15.6.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 200/1


Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door Slovenië

Uitbraak van COVID-19

(Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en opleidingen waarin de vervoerswetgeving voorziet (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 10))

(2020/C 200 I/01)

Kennisgeving door: Slovenië

Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 heeft Slovenië de Commissie op 11 juni 2020 meegedeeld dat het sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 niet zal toepassen.

Bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 die Slovenië besloten heeft niet toe te passen:

artikel 3, lid 1, inzake de geldigheid van rijbewijzen krachtens Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad (1);

artikel 4, lid 1, betreffende periodieke inspecties van tachografen in het wegvervoer uit hoofde van Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad (2);

artikel 5, lid 1, betreffende de termijnen voor de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens uit hoofde van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad (3);

artikel 5, lid 2, betreffende de geldigheid van controlecertificaten uit hoofde van Richtlijn 2014/45/EU;

artikel 11, lid 1, inzake de verlenging van vergunningen van machinisten krachtens Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (4);

artikel 11, lid 2, inzake de uitvoering van de periodieke controles van machinisten krachtens Richtlijn 2007/59/EG.


(1)  Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18).

(2)  Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1).

(3)  Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 51).

(4)  Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 51).