24.9.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 316/3


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1))

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 316/03)

Besluiten tot verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit  (2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder van de autorisatie

Nummer van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijken van de herbeoordelingstermijn

Gronden voor het besluit

C(2020) 6231

17 september 2020

Strontiumchromaat

EG-nr. 232-142-6, CAS-nr. 7789-06-2

Wesco Aircraft EMEA Limited, Lawrence House, Riverside drive, BD19 4DH Cleckheaton, West Yorkshire, Verenigd Koninkrijk

REACH/20/12/0

Gebruik in primers in de lucht- en ruimtevaartsector en de defensiesector, waarbij een of meerdere van de volgende essentiële functies of eigenschappen noodzakelijk is/zijn voor het beoogde gebruik: corrosiebestendigheid, actieve corrosiewering, vergroting van de hechtkracht, temperatuurwisselbestendigheid en chemische bestendigheid

22 januari 2026

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de gezondheid van de mens en zijn er geen geschikte alternatieve stoffen of technieken.

PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Nederland

REACH/20/12/1

Cytec Engineered Materials Ltd., Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, LL13 9UZ Wrexham, United Kingdom

REACH/20/12/2


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Het besluit is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_nl.htm