASTGESTELD OM DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG TE VERWEZENLIJKEN, DE LID-STATEN BUITEN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN GEEN VERBINTENISSEN MOGEN AANGAAN, WELKE GENOEMDE REGELS ZOUDEN KUNNEN AANTASTEN OF AAN DE BETEKENIS HIERVAN ZOUDEN KUNNEN AFDOEN;

23 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 74, DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG OP HET GEBIED VAN HET VERVOER WORDEN NAGESTREEFD IN HET KADER VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID;

DAT TE DIEN EINDE ARTIKEL 75, LID 1, DE RAAD OPDRAAGT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VAST TE STELLEN EN BOVENDIEN "ALLE OVERIGE DIENSTIGE BEPALINGEN" TE TREFFEN;

25 DAT VOLGENS HET IN DEZE BEPALING, SUB A ), GESTELDE DEZE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VAN TOEPASSING ZIJN VOOR "INTERNATIONAAL VERVOER VAN OF NAAR HET GRONDGEBIED VAN EEN LID-STAAT OF OVER HET GRONDGEBIED VAN EEN OF MEER LID-STATEN";

26 DAT DEZE BEPALING, VOOR HET DEEL VAN HET TRAJECT OP COMMUNAUTAIR GRONDGEBIED, OOK BETREKKING HEEFT OP HET VERVOER VANUIT OF NAAR DERDE STATEN;

27 DAT DERHALVE IN DEZE BEPALING ERVAN WORDT UITGEGAAN DAT DE BEVOEGDHEID DER GEMEENSCHAP ZICH TOT BETREKKINGEN VAN INTERNATIONAAL RECHT UITSTREKT EN MITSDIEN OP HET BETROKKEN GEBIED DE NOODZAAK VAN OVEREENKOMSTEN MET DE BETROKKEN DERDE STATEN INHOUDT;

28 DAT DE ARTIKELEN 74 EN 75 WELISWAAR NIET UITDRUKKELIJK TEN GUNSTE VAN DE GEMEENSCHAP IN EEN BEVOEGDHEID TOT HET SLUITEN VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN VOORZIEN, MAAR DAT DOOR DE VASTSTELLING OP 25 MAART 1969 VAN VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD TOT HARMONISATIE VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER ( PUBLIKATIEBLAD 1969, NR . L 77, BLZ . 49 ) TOCH NOODZAKELIJKERWIJS AAN DE GEMEENSCHAP DE BEVOEGDHEID WERD TOEGEKEND OM MET DERDE LANDEN ALLE OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE HET DOOR DEZE VERORDENING GEREGELDE ONDERWERP TE SLUITEN;

29 DAT DEZE TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID OVERIGENS UITDRUKKELIJK IS NEERGELEGD IN ARTIKEL 3 VAN GENOEMDE VERORDENING, WAAR WORDT BEPAALD DAT "DE GEMEENSCHAP MET DERDE LANDEN DE ONDERHANDELINGEN ¡VOERT¢, DIE EVENTUEEL NODIG ZIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING";

30 OVERWEGENDE DAT, NU HET ONDERWERP VAN DE AETR OP HET TOEPASSINGSGEBIED VAN VERORDENING NR . 543/69 LIGT, DE BEVOEGDHEID TOT HET ONDERHANDELEN OVER EN SLUITEN VAN DE BETROKKEN OVEREENKOMST NA DE INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING BIJ DE GEMEENSCHAP BERUST;

31 DAT DEZE COMMUNAUTAIRE BEVOEGDHEID DE MOGELIJKHEID VAN EEN DAARMEE SAMENLOPENDE BEVOEGDHEID VAN DE LID-STATEN UITSLUIT, DAAR ELK INITIATIEF BUITEN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN ONVERENIGBAAR IS MET DE EENHEID VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN DE UNIFORME TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT;

32 DAT DE VRAAG VAN DE ONTVANKELIJKHEID IN HET LICHT VAN DEZE RECHTSTOESTAND MOET WORDEN BEANTWOORD;

2 . TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP

33 OVERWEGENDE DAT DE RAAD DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP HEEFT BESTREDEN OP VERSCHILLENDE GRONDEN, ONTLEEND AAN DE KWALIFICATIE VAN DE LITIGIEUZE BESLISSING, EN SUBSIDIAIR AAN DE AFWEZIGHEID VAN BELANG BIJ DE COMMISSIE, AAN HAAR VROEGERE HOUDING EN AAN DE TARDIEVE INSTELLING VAN HET BEROEP;

A ) MIDDEL, ONTLEEND AAN DE KWALIFICATIE VAN DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970

34 OVERWEGENDE DAT DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970 NAAR HET OORDEEL VAN DE RAAD NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN HANDELING DIE VATBAAR IS VOOR BEROEP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 173, EERSTE ALINEA, EERSTE ZIN;

35 DAT DEZE BESLISSING IMMERS NOCH NAAR DE VORM, NOCH NAAR HAAR DOEL OF INHOUD, EEN VERORDENING, BESCHIKKING OF RICHTLIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 189 IS;

36 DAT HIER IN FEITE SLECHTS SPRAKE WAS VAN EEN POLITIEK OVERLEG TUSSEN DE LID-STATEN IN HET KADER VAN DE RAAD, DAT OP ZICHZELF GEEN ENKEL RECHT HAD DOEN ONTSTAAN, GEEN ENKELE VERPLICHTING HAD OPGELEGD EN GEEN ENKELE RECHTSTOESTAND HAD GEWIJZIGD;

37 DAT DEZE KWALIFICATIE VOLGENS DE RAAD DES TE MEER VAN BELANG IS, OMDAT BIJ EEN GESCHIL TUSSEN INSTELLINGEN DE ONTVANKELIJKHEID OP BIJZONDER STRIKTE WIJZE MOET WORDEN BEOORDEELD;

38 OVERWEGENDE DAT HET HOF INGEVOLGE ARTIKEL 173 TOT TAAK HEEFT DE WETTIGHEID NA TE GAAN "VAN DE HANDELINGEN VAN DE RAAD ..., VOOR ZOVER HET GEEN AANBEVELINGEN OF ADVIEZEN BETREFT";

39 DAT IN ARTIKEL 173, DAT ALLEEN "AANBEVELINGEN OF ADVIEZEN" - DIE BLIJKENS ARTIKEL 189, LAATSTE ALINEA, NIET VERBINDEND ZIJN - UITSLUIT VAN HET VOOR DE LID-STATEN EN DE INSTELLINGEN OPENSTAANDE BEROEP TOT NIETIGVERKLARING , ALS VOOR BEROEP VATBARE HANDELINGEN WORDEN BESCHOUWD ALLE DOOR DE INSTELLINGEN GETROFFEN BEPALINGEN DIE BEOGEN RECHTSGEVOLG TEWEEG TE BRENGEN;

40 DAT DIT BEROEP ERTOE STREKT OVEREENKOMSTIG DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 164 DE EERBIEDIGING VAN HET RECHT TE VERZEKEREN BIJ DE UITLEGGING EN TOEPASSING VAN HET VERDRAG;

41 DAT HET MET DEZE DOELSTELLING IN STRIJD ZOU ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP RESTRICTIEF UIT TE LEGGEN DOOR DE DRAAGWIJDTE HIERVAN TE BEPERKEN TOT ALLEEN DE IN ARTIKEL 189 BEDOELDE CATEGORIEEN VAN HANDELINGEN;

42 DAT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING DERHALVE DIENT OPEN TE STAAN MET BETREKKING TOT ALLE DOOR DE INSTELLINGEN GETROFFEN BEPALINGEN - ONGEACHT HUN AARD OF VORM - DIE BEOGEN RECHTSGEVOLGEN TEWEEG TE BRENGEN;

43 DAT DE LITIGIEUZE BESLISSING IN HET LICHT VAN HET VOORGAANDE DIENT TE WORDEN GEKWALIFICEERD;

44 OVERWEGENDE DAT DE RAAD TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 MAART 1970, NA EEN GEDACHTENWISSELING TUSSEN ZIJN LEDEN EN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE COMMISSIE, EEN AANTAL "CONCLUSIES" HEEFT VASTGESTELD INZAKE DE DOOR DE REGERINGEN DER LID-STATEN AAN TE NEMEN HOUDING BIJ DE BESLISSENDE ONDERHANDELINGEN OVER DE AETR;

45 DAT DEZE BESLISSING IN HOOFDZAAK BETREKKING HAD OP ENERZIJDS HET ONDERHANDELINGSDOEL EN ANDERZIJDS DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE;

46 DAT TEN AANZIEN VAN HET TE BEREIKEN DOEL DE RAAD EEN ONDERHANDELINGSPOSITIE HEEFT VASTGELEGD, DIE EROP WAS GERICHT DE AETR TE DOEN AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEMEENSCHAPSVERORDENING, BEHOUDENS INSTEMMING MET BEPAALDE AFWIJKINGEN VAN DE VERORDENING, WELKE DOOR DE GEMEENSCHAP ZOUDEN MOETEN WORDEN AANVAARD;

47 DAT DE RAAD, GEZIEN HET ALDUS VASTGESTELDE DOEL, DE COMMISSIE HEEFT VERZOCHT HEM TE GELEGENER TIJD EN IN OVEREENSTEMMING MET HET BEPAALDE IN ARTIKEL 75 VAN HET VERDRAG DE NODIGE VOORSTELLEN VOOR TE LEGGEN OM EEN WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 543/69 TOT STAND TE BRENGEN;

48 DAT TEN AANZIEN VAN DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE DE RAAD IS OVEREENGEKOMEN DAT DE ONDERHANDELINGEN VOLGENS DE IN VORIGE RAADSZITTINGEN VASTGESTELDE GEDRAGSLIJN ZOUDEN WORDEN VOORTGEZET EN AFGESLOTEN DOOR DE ZES LID-STATEN DIE PARTIJ ZOUDEN WORDEN BIJ DE AETR;

49 DAT DE LID-STATEN TIJDENS HET GEHELE VERLOOP DER ONDERHANDELINGEN EN BIJ DE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJK ZOUDEN OPTREDEN EN HUN STANDPUNT VOLGENS DE GEBRUIKELIJKE PROCEDURES VOORTDUREND ZOUDEN COORDINEREN IN NAUW CONTACT MET DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN, WAARBIJ DE DELEGATIE VAN HET LAND DAT HET VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD WAARNEEMT, ZOU OPTREDEN ALS WOORDVOERDER;

50 OVERWEGENDE DAT UIT DE NOTULEN NIET BLIJKT DAT DE COMMISSIE BEZWAREN HEEFT GEMAAKT TEGEN DE OMSCHRIJVING VAN HET ONDERHANDELINGSDOEL DOOR DE RAAD;

51 DAT ZIJ ECHTER WEL EEN UITDRUKKELIJK VOORBEHOUD HEEFT GEMAAKT TEN AANZIEN VAN DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE, IN DIER VOEGE DAT ZIJ VERKLAARDE HET STANDPUNT VAN DE RAAD NIET IN OVEREENSTEMMING TE ACHTEN MET HET VERDRAG, IN HET BIJZONDER MET ARTIKEL 228;

52 OVERWEGENDE DAT BLIJKENS HET VOORGAANDE DE BESLISSING VAN DE RAAD BETREKKING HAD OP EEN ONDERWERP DAT ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAP VALT, ZODAT DE LID-STATEN NIET KONDEN OPTREDEN BUITEN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN;

53 DAT DERHALVE, WAT HET DOOR DE RAAD OMSCHREVEN ONDERHANDELINGSDOEL BETREFT, BLIJKT DAT DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970 NIET SLECHTS DE UITDRUKKING OF DE CONSTATERING VAN EEN VRIJWILLIGE COORDINATIE KON ZIJN, MAAR TEN DOEL HAD VOOR DE INSTELLINGEN EVENALS VOOR DE LID-STATEN EEN BINDENDE GEDRAGSLIJN VAST TE STELLEN, DIE LATER EEN TERUGSLAG MOEST HEBBEN OP DE INHOUD VAN DE VERORDENING;

54 DAT DE RAAD IN HET DEEL VAN ZIJN CONCLUSIES BETREFFENDE DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE BEPALINGEN HEEFT GETROFFEN, DIE EVENTUEEL EEN AFWIJKING ZOUDEN KUNNEN INHOUDEN VAN DE IN HET VERDRAG AANGEGEVEN PROCEDURES VOOR DE ONDERHANDELINGEN MET DERDE STATEN OVER EN HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN;

55 DAT DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970 DERHALVE WELBEPAALDE RECHTSGEVOLGEN HEEFT MEEGEBRACHT, ZOWEL IN DE BETREKKINGEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE LID-STATEN ALS IN DE INTERINSTITUTIONELE VERHOUDINGEN;

B ) SUBSIDIAIRE MIDDELEN MET BETREKKING TOT DE ONTVANKELIJKHEID

56 OVERWEGENDE DAT DE RAAD BETOOGT DAT DE ANALYSE VAN DE MOGELIJKE GEVOLGEN BIJ EEN VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970 ZOU BEVESTIGEN HOEZEER DIT EEN BESLISSING IS ZONDER ENIG RECHTSGEVOLG;

57 DAT EEN DERGELIJKE VERNIETIGING, DIE DE CONSTATERING VAN DE COORDINATIE TUSSEN DE LID-STATEN ZOU DOEN VERDWIJNEN, GEEN ENKEL GEVOLG ZOU HEBBEN VOOR DE REALITEIT VAN DEZE COORDINATIE NOCH VOOR HET LATER OPTREDEN VAN DEZE STATEN IN HET KADER VAN DE ONDERHANDELINGEN OVER DE AETR;

58 DAT DE COMMISSIE DERHALVE GEEN BELANG ZOU HEBBEN BIJ HAAR ACTIE, OMDAT DEZE NIET TOT HET BEOOGDE DOEL KAN LEIDEN;

59 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 174 BEPAALT "INDIEN HET BEROEP GEGROND IS, WORDT DE BETWISTE HANDELING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE NIETIG VERKLAARD";

60 DAT IN ZODANIG GEVAL, WAAR DE BESLISSING VAN DE RAAD ALS NIET-BESTAAND ZOU MOETEN WORDEN BESCHOUWD VOOR ZOVER ZIJ ZOU WORDEN GETROFFEN DOOR EEN RECHTERLIJKE NIETIGVERKLARING, DE PROCESPARTIJEN ZICH WEDEROM IN DE TEVOREN BESTAANDE SITUATIE ZOUDEN BEVINDEN EN DE LITIGIEUZE VRAGEN NA EEN HERNIEUWD ONDERZOEK ZOUDEN MOETEN OPLOSSEN IN OVEREENSTEMMING MET HET GEMEENSCHAPSRECHT;

61 DAT HET BELANG DER COMMISSIE BIJ HAAR ACTIE DERHALVE NIET KAN WORDEN BETWIST;

62 OVERWEGENDE DAT DE RAAD VOORTS MEENT DAT DE COMMISSIE NIET MEER DE HOEDANIGHEID HAD OM OP TE TREDEN, DAAR ZIJZELF IN HOGE MATE VERANTWOORDELIJK WAS VOOR DE LITIGIEUZE SITUATIE, NU ZIJ NIET TIJDIG DE NODIGE MAATREGELEN HAD GENOMEN OM DE UITOEFENING VAN DE COMMUNAUTAIRE BEVOEGDHEID MOGELIJK TE MAKEN DOOR PASSENDE VOORSTELLEN AAN DE RAAD VOOR TE LEGGEN;

63 OVERWEGENDE DAT, AANGEZIEN DE DOOR DE COMMISSIE AAN HET HOF VOORGELEGDE VRAGEN BETREKKING HEBBEN OP DE INSTITUTIONELE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAP, DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP NIET MAG AFHANGEN VAN VROEGERE VERZUIMEN OF VERGISSINGEN VAN VERZOEKSTER;

64 DAT OVERIGENS DE DOOR DE RAAD OPGEWORPEN GRIEVEN DIENEN TE WORDEN BEOORDEELD BIJ HET ONDERZOEK TEN PRINCIPALE;

65 OVERWEGENDE TEN SLOTTE DAT DE RAAD TEGEN HET BEROEP OOK NOG INBRENGT DAT HET TARDIEF IS, DAAR DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970 SLECHTS BEGINSELEN HAD WEERGEGEVEN, DIE REEDS WAREN ONTWIKKELD IN EERDERE ZITTINGEN VAN DE RAAD, WAARVAN DE LAATSTE HAD PLAATSGEVONDEN OP 17 EN 18 MAART 1969;

66 OVERWEGENDE DAT DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970 ECHTER NIET MAG WORDEN BESCHOUWD ALS EEN EENVOUDIGE BEVESTIGING VAN VORIGE BESLISSINGEN, DAAR BIJ VERORDENING NR . 543/69 VAN 25 MAART 1969 MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DE AANGEVANGEN ONDERHANDELING EEN BESLISSENDE WIJZIGING IS GEBRACHT IN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE LID-STATEN;

67 OVERWEGENDE DAT UIT AL DEZE OVERWEGINGEN VOLGT DAT HET BEROEP ONTVANKELIJK IS;

3 . TEN PRINCIPALE

68 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE DE GELDIGHEID VAN DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970 VOORAL BETWIST, OMDAT DEZE INBREUK MAAKT OP DE VERDRAGSREGELS, INZONDERHEID DE ARTIKELEN 75, 228 EN 235, INZAKE DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN DE RAAD EN DE COMMISSIE EN BIJGEVOLG DE RECHTEN DIE DE COMMISSIE GEROEPEN IS UIT TE OEFENEN BIJ DE ONDERHANDELINGEN OVER DE AETR .

A ) MIDDEL, INHOUDENDE SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 75 EN 228

69 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BETOOGT DAT DE GEMEENSCHAP, GEZIEN DE HAAR BLIJKENS ARTIKEL 75 TOEGEKENDE BEVOEGDHEID, OVER DE AETR HAD BEHOREN TE ONDERHANDELEN EN DEZE HAD BEHOREN TE SLUITEN, VOLGENS DE IN ARTIKEL 228, LID 1, OMSCHREVEN COMMUNAUTAIRE PROCEDURE;

70 DAT DE RAAD INGEVOLGE DEZE BEPALINGEN WELISWAAR VAN GEVAL TOT GEVAL MAG BEOORDELEN OF HET DIENSTIG IS EEN OVEREENKOMST MET DERDE LANDEN TE SLUITEN, MAAR NIET DISCRETIONAIR MAG BESLISSEN OF DE INTERGOUVERNEMENTELE DAN WEL DE COMMUNAUTAIRE WEG DIENT TE WORDEN BEWANDELD;

71 DAT DE RAAD, DOOR TE BESLUITEN TOT DE INTERGOUVERNEMENTELE WEG, HET DE COMMISSIE ONMOGELIJK HEEFT GEMAAKT DE TAAK UIT TE OEFENEN, WELKE HET VERDRAG HAAR TER ZAKE VAN DE ONDERHANDELINGEN MET DERDE LANDEN HEEFT OPGEDRAGEN;

72 OVERWEGENDE DAT BIJ ONTBREKEN VAN BIJZONDERE VERDRAGSBEPALINGEN, VAN TOEPASSING OP DE ONDERHANDELINGEN OVER EN INWERKINGSTELLING VAN DE BETROKKEN OVEREENKOMST, DE TOEPASSELIJKE REGELS DIENEN TE WORDEN AFGELEID UIT DE VERSCHILLENDE VERDRAGSARTIKELEN DIE BIJ DE OVER DE AETR GEOPENDE ONDERHANDELINGEN TER SPRAKE KOMEN;

73 OVERWEGENDE DAT BIJ DE VERDELING TUSSEN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN VAN DE BEVOEGDHEDEN TOT HET ONDERHANDELEN OVER EN HET IN WERKING DOEN TREDEN VAN DE AETR ACHT DIENT TE WORDEN GESLAGEN OP DE BEPALINGEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK VERVOERBELEID EN OP DIE, AANGAANDE HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN DOOR DE GEMEENSCHAP;

74 DAT DE RAAD INGEVOLGE ARTIKEL 75, LID 1, OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN NA RAADPLEGING VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN VAN DE VERGADERING, PASSENDE BEPALINGEN IN DE VORM VAN VERORDENINGEN OF ANDERSZINS HEEFT VAST TE STELLEN TER UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERVOERBELEID;

75 DAT VOLGENS ARTIKEL 228, LID 1, IN DE GEVALLEN DAT AKKOORDEN MET EEN OF MEER DERDE STATEN OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE MOETEN WORDEN GESLOTEN, DE COMMISSIE OVER DE AKKOORDEN ONDERHANDELT EN, ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUEEL AAN DE COMMISSIE TOEGEKENDE RUIMERE BEVOEGDHEDEN, DE RAAD DE AKKOORDEN SLUIT;

76 DAT DAARNAAST, NU DE ONDERHANDELINGEN PLAATSVONDEN IN HET KADER VAN DE ECONOMISCHE COMMISSIE VOOR EUROPA VAN DE VERENIGDE NATIES, TEVENS ACHT DIENT TE WORDEN GESLAGEN OP ARTIKEL 116, EERSTE ALINEA, BEPALENDE DAT DE LID-STATEN NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE "IN HET KADER VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES DIE EEN ECONOMISCH KARAKTER DRAGEN, NOG SLECHTS GEZAMENLIJK OPTREDEN", WAARBIJ DE UITVOERING VAN DAT GEZAMENLIJK OPTREDEN TOT DE BEVOEGDHEID BEHOORT VAN DE RAAD DIE OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE BESLUIT;

77 OVERWEGENDE DAT BIJ EEN VERGELIJKING VAN DEZE VERSCHILLENDE BEPALINGEN BLIJKT DAT, WAAR HET HIER EEN ONDERWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID BETREFT, DE LID-STATEN IN IEDER GEVAL GEHOUDEN WAREN SAAMHORIG OP TE TREDEN TEN EINDE DE BELANGEN VAN DE GEMEENSCHAP TE BEHARTIGEN;

78 DAT DEZE SAAMHORIGHEID IS BEKRACHTIGD DOOR DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970, WELKE IN DIT OPZICHT DAN OOK GEEN AANLEIDING KAN GEVEN TOT BEDENKINGEN;

79 DAT UIT DEZE VERSCHILLENDE BEPALINGEN EN MET NAME UIT ARTIKEL 228, LID 1, BLIJKT DAT HET RECHT OM DE OVEREENKOMST TE SLUITEN, TOEKWAM AAN DE RAAD;

80 DAT DE COMMISSIE HARERZIJDS OP TWEEERLEI WIJZE HAD OP TE TREDEN : ENERZIJDS DOOR DE UITOEFENING VAN HAAR RECHT VAN VOORSTEL, ZOALS DIT VOLGT UIT DE ARTIKELEN 75, LID 1, EN 116, EERSTE ALINEA, EN ANDERZIJDS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONDERHANDELAAR INGEVOLGE ARTIKEL 228, LID 1, EERSTE ALINEA;

81 OVERWEGENDE EVENWEL DAT DEZE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN INSTELLINGEN SLECHTS IN ACHT WARE TE NEMEN IN GEVAL VAN ONDERHANDELINGEN DIE WAREN AANGEVANGEN OP EEN MOMENT DAT DE TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID AAN DE GEMEENSCHAP, HETZIJ OP GROND VAN HET VERDRAG ZELF HETZIJ OP GROND VAN DOOR DE INSTELLINGEN GETROFFEN BEPALINGEN, HAAR BESLAG HAD GEKREGEN;

82 DAT DIENAANGAANDE ZIJ OPGEMERKT DAT EEN EERSTE VERSIE VAN DE AETR REEDS WAS VASTGESTELD IN 1962, TOEN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERVOERBELEID NOG NIET VOLDOENDE WAS ONTWIKKELD EN DE BEVOEGDHEID TOT HET SLUITEN VAN DEZE OVEREENKOMST DERHALVE NOG BIJ DE STATEN BERUSTTE;

83 DAT IN DE FASE DER WERKZAAMHEDEN, WAARIN DE LITIGIEUZE BESLISSING WERD GENOMEN, GEEN NIEUWE OVEREENKOMST ZOU WORDEN OPGESTELD, DOCH SLECHTS DE NOODZAKELIJKE WIJZIGINGEN IN DE IN 1962 VASTGESTELDE VERSIE ZOUDEN WORDEN AANGEBRACHT OM DE BEKRACHTIGING DER OVEREENKOMST DOOR ALLE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN MOGELIJK TE MAKEN;

84 DAT, ZO GEZIEN, DE ONDERHANDELINGEN OVER DE AETR WORDEN GEKENMERKT DOOR HET FEIT DAT DE TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID AAN DE GEMEENSCHAP INGEVOLGE VERORDENING NR . 543/69 EERST PLAATSVOND, NADAT DE ONDERHANDELINGEN REEDS EEN AANVANG HADDEN GENOMEN EN EEN AANZIENLIJK DEEL VAN DE WERKZAAMHEDEN IN DE ECONOMISCHE COMMISSIE VOOR EUROPA REEDS WAS VERRICHT;

85 DAT DERHALVE BLIJKT DAT DE RAAD OP 20 MAART 1970 EEN BESLISSING HEEFT GENOMEN TEN AANZIEN VAN EEN SITUATIE, WAAROVER HIJ IN DE BETREKKINGEN MET DE BIJ DEZELFDE ONDERHANDELINGEN BETROKKEN DERDE LANDEN NIET MEER EEN VOLLEDIGE VRIJHEID VAN BESCHIKKEN HAD;

86 DAT, INDIEN DE BETROKKEN DERDE STATEN IN DIT STADIUM VAN DE ONDERHANDELINGEN MET DE NIEUWE BEVOEGDHEIDSVERDELING BINNEN DE GEMEENSCHAP WAREN GECONFRONTEERD, DE GOEDE AFLOOP DER ONDERHANDELINGEN IN GEVAAR HAD KUNNEN KOMEN, HETGEEN DE VERTEGENWOORDIGER DER COMMISSIE TIJDENS DE BESPREKING VAN DE RAAD OOK HEEFT ERKEND;

87 DAT IN DEZE SITUATIE DE BEIDE INSTELLINGEN, WIER BEVOEGDHEDEN RECHTSTREEKS IN HET GEDING WAREN, DAT WIL ZEGGEN DE RAAD EN DE COMMISSIE, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 VAN HET VERDRAG VAN 8 APRIL 1965 TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, OVERLEG HADDEN BEHOREN TE PLEGEN OVER EEN PASSENDE WIJZE VAN SAMENWERKING TENEINDE DE BELANGEN VAN DE GEMEENSCHAP ZO DOELTREFFEND MOGELIJK TE BEHARTIGEN;

88 DAT UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 20 MAART 1970 BLIJKT DAT DE COMMISSIE NIET FORMEEL GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN HET HAAR KRACHTENS DE ARTIKELEN 75 EN 116 TOEKOMENDE RECHT VAN VOORSTEL;

89 DAT ZIJ EVENMIN ZONDER MEER DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 228, LID 1, BETREFFENDE HAAR RECHT VAN ONDERHANDELINGEN, HEEFT VERLANGD;

90 DAT DERHALVE MOET WORDEN AANGENOMEN DAT DE LID-STATEN BIJ DE VOORTZETTING DER ONDERHANDELINGEN EN DOOR DE GELIJKTIJDIGE SLUITING DER OVEREENKOMST VOLGENS DE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE MODALITEITEN, VOOR EN NA HEBBEN GEHANDELD IN HET BELANG VAN EN NAMENS DE GEMEENSCHAP, OVEREENKOMSTIG DE KRACHTENS ARTIKEL 5 VAN HET VERDRAG OP HEN RUSTENDE VERPLICHTINGEN;

91 DAT DE RAAD DAN OOK, DOOR ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN, TE BESLISSEN OVER EEN PROCEDURE VAN SAAMHORIG OPTREDEN DER LID-STATEN NIET HEEFT GEHANDELD IN STRIJD MET DE UIT DE ARTIKELEN 75 EN 228 VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN;

92 DAT HET MIDDEL DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

B ) OVERIGE DOOR DE COMMISSIE AANGEVOERDE MIDDELEN ( ARTIKEL 235; ONTBREKEN VAN MOTIVERING )

93 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE SUBSIDIAIR STELT DAT, GEZIEN DE EISEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERVOERBELEID, DE RAAD ALTHANS GEBRUIK HAD BEHOREN TE MAKEN VAN DE HEM IN ARTIKEL 235 VERLEENDE BEVOEGDHEDEN, TOEN HIJ ZIJN OPTREDEN NIET OP ARTIKEL 75 BASEERDE;

94 DAT DE RAAD VAN ZIJN KANT MEENT DAT, WAAR DE WEG VOOR EEN GEZAMENLIJK OPTREDEN DER LID-STATEN OPENSTOND, HET NIET NOODZAKELIJK WAS DEZE BEPALING TOE TE PASSEN, EN DAT DE COMMISSIE OOK NIMMER HET INITIATIEF HAD GENOMEN OM EEN VOORSTEL HIERTOE IN TE DIENEN, ZOALS IN DE GENOEMDE BEPALING WORDT VERLANGD;

95 OVERWEGENDE DAT, HOEWEL ARTIKEL 235 DE RAAD IN STAAT STELT OOK OP HET GEBIED VAN DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN ALLE "PASSENDE MAATREGELEN" TE NEMEN, DIT ARTIKEL GEEN VERPLICHTING SCHEPT, DOCH AAN DE RAAD EEN RECHT VERLEENT, WAARVAN DE NIET-UITOEFENING DE GELDIGHEID VAN EEN BESLISSING NIET VERMAG AAN TE TASTEN;

96 DAT DIT MIDDEL DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

97 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE VOORTS NOG STELT DAT DE BESTREDEN BESLISSING GEEN ENKELE AANWIJZING VOOR DE RECHTSGRONDSLAG BEVAT EN IEDERE MOTIVERING MIST;

98 OVERWEGENDE DAT DEZE EISEN DIE IN ARTIKEL 190 WORDEN GESTELD AAN VERORDENINGEN, RICHTLIJNEN EN BESCHIKKINGEN, NIET MEDE KUNNEN GELDEN VOOR EEN HANDELING VAN BIJZONDERE AARD, ZOALS DE BESLISSING VAN 20 MAART 1970;

99 DAT DE COMMISSIE IMMERS DOOR HAAR DEELNEMING AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD OVER ALLE RECHTSWAARBORGEN BESCHIKTE, WELKE ARTIKEL 190 BEOOGT TOE TE KENNEN AAN DERDEN DIE DOOR DE ALDAAR VERMELDE HANDELINGEN WORDEN GERAAKT;

100 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

Beslissing inzake de kosten


101 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 69, LID 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN VAN HET GEDING WORDT VERWEZEN, INDIEN ZULKS IS GEVORDERD;

102 DAT IN CASU GEEN DER PARTIJEN TER ZAKE VAN DE KOSTEN HEEFT GECONCLUDEERD;

103 DAT DE KOSTEN DERHALVE DIENEN TE WORDEN GECOMPENSEERD;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP;

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN DE AAN HAAR ZIJDE GEVALLEN KOSTEN DRAAGT .