4.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 400/8


Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2021/C 400/06)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) binnen drie maanden na de datum van deze bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

“Bračko maslinovo ulje”

EU-nr.: PDO-HR-02599 – 18 maart 2020

BOB (X) BGA ( )

1.   Naam

“Bračko maslinovo ulje”

2.   Lidstaat of derde land

Kroatië

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie

Categorie 1.5. Oliën en vetten (boter, margarine, spijsolie, enz.)

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

Wanneer de olijfolie “Bračko maslinovo ulje” in de handel wordt gebracht, heeft deze de volgende fysisch-chemische en organoleptische kenmerken:

vrije vetzuren ≤ 0,6 %

peroxidegetal ≤ 15 mEq O2/kg

K270 ≤ 0,22

totaal fenolgehalte > 300 mg/kg olie

geur van verse olijven, loof/gras (mediaan fruitigheid ≥ 3)

smaak van gezonde en verse olijven, met een bitterheid en scherpheid met de volgende intensiteit: mediaan bitterheid: ≥ 3, mediaan scherpheid: ≥ 3

“Bračko maslinovo ulje” mag geen organoleptische gebreken vertonen; de som van de medianen van de positieve organoleptische kenmerken moet ≥ 10 zijn.

3.3.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

“Bračko maslinovo ulje” wordt gemaakt van de inheemse olijfsoort Oblica, die ten minste 80 % van de inhoud moet uitmaken. Er mogen ook andere soorten worden gebruikt, maar voor niet meer dan 20 % van “Bračko maslinovo ulje”. Alle olijven die voor de productie van “Bračko maslinovo ulje” worden gebruikt, moeten uit geregistreerde olijfgaarden komen die gelegen zijn het in punt 4 van het enig document omschreven productiegebied.

Olijven van de soort Oblica behoren tot de groep olijven met gemengde eigenschappen. De hoeveelheid olie in de vruchten loopt uiteen van 17 % tot 22 %.

3.4.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Alle stadia in de productie van “Bračko maslinovo ulje”, namelijk:

1.

de teelt van de olijven,

2.

de oogst en het vervoer van de olijven,

3.

de verwerking van de olijven tot olie,

4.

de opslag van de olie,

moeten worden doorlopen in het in punt 4 genoemde geografische gebied.

3.5.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

“Bračko maslinovo ulje” wordt in de handel gebracht in verpakkingen van een materiaal dat inert is voor olie: recipiënten van donker glas, donker plastic, metaal of keramiek, voorzien van een voedselcontactmateriaal, zoals wettelijk voorgeschreven. De producenten mogen een bottelinstallatie kiezen die zij zelf het beste vinden.

“Bračko maslinovo ulje” is gevoelig voor invloeden van buitenaf (licht, temperatuur en lucht). Daarom moet elke factor die de kenmerken ervan kan aantasten, worden vermeden.

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Op de verpakking van “Bračko maslinovo ulje” moet de naam “Bračko maslinovo ulje” qua lettergrootte, -type en -kleur (typografie) meer opvallen dan elke andere vermelding. De letters van de naam van de producent mogen niet groter zijn dan 70 % van de lettergrootte van de productnaam.

4.   Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

“Bračko maslinovo ulje” mag alleen op het eiland Brač worden geproduceerd. Bestuurlijk behoort Brač tot het district Split-Dalmatia en omvat het de stad Supetar en de gemeenten Postira, Pučišća, Selca, Bol, Nerežišća, Milna en Sutivan. Aan de noordkant is het eiland gescheiden van het vasteland door het kanaal van Brač, aan de westkant van het eiland Šolta door de Straat van Split en aan de zuidkant van het eiland Hvar door het kanaal van Hvar.

5.   Verband met het geografische gebied

De chemische en organoleptische kenmerken van “Bračko maslinovo ulje” worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals de geologische en klimatologische omstandigheden op Brač, het hoogste eiland in de Adriatische Zee, de dominantie van de inheemse soort Oblica, die goed gedijt in het afgebakende productiegebied, en de knowhow van de olijvenproducenten op Brač op het gebied van de teelt van olijfbomen en de verwerking van de vruchten tot olijfolie.

Brač is het hoogste eiland in de Adriatische Zee (778 m) en heeft een totale oppervlakte van 395 km2. Het heeft drie verschillende geomorfologische zones: een lagergelegen kustgordel (tot 170 m hoog), een centraal plateau (tot 400 m) en een hogergelegen berggebied. Volgens de klimaatclassificatie van Köppen behoort de kustgordel van Brač tot het klimaattype Csa, dat gekenmerkt wordt door droge, warme zomers en korte, zachte winters. Dit klimaattype wordt ook wel het olijventeeltklimaat genoemd. De gemiddelde temperatuur bedraagt 8-8,4 °C in januari en februari en 25,4-25,7 °C in juli en augustus. Brač ligt in het zonnigste deel van de Adriatische Zee, met ongeveer 2 600 uur zonneschijn per jaar. Dit is goed voor de teelt van olijven, die veel zonneschijn nodig hebben, met name in de periode waarin ze rijpen en het oliegehalte in de vruchten oploopt. De gemiddelde neerslag tussen juli en september bedraagt 18,7 mm in juli, 30,4 mm in augustus en 81,2 mm in september, waardoor het totale gehalte aan fenolverbindingen toeneemt omdat de olijfbomen tijdens de rijping van de vruchten geen grote hoeveelheid water krijgen. Deze voor Brač kenmerkende klimaatfactoren, en met name de hoge temperatuur, de uv-straling en de geringe neerslag, veroorzaken milieustress die bevorderlijk is voor het secundaire metabolisme in olijfbomen en bepalend is voor de in punt 3.2 beschreven chemische en organoleptische kenmerken van “Bračko maslinovo ulje”.

Om het teeltgebied zoveel mogelijk uit te breiden, hebben de lokale bewoners onontgonnen stukken grond gezuiverd van opslag, omgespit en bemest. De nieuwe teeltgebieden werden van oudsher vooral aangelegd in terrasvorm. Door hellingen uit te graven en terrassen aan te leggen, werd het productieareaal weliswaar kleiner, maar bleef de grond vruchtbaar en werd bebouwing van de grond mogelijk. De aldus bebouwde grond is bij uitstek geschikt voor de olijventeelt, en de olijfgaarden van Brač liggen op terrassen.

Al meer dan 2 000 jaar zijn er olijfbomen op Brač. Aangezien de olijf van oudsher het belangrijkste gewas op Brač is, heeft deze als bijnaam de naam gekregen van het eiland: in de wereldcatalogus van olijfsoorten wordt de belangrijkste olijfsoort, de Oblica, ook wel Bračka (olijf uit Brač) genoemd. De bevolking van Brač heeft de eigen leefomgeving aangepast aan wat nodig is voor de teelt van olijven, en heeft de Oblica als beste soort uitgekozen. Door aanplanting en door enten op wilde olijfbomen is het de meest voorkomende soort op het eiland geworden, die goed is voor meer dan 80 % van de voor de productie van “Bračko maslinovo ulje” gebruikte olijven.

De Oblica is uitgegroeid tot de meest voorkomende soort op Brač vanwege het goed reageren ervan op milieustress (hoge temperaturen en gebrek aan water), juist omdat in die omstandigheden het totale gehalte aan fenolverbindingen tijdens het rijpen van de Oblica-olijven oploopt, waardoor de typische organoleptische kenmerken van “Bračko maslinovo ulje” ontstaan.

De hoge kwaliteit is het waarmerk van “Bračko maslinovo ulje”. Uit fysisch-chemische en organoleptische analysen van “Bračko maslinovo ulje” blijkt dat het een extra virgin olijfolie is met een laag gehalte aan vrije vetzuren (≤ 0,6 %) en een lage peroxidewaarde, een geur van verse olijven en loof/gras met een mediaan fruitigheid van ≥ 3 en een evenwichtige bitterheid en scherpheid met de volgende medianen: bitterheid ≥ 3 en scherpheid ≥ 3. “Bračko maslinovo ulje” vertoont geen organoleptische gebreken; de som van de medianen van de positieve organoleptische kenmerken bedraagt ten minste 10.

Deze organoleptische kenmerken van “Bračko maslinovo ulje” zijn het gevolg van het hoge gehalte aan fenolverbindingen: natuurlijke antioxidanten die van invloed zijn op de kwaliteit van de olijfolie en de oxidatiebestendigheid ervan. Het gehalte en de samenstelling van de fenolverbindingen hangen af van agronomische, klimatologische, technologische en bodemfactoren, zoals de olijfsoort, de klimatologische omstandigheden, de rijpheid van de vruchten en het productieproces. De totale hoeveelheid fenolverbindingen in “Bračko maslinovo ulje” bedraagt meer dan 300 mg/kg olie.

De belangrijkste menselijke factoren die van invloed zijn op de specificiteit van “Bračko maslinovo ulje”, zijn de keuze van de oogstperiode, de wijze waarop de olijven worden vervoerd en tot olie worden verwerkt, en de opslagomstandigheden. De oogst op Brač begint eind september of begin oktober. De olijven zijn dan slechts licht gekleurd en nog stevig, waardoor ze beter te vervoeren zijn naar de olijfperserij. Door de olijven in deze rijpheidsfase te oogsten, valt de olieopbrengst beduidend lager uit, maar is de hoge kwaliteit van “Bračko maslinovo ulje” gewaarborgd. De korte tijd tussen oogst en verwerking, het zorgvuldige vervoer en het bijzondere verwerkingsproces voor de olijven, waarbij de temperatuur van de olijvenpasta onder 27 °C moet blijven, hebben allemaal een gunstig effect op de bijzondere chemische en organoleptische kenmerken van “Bračko maslinovo ulje”. Dankzij goede opslagmethoden behoudt de olie deze kenmerken totdat de olie wordt verkocht en geconsumeerd. Onderzoek heeft aangetoond dat “Bračko maslinovo ulje” met deze aanpak van de olieproductie zijn onderscheidende kenmerken krijgt, zoals een lage waarde voor vrije vetzuren en een lage peroxidewaarde, een hoge totale hoeveelheid fenolverbindingen, een evenwichtige bitterheid en scherpheid en een uitgesproken fruitigheid.

De faam van “Bračko maslinovo ulje”, die tot uiting komt in de vele kwaliteitsprijzen die het product in de wacht heeft gesleept en nog steeds sleept, is te danken aan het feit dat het al sinds de 16e eeuw onafgebroken wordt geproduceerd en er voortdurend wordt geschaafd aan de landbouwtechnieken en de technologie voor de verwerking van de olijven tot olie.

Kortom, de wisselwerking tussen de bovengenoemde kenmerken van het geografische gebied en de daaruit voortvloeiende menselijke factoren, de genetische eigenschappen en de aanpassing van de voornaamste olijfsoort, de Oblica, aan de omgeving zijn van doorslaggevende invloed op de bijzondere fysisch-chemische en organoleptische kenmerken van “Bračko maslinovo ulje”.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/zoi-zozp-zts/dokumenti-zoi-zozp-zts/SPECIFIKACIJA_BRACKO_MASLINOVO_ULJE.pdf


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.