61962J0025

ARREST VAN HET HOF VAN 15 JULI 1963. - (PLAUMANN & CO. TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP). - ZAAK NO. 25/62.

Jurisprudentie
Franse uitgave bladzijde 00199
Nederlandse uitgave bladzijde 00207
Duitse uitgave bladzijde 00213
Italiaanse uitgave bladzijde 00197
Engelse bijz. uitgave bladzijde 00095
Deense bijz. uitgave bladzijde 00411
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00939
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00279
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00409
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00181
Finse bijz. uitgave bladzijde 00181


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

1 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - BESCHIKKING - BEGRIP

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 189 )

VGL . SAMENVATTING VAN HET ARREST 16 EN 17-62, NO . 3, JUR . VIII, BLZ . 946

2 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - BEROEP VAN PARTICULIEREN TEGEN EEN BESCHIKKING, WELKE TOT "EEN ANDERE PERSOON" IS GERICHT - BETEKENIS VAN DEZE WOORDEN - RUIME INTERPRETATIE

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 173, LID 2 )

3 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - BEROEPSRECHT DER JUSTITIABELEN - GEEN BEPERKTE UITLEGGING VAN DE VERDRAGSBEPALINGEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 173, LID 2 )

4 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - BEROEP VAN PARTICULIEREN TEGEN EEN BESCHIKKING, WELKE TOT EEN ANDERE PERSOON IS GERICHT - HEN INDIVIDUEEL RAKENDE BESCHIKKING

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 173, LID 2 )

5 . PROCEDURE - BIJ VERZOEKSCHRIFT GEDANE EIS TOT VASTSTELLING VAN EVENTUELE SCHADE - BIJ REPLIEK INGEDIENDE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - ONTVANKELIJKHEID VAN DEZE VORDERING, WELKE IS TE BESCHOUWEN ALS EEN VERDERE UITWERKING VAN DE EIS TOT VASTSTELLING VAN SCHADE

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, ART . 38, PARAGRAAF 1, SUB D )

6 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - NIET VERNIETIGDE BESTUURSHANDELING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING, BIJ TOEWIJZING WAARVAN DEZE HANDELING RECHTSGEVOLG ZOU MISSEN, ONGEGROND

Samenvatting


1 . EEN HANDELING MOET ALS EEN BESCHIKKING WORDEN BESCHOUWD , INDIEN ZIJ EEN BEPAALD RECHTSSUBJECT RAAKT EN SLECHTS TE ZIJNEN OPZICHTE VERBINDENDE KRACHT BEZIT .

2 . DE LETTER EN DE GRAMMATICALE BETEKENIS VAN ARTIKEL 173, LID 2, DAT HET BEROEP VAN PARTICULIEREN TOELAAT TEGEN HEN RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKENDE BESCHIKKINGEN, WELKE TOT EEN ANDERE PERSOON ZIJN GERICHT, RECHTVAARDIGEN DE RUIMSTE INTERPRETATIE .

3 . DE VERDRAGSBEPALINGEN NOPENS HET BEROEPSRECHT DER JUSTITIABELEN MOGEN NIET RESTRICTIEF WORDEN UITGELEGD; MITSDIEN MAG HET STILZWIJGEN VAN HET VERDRAG OP DIT PUNT NIET ALS EEN BEPERKING WORDEN OPGEVAT .

4 . ZIJ, DIE NIET ZIJN DE ADRESSATEN ENER BESCHIKKING ZOUDEN SLECHTS KUNNEN STELLEN DAT ZIJ INDIVIDUEEL WORDEN GERAAKT, INDIEN DEZE BESCHIKKING HEN BETREFT UIT HOOFDE VAN ZEKERE BIJZONDERE HOEDANIGHEDEN OF VAN EEN FEITELIJKE SITUATIE, WELKE HEN TEN OPZICHTE VAN IEDER ANDER KARAKTERISEERT EN HEN DERHALVE INDIVIDUALISEERT OP SOORTGELIJKE WIJZE ALS DE ADRESSAAT .

5 . INDIEN EEN JUSTITIABELE IN ZIJN INLEIDEND REQUEST EEN EIS DOET TOT VASTSTELLING VAN EVENTUEEL VOOR HEM UIT DE BESTREDEN HANDELING VOORTVLOEIENDE SCHADE EN INDIEN HIJ IN DE LOOP VAN DE SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE BEHANDELING HET VOORWERP VAN DIE VORDERING NADER OMLIJNT EN HET BELOOP DIER SCHADE BIJ SCHATTING OPGEEFT, KAN HET PETITUM VAN EEN BIJ REPLIEK INGEDIENDE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERDERE UITWERKING VAN HET REEDS BIJ REQUEST GEVORDERDE, ZODAT DE EIS ONTVANKELIJK IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 38, PARAGRAAF 1, SUB D ), VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING .

6 . EEN NIET VERNIETIGDE BESTUURSHANDELING KAN ALS ZODANIG NIET EEN FOUT OPLEVEREN, WELKE AAN DE JUSTITIABELEN SCHADE TOEBRENGT; LAATSTGENOEMDEN KUNNEN DERHALVE OP GROND VAN DIE HANDELING GEEN AANSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING MAKEN .

Partijen


IN DE ZAAK 25-62 :

DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP PLAUMANN EN CO .,

TE HAMBURG,

VERTEGENWOORDIGD DOOR DR . H . DITGES, ADVOCAAT TE KEULEN,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE BIJ DE HEER AUDRY,

FEDERATION DES COMMERCANTS,

8, AVENUE DE L'ARSENAL TE LUXEMBURG,

VERZOEKSTER

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

VERTEGENWOORDIGD DOOR DR . H . EHRING, JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN ALS GEMACHTIGDE,

BIJGESTAAN DOOR DR . E . STEINDORFF, HOOGLERAAR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE UNIVERSITEIT VAN TBINGEN,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN DE HEER H . MANZANARES, SECRETARIS VAN DE JURIDISCHE DIENST DER EUROPESE UITVOERENDE ORGANEN, 2 PLACE DE METZ TE LUXEMBURG .

VERWEERSTER

Onderwerp


BETREFFENDE

- NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE S III/03079 VAN 22 MEI 1962, WAARBIJ HET VERZOEK VAN DE DUITSE BONDSREPUBLIEK OM MACHTIGING TOT GEDEELTELIJKE SCHORSING VAN DE HEFFING DER RECHTEN OP UIT DERDE LANDEN INGEVOERDE "MANDARIJNEN EN CLEMENTINES, VERS" WERD AFGEWEZEN;

- BETALING ENER SCHADEVERGOEDING TEN BEDRAGE VAN 39.414,01 DM .

Overwegingen van het arrest


I - WAT BETREFT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE, DAT BLIJKENS ARTIKEL 173, TWEEDE LID, VAN HET E.E.G.-VERDRAG "IEDERE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON ... . BEROEP KAN INSTELLEN TEGEN DE BESCHIKKINGEN DIE, HOEWEL GENOMEN IN DE VORM .... VAN EEN BESCHIKKING GERICHT TOT EEN ANDERE PERSOON, HEM RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKEN";

DAT VERWEERSTER BETOOGT, DAT DE IN DIT LID VOORKOMENDE WOORDEN "ANDERE PERSOON" NIET ZIEN OP DE LID-STATEN IN HUN HOEDANIGHEID VAN OPENBAAR GEZAG EN DAT MITSDIEN PARTICULIEREN NIET GERECHTIGD ZIJN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING IN TE STELLEN TEGEN DE TOT EEN STAAT GERICHTE BESCHIKKINGEN VAN DE COMMISSIE EN DE RAAD;

DAT ARTIKEL 173, TWEEDE LID, VAN HET VERDRAG WELISWAAR HET BEROEP VAN PARTICULIEREN TOELAAT TEGEN HEN RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKENDE BESCHIKKINGEN, WELKE TOT EEN "ANDERE PERSOON" ZIJN GERICHT, DOCH DIT ARTIKEL DE STREKKING DEZER BEWOORDINGEN NIET NADER BEPAALT OF BEGRENST;

DAT DE LETTER EN DE GRAMMATICALE BETEKENIS VAN VOORNOEMDE BEPALING DE RUIMSTE INTERPRETATIE RECHTVAARDIGEN;

DAT BOVENDIEN DE VERDRAGSBEPALINGEN NOPENS HET BEROEPSRECHT DER JUSTITIABELEN NIET RESTRICTIEF MOGEN WORDEN UITGELEGD;

DAT MITSDIEN HET STILZWIJGEN VAN HET VERDRAG OP DIT PUNT NIET ALS EEN BEPERKING MAG WORDEN OPGEVAT;

DAT DUS DE STELLING VAN VERWEERSTER NIET GEGROND MOET WORDEN GEACHT;

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER BETOOGT DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING NAAR HAAR AARD EEN VERORDENING IS, GEGEVEN IN DE VORM VAN EEN INDIVIDUELE BESCHIKKING, EN DAT ZIJ MITSDIEN AAN HET BEROEPSRECHT VAN PARTICULIEREN IS ONTTROKKEN, OP GELIJKE VOET ALS DE ALGEMEEN VERBINDENDE VOORSCHRIFTEN;

DAT ECHTER UIT DE ARTIKELEN 189 EN 191 VAN HET E.E.G.-VERDRAG BLIJKT, DAT DE BESCHIKKING WORDT GEKENMERKT DOOR HET BEPERKTE AANTAL DERGENEN TOT WIE ZIJ IS GERICHT; DAT DERHALVE VOOR DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG OF HIER AL DAN NIET SPRAKE IS VAN EEN BESCHIKKING, DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF DE ONDERWERPELIJKE HANDELING NADER OMSCHREVEN RECHTSSUBJECTEN BETREFT;

DAT DE LITIGIEUZE BESCHIKKING WAS GERICHT TOT DE REGERING VAN DE DUITSE BONDSREPUBLIEK EN DE AFWIJZING INHIELD VAN HAAR VERZOEK GEDEELTELIJK DE DOUANERECHTEN TE MOGEN SCHORSEN, WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP ZEKERE UIT DERDE LANDEN INGEVOERDE PRODUKTEN;

DAT DE BESTREDEN HANDELING DERHALVE MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN BESCHIKKING WELKE EEN BEPAALD RECHTSSUBJECT RAAKT EN SLECHTS TE ZIJNEN OPZICHTE VERBINDENDE KRACHT BEZIT;

OVERWEGENDE DAT BLIJKENS ARTIKEL 173, TWEEDE LID, VAN HET VERDRAG, PARTICULIEREN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING KUNNEN INSTELLEN TEGEN BESCHIKKINGEN, DIE HOEWEL TOT EEN ANDERE PERSOON GERICHT, HEN RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKEN, DOCH VERWEERSTER IN CASU BETWIST DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING VERZOEKSTER RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL BETREFT ;

DAT ALLEREERST DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF AAN DIT LAATSTE VEREISTE VOOR DE ONTVANKELIJKHEID IS VOLDAAN, DAAR INDIEN DE BESCHIKKING VERZOEKSTER NIET INDIVIDUEEL RAAKT, HET ONDERZOEK NAAR DE VRAAG OF DIE BESCHIKKING HAAR RECHTSTREEKS BETREFT OVERBODIG WORDT;

DAT ZIJ, DIE NIET ZIJN DE ADRESSATEN ENER BESCHIKKING SLECHTS ZOUDEN KUNNEN STELLEN DAT ZIJ INDIVIDUEEL WORDEN GERAAKT, INDIEN DEZE BESCHIKKING HEN BETREFT UIT HOOFDE VAN ZEKERE BIJZONDERE HOEDANIGHEDEN OF VAN EEN FEITELIJKE SITUATIE, WELKE HEN TEN OPZICHTE VAN IEDER ANDER KARAKTERISEERT EN HEN DERHALVE INDIVIDUALISEERT OP SOORTGELIJKE WIJZE ALS DE ADRESSAAT;

DAT IN CASU DE BESTREDEN BESCHIKKING VERZOEKSTER RAAKT IN HAAR HOEDANIGHEID VAN IMPORTEUR VAN CLEMENTINES, DAT WIL ZEGGEN UIT HOOFDE VAN EEN COMMERCIEEL BEROEP, HETWELK TE ALLEN TIJDE DOOR IEDERE JUSTITIABELE KAN WORDEN UITGEOEFEND EN HAAR DERHALVE TEN OPZICHTE VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING NIET KARAKTERISEERT OP SOORTGELIJKE WIJZE ALS EEN ADRESSAAT;

DAT UIT HET BOVENOVERWOGENE VOLGT, DAT VERZOEKSTER IN HAAR BEROEP TOT NIETIGVERKLARING NIET KAN WORDEN ONTVANGEN;

II - WAT BETREFT DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE, DAT VERWEERSTER STELT DAT, NU HET PETITUM DER ONDERHAVIGE VORDERING EERST BIJ REPLIEK WERD GEFORMULEERD, DE EIS TARDIEF IS INGESTELD EN KRACHTENS ARTIKEL 38, 1, SUB D ), VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERKLAARD;

DAT VERZOEKSTER ECHTER IN HET INLEIDEND REQUEST EEN EIS HEEFT GEDAAN TOT VASTSTELLING VAN DE EVENTUEEL VOOR HAAR UIT DE BESTREDEN BESCHIKKING VOORTVLOEIENDE SCHADE; DAT ZIJ IN DE LOOP VAN DE SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE BEHANDELING HET VOORWERP VAN DIE VORDERING NADER HEEFT OMLIJND EN HET BELOOP DIER SCHADE BIJ SCHATTING HEEFT OPGEGEVEN;

DAT DERHALVE HET PETITUM VAN DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN GEOORLOOFDE VERDERE UITWERKING VAN HET REEDS BIJ REQUEST GEVORDERDE; DAT DE EIS DERHALVE ONTVANKELIJK IS IN DE ZIN VAN VOORMELD ARTIKEL 38, 1, SUB D );

TEN PRINCIPALE

OVERWEGENDE, DAT DE VORDERING VAN VERZOEKSTER STREKT TOT BETALING ENER SCHADEVERGOEDING, WAARVAN HET BELOOP GELIJK IS AAN HETGEEN ZIJ AAN DOUANERECHTEN EN OMZETBELASTING HEEFT BETAALD KRACHTENS DE BESCHIKKING, WAARTEGEN ZIJ GELIJKTIJDIG EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING HEEFT INGESTELD;

DAT DERHALVE MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT DE DOOR VERZOEKSTER BEWEERDELIJK GELEDEN SCHADE OP DEZE BESCHIKKING BERUST EN DAT MET DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING IN WERKELIJKHEID DE TENIETDOENING WORDT BEOOGD VAN DE RECHTSGEVOLGEN, WELKE DE LITIGIEUZE BESCHIKKING VOOR HAAR MEDEBRENGT;

OVERWEGENDE DAT IN CASU DE BESTREDEN BESCHIKKING NIET WERD VERNIETIGD;

DAT EEN NIET VERNIETIGDE BESTUURSHANDELING ALS ZODANIG NIET EEN FOUT KAN OPLEVEREN, WELKE AAN DE JUSTITIABELEN SCHADE TOEBRENGT;

DAT LAATSTGENOEMDEN DERHALVE OP GROND VAN DIE HANDELING GEEN AANSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING KUNNEN MAKEN;

DAT HET HOF, RECHTDOENDE OP EEN VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING GEEN MAATREGELEN KAN BEVELEN, WELKE DE RECHTSGEVOLGEN VAN EEN ZODANIGE, NIET-VERNIETIGDE BESCHIKKING ONGEDAAN MAKEN;

DAT DE VORDERING VAN VERZOEKSTER DERHALVE ALS ONGEGROND BEHOORT TE WORDEN AFGEWEZEN;

Beslissing inzake de kosten


OVERWEGENDE DAT KRACHTENS ARTIKEL 69, 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING IEDERE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS GESTELD IN DE KOSTEN ZAL WORDEN VEROORDEELD;

DAT VERZOEKSTER, NU HAAR VORDERINGEN ZIJN AFGEWEZEN, IN DE KOSTEN BEHOORT TE WORDEN VERWEZEN;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE

RECHTDOENDE,

VERWERPT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING ALS ZIJNDE NIET-ONTVANKELIJK;

VERWERPT DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING ALS ZIJNDE ONGEGROND;

VEROORDEELT VERZOEKSTER IN DE KOSTEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .