61965J0061

ARREST VAN HET HOF VAN 30 JUNI 1966. - MEVROUW DE WEDUWE G. VAASSEN - GOEBBELS TEGEN BESTUUR VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF. - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF). - ZAAK NO. 61/65.

Jurisprudentie
Franse uitgave bladzijde 00377
Nederlandse uitgave bladzijde 00258
Duitse uitgave bladzijde 00584
Italiaanse uitgave bladzijde 00408
Engelse bijz. uitgave bladzijde 00261
Deense bijz. uitgave bladzijde 00227
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00337
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00401
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00389
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00263
Finse bijz. uitgave bladzijde 00263


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

1 . PROCEDURE - PREJUDICIELE BESLISSING - NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 177 VAN HET E.E.G.-VERDRAG - MET GEBRUIKELIJKE RECHTERLIJKE INSTANTIES GELIJK TE STELLEN LICHAMEN - BEVOEGDHEID ZICH TOT HET HOF TE WENDEN

2 . PROCEDURE - PREJUDICIELE BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - UITLEGGING

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 177 )

3 . VRIJ VERKEER VAN PERSONEN - MIGRERENDE WERKNEMERS - SOCIALE VERZEKERING - WETTELIJKE REGELING IN DE ZIN VAN VERORDENING NO . 3 VAN HET E.E.G.-VERDRAG - STATUTAIRE BEPALINGEN - BEGRIP

( VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD VAN DE E.E.G ., ART . 1, B )

4 . VRIJ VERKEER VAN PERSONEN - MIGRERENDE WERKNEMERS - SOCIALE VERZEKERING - BIJZONDER STELSEL IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2, ALINEA 2 VAN VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD DER E.E.G . - ONDERZOEK NAAR HET BESTAAN VAN EEN ZODANIG STELSEL DOOR DE NATIONALE RECHTER - TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN VERORDENINGEN NOS . 3 EN 4 OP EEN ZODANIG STELSEL

( VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD VAN DE E.E.G ., ART . 2, ALINEA 2 )

5 . VRIJ VERKEER VAN PERSONEN - MIGRERENDE WERKNEMERS - SOCIALE VERZEKERING - TOEPASSING VAN VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD DER E.E.G . - NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELING - ZIEKTEVERZEKERING - TOEPASSELIJKHEID OP EEN ALGEMEEN STELSEL EN OP BIJZONDERE STELSELS

6 . VRIJ VERKEER VAN PERSONEN - MIGRERENDE WERKNEMERS - SOCIALE VERZEKERING - TERRITORIALITEITSBEPALINGEN KUNNEN NIET WORDEN TEGENGEWORPEN - RECHTHEBBENDEN OP PENSIOENEN OF RENTEN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT EN HUN NABESTAANDEN - WOONPLAATS IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE WAAR HET MET UITKERING BELASTE ORGAAN ZICH BEVINDT - OOK RECHT OP VRIJWILLIGE AANSLUITING GEWAARBORGD

( E.E.G.-VERDRAG, ARTT . 48 TOT 51; VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD DER E.E.G ., ARTT . 4,22 )

7 . VRIJ VERKEER VAN PERSONEN - MIGRERENDE WERKNEMERS - SOCIALE VERZEKERING - VERSTREKKINGEN IN NATURA IN DE ZIN VAN ARTIKEL 22 VAN VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD DER E.E.G - VERSTREKKINGEN IN DE VORM VAN TERUGBETALING VAN GEMAAKTE KOSTEN

( VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD VAN DE E.E.G ., ART . 22 )

Samenvatting


++++

1 . ONDER " RECHTERLIJKE INSTANTIES " IN DE ZIN VAN ARTIKEL 177 VAN HET E.E.G.-VERDRAG ZIJN ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN MEDE ANDERE DAN GEWONE GERECHTEN TE BEGRIJPEN .

2 . ( VERGELIJK SAMENVATTING NO . 1, ARREST IN DE ZAAK 6-64, JURISPRUDENTIE DEEL X, BLZ . 1199 ).

IN EEN PREJUDICIEEL GESCHIL KAN HET HOF - ANDERS DAN BIJ EEN BEROEP EX ARTIKEL 169 HET GEVAL IS - HET VERDRAG NIET OP EEN CONCREET GEVAL TOEPASSEN NOCH BESLISSEN OVER VRAGEN BETREFFENDE DE OVEREENSTEMMING VAN INTERNE RECHTSVOORSCHRIFTEN MET HET VERDRAG . WANNEER DE UITSPRAAK VAN DE NATIONALE RECHTER ONDUIDELIJK IS GEFORMULEERD, IS HET HOF BEVOEGD DAARVAN ALLEEN DIE VRAGEN TE BEHANDELEN, WELKE DE UITLEGGING VAN HET VERDRAG BETREFFEN .

*/ 664J0006 /*.

3 . VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE ZIEKTEVERZEKERING VAN WERKNEMERS EN HUN NABESTAANDEN WELKE DOOR EEN PRIVAATRECHTELIJK LICHAAM WORDEN VASTGESTELD EN UITGEVOERD, MAKEN ALS " STATUTAIRE BEPALINGEN " DEEL UIT VAN DE " WETGEVING " GENOEMD IN DE ARTIKELEN 1 ( B ) EN 4 VAN VERORDENING NO 3, WANNEER DEZE VOORSCHRIFTEN DE WETTEN EN REGLEMENTEN TOT INSTELLING VAN EEN ALGEMEEN OF BIJZONDER STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID AANVULLEN OF DAARVOOR IN DE PLAATS TREDEN;

4 . EEN BIJZONDER STELSEL IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2, ALINEA 2, VAN VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD DER E.E.G . IS MET NAME AANWEZIG WANNEER EEN BIJZONDERE GROEP WERKNEMERS UIT HOOFDE VAN PUBLIEKRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN ONDERWORPEN IS AAN EEN VERZEKERING VAN EEN BIJZONDER TYPE .

HET BEHOORT TOT DE TAAK VAN DE NATIONALE RECHTER VAST TE STELLEN OF DE VOORWAARDEN, VEREIST VOOR HET BESTAAN VAN EEN BIJZONDER STELSEL, ZIJN VERVULD .

DE VERORDENINGEN NOS . 3 EN 4 ZIJN VAN TOEPASSING OP EEN BIJZONDER STELSEL IN ZIJN GEHEEL, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VRIJWILLIGE OF FACULTATIEVE AANSLUITING VAN VOORMALIGE VERZEKERDEN EN HUN NABESTAANDEN .

5 . BIJLAGE B, HOOFDSTUK " NEDERLAND " , VAN VERORDENING NO . 3 IS MEDE VAN TOEPASSING OP DE ALGEMENE EN SPECIALE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID BETREFFENDE DE ZIEKTEVERZEKERING DER MIJNBEAMBTEN .

6 . AANGEZIEN DE ARTIKELEN 48 TOT 51 VAN HET E.E.G.-VERDRAG ALSMEDE VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD DER E.E.G ., ONDER ANDERE TEN DOEL HEBBEN TE VERHINDEREN, DAT INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID TERRITORIALITEITSBEPALINGEN KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN AAN WERKNEMERS EN HUN NABESTAANDEN, VERBIEDT VERORDENING NO . 3, DAT EEN ORGAAN AAN EEN WERKNEMER, GERECHTIGD TOT EEN PENSIOEN OF RECHTE KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT, OF AAN ZIJN NABESTAANDE, TOELATING TOT DE FACULTATIEVE ZIEKTEVERZEKERING WEIGERT ENKEL OP GROND VAN VERBLIJF IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE, WAAR BEDOELD ORGAAN ZICH BEVINDT .

7 . ARTIKEL 22 VAN VERORDENING NO . 3 IS EVENEENS VAN TOEPASSING OP VERSTREKKINGEN VAN GENEESKUNDIGE BEHANDELING, VAN GENEESMIDDELEN EN VAN VERPLEGING IN DE VORM VAN TERUGBETALING VAN GEMAAKTE KOSTEN .

Partijen


IN DE ZAAK 61-65 :

Onderwerp


BETREFFENDE HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING NOPENS DE UITLEGGING VAN DE VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD VAN DE E.E.G . INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 16 DECEMBER 1958, BLZ . 561 E.V .), OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE E.E.G . AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEDAAN DOOR HET SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF MET BETREKKING TOT HET VOOR DIT GERECHT AANHANGIGE GEDING :

MEVROUW DE WEDUWE G . VAASSEN-GOEBBELS,

WONENDE TE BARDENBERG ( BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ),

TEGEN

BESTUUR VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF, HEERLEN ( NEDERLAND ),

Overwegingen van het arrest


I - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK OM UITLEGGING

OVERWEGENDE DAT DE VERWEERDER IN DE HOOFDZAAK AANVOERT, DAT HET "SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF", HIERNA TE NOEMEN "SCHEIDSGERECHT", NIET EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 177 VAN HET E.E.G.-VERDRAG VORMT EN DERHALVE NIET BEVOEGD IS HET HOF EEN VERZOEK OM UITLEGGING OP GROND VAN GENOEMD ARTIKEL VOOR TE LEGGEN;

OVERWEGENDE DAT HET SCHEIDSGERECHT NAAR NEDERLANDS RECHT REGELMATIG IS INGESTELD;

DAT IMMERS DEZE INSTELLING IS VOORZIEN BIJ "REGLEMENT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF" ( RBFM ), HETWELK DE BETREKKINGEN TUSSEN HET BEAMBTENFONDS EN ZIJN VERZEKERDEN REGELT;

OVERWEGENDE DAT BLIJKENS DE INVALIDITEITSWET DE DAARBIJ VOORZIENE VERZEKERINGSPLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP DEGENEN, VOOR WIE DE VOORWAARDEN VOOR EEN PENSIOEN BIJ INVALIDITEIT EN OUDERDOM ZIJN VASTGESTELD BIJ EEN ANDERE REGELING, BESTEMD VOOR HET ALGEMENE STELSEL IN DE PLAATS TE TREDEN, INDIEN HET BEVOEGDE GEZAG VERKLAART DAT DEZE REGELING AAN DE WETTELIJKE VEREISTEN VOLDOET EN DAT DE UITKERING VAN DE PENSIOENEN VOLDOENDE IS GEWAARBORGD;

DAT SOORTGELIJKE VOORZIENINGEN OOK VOOR ANDERE TAKKEN VAN NEDERLANDSE SOCIALE VERZEKERING BESTAAN;

DAT DAN OOK VOORNOEMD REGLEMENT EN DE EVENTUEEL DAARIN AAN TE BRENGEN WIJZIGINGEN, BEHALVE DE GOEDKEURING VAN DE MINISTER, BELAST MET DE ZAKEN BETREFFENDE HET MIJNWEZEN, DE GOEDKEURING BEHOEVEN VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID;

OVERWEGENDE VERVOLGENS, DAT DE BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET SCHEIDSGERECHT, DE AANWIJZING VAN ZIJN VOORZITTER EN DE VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT VOOR HET SCHEIDSGERECHT BEHOREN AAN DE MINISTER, BELAST MET DE ZAKEN BETREFFENDE HET MIJNWEZEN;

OVERWEGENDE DAT DOOR HET SCHEIDSGERECHT, ALS PERMANENTE INSTANTIE BELAST MET DE KENNISNEMING VAN DE GESCHILLEN WAARVAN ARTIKEL 89 VAN HET RBFM EEN ALGEMENE OMSCHRIJVING GEEFT, TEN AANZIEN VAN DE PROCESVOERING OP TEGENSPRAAK OVEREENKOMSTIGE REGELS MOETEN WORDEN IN ACHT GENOMEN ALS DIE GELDENDE VOOR DE GEBRUIKELIJKE RECHTSPLEGING;

DAT TEN SLOTTE DE PERSONEN, BIJ HET RBFM BEDOELD, VERPLICHT LID ZIJN VAN HET BEAMBTENFONDS EN WEL OP GROND VAN EEN VERORDENING VAN HET PUBLIEKRECHTELIJK LICHAAM, DE MIJNINDUSTRIERAAD;

DAT GENOEMDE PERSONEN TEN AANZIEN VAN DE GESCHILLEN WELKE TUSSEN HEN EN HUN VERZEKERAAR ONTSTAAN, GEHOUDEN ZIJN ZICH TE WENDEN TOT HET SCHEIDSGERECHT ALS DE VOOR DEZE GESCHILLEN BEVOEGDE RECHTER;

DAT HET SCHEIDSGERECHT VERPLICHT IS NAAR RECHT TE OORDELEN;

DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL DE VRAAG, OF DE VERORDENING NO . 3 VAN DE RAAD DER E.E.G . VAN TOEPASSING IS OP REGELINGEN ZOALS HET RBFM, AFHANKELIJK IS VAN DE UITLEGGING DEZER VERORDENING EN DERHALVE AAN DE ORDE ZAL MOETEN KOMEN IN VERBAND MET DE EERSTE VRAAG DOOR HET SCHEIDSGERECHT GESTELD;

OVERWEGENDE DAT ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN HET SCHEIDSGERECHT KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 177;

DAT DERHALVE HET VERZOEK OM UITLEGGING ONTVANKELIJK IS;

II - TEN AANZIEN VAN DE HOOFDZAAK

1 . AANGAANDE DE EERSTE VRAAG GESTELD DOOR HET SCHEIDSGERECHT

OVERWEGENDE DAT HET SCHEIDSGERECHT HET HOF VERZOEKT UIT TE SPREKEN OF DE REGELING, VOORKOMEND IN HOOFDSTUK II VAN HET RBFM BETREFFENDE DE DOOR HET BFM BEHEERDE ZIEKENKAS, EEN WETTELIJKE REGELING IS IN DE ZIN VAN VERORDENING NO . 3, OF ZIJ DOOR DE BIJLAGE B, HOOFDSTUK "NEDERLAND", LETTER I ) VAN DEZE VERORDENING WORDT BESTREKEN EN OF DEZE BIJLAGE DERHALVE VAN TOEPASSING IS OP DE NEDERLANDSE MIJNBEAMBTEN, BEDOELD BIJ VOORNOEMDE REGELING;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 177 VAN HET E.E.G.-VERDRAG HET HOF ZICH SLECHTS KAN UITSPREKEN OVER VRAGEN VAN UITLEGGING EN GELDIGHEID, RIJZENDE TEN AANZIEN VAN HET VERDRAG EN VAN DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP VERRICHTE HANDELINGEN, DOCH DAT HET NIET BEVOEGD IS DEZELVEN OP EEN CONCREET GEVAL TOE TE PASSEN;

DAT HET HOF ZICH ER DERHALVE TOE MOET BEPERKEN OM REKENING HOUDENDE MET DE DOOR HET SCHEIDSGERECHT VERSTREKTE GEGEVENS, UIT DE GESTELDE VRAGEN DIE PUNTEN AF TE LEIDEN WELKE DE UITLEGGING VAN HET VERDRAG EN VAN VERORDENING NO . 3 BETREFFEN;

A ) OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE PLAATS DE VRAAG AAN DE ORDE IS, OF EEN REGELING BETREFFENDE ZIEKTEVERZEKERING VAN WERKNEMERS EN HUN NABESTAANDEN, VASTGESTELD EN UITGEVOERD DOOR EEN PRIVAATRECHTELIJKE INSTELLING, EEN WETTELIJKE REGELING IN DE ZIN VAN VERORDENING NO . 3 KAN ZIJN;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 1 ( B ) VAN VERORDENING NO . 3 ONDER "WETGEVING" OF "WETTELIJKE REGELING" ZIJN TE VERSTAAN "DE ... WETTEN, REGLEMENTEN EN STATUTAIRE BEPALINGEN VAN ELKE LID-STAAT MET BETREKKING TOT DE IN ARTIKEL 2, LID 1 EN 2, VAN DEZE VERORDENING VERMELDE REGELINGEN EN TAKKEN VAN SOCIALE ZEKERHEID", MET NAME DERHALVE DE REGELINGEN EN TAKKEN VAN VERZEKERING BETREFFENDE VERSTREKKINGEN IN GEVAL VAN ZIEKTE;

DAT DE VERMELDING VAN "STATUTAIRE BEPALINGEN" DUIDELIJK STREKT OM DE REGELINGEN EN TAKKEN VAN SOCIALE ZEKERHEID TE BESTRIJKEN WELKE ANDERS DAN VAN OVERHEIDSWEGE WORDEN BEHEERD EN DIE TE HAREN OPZICHTE EEN ZEKERE AUTONOMIE GENIETEN;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 1, LETTER ( E ) DER VERORDENING NO . 3 "ONDER ORGAAN ( WORDT ) VERSTAAN HET LICHAAM OF DE AUTORITEIT WELKE TOT TAAK HEEFT DE GEHELE WETGEVING OF EEN DEEL DAARVAN UIT TE VOEREN";

DAT DE NEVENSTELLING DER BENAMINGEN "LICHAAM" EN "AUTORITEIT" AANTOONT, DAT VERORDENING NO . 3 TEVENS HET OOG HEEFT OP STATUTAIRE BEPALINGEN WELKE DE WERKZAAMHEID VAN PRIVAATRECHTELIJKE ORGANEN BEHEERSEN, ZULKS TEMEER NU VERORDENING NO . 3 DEZE BIJ GEEN ENKELE BEPALING UITDRUKKELIJK UITSLUIT;

OVERWEGENDE DAT HET BEGRIP "STATUTAIRE BEPALINGEN" DUS ZIET OP REGELEN WELKE, OOK AL WORDEN ZIJ IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM VASTGESTELD EN DOOR PRIVAATRECHTELIJKE ORGANEN UITGEVOERD, DEEL UITMAKEN VAN HET STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID VAN EEN LID-STAAT, AANGEZIEN ZIJ BESTEMD ZIJN DE WETTEN EN REGLEMENTEN BETREFFENDE DE SOCIALE ZEKERHEID AAN TE VULLEN OF TE VERVANGEN;

DAT VERORDENING NO . 3 KLAARBLIJKELIJK TEN DOEL HEEFT DE NIET DOOR DE OVERHEID BEHEERDE STELSELS WELKE, TENMINSTE IN MEERDERE LID-STATEN, EEN BELANGRIJK GEDEELTE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID OMVATTEN, NIET UIT TE SLUITEN VAN DE TOEPASSELIJKHEID HARER BEPALINGEN;

OVERWEGENDE DAT DE VERWEERDER IN DE HOOFDZAAK EVENWEL VAN MENING IS, DAT HET VOORGAANDE NIET VAN TOEPASSING IS VOORZOVEEL DE BELANGHEBBENDEN, BIJ ONTBREKEN VAN EEN REGELING ALS HIER BEDOELD, NIET VERZEKERINGSPLICHTIG ZOUDEN ZIJN UIT HOOFDE VAN HET ALGEMENE STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID;

DAT IMMERS IN ZOVERRE BEDOELDE REGELING NIET MAG WORDEN GEACHT HET ALGEMENE STELSEL TE VERVANGEN;

DAT DE VERWEERDER IN DE HOOFDZAAK BOVENDIEN AANVOERT, DAT HET VOORGAANDE NIET VAN TOEPASSING KAN ZIJN OP DE NABESTAANDEN VAN EEN WERKNEMER, WIER AANSLUITING BIJ HET ORGAAN, WAARBIJ GENOEMDE WERKNEMER VERZEKERD WAS, SLECHTS EEN FACULTATIEF KARAKTER DRAAGT;

OVERWEGENDE DAT HET VERWEER, DAT DE HEER VAASSEN NIET ONDERWORPEN ZOU ZIJN GEWEEST AAN HET ALGEMENE STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID, NIET TER ZAKE DIENENDE IS, AANGEZIEN DE KWESTIE, WELKE HET SCHEIDSGERECHT ER TOE HEEFT GELEID ZICH TOT HET HOF TE WENDEN, KENNELIJK GELEGEN IS IN DE VRAAG OF DE OMSTREDEN REGELING AL DAN NIET DEEL UITMAAKT VAN EEN BIJZONDER STELSEL IN DE ZIN VAN VERORDENING NO . 3 ARTIKEL 2, LID 2;

DAT ZULK EEN STELSEL ONGETWIJFELD AANWEZIG IS, WANNEER EEN BIJZONDERE GROEP WERKNEMERS UIT HOOFDE VAN PUBLIEKRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN ONDERWORPEN IS AAN EEN VERZEKERING VAN EEN BIJZONDER TYPE;

DAT DE VERWEERDER IN DE HOOFDZAAK TROUWENS DE KERN VAN DE ZAAK JUIST SCHIJNT TE HEBBEN GEVAT, WAAR HIJ IN ZIJN MEMORIE UITEENZET, ENERZIJDS DAT DE VERPLICHTE VERZEKERING VAN ALLE NEDERLANDSE MIJNBEAMBTEN VOORTVLOEIT UIT ARTIKEL 33 DER VERORDENING VAN DE MIJNINDUSTRIERAAD VAN 8 SEPTEMBER 1952, BETREFFENDE DE ARBEIDSVOORWAARDEN VAN DE ASPIRANTBEAMBTEN EN BEAMBTEN WERKZAAM IN HET MIJNBEDRIJF ( NEDERLANDSE STAATSCOURANT D.D . 23 SEPTEMBER 1952, NO . 185 ) EN ANDERZIJDS DAT DEZE VERORDENING, DAAR ZIJ DOOR EEN BEVOEGD PUBLIEKRECHTELIJK GEZAG IS VASTGESTELD, ZELF VAN PUBLIEKRECHTELIJKE AARD IS;

DAT HET EVENWEL TOT DE TAAK BEHOORT VAN DE NATIONALE RECHTER OM ZO NODIG NA TOEPASSING VAN ARTIKEL 177 VAN HET VERDRAG, ZOALS IN DIT GEVAL IS GESCHIED, VAST TE STELLEN OF DE VOORWAARDEN, VEREIST VOOR HET BESTAAN VAN EEN BIJZONDER STELSEL, IN FEITE ZIJN VERVULD, EN DAT DE DESBETREFFENDE STATUTAIRE BEPALINGEN DUS KUNNEN WORDEN GEACHT WETTELIJKE REGELINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1, B, DER VERORDENING NO . 3 TE ZIJN;

OVERWEGENDE VOORTS DAT, WANNEER EENMAAL VAN HET BESTAAN VAN EEN BIJZONDER STELSEL BLIJKT, DE VERORDENINGEN NOS . 3 EN 4 VAN TOEPASSING ZIJN OP DAT STELSEL IN ZIJN GEHEEL, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VRIJWILLIGE OF FACULTATIEVE AANSLUITING VAN VOORMALIGE VERZEKERDEN EN HUN NABESTAANDEN;

B ) OVERWEGENDE DAT IN HET TWEEDE ONDERDEEL VAN ZIJN VRAAG HET SCHEIDSGERECHT HET HOF VERZOEKT UIT TE SPREKEN OF EEN NEDERLANDS STELSEL VAN ZIEKTEVERZEKERING, INGESTELD TEN BEHOEVE VAN DE BEAMBTEN VAN HET MIJNBEDRIJF EN HUN BETREKKINGEN, WORDT OMVAT DOOR DE BIJLAGE B, HOOFDSTUK "NEDERLAND", LETTER I ), VAN VERORDENING NO . 3, LUIDEND ALS VOLGT : "DE ZIEKTEVERZEKERING VAN DE MIJNWERKERS ( UITKERINGEN EN VERSTREKKINGEN BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP )";

OVERWEGENDE DAT VOLGENS DE VERWEERDER IN DE HOOFDZAAK DEZE VRAAG ONTKENNEND ZOU MOETEN WORDEN BEANTWOORD;

DAT IMMERS IN DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE GECITEERDE BEPALING VOOR HET IN DE FRANSE TEKST VOORKOMENDE WOORD "TRAVAILLEURS" DE TERM "MIJNWERKERS" WORDT GEBEZIGD WELKE, ANDERS DAN DE TERM "WERKNEMERS", SLECHTS SLAAT OP DE HANDARBEIDERS, MET UITSLUITING DERHALVE VAN DE BEAMBTEN;

OVERWEGENDE DAT, ZELFS AL ZOU DEZE UITLEGGING VAN DE TERM "MIJNWERKERS" JUIST ZIJN, HETGEEN BETWISTBAAR LIJKT, DE STELLING VAN DE VERWEERDER IN DE HOOFDZAAK IN GEEN GEVAL KAN SLAGEN;

DAT HET HOOFDSTUK "NEDERLAND" VAN DE BIJLAGE B DER VERORDENING NO . 3 ONDER LETTER A DE ZIEKTEVERZEKERING IN HET ALGEMEEN VERMELDT EN ONDER LETTER I DE ZIEKTEVERZEKERING VAN DE MIJNWERKERS;

DAT DAN OOK EEN BIJZONDER STELSEL VAN ZIEKTEVERZEKERING, ZO NIET DOOR HET GESTELDE ONDER LETTER I, DAN TOCH IN IEDER GEVAL DOOR HETGEEN ONDER LETTER A GEMELDE, ZOU WORDEN BESTREKEN, WELKE LAATSTE ZONDER ONDERSCHEID ZIET OP ALLE "WERKNEMERS" (" ARBEIDSKRAEFTE" EN "ARBEITNEHMER"; "TRAVAILLEURS"; "LAVORATORI ") IN DE ZIN DER ARTIKELEN 48 TOT 51 VAN HET VERDRAG, WELKE TERMEN OOK DE BEAMBTEN OMVATTEN;

DAT DE BIJLAGE B, HOOFDSTUK "NEDERLAND", VAN REGLEMENT NO . 3 DERHALVE ZOWEL HET ALGEMENE ALS DE BIJZONDERE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID BETREFFENDE DE ZIEKTEVERZEKERING OMVAT;

2 . AANGAANDE DE TWEEDE VRAAG GESTELD DOOR HET SCHEIDSGERECHT

OVERWEGENDE DAT BIJ ZIJN TWEEDE VRAAG, GESTELD VOOR HET GEVAL DAT HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG BEVESTIGEND ZOU LUIDEN, HET SCHEIDSGERECHT HET HOF VERZOEKT UIT TE SPREKEN OF DE NABESTAANDE VAN EEN ARBEIDER "RECHT HEEFT OP DE VERSTREKKINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE VERORDENING NO . 3 EN MET NAME GENOEMD AAN HET SLOT VAN ARTIKEL 22, LID 2",

- ZELFS WANNEER HIJ ZICH BEVINDT OP HET GEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE WAAR ZICH HET ZIEKTEVERZEKERINGSORGAAN IN KWESTIE BEVINDT;

- EN ZELFS INDIEN DE DOOR DIT ORGAAN TOEGEPASTE WETGEVING TEN AANZIEN VAN DEZE NABESTAANDE SLECHTS VOORZIET IN DE TOELATING "TOT VERZEKERING VAN HET RECHT OP VERGOEDING VAN GENEESKUNDIGE BEHANDELING, VERSTREKKING VAN GENEESMIDDELEN EN VERPLEGING UIT DE ZIEKENKAS";

A ) OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN HET EERSTE HIERBOVEN VERMELDE ONDERDEEL DER VRAAG, DAT UIT HET ZINSVERBAND VAN DE BESLISSING TOT VERWIJZING BLIJKT, DAT HET SCHEIDSGERECHT IN FEITE WENST TE VERNEMEN OF VERORDENING NO . 3 ER ZICH TEGEN VERZET, DAT EEN ORGAAN EEN NABESTAANDE VAN EEN WERKNEMER TOELATING TOT DE FACULTATIEVE ZIEKTEVERZEKERING WEIGERT ENKEL OP GROND VAN VERBLIJF IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE, WAAR BEDOELD ORGAAN ZICH BEVINDT;

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 22, LID 2 EN 3, VAN VERORDENING NO . 3, DE TOEKENNING WORDT GEREGELD VAN VERSTREKKINGEN BIJ ZIEKTE AAN DE "RECHTHEBBENDE OP EEN PENSIOEN OF EEN RENTE", VERSCHULDIGD OP GROND VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN VAN EEN OF MEER LID-STATEN, WANNEER GENOEMDE RECHTHEBBENDE VERBLIJF HOUDT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN LID-STAAT, WAAR ZICH GEEN DER TOT UITKERING VAN ZIJN PENSIOEN OF RENTE VERPLICHTE ORGANEN BEVINDEN;

DAT DEZE BEPALINGEN IN IEDER GEVAL VAN TOEPASSING ZIJN, WANNEER DE ZIEKTEVERZEKERING DWINGEND VERBONDEN IS AAN HET RECHT OP PENSIOEN OF RENTE, DAT WIL ZEGGEN IN GEVALLEN, WAARIN ZIJ IN ZEKERE ZIN EEN BESTANDDEEL VAN HET PENSIOEN - OF RENTESTELSEL VORMT;

DAT ZIJ NAAR HAAR AARD VERONDERSTELLEN, DAT ZODANIGE AANSLUITING BIJ EEN ZIEKTEVERZEKERING NIET KAN WORDEN BEEINDIGD OP GROND VAN HET FEIT DAT BELANGHEBBENDE ZIJN WOONPLAATS OVERBRENGT NAAR EEN ANDER LAND DAN DAT WAAR ZICH DE TOT UITKERING DER VERSTREKKINGEN VERPLICHTE ORGANEN BEVINDEN;

DAT ZULKS TROUWENS OOK BLIJKT UIT ARTIKEL 10 ( 1 ) VAN VERORDENING NO . 3, HETWELK LUIDT : "DE PENSIOENEN OF RENTEN ... VERKREGEN OP GROND VAN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN EEN OF MEER VAN DE LID-STATEN KUNNEN NIET WORDEN VERMINDERD , GEWIJZIGD, GESCHORST, INGETROKKEN OF VERBEURD VERKLAARD OP GROND VAN HET FEIT DAT DE RECHTHEBBENDE WOONACHTIG IS OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE, OP WELKS GEBIED HET ORGAAN DAT DE UITKERING VERSCHULDIGD IS, ZICH BEVINDT";

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 22 ECHTER NIET UITDRUKKELIJK MELDING MAAKT VAN HET GEVAL DAT DE RECHTHEBBENDE OP HET PENSIOEN OF DE RENTE SLECHTS DE VRIJHEID HEEFT ZICH AL DAN NIET AAN TE SLUITEN BIJ EEN STELSEL VAN ZIEKTEVERZEKERING;

DAT DERHALVE MOET WORDEN ONDERZOCHT OF HET ARTIKEL ZICH, ONDANKS ZIJN STILZWIJGEN, OOK UITSTREKT TOT ZULK EEN GEVAL;

OVERWEGENDE DAT DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NO . 3, ARTIKEL 4, LID 2, VAN TOEPASSING ZIJN "OP DE NAGELATEN BETREKKINGEN VAN DE WERKNEMERS OF VAN DE DAARMEE GELIJKGESTELDEN ... OP WIE DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN OF MEER LID-STATEN VAN TOEPASSING IS GEWEEST";

DAT BLIJKENS DE ALGEMENE BEWOORDINGEN DEZER BEPALINGEN DE TOEPASSING DER VERORDENING ZICH NIET BEPERKT TOT WERKNEMERS OF NAGELATEN BETREKKINGEN VAN WERKNEMERS WELKE IN MEERDERE LID-STATEN WERKZAAM ZIJN GEWEEST OF WELKE WERKZAAM ZIJN OF WAREN IN EEN LID-STAAT, TERWIJL ZIJ VERBLIJVEN OF VERBLEVEN IN EEN ANDERE;

DAT DE VERORDENING DERHALVE EVENZEER VAN TOEPASSING IS WANNEER NIET DE WERKNEMER ZELF, DOCH EEN ZIJNER NAGELATEN BETREKKINGEN ZIJN WOONPLAATS VESTIGT IN EEN ANDERE LID-STAAT;

DAT DEZE UITLEGGING LIGT IN DE LIJN VAN DE ARTIKELEN 48 TOT 51 VAN VERDRAG ALSMEDE VAN VERORDENING NO . 3, DOOR WELKE NIET SLECHTS DE MIGRERENDE WERKNEMER STRICTO SENSU BESCHERMING WORDT GEBODEN, MAAR OOK WORDT VOORKOMEN DAT, OP HET STUK VAN SOCIALE ZEKERHEID, AAN WERKNEMERS OF HUN NABESTAANDEN TERRITORIALITEITSBEPALINGEN KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN;

OVERWEGENDE DAT BOVENDIEN UIT ARTIKEL 9, LID 1, VAN VERORDENING NO . 3 BLIJKT, DAT DEZE ZONDER ONDERSCHEID VAN TOEPASSING IS OP "VERPLICHTE, VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING";

DAT MET NAME UIT ARTIKEL 10, LID 2, VAN GENOEMDE VERORDENING JUNCTO HAAR BIJLAGE E VALT AF TE LEIDEN DAT, ZO VAAK HET DE BEDOELING IS TERRITORIALITEITSBEPALINGEN DER NATIONALE WETGEVINGEN IN STAND TE LATEN, ZULKS UITDRUKKELIJK WORDT BEPAALD;

DAT DERHALVE, OOK AL DRAAGT DE AANSLUITING VAN EEN TOT PENSIOEN OF RENTE GERECHTIGDE WERKNEMER OF NABESTAANDE BIJ EEN ZIEKTEVERZEKERING SLECHTS EEN FACULTATIEF KARAKTER, VERORDENING NO . 3 DE NATIONALE ORGANEN VERBIEDT DE AANSLUITING TE BEEINDIGEN OP GROND VAN OVERBRENGING DER WOONPLAATS NAAR EEN ANDER LAND DAN DAT, WAARIN HET BETREFFENDE ORGAAN ZICH BEVINDT;

B ) OVERWEGENDE DAT BIJ HET VERZOEK OM UITLEGGING VOORTS WORDT GEVRAAGD OF DE VERMELDING VAN "VERSTREKKINGEN IN NATURA" IN ARTIKEL 22 TEVENS VAN TOEPASSING IS OP VERSTREKKINGEN VAN GENEESKUNDIGE BEHANDELING, VAN GENEESMIDDELEN EN VAN VERPLEGING IN DE VORM VAN TERUGBETALING VAN GEMAAKTE KOSTEN;

OVERWEGENDE DAT HOOFDSTUK 1 VAN TITEL III DER VERORDENING NO . 3, GETITELD "ZIEKTE, MOEDERSCHAP", WAARVAN HET BEWUSTE ARTIKEL 22 DEEL UITMAAKT, TEGENOVER ELKAAR STELT DE "VERSTREKKINGEN IN NATURA" EN DE "UITKERINGEN", DOCH DEZE BEIDE BEGRIPPEN NIET NADER OMSCHRIJFT;

DAT HET BEGRIP "VERSTREKKING IN NATURA" ECHTER STELLIG NIET UITSLUIT, DAT ZODANIGE VERSTREKKING BESTAAT IN BETALINGEN, GEDAAN DOOR HET DAARTOE VERPLICHTE ORGAAN;

DAT IMMERS HET DOEN VAN ZODANIGE BETALINGEN DOOR DE ORGANEN GEBRUIKELIJK IS IN GEVALLEN, WELKE DOOR ARTIKEL 19, LID 5, DER VERORDENING NO . 3 UITDRUKKELIJK ALS "VERSTREKKINGEN IN NATURA" WORDEN AANGEDUID, NAMELIJK DE VERSCHAFFING VAN "PROTHESEN" EN VAN "KUNSTMIDDELEN" VAN GROTERE OMVANG";

DAT BOVENDIEN DE BEPALINGEN VAN HET BEWUSTE HOOFDSTUK 1 GEEN VERSCHIL MAKEN NAAR GELANG BEDOELDE BETALINGEN WORDEN GEDAAN AAN DE BELANGHEBBENDE ZELF OF AAN EEN DERDE;

DAT TEN SLOTTE UIT ARTIKEL 18 VAN DE VERORDENING VALT AF TE LEIDEN, DAT DE "UITKERINGEN" HOOFZAKELIJK BESTEMD ZIJN TOT COMPENSATIE VAN DE LOONDERVING VAN DE ZIEKE WERKNEMER EN DERHALVE EEN GEHEEL ANDER GEVAL BEOGEN DAN HET ONDERHAVIGE;

OVERWEGENDE DAT UIT EEN EN ANDER VOLGT, DAT ARTIKEL 22 EVENEENS VAN TOEPASSING IS, WANNEER VERSTREKKINGEN ALS DIE WELKE HET SCHEIDSGERECHT OP HET OOG HEEFT, WORDEN VERSCHAFT IN DE VORM VAN TERUGBETALING VAN GEMAAKTE KOSTEN;

Beslissing inzake de kosten


OVERWEGENDE DAT TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN, DOOR DE COMMISSIE VAN DE E.E.G . WEGENS DE DOOR HAAR BIJ HET HOF INGEDIENDE OPMERKINGEN GEMAAKT, GEEN LAST TOT TERUGBETALING KAN WORDEN GEGEVEN;

DAT DE PROCEDURE VOOR WAT PARTIJEN BETREFT ALS EEN IN DE LOOP VAN HET GEDING VOOR HET SCHEIDSGERECHT GEREZEN INCIDENT MOET WORDEN BESCHOUWD, WESHALVE DEZE LAATSTE INSTANTIE OVER DE KOSTEN ZAL MOETEN BESLISSEN;

Dictum


VERKLAART

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE INZAKE DE PREJUDICIELE VRAGEN, DIE HET SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF BIJ VERWIJZINGSBESCHIKKING D.D . 10 DECEMBER 1965 AAN HET HOF TER BEOORDELING HEEFT VOORGELEGD :

VOOR RECHT :

1 . VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE ZIEKTEVERZEKERING VAN WERKNEMERS EN HUN NABESTAANDEN WELKE DOOR EEN PRIVAATRECHTELIJK LICHAAM WORDEN VASTGESTELD EN UITGEVOERD, MAKEN ALS "STATUTAIRE BEPALINGEN" DEEL UIT VAN DE "WETGEVING" GENOEMD IN DE ARTIKELEN 1 ( B ) EN 4 VAN VERORDENING NO . 3, WANNEER DEZE VOORSCHRIFTEN DE WETTEN EN REGLEMENTEN TOT INSTELLING VAN EEN ALGEMEEN OF BIJZONDER STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID AANVULLEN OF DAARVOOR IN DE PLAATS TREDEN;

2 . BIJLAGE B, HOOFDSTUK "NEDERLAND", VAN VERORDENING NO . 3 IS MEDE VAN TOEPASSING OP DE ALGEMENE EN SPECIALE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID BETREFFENDE DE ZIEKTEVERZEKERING DER MIJNBEAMBTEN;

3 . OP GROND VAN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NO . 3 IS HET EEN ORGAAN VERBODEN OM AAN DE NABESTAANDE VAN EEN WERKNEMER , DIE KRACHTENS DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT GERECHTIGD IS TOT EEN PENSIOEN OF EEN RENTE, AANSLUITING - VRIJWILLIGE AANSLUITING INBEGREPEN - BIJ HET DOOR DIT ORGAAN BEHEERDE STELSEL TE WEIGEREN OP GROND, DAT GENOEMDE RECHTHEBBENDE VERBLIJF HOUDT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE WAAR BEDOELD ORGAAN ZICH BEVINDT;

4 . ARTIKEL 22 VAN VERORDENING NO . 3 IS EVENEENS VAN TOEPASSING OP VERSTREKKINGEN VAN GENEESKUNDIGE BEHANDELING, VAN GENEESMIDDELEN EN VAN VERPLEGING IN DE VORM VAN TERUGBETALING VAN GEMAAKTE KOSTEN;

EN :

5 . VERSTAAT, DAT HET SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF OVER DE KOSTEN VAN DIT GEDING UITSPRAAK ZAL HEBBEN TE DOEN .