23.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 130/20


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van het productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2022/C 130/17)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING WAARBIJ HET ENIG DOCUMENT WORDT GEWIJZIGD

“Mittelrhein”

PDO-DE-A1269-AM01

Datum van mededeling: 28.12.2021

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1.   Beschrijving van de wijn/wijnbouwproducten en analytische en/of organoleptische kenmerken

Beschrijving:

Wijziging van het natuurlijke minimale alcoholvolumegehalte of van het minimale mostgewicht (tot dusver in punt 5.1, voortaan in punt 3.2 van het productdossier) voor kwaliteitswijn van het druivenras dornfelder in jaren met uitzonderlijke weersomstandigheden.

Standaardwaarden voor kwaliteitswijn van het druivenras dornfelder: 8,8 volumeprocent totaal alcoholgehalte/68 °Oechsle.

TOEVOEGING:

“Het natuurlijke minimale alcoholvolumegehalte/het minimale mostgewicht van het druivenras dornfelder kan bij besluit van het bestuur van de erkende belangenorganisatie Mittelrhein in jaren met uitzonderlijke weersomstandigheden op 8,3 volumeprocent totaal alcoholgehalte/65 °Oechsle worden vastgesteld. Deze regeling geldt alleen voor het desbetreffende wijnjaar. Het besluit van de belangenorganisatie wordt gepubliceerd.”

De verschillende producten worden bij naam genoemd. Verder worden het natuurlijke minimale alcoholvolumegehalte/minimale mostgewicht vermeld en er is een organoleptische beschrijving.

TOEVOEGING:

Het totale alcoholgehalte voor wijn van de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein, die zonder verrijking is verkregen, mag hoger zijn dan 15 volumeprocent.

Motivering:

De geringe verlaging van het minimale alcoholgehalte/mostgewicht van het druivenras dornfelder moet het mogelijk maken de oogst naar voren te halen om negatieve invloeden van nieuwe schadelijke organismen tot een minimum te beperken. In 2014 bijvoorbeeld vormde de Aziatische fruitvlieg een bedreiging voor vroegrijpe rode druivenrassen. Wanneer gewacht wordt met oogsten vanwege het tot nu toe geldende minimale mostgewicht, bestaat in dergelijke jaren het gevaar van aanzienlijke kwalitatieve en kwantitatieve verliezen bij de oogst.

De organoleptische beschrijvingen zijn sterker gedifferentieerd om beter recht te doen aan de verschillende producten.

Met de toevoeging van het totale alcoholgehalte bij wijnen zonder verrijking wordt gebruikgemaakt van de openstellingsclausule van de EU-verordening.

2.   Afbakening van het gebied

Beschrijving:

Het gebied van de BOB Mittelrhein is opnieuw afgebakend.

TOEVOEGING:

De afzonderlijke gemeenten, inclusief de kadastrale adelingen (“Gemarkungen”) en nummers van die adelingen zijn vermeld.

De precieze afbakening blijkt uit de kaarten met afgebakende wijnbouwpercelen in de genoemde gemeenten, die op een website (www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein) kunnen worden geraadpleegd.

Motivering:

De beoogde gebiedsafbakening is niet willekeurig, maar is nodig om schadelijke gevolgen voor de wijn- en landbouw, de gemeenschap als geheel en het ecosysteem, alsmede voor de regio Mittelrhein (het historisch gegroeide cultuurlandschap) te voorkomen.

Hieronder wordt de gebiedsafbakening nader toegelicht:

Een aaneengesloten wijnbouwareaal is nodig voor kwaliteitsborging, en met name in verband met gewasbeschermingsmaatregelen.

Gewasbeschermingsmaatregelen zijn in de wijnbouw noodzakelijk, maar niet altijd verenigbaar met andere teelten. Een afwisseling van wijnbouwarealen en andere vormen van grondgebruik (zoals grasland, akkerbouw, fruit- of groenteteelt) levert vaak problemen op, die zoveel mogelijk moeten worden vermeden:

Hoe minder de wijnbouwarealen aan arealen met andere vormen van grondgebruik (akkerbouw, fruitteelt, grasland enz.) grenzen, des te geringer de nadelige gevolgen voor de productie en kwaliteit van de wijnen.

Dit ligt aan de speciale exploitatievereisten van de wijnbouw, met name bij de gewasbescherming. De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen vertonen deels aanzienlijke onderlinge verschillen, met name wat de toepassing ervan, de teeltspecifieke toelating of wachttijden betreft. Bovendien worden op veel historische steile wijnhellingen van de Mittelrhein helikopters ingezet voor de besproeiing met gewasbeschermingsmiddelen, waarbij om technische en fysieke redenen een hoger driftrisico bestaat. Voor een goede besproeiing met helikopters heeft het voordelen om in lange rechte stroken parallel aan het reliëf van de helling te sproeien. Daarvoor is een samenhangende wijngaard nodig.

Land- en wijnbouwers zijn verplicht om drift van gewasbeschermingsmiddelen naar andere teelten en niet-doeloppervlakken te voorkomen, onder meer door bepaalde afstanden aan te houden. De wijnstokken dicht bij de perceelsgrenzen van een wijnbouwareaal kunnen daarom niet worden besproeid, waardoor op die plek geen wijnbouw mogelijk is. Hetzelfde geldt voor akker- en grasland en fruitteeltarealen die grenzen aan wijnbouwarealen. Versnipperde wijnbouw leidt dus tot economische schade voor alle exploitanten. Bij wijngaarden die met helikopters worden besproeid, is het probleem nog groter omdat de helikopter vanwege het hogere driftrisico extra veel afstand moet houden. Door de verplaatsing van wijnbouwarealen worden de voormalige wijnbouwarealen niet-doeloppervlakken, waarvan vervolgens afstand moet worden gehouden. De verplaatsing levert voor de overige wijnbouwarealen dus economisch nadeel op.

Wanneer de middelen ondanks correcte toepassing verwaaien naar aangrenzende percelen met een ander grondgebruik, kan dit leiden tot ongewenste vegetatieve schade op het niet-doelareaal, kwaliteitsvermindering of verlies van afzetmogelijkheden van het product vanwege bepaalde residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Deze zijn voor een deel niet toegelaten voor de daarop geteelde gewassen, waardoor na residuenonderzoek als gevolg van de nauwkeurige analysemethoden en lage maximumwaarden voor residuen de mogelijkheid bestaat dat de producten niet in de handel mogen worden gebracht. Dit soort gevallen komt in de praktijk geregeld voor. De veroorzaker kan weliswaar aansprakelijk worden gesteld voor dit soort schade, maar door het behoud van aaneengesloten wijnbouwarealen kan het aantal perceelranden zo klein mogelijk worden gehouden en kunnen problemen worden voorkomen.

Bescherming van de gemeenschap en ecosystemen door teelt op steile hellingen

Steile wijngaarden dragen tegenwoordig in hoge mate bij aan de bescherming tegen erosie en uitspoeling. Terraswijngaarden en wijngaardmuren voorkomen dat oppervlaktewater via de kortste weg naar beneden wegloopt. Wijnstokken en beplanting stabiliseren de bodem en blijven door doorlopende onderhoudswerkzaamheden behouden. Een correcte exploitatie van de bodem zorgt voor een goede bodemstructuur en een hoge infiltratie van water in de bodem. Daarmee wordt erosie tot een minimum beperkt, wordt water bij hevige regenval gebufferd en wordt uitspoeling van voedingsstoffen (met name fosfaat) in het oppervlaktewater voorkomen. Zonder actieve exploitatie zouden de terrassen en muurtjes in verval raken. De bodem zou verruigen, minder vruchtbaar worden en qua structuur achteruitgaan. Dit zou leiden tot erosie, uitspoeling van grond en voedingsstoffen en aardverschuivingen bij zware regenval. Omwonenden en het verkeer zouden gevaar lopen en er zou schade worden veroorzaakt.

Een herverkaveld wijnbouwareaal maakt effectieve exploitatie- en beschermingsmethoden in de wijnbouw mogelijk.

Behoedzame gewasbeschermingsstrategieën die kwalitatieve, ecologische en economische voordelen met zich meebrengen, zijn van belang om een duurzame productie van kwalitatief hoogwaardige wijnen te waarborgen:

Als voorbeeld kan de bestrijding van druivenbladrollers door middel van feromonen dienen. Deze beschermende maatregel werkt alleen als de feromoonvallen die nodig zijn om de vermenigvuldiging van de plaaginsecten af te remmen en deze insecten in verwarring te brengen, op het hele areaal worden uitgehangen. Daarbij is het aanzienlijk goedkoper wanneer een om technische redenen noodzakelijke dubbele uithanging aan de randen (grenzen met andere teelten, vormen van grondgebruik of andere begroeiing) wordt vermeden. Door een aaneengesloten wijnbouwareaal kan het aantal gebruikte feromoonvallen tot een minimum worden beperkt. Daar komt nog bij dat bij het ontwikkelingsprogramma “Eulle” (milieumaatregelen, plattelandsontwikkeling, landbouw, voedsel) in Rijnland-Palts, dat voorziet in subsidies voor biotechnische gewasbeschermingsmethoden in de wijnbouw, alleen samenhangende arealen van minimaal 2 ha voor subsidie in aanmerking komen. Wanneer akkers door de verplaatsing van afzonderlijke wijnbouwarealen kleiner dan deze 2 ha worden, zouden ook de resterende wijnbouwarealen niet meer voor een subsidie voor de bestrijding van druivenbladrollers met feromoonvallen in aanmerking komen. De exploitanten van de resterende wijnbouwarealen zouden daardoor economische schade lijden. Zonder deze financiële steun is biotechnische gewasbescherming echter niet rendabel, met als gevolg dat er meer insecticiden worden gebruikt, wat weer ongunstig uitpakt voor het ecosysteem.

Ook voor de bescherming van de rijpe druiven tegen vogelschade zijn aaneengesloten wijnbouwarealen zowel vanuit professioneel als economisch oogpunt nodig omdat deze arealen alleen zo afdoende kunnen worden beschermd. Versnipperde wijngaarden leiden daarentegen tot hogere kosten en meer geluidshinder voor omwonenden.

Aaneengesloten wijnbouwarealen helpen ook wildschade te voorkomen:

De terugdringing van het te grote aantal wilde zwijnen is voor de wijnbouw een belangrijk onderwerp. Deze terugdringing is onder meer nodig omdat schade door wild in wijnbergen in Rheinland-Pfalz in de regel niet voor vergoeding in aanmerking komt. Bovendien neemt daardoor de kans op Afrikaanse varkenspest, waarvoor een meldplicht bestaat, af. Deze ziekte vormt een groot risico voor de veehouderij in Duitsland. In een aaneengesloten wijnbouwareaal kan het aantal wilde zwijnen echter beter en eenvoudiger worden gereguleerd dan in kadastrale adelingen met afwisselende teelten als wijnbouw, akkerbouw en fruitteelt, die juist voor wilde zwijnen meer schuilplaatsen bieden.

Druppelirrigatie wordt in droge zomers met name bij jonge aanplant van steeds groter belang. Zonder deze irrigatie kunnen de wijnstokken niet aangroeien. Aaneengesloten met wijnstokarealen zijn voor de aanleg en het gebruik van de daarvoor benodigde infrastructuur (waterbronnen, leidingen enz.) van groot voordeel. Zowel het gemeenschappelijke oppompen van het water als het gezamenlijke gebruik van transport- en distributieleidingen worden daardoor efficiënter en goedkoper.

De exploitatievoorwaarden in de wijnbouw verschillen van die van bijvoorbeeld de akkerbouw. Als er op deze arealen geen wijnbouw meer zou plaatsvinden, dreigt vooral op de steile hellingen verruiging omdat deze niet geschikt zijn voor akkerbouw of grasland. Op deze niet geëxploiteerde arealen zouden spontaan planten kunnen opkomen die als waardplant dienen voor ongewenst ongedierte zoals de Aziatische fruitvlieg (bv. bramen), wat de gezondheid en kwaliteit van de druiven op aangrenzende wijnbouwarealen in gevaar zou brengen.

Het historisch gegroeide cultuurlandschap en het aanzien van het landschap met de traditionele wijnbergen is kenmerkend voor de beschermde oorsprong Mittelrhein en de reputatie daarvan.

Voor de inwoners van het gebied, de wijnbouwers van de regio, de wijnsector en ook consumenten is de wijnbouw in traditionele en karakteristieke wijngaarden typerend voor het karakter van de wijnstreek. Dit blijkt ook uit het feit dat in wijnreclame geregeld afbeeldingen van traditionele wijngaarden worden gebruikt om de wijnstreek voor het voetlicht te brengen.

De verplaatsing van de wijnbouw naar traditioneel akkerland zou het karakteristieke aanzien van het landschap veranderen, wat ook gevolgen zou hebben voor het gegroeide cultuurlandschap, dat zelfs door de Unesco tot werelderfgoed is uitgeroepen. In de verklaring van de Unesco over de uitzonderlijke universele waarde en de eisen ten aanzien van bescherming en beheer staat: “De maatregelen die in het erfgoed [Oberes Mittelrheintal] zijn genomen dienen er eerst en vooral toe (…) de traditie van wijnbouw op de steile hellingen te behouden, habitats voor zeldzame dier- en plantensoorten te beschermen en er in het algemeen voor te zorgen dat de toestand van het milieu in het dal niet verandert”.

Ook op het gebied van het toerisme speelt het thema wijn in combinatie met de traditionele wijnbouwstreek en de traditionele wijnbergen een rol van betekenis. Door de coulisse en de vele toeristische mogelijkheden om de wijnberglandschappen te beleven (bv. via Mittelrhein-wijnwandelingen, het Rheinsteig-wandelpad, de Rheinburgenweg) waarborgt de traditionele wijnbouwregio de economische basis van veel bedrijven in de toeristische sector, zoals de horeca. Als het gebied in het productdossier niet zou worden afgebakend en wijnbouwarealen verplaatst zouden worden naar land dat momenteel voor gras of akkerbouw wordt gebruikt, zouden veel traditionele wijngaarden, zoals boven reeds beschreven, bedreigd worden door ongewenste verruiging, omdat ze op grond van hun geringe omvang, kenmerken en vaak slechte bereikbaarheid niet geschikt zijn voor ander gebruik dan voor de wijnbouw. Deze verruiging zou naast de genoemde milieugevolgen ook economische gevolgen hebben omdat een dergelijk landschap er voor toeristen niet aantrekkelijk uitziet.

De in vakpublicaties beschreven wijnen, die het beeld en de reputatie van de BOB Mittelrhein sterk bepalen, zijn vaak afkomstig uit traditionele en samenhangende wijngaarden (bv. Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

Samenvattend heeft de BOB Mittelrhein met haar voor het landschap kenmerkende samenhangende wijngaarden bij de bevolking, de handel en de consument en bij toeristen een positief imago. Bij de koop en consumptie van wijn uit Mittelrhein ziet de consument traditionele wijngaarden voor zich, een beeld dat mogelijk nog wordt versterkt door vakantie-ervaringen. Dit maakt de BOB Mittelrhein onvervangbaar en uniek.

Om de eerder genoemde redenen heeft de exploitatie van de wijngaarden op herverkaveld en waar mogelijk duidelijk afgebakend terrein allerlei voordelen voor de eigenaren en exploitanten van wijnbouwoppervlakten en voor het milieu en omwonenden. Daarom mag het aandeel van de nu al versnipperde wijngaarden met de hier beschreven nadelen niet toenemen.

3.   Wijndruivenrassen

Beschrijving:

In punt 7 (voortaan punt 8) van het productdossier staan tot dusver de volgende druivenrassen vermeld:

In de deelstaat Rijnland-Palts:

Witte wijn

auxerrois, bacchus, chardonnay, ehrenbreitsteiner, ehrenfelser, faberrebe, findling, früher malingre, gelber muskateller, grauer burgunder, grüner silvaner, grüner veltliner, helios, huxelrebe, johanniter, kerner, müller-thurgau, muskat-ottonel, nobling, optima, ortega, osteiner, phoenix, reichensteiner, roter traminer, sauvignon blanc, scheurebe, schönburger, weißer riesling, würzer.

Rode en roséwijnen

blauer frühburgunder, blauer portugieser, blauer spätburgunder, cabernet dorsa, cabernet sauvignon, dakapo, deckrot, dornfelder, dunkelfelder, regent, rotberger, saint-laurent.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen:

Witte wijn

auxerrois, bacchus, ehrenfelser, faberrebe, freisamer, früher malingre, gelber muskateller, grüner Silvaner, grüner veltliner, huxelrebe, kanzler, kerner, morio-muskat, müller-thurgau, muskat-ottonel, optima, ortega, perle, phoenix, reichensteiner, rieslaner, roter traminer, ruländer, scheurebe, siegerrebe, solaris, weißer burgunder, weißer elbling, weißer gutedel, weißer riesling, würzer.

Rode en roséwijnen

blauer frühburgunder, blauer limberger, blauer portugieser, blauer spätburgunder, domina, dornfelder, dunkelfelder, früher roter malvasier, helfensteiner, heroldrebe, regent, rotberger, roter gutedel, saint-laurent.

De lijsten van druivenrassen van Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen worden samengevoegd tot een gemeenschappelijke lijst.

TOEVOEGING:

Aan de lijst van druivenrassen zijn de volgende soorten toegevoegd:

Witte druivenrassen

albalonga, arnsburger, blauer silvaner, bronner, cabernet blanc, calardis blanc, chardonnay rosé, felicia, früher roter malvasier, goldmuskateller, goldriesling, hibernal, hölder, juwel, kernling, merzling, muscaris, orion, prinzipal, regner, roter elbling, roter gutedel, roter müller-thurgau, roter muskateller, roter riesling, saphira, sauvignon cita, sauvignon gryn, sauvignon sary, sauvitage, septimer, silcher, sirius, souvignier gris, staufer, trebbiano di soave, villaris.

Rode en roséwijnen

accent, acolon, allegro, baron, blauburger, blauer trollinger, blauer zweigelt, bolero, cabernet cantor, cabernet carbon, cabernet carol, cabernet cortis, cabernet cubin, cabernet dorio, cabernet franc, cabernet mitos, cabertin, calandro, färbertraube, hegel, merlot, monarch, müllerrebe, muskattrollinger, neronet, palas, pinotin, piroso, prior, reberger, rondo, rosenmuskateller, rubinet, syrah, tauberschwarz, wildmuskat.

De druivenrassen worden aangevuld met hun synoniemen.

Motivering:

De tot nu toe gebruikte opsomming van de druivenrassen is onvolledig. Deze is aangevuld omdat alle tot dusver geclassificeerde druivenrassen en de synoniemen ervan moeten worden genoemd.

4.   Toepasselijke vereisten volgens nationaal of Unierecht

Beschrijving:

In punt 10 van het productdossier zijn de verdere etiketteringseisen vermeld.

Kleinere geografische eenheden:

TOEVOEGING:

Het wijnbouwkadaster is het register van de voor de kleinere geografische eenheden toegelaten namen van “Bereiche” (districten), “Groß- en Einzellagen” ((groepen) individuele wijngaarden) en “Gewannen” (blokken). In het wijnbouwkadaster zijn de grenzen van de “Lagen” en “Bereiche” ingeschreven op basis van kadastrale aanduidingen (afdeling, sectie, blok, perceel). Het wijnbouwkadaster wordt beheerd door de landbouwkamer in Rijnland-Palts. In Noordrijn-Westfalen wordt dit kadaster bijgehouden door de landbouwkamer van Noordrijn-Westfalen. De organisatie en het beheer van het wijnbouwkadaster zijn gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

artikel 23, leden 3 en 4, van de Duitse wijnwet,

artikel 29 van de Duitse wijnverordening,

deelstaatwet betreffende de vaststelling van wijngaarden en districten en betreffende het wijnbouwkadaster (wet op de wijngaarden),

NRW-uitvoeringsverordening, en

artikel 2, punt 16, van de deelstaatverordening inzake bevoegdheden op het gebied van het wijnrecht.

Een wijziging van de afbakening van de kleine geografische eenheden is overeenkomstig artikel 22g van de wijnwet alleen toegestaan met instemming van de bevoegde organisaties. Elke wijziging moet volgens artikel 22g van de wijnwet door de bevoegde organisatie worden gemeld aan het federaal instituut voor landbouw en voedselvoorziening (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung).

Motivering:

Op grond van het geldende recht moeten de etiketteringsbepalingen met preciezere geografische aanduidingen worden aangevuld.

5.   Controle-instanties

Beschrijving:

Aanvulling op de in punt 11 van het productdossier genoemde controle-instanties en hun taken.

TOEVOEGING:

De landbouwkamer wordt bij de controle ondersteund door het

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Fax +49 2619149190

E-mailadressen: poststelle@lua.rlp.de

Voor Noordrijn-Westfalen:

Der Direktor der Landwirtschaftskammer für Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 22153405 61

Fax +49 2215340196561

E-mailadressen: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Fax +49 23613053786

E-mailadressen: abteilung8@lanuv.nrw.de

Motivering:

Het Landesuntersuchungsamt moet als controle-instantie worden toegevoegd omdat het ook controletaken verricht. In Noordrijn-Westfalen is het adres van de landbouwkamer gewijzigd.

6.   Overig

Beschrijving:

Tekstuele wijzigingen conform EU-voorschriften.

Motivering:

Er moeten tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd om te voldoen aan de EU-voorschriften.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam van het product

Mittelrhein

2.   Type geografische aanduiding

BOB – beschermde oorsprongsbenaming

3.   Wijncategorieën

1.

Wijn

5.

Mousserende kwaliteitswijn

8.

Parelwijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

1.   Kwaliteitswijn wit

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Witte wijn

De witte wijnen zijn in de regel lichtgroen tot intens donker goudkleurig of zelfs amberkleurig. Zij hebben meestal een fris tot exotisch fruitig, deels ook bloemig of kruidig aroma. Afhankelijk van de soort rijping van de wijn kan ook sprake zijn van subtiele tot sterke fenol- en geroosterde aroma’s. De witte wijnen hebben doorgaans een mild tot krachtig aroma en een verfijnde tot nerveuze zuurstructuur.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

2.   Kwaliteitswijn rood

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Rode wijn

Met name de rode wijnen hebben een waterig rode tot dieppaarse, soms zelfs blauwachtige kleur, deels met bruine schakeringen. Zij zijn doorgaans fruitig met nuances van bessenaroma’s, deels met kruidige, aardse aroma’s en toetsen van chocola. Afhankelijk van het soort rijping van de wijn kunnen de rode wijnen gekenmerkt worden door milde tot sterke fenol- en geroosterde aroma’s. Ze hebben doorgaans een delicaat en vol aroma met een zijdezachte tot matige zuurstructuur.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

3.   Kwaliteitswijn rosé, weißherbst, blanc de noir

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Roséwijn, weißherbst, blanc de noir

De roséwijnen hebben meestal een zachte tot krachtige lichtrode kleur. De weißherbst-wijnen hebben meestal een lichtroze tot matig roze kleur. De blanc de noir-wijnen hebben de kleur van witte wijn. Het aroma is meestal fruitig met toetsen van rode bessen en rood fruit, maar ook kruidige aroma’s zijn mogelijk. De blanc de noir is meestal fruitig fris met kenmerkende bessentoetsen en heeft deels ook een mild floraal of kruidig aroma. Het aroma ervan is doorgaans delicaat tot vol, met een zachte tot stimulerende zuurstructuur.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

4.   Kwaliteitswijn rotling

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

De rotling-wijnen hebben in de regel een zwakke tot krachtige lichtrode kleur. Het aroma is meestal fruitig tot deels kruidig, met accenten van bessen, steenvruchten en citrusvruchten. Ze hebben doorgaans een delicaat en vol aroma met een opwekkende zuurstructuur.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

5.   Wijn met het predicaat “Kabinett”

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Wijn met het predicaat “Kabinett”

Mittelrheinwijnen met het predicaat “Kabinett” zijn in de regel fruitig frisse wijnen met een levendige zuurheid en matig alcoholgehalte.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

6.   Wijn met het predicaat “Spätlese”

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Wijn met het predicaat “Spätlese”

Mittelrheinwijnen met het predicaat “Spätlese” hebben doorgaans intense aroma’s van geel fruit en een rijpe, harmonische zuurstructuur.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

7.   Wijn met het predicaat “Auslese”

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Wijn met het predicaat “Auslese”

Mittelrheinwijnen met het predicaat “Auslese” hebben doorgaans een intense kleur, aroma’s van geel fruit en deels exotische aroma’s. Door de toevoeging van door edelrot aangetaste bessen kunnen ook subtiele honingachtige en balsemieke toetsen voorkomen.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

8.   Wijn met het predicaat “Beerenauslese”

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Wijn met het predicaat “Beerenauslese”

Mittelrheinwijnen met het predicaat “Beerenauslese” worden gemaakt van overrijpe, ingedroogde of door edelrot aangetaste bessen en hebben daardoor meestal een intens goudgele tot amberachtige kleur en een licht verhoogde viscositeit. Ze zijn in de regel sterk zoet van smaak in combinatie met een rijpe maar markante zuurstructuur. Ze hebben doorgaans een intens fruitig tot kruidig of zelfs kruidachtig aroma, met accenten van rijpe tot overrijpe vruchten, gedroogd fruit en honing.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

9.   Wijn met het predicaat “Eiswein”

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Wijn met het predicaat “Eiswein”

Mittelrheinwijnen met het predicaat “Eiswein” worden geperst uit druiven die op natuurlijke wijze bevroren zijn, waardoor de druiven een geconcentreerde samenstelling verkrijgen. “Eiswein” is doorgaans zeer zoet en heeft tevens een krachtige zuurstructuur. De wijn heeft meestal fruitige aroma’s, waarop edelrot een minder duidelijk stempel drukt dan bij wijnen met het predicaat “Beerenauslese” of “Trockenbeerenauslese”.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

10.   Wijn met het predicaat “Trockenbeerenauslese”

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Wijn met het predicaat “Trockenbeerenauslese”

Mittelrheinwijnen met het predicaat “Trockenbeerenauslese” worden gemaakt van overrijpe, ingedroogde of door edelrot aangetaste bessen en hebben daardoor meestal een intens goudgele tot amberachtige kleur en een licht verhoogde viscositeit. Ze zijn in de regel sterk zoet van smaak in combinatie met een rijpe maar markante zuurstructuur. Ze hebben doorgaans een intens fruitig tot kruidig of zelfs kruidachtig aroma, met accenten van rijpe tot overrijpe vruchten, gedroogd fruit en honing. Wijnen met het predicaat “Trockenbeerenauslese” zijn over het algemeen sterker geconcentreerd dan wijnen met het predicaat “Beerenauslese” omdat de edelrot of de geconcentreerde smaak van ingedroogde bessen sterker naar voren komen.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

11.   Mousserende kwaliteitswijn, parelwijn

KORTE BESCHRIJVING

De producten van de Mittelrhein krijgen door de verschillende bodemformaties kenmerkende eigenschappen.

Mousserende kwaliteitswijn

Mousserende kwaliteitswijnen worden gekenmerkt door vrij krachtige tot krachtige bubbels en zijn doorgaans fruitig tot rijp, met gisttonen en een opwekkende zuurstructuur. De aroma’s worden bepaald door de soort basiswijn, de gebruikte druivenrassen en hoe lang de wijn op de gist ligt.

De crémants worden gekenmerkt door een groot aantal fijne belletjes. Ze hebben overwegend fruitig rijpe tot gisttonen en zijn kruidig met een rijpe zuurstructuur. Hun aroma’s worden bepaald door de soort basiswijn, de gebruikte druivenrassen en hoe lang de wijn op de gist ligt.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Parelwijn

Kwaliteitsparelwijnen hebben fijne tot duidelijk zichtbare belletjes en zijn fruitig fris. Afhankelijk van het soort wijn hebben zij dezelfde aroma’s als die in de beschrijving van de witte, rosé- of rode wijnen.

Het totale alcoholgehalte voor wijn met de beschermde oorsprongsbenaming Mittelrhein die zonder verrijking is verkregen, mag meer dan 15 volumeprocent bedragen.

Voor analytische kenmerken waarbij geen waarde wordt vermeld, geldt het toepasselijke recht.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

5.   Wijnbereidingsprocedés

5.1.   Specifieke oenologische procedés

1.

Alle producten

Specifieke oenologische procedés

De toepasselijke wetgeving is van toepassing.

2.

Alle producten

Toepasselijke beperkingen op de wijnbereiding

De toepasselijke wetgeving is van toepassing.

3.

Alle producten

Landbouwwerkzaamheden

De toepasselijke wetgeving is van toepassing.

5.2.   b. Maximumopbrengsten

105 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend geografisch gebied

Tot de beschermde oorsprongsbenaming behoren de met wijnstokken beplante oppervlakten van de gemeenten Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau (1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Deelstaat Noordrijn-Westfalen

Tot de beschermde oorsprongsbenaming behoren de wijnbouwarealen van de stad Königswinter, inclusief Oberdollendorf, Niederdollendorf en Königswinter, de stad Bad Honnef, inclusief Honnef (Rhöndorf), en de stad Bonn, inclusief Kessenich.

De precieze afbakening blijkt uit de kaarten met afgebakende wijnbouwpercelen in de bovengenoemde gemeenten, die op www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein kunnen worden geraadpleegd.

De productie van kwaliteitswijn, wijn met een predicaat, Sekt b.A. of kwaliteitsparelwijn b.A. met de beschermde benaming “Mittelrhein” mag in een ander gebied plaatsvinden dan in het bepaalde wijnbouwgebied waarin de druiven zijn geoogst en dat op het etiket wordt vermeld, voor zover dit productiegebied in dezelfde of een aangrenzende deelstaat ligt.

7.   Voornaamste wijndruivenras(sen)

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder - Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger - Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser - Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder - Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt - Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin - Cubin

 

Cabernet Dorio - Dorio

 

Cabernet Dorsa - Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos - Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe - Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre - Malinger

 

Früher Roter Malvasier - Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller - Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner - Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe - Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau - Rivaner

 

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 - Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix - Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling - Elbling Rouge

 

Roter Gutedel - Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer - Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer - Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe - Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah - Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder - Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling - Elbling

 

Weißer Gutedel - Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

Het wijnbouwgebied Mittelrhein bevindt zich tussen Bingen en Bonn met het aangrenzende Zevengebergte over een lengte van ruim 110 km. De vallei is smal. Het smalle v-dal wordt pas bij 200 tot 220 meter boven de zeespiegel ter hoogte van het plateaudal met zijn eerder gevormde afvlakkingen breder. Wijnbouwarealen liggen in het Mittelrheintal op een hoogte tussen circa 55 en 350 meter boven de zeespiegel en gemiddeld op een hoogte van 170 meter boven de zeespiegel. De wijnbergen van het Obere Mittelrheintal zijn hoofdzakelijk op het zuidoosten tot zuidwesten gericht, terwijl de wijnbouw in het Untere Mittelrheintal voornamelijk plaatsvindt op arealen die gericht zijn op het zuiden tot zuidwesten. In het Mittelrheintal als geheel is de gemiddelde expositie van de wijnbouwarealen 168° (SSE).

In het Mittelrheintal komen gesteenten uit het devoon het meeste voor. Kwartsietzandsteen en leisteen zijn er wijdverbreid, en in mindere mate komen ook ijzer- en kiezelhoudende leisteen en kwartsiet voor. Gesteenten uit het tertiair worden alleen aangetroffen in de omgeving van Königswinter. Daarbij gaat het om trachiet, trachiettuf, basalt en latiet (vulkanisch uitvloeiingsgesteente), waaruit blijkt dat er ooit sprake was van vulkanische activiteit. In de weidegronden in de rivierdalen van de Rijn liggen overwegend meerdere meters dikke zand- en leemlagen, die veelal kalkhoudend zijn. De wijnstokken in het Mittelrheintal wortelen grotendeels in een bodem waarvan het oergesteente bestaat uit leisteen uit het devoon. Bruine aarde en regosol zijn er de meest voorkomende bodemsoorten.

Op de vruchtbare löss- of lössleem zijn luvisolen algemeen.

Maar ook in de uiterwaarden en rivierterrassen vindt op sommige plaatsen wijnbouw plaats. Kenmerkend voor de bodems zijn de vaaggronden en bruine aarde. Op de vulkanische gesteenten uit het tertiair komen bruine aarde, regosolen en ranker voor.

De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 9,7 °C,

met een gemiddelde temperatuur van 14,2 °C in het groeiseizoen. Gemiddeld valt er 665 mm neerslag per jaar, waarvan ca. 60 % in het groeiseizoen. De wijnstokken van de Mittelrhein worden in het groeiseizoen blootgesteld aan directe zonnestraling van ca. 615 000 Wh/m2. Het lange groeiseizoen in combinatie met de bijzondere topografie van het teeltgebied, de microklimatologische omstandigheden, de karakteristieke samenstelling van de bodem en de arbeidsintensieve teelt bepalen de typologie van de wijnen.

Door kleinschalige structuur en de teelt op hellingen is slechts een beperkte technische mechanisatie van de wijnbouw mogelijk. Daarom is de teelt zeer arbeidsintensief. De intensieve verzorging heeft een stabiliserend effect op de opbrengsten en heeft een sterk positieve invloed op de kwaliteit van de geoogste druiven voor wat betreft het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte, de ontwikkeling van de aroma’s en de harmonie van de zuurgraad van de wijn. De menselijke invloed berust op een wijnbouwtraditie die honderden jaren teruggaat. Bij de vervaardiging van het basisproduct van de druiven die bestemd zijn voor de productie van wijnen met een predicaat, kan de wijnmaker tijdens de groei van de stokken druiven van betere kwaliteit verkrijgen met speciale onderhoudsmaatregelen, zoals maatregelen om de bladeren in de buurt van de druiven te verwijderen of de druiven uit te dunnen, waardoor de druiven geconcentreerder van samenstelling worden. Daarnaast kan de mens met diverse keldertechnische opvoedingstechnieken ervoor zorgen dat het eindproduct bepaalde eigenschappen krijgt (wijn met een predicaat).

9.   Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Wijn, mousserende kwaliteitswijn, parelwijn

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Bijkomende voorwaarde:

Aanvullende etiketteringsbepalingen

Beschrijving van de verpakking:

Voordat de traditionele termen op het etiket mogen worden gebruikt, moeten de kwaliteitswijnen, wijnen met een predicaat, kwaliteitsparelwijnen b.A. of Sekt b.A. eerst aan een officiële inspectie zijn onderworpen. Het in dit verband toegekende inspectienummer (het zgn. AP-nummer) moet op het etiket worden vermeld. Dit nummer vervangt het partijnummer.

Bij wijnen en wijnproducten moeten naast de bestaande beschermde wijnnamen de in punt 5 a) van het productdossier genoemde traditionele aanduidingen op het etiket worden vermeld. De in punt 5 b) van het productdossier genoemde traditionele aanduidingen op het etiket zijn optioneel.

Het wijnbouwkadaster is het register van de voor de kleinere geografische eenheden toegelaten namen van “Bereiche” (districten), “Groß- en Einzellagen” ((groepen) individuele wijngaarden) en “Gewannen” (blokken). In het wijnbouwkadaster zijn de grenzen van de “Lagen” en “Bereiche” ingeschreven op basis van kadastrale aanduidingen (afdeling, sectie, blok, perceel). Het wijnbouwkadaster wordt beheerd door de landbouwkamer van Rijnland-Palts. In Noordrijn-Westfalen staan ze in een verordening tot uitvoering van het wijnrecht van 12 december 2013 (de “NRW-uitvoeringsverordening”). De organisatie en het beheer van het wijnbouwkadaster zijn gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

artikel 23, leden 3 en 4, van de Duitse wijnwet,

artikel 29 van de Duitse wijnverordening,

deelstaatwet betreffende de vaststelling van wijngaarden en districten en betreffende het wijnbouwkadaster (wet op de wijngaarden),

NRW-uitvoeringsverordening, en

artikel 2, punt 16, van de deelstaatverordening inzake bevoegdheden op het gebied van het wijnrecht.

Een wijziging van de afbakening van de kleine geografische eenheden is overeenkomstig artikel 22g van de wijnwet alleen toegestaan met instemming van de bevoegde organisaties. Elke wijziging moet volgens artikel 22g van de wijnwet door de bevoegde organisatie worden gemeld aan het federaal instituut voor landbouw en voedselvoorziening (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung).

Link naar het productdossier

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.