17.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 465/182


P9_TA(2021)0038

Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 februari 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020)0408 — C9-0150/2020 — 2020/0104(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

(2021/C 465/25)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0408),

gezien artikel 294, lid 2, en artikel 175, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0150/2020),

gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 juli 2020 (1),

gezien het advies van het Comité van de Regio's van 14 oktober 2020 (2),

gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en gezien de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 22 december 2020 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

gezien artikel 59 van zijn Reglement,

gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie regionale ontwikkeling,

gezien het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

gezien de brief van de Commissie constitutionele zaken,

gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0214/2020),

1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.

hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij deze resolutie is gevoegd;

3.

hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement en de Commissie die als bijlage bij deze resolutie is gevoegd;

4.

neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij deze resolutie zijn gevoegd;

5.

verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

6.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)  PB C 364 van 28.10.2020, blz. 132.

(2)  PB C 440 van 18.12.2020, blz. 160.


P9_TC1-COD(2020)0104

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 februari 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/… van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/241.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE OVER DE VASTSTELLING VAN VERSLAGLEGGINGSVEREISTEN VOOR HET MOGELIJK MAKEN VAN DE UITGIFTE VAN OBLIGATIES DIE EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE MILIEUDOELSTELLINGEN VAN NEXTGENERATIONEU

De Commissie herinnert aan de gedeelde politieke ambitie van de Europese Green Deal. In het licht hiervan wijst zij op haar ambitie om de financiële middelen die ten behoeve van NextGenerationEU op de kapitaalmarkten moeten worden geleend, met 30 % te verhogen door middel van de uitgifte van obligaties die een bijdrage leveren aan milieudoelstellingen.

De drie instellingen komen overeen dat zij de mogelijkheid om verslagleggingsvereisten vast te stellen serieus zullen overwegen, om zo te garanderen dat er informatie beschikbaar is aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre op de kapitaalmarkten geleende financiële middelen ten goede komen aan milieudoelstellingen. In het eerste kwartaal van 2021 zal de Commissie hiertoe met een wetgevingsvoorstel trachten te komen.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE COMMISSIE OVER GEGEVENSVERZAMELING MET HET OOG OP DOELTREFFENDE CONTROLES EN AUDITS

Het Europees Parlement en de Commissie brengen in herinnering dat er doeltreffende controles en audits nodig zijn om dubbele financiering te voorkomen en om fraude, corruptie en belangenconflicten in verband met de door de faciliteit voor herstel en veerkracht ondersteunde maatregelen, te voorkomen, op te sporen en recht te zetten. Beide instellingen achten het essentieel dat de lidstaten gegevens over eindontvangers en -begunstigden van Uniefinanciering verzamelen en registreren in een gestandaardiseerd en interoperabel elektronisch formaat en dat zij gebruikmaken van het ene instrument voor datamining dat de Commissie beschikbaar moet stellen.

AANVULLENDE VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER GEGEVENSVERZAMELING MET HET OOG OP DOELTREFFENDE CONTROLES EN AUDITS

De Europese Commissie herinnert aan haar unilaterale verklaring hierover in het kader van de verordening gemeenschappelijke bepalingen, die op overeenkomstige wijze van toepassing is op artikel 22 van de “faciliteit voor herstel en veerkracht”-verordening.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER METHODOLOGIE VOOR HET TRACEREN VAN KLIMAATUITGAVEN

De Commissie is van mening dat, met het oog op de samenhang, de methodologie van bijlage VI bij de verordening tot instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht moet worden opgenomen in de verordening gemeenschappelijke bepalingen.