23.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 130/16


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1))

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 130/14)

Besluit tot verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit (2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder van de autorisatie

Nummer van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijken van de herbeoordelingstermijn

Gronden voor het besluit

C(2022) 1504

16 maart 2022

4-Nonylfenol, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd (4-NPnEO)

EG-nr.: -, CAS-nr.: -

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Duitsland

REACH/22/19/0

Formulering van een 4-NPnEO-bevattende verhardingscomponent in tweedelige polysulfideafdichtingsmiddelen voor gebruik in de lucht- en ruimtevaart

4 januari 2025

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de gezondheid van de mens en het milieu en zijn er geen geschikte alternatieve stoffen of technieken.

REACH/22/19/1

Vermenging van basische polysulfidecomponenten van afdichtingsmiddelen met 4-NPnEO-houdende verhardingsmiddelen, resulterend in mengsels met minder dan 0,1 % m/m aan 4-NPnEO voor gebruiksdoeleinden in de lucht- en ruimtevaart die krachtens artikel 56, lid 6, punt a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006, in de lucht- en ruimtevaartsector en de bijbehorende toeleveringsketens zijn vrijgesteld van autorisatie


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Het besluit is te vinden op de website van de Europese Commissie: Authorisation (europa.eu).