27.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 216/4


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities, uitgebracht op zijn bijeenkomst van 20 maart 2019, betreffende een ontwerpbesluit in zaak AT.40436 — Aanvullende sportfanartikelen

Rapporteur: Slowakije

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 216/03)

1.   

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de gedragingen waarop het ontwerpbesluit betrekking heeft, een inbreuk vormen op artikel 101 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst.

2.   

Het Adviescomité is het met de beoordeling van de Commissie in haar ontwerpbesluit eens ten aanzien van de duur van de inbreuk.

3.   

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de adressaten een geldboete moet worden opgelegd.

4.   

Het Adviescomité is het met de Commissie eens over het definitieve boetebedrag, met inbegrip van de vermindering ervan op grond van punt 37 van de richtsnoeren van 2006 voor de berekening van uit hoofde van artikel 23, lid 2, onder a), van Verordening nr. 1/2003 opgelegde geldboeten.

5.   

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.