17.2.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 53/11


Aankondiging van een verzoek betreffende de toepasselijkheid van artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU

Verzoek van een aanbestedende instantie

(2020/C 53/11)

Op 13 december 2019 heeft de Commissie een verzoek ontvangen krachtens artikel 35 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad (1). De eerste werkdag volgende op de ontvangst van het verzoek is 14 december 2019.

Dit verzoek van SJ AB betreft activiteiten in verband met het aanbieden van personenvervoer per spoor in Zweden.

Bij artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU is het volgende bepaald: “Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten voor in de artikelen 8 tot en met 14 bedoelde activiteiten indien de lidstaat of de aanbestedende instantie die het verzoek krachtens artikel 35 heeft ingediend, kan aantonen dat de activiteit in de lidstaat waar zij wordt uitgeoefend, rechtstreeks blootstaat aan concurrentie op marktgebieden waarvoor de toegang niet beperkt is; de richtlijn is evenmin van toepassing op prijsvragen die in dat geografische gebied voor de uitoefening van een dergelijke activiteit worden uitgeschreven.”. De eventuele beoordeling, in het kader van Richtlijn 2014/25/EU, of er sprake is van rechtstreekse concurrentie, doet geen afbreuk aan de volledige toepassing van het mededingingsrecht.

De Commissie beschikt vanaf de hierboven genoemde werkdag over een termijn van 130 werkdagen om een besluit over dit verzoek te nemen. Deze termijn loopt dus af op 6 juli 2020.

Krachtens artikel 35, lid 5, van Richtlijn 2014/25/EU worden latere verzoeken betreffende dezelfde activiteit in Zweden die vóór het verstrijken van de voor dit verzoek geopende termijn zijn ingediend, niet als nieuwe procedures beschouwd, maar worden zij in het kader van dit verzoek behandeld.


(1)  Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).