15.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 434/5


Mededeling van de Commissie over de resultaten van de evaluatie van de gelijkwaardigheid van de in het Verenigd Koninkrijk geldende handelsnormen voor eieren met de desbetreffende wetgeving van de Unie

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren (PB L 163 van 24.6.2008, blz. 6))

(2020/C 434/05)

Op verzoek van het Verenigd Koninkrijk is overeenkomstig artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) nr. 589/2008 een evaluatie van de gelijkwaardigheid van de handelsnormen voor eieren gemaakt waarbij is nagegaan of de in het Verenigd Koninkrijk (1) geldende voorschriften in overeenstemming zijn met de EU-handelsnormen voor eieren.

Hierbij wordt meegedeeld dat de gelijkwaardigheid met betrekking tot de handelsnormen voor eieren wordt bevestigd.


(1)  Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in deze mededeling niet voor Noord-Ierland.