23.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 130/17


Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 130/15)

Lidstaat

Spanje

Betrokken route

Almeria — Sevilla

Looptijd van het contract

2 jaar na de aanvang van de activiteiten, plus twee extra jaren (2) als verlenging noodzakelijk is

Uiterste datum voor de indiening van de offertes

Ten minste twee maanden na de datum van publicatie van deze mededeling

Adres waar de tekst van de aanbesteding en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbare aanbesteding en de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

Spanje

E-mail: osp.dgac@mitma.es