30.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 437/1


EENENTWINTIGSTE JAARVERSLAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 8, LID 2, VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/944/GBVB VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONTROLE OP DE UITVOER VAN MILITAIRE GOEDEREN EN TECHNOLOGIE

(2019/C 437/01)

INLEIDING

Het onderhavige verslag heeft betrekking op statistieken over vergunningen en de uitvoer van conventionele wapens uit de lidstaten van de EU gedurende het kalenderjaar 2018. Het behandelt tevens de activiteiten van de EU en haar lidstaten in het kader van de toepassing van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (1) (2) van de Raad in 2018 en 2019, naast de activiteiten vermeld in het twintigste jaarverslag.

Het verslag is opgesteld door de Europese Dienst voor extern optreden op basis van gegevens die door de nationale autoriteiten van de lidstaten werden verstrekt. De Groep export van conventionele wapens (Coarm) van de Raad ondersteunt een permanente dialoog tussen de lidstaten over de coherente toepassing van de gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van wapens. De werkzaamheden van Coarm zijn tevens gericht op verdere convergentie van dit beleid (Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie, dat in 2008 in de plaats is gekomen van de EU-gedragscode betreffende wapenuitvoer, die sinds juni 1998 van kracht was).

Daarnaast bevat het verslag niet-uitputtende informatie over overdrachten van defensiegerelateerde producten binnen de EU, die vallen onder Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en van de Raad (3).

De volgende derde landen hebben officieel laten weten dat zij achter de criteria en beginselen van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB staan: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Canada, Noord-Macedonië, Georgië, IJsland, Montenegro en Noorwegen. Sinds 2012 is er een systeem voor uitwisseling van informatie tussen de EU en Noorwegen.

Het bevorderen van een doeltreffende nationale controle op wapenuitvoer en van de beginselen en criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB in bepaalde derde landen is in de verslagperiode voortgezet met de vaststelling van Besluit (GBVB) 2018/101 van de Raad (4), waardoor werd gezorgd voor de follow-up van Besluit (GBVB) 2015/2309 van de Raad (5). Ook zijn de bewustmakingsinspanningen van de EU aanzienlijk toegenomen wat betreft de universalisering en uitvoering van het Wapenhandelsverdrag (WHV), met een groot aantal activiteiten in dezelfde periode op grond van Besluit (GBVB) 2017/915 van de Raad (6).

I.   UITVOERING VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/944/GBVB

1.   Uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB

Het Gemeenschappelijk Standpunt voorziet onder meer in beoordelingscriteria voor aanvragen voor uitvoervergunningen, in de uitbreiding van controles op tussenhandel, doorvoer en immateriële technologieoverdracht, en in aangescherpte procedures om convergentie van het uitvoerbeleid van de lidstaten te bevorderen door middel van informatie-uitwisseling over verboden uitvoer, en door begeleiding in verband met documentatie voor eindgebruikers, transparantie en verslaglegging.

Het doel van het Gemeenschappelijk Standpunt is te zorgen voor een verantwoordelijke uitvoer van wapens door de lidstaten, d.w.z. dat de lidstaten niet bijdragen tot binnenlandse repressie, regionale instabiliteit of internationale agressie, ernstige schendingen van de mensenrechten of het internationaal humanitair recht. Een verantwoordelijk wapenhandelsbeleid draagt bij tot de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. De strikte toepassing van het Gemeenschappelijk Standpunt heeft ook tot doel de omleiding van wapens naar onbedoelde eindgebruikers te voorkomen.

Kennisgevingen van weigering en raadplegingen

Het Gemeenschappelijk Standpunt voorziet in de kennisgeving van weigeringen van vergunningen. Indien een lidstaat een aanvraag voor een vergunning voor een transactie beoordeelt die in wezen identiek is aan een transactie die eerder door een andere lidstaat is geweigerd, voorziet het Gemeenschappelijk Standpunt in een raadplegingsprocedure. Deze verloopt via het Coarm-online-informatiesysteem. Het systeem heeft al aangetoond dat het de transparantie tussen de lidstaten ten aanzien van specifieke landen van eindbestemming en eindgebruikers verder ondersteunt. In 2018 is het onlinesysteem verder waardevol gebleken voor het stroomlijnen van de informatiestroom tussen de lidstaten.

Het aantal weigeringen waarvan in 2018 kennis is gegeven, staat per bestemming en per categorie van de lijst van militaire goederen vermeld in rij d) van de tabellen in tabel A.I (bij dit verslag gevoegd); het aantal raadplegingen waar elke lidstaat om heeft verzocht en die tot hem zijn gericht, en het aantal raadplegingen per bestemming, staan respectievelijk in tabel B.I en B.II.

2.   Gebruikersgids

De Gebruikersgids is een essentieel instrument, waarin de overeengekomen leidraden voor de toepassing van de uitvoeringsbepalingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en de interpretatie van de criteria zijn samengevat. Er wordt naar verwezen in artikel 13 van het Gemeenschappelijk Standpunt.

De Gebruikersgids werd ontwikkeld door de Groep Coarm en wordt periodiek geactualiseerd; de laatste actualisering vond plaats in het kader van de herziening van het Gemeenschappelijk Standpunt, die in 2018 en de eerste helft van 2019 plaatsvond. De Gebruikersgids is in de eerste plaats bedoeld voor functionarissen die uitvoervergunningen afgeven en draagt zodoende als praktisch hulpmiddel sterk bij tot convergentie van de beleidsmaatregelen en procedures van de lidstaten inzake de controle op wapenuitvoer.

Teneinde de praktische toepassing van de criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB te ondersteunen, geeft de gids een overzicht van goede praktijken die door de Groep Coarm zijn ontwikkeld op basis van nationale beste praktijken; daarbij is ook rekening gehouden met de inbreng van andere relevante belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld. Met de beste praktijken moet meer samenhang worden gebracht in de toepassing van de criteria van het Gemeenschappelijk Standpunt door de lidstaten. Dit gebeurt onder meer door het bepalen van factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van aanvragen van uitvoervergunningen. De beste praktijken zijn bedoeld voor functionarissen die vergunningen afgeven en andere functionarissen van overheidsdiensten en -agentschappen. In het besluitvormingsproces wordt gebruikgemaakt van de deskundigheid van deze functionarissen op regionaal, juridisch, justitieel, technisch en ontwikkelingsgebied, alsmede op het gebied van veiligheids- en defensievraagstukken.

De gids is een openbaar document dat kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Dienst voor extern optreden (7).

3.   Bewustmaking

In artikel 11 van het Gemeenschappelijk Standpunt worden de lidstaten opgeroepen “zich tot het uiterste in te spannen om andere staten die militaire goederen of technologie uitvoeren, ertoe over te halen de criteria van het Gemeenschappelijk Standpunt toe te passen”. Intensieve bewustmakingsactiviteiten van zowel de EU als de individuele lidstaten zijn in 2018 en 2019 voortgezet (zie tabel D in de bijlage bij dit verslag).

In het kader van Besluit (GBVB) 2018/101, dat wordt uitgevoerd door het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Duitse bureau voor economie en uitvoercontrole, BAFA), hebben een aantal regionale workshops, studiebezoeken en evenementen voor individuele bijstand plaatsgevonden. Voorts zijn er in het kader van Besluit (GBVB) 2017/915 regionale voorlichtingsactiviteiten, nationale bijstandsprogramma’s op maat en ad-hocworkshops voor individuele bijstand uitgevoerd ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering en de universele toepassing van het WHV (nadere informatie over laatstbedoelde activiteiten staat in deel II.2).

4.   Bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog

In het kader van de politieke dialoog over aangelegenheden in verband met de controle van de wapenuitvoer hebben in 2018 en 2019 bijeenkomsten plaatsgevonden met Noorwegen, Canada, de Verenigde Staten en Oekraïne. Deze bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog waren een forum voor vruchtbare gedachtewisselingen over aangelegenheden van wederzijds belang, zoals het uitvoerbeleid ten aanzien van specifieke bestemmingen, nalevings- en controlevraagstukken en het proces voor een WHV.

5.   Actualisering van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie

De gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (CML) omvat de militaire goederen ten aanzien waarvan de lidstaten overeenkomstig artikel 12 van het Gemeenschappelijk Standpunt uitvoercontrole toestaan. Deze lijst is dezelfde als de lijst van defensiegerelateerde producten die is gehecht aan Richtlijn 2009/43/EG.

Aangezien dit verslag betrekking heeft op statistieken over de uitvoer van conventionele wapens uit EU-lidstaten gedurende het kalenderjaar 2018, is de CML voor 2018 opgenomen die door de Raad op 26 februari 2018 is goedgekeurd, en waarin rekening is gehouden met de wijzigingen in de munitielijst van het Wassenaar Arrangement die tijdens de plenaire vergadering van 2017 van het Arrangement zijn goedgekeurd. Die geactualiseerde versie van de CML is op 15 maart 2018 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (8). De CML die in 2019 van kracht was, is op 12 maart 2019 in het Publicatieblad bekendgemaakt onder referentie 2019/C 95/01 (9).

6.   Tussenhandel in wapens

In overeenstemming met artikel 5 van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB (10) hebben de lidstaten afzonderlijke regelingen ingevoerd voor de uitwisseling van gegevens over verleende en geweigerde vergunningen voor tussenhandel. Voorts hebben de lidstaten die tussenhandelaren ertoe verplichten een schriftelijke machtiging tot het optreden als tussenhandelaar te verkrijgen en/of een register van tussenhandelaren hebben ingesteld, een afzonderlijke regeling ingevoerd voor de uitwisseling van gegevens over geregistreerde tussenhandelaren. Informatie over door de lidstaten van de EU verleende en geweigerde vergunningen voor tussenhandel staat in de bijgevoegde tabel A.III.

Uitvoerige informatie over de nationale uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB wordt verstrekt in de bijgevoegde tabel C.

7.   Dialoog met belanghebbenden: Europees Parlement, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven

De dialoog over wapenuitvoercontrolevraagstukken met het Europees Parlement vindt gewoonlijk ieder jaar plaats in de vorm van een hoorzitting met een hoge functionaris van de Europese Dienst voor extern optreden. In 2018 en 2019 heeft de EDEO ook contacten onderhouden met de rapporteur van het Europees Parlement over wapenexportcontrole, en een aanzienlijk aantal parlementaire vragen over wapenexportkwesties beantwoord.

Zoals gebruikelijk zijn er in de periode 2018-2019 halfjaarlijkse Coarm-vergaderingen met niet-gouvernementele organisaties gehouden. De Groep Coarm heeft ook eenmaal per jaar vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uitgenodigd op haar vergaderingen.

II.   WAPENHANDELSVERDRAG (WHV)

1.   Betrokkenheid bij het WHV: conferenties van de staten die partij zijn

Net als bij de vorige conferenties van de staten die partij zijn (waarover verslag is uitgebracht in vroegere jaarverslagen), hebben de EU en haar lidstaten een actieve rol gespeeld in de vierde conferentie van de staten die partij zijn, van 20 tot en met 24 augustus 2018 in Tokyo (waarover verslag is uitgebracht in het 20e jaarverslag), en de vijfde conferentie van de staten die partij zijn, van 26 tot en met 30 augustus 2019 in Genève. De voorzitters van de vierde en de vijfde conferentie van de staten die partij zijn, hebben tijdens hun respectievelijke voorzitterschap elk een Coarm-vergadering bijgewoond.

De vijfde conferentie van de staten die partij zijn, die werd voorgezeten door ambassadeur Jānis Kārkliņš van Letland, heeft getracht de nadruk geleidelijk te verschuiven van institutionele opbouw naar besprekingen over inhoudelijke kwesties in verband met de uitvoering van het WHV, onder meer via steun voor de werkzaamheden van de drie werkgroepen (Daadwerkelijke Uitvoering van het Verdrag, Universalisering, en Transparantie en Verslaglegging), en voor de activiteiten van het vrijwillig trustfonds en het sponsoringprogramma. De conferentie heeft doelstellingen voor het volgende jaar vastgesteld, met de nadruk op de uitvoering van actiegerichte besluiten inzake gender en gendergerelateerd geweld; de risico’s van omleiding; een nieuwe werkstroom voor doorvoer en overlading; de noodzaak om het aantal nationale verslagen te verhogen en de tijdigheid ervan te verbeteren; en, in het licht van het grote aantal niet-betaalde vastgestelde bijdragen, maatregelen om de ernstige financiële situatie aan te pakken. Ten aanzien van het vrijwillig trustfonds sprak de conferentie haar waardering uit voor de staten die vrijwillige financiële bijdragen hebben geleverd en moedigde zij alle andere staten die ertoe in staat zijn, aan om aan het fonds bij te dragen. Zij nam een besluit over haar begroting voor 2019/2020, en verzocht, in het licht van de niet-betaalde bijdragen, de staten die dat nog niet hadden gedaan, om onverwijld aan hun financiële verplichtingen te voldoen. De conferentie verkoos de Argentijnse ambassadeur Carlos Foradori tot voorzitter van de zesde conferentie van de staten die partij zijn in 2020. Tijdens de bijeenkomst waren de staten die partij zijn en de waarnemers, alsook de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de industrie actief betrokken. De staten die partij zijn, zijn het erover eens dat het accent moet blijven liggen op de daadwerkelijke uitvoering en de universalisering van het WHV.

2.   Het EU-programma ter ondersteuning van de uitvoering op grond van Besluit (GBVB) 2017/915

Het WHV, dat in werking is getreden in december 2014, met tot dusver (op 28 oktober 2019) 105 staten die partij zijn, staat nog steeds voor uitdagingen in verband met de universalisering en de daadwerkelijke uitvoering door de staten die partij zijn.

Om deze uitdagingen te helpen aanpakken, heeft de EU voor derde landen een ambitieus programma ter ondersteuning van de uitvoering vastgesteld (Besluit (GBVB) 2017/915 van de Raad). Dit programma is uitgevoerd door het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) en Expertise France. Voor in totaal 18 derde landen als langetermijnpartners (stappenplanpartners) en 14 derde landen als ad-hocpartners voorziet het programma momenteel in hulp, wanneer ze daarom verzoeken, bij de versterking van hun wapenoverdrachtstelsels, in overeenstemming met de vereisten van het WHV. Nadere gegevens over de activiteiten die in 2018 en 2019 (tot eind augustus 2019) in het kader van het EU-programma zijn ondernomen, zijn te vinden in de bijgevoegde tabel D.

III.   PRIORITEITEN VOOR COARM VOOR DE NABIJE TOEKOMST

De Groep Coarm heeft in 2018 en in de eerste helft van 2019 een grondige evaluatie uitgevoerd van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Standpunt en de verwezenlijking van de doelstellingen, tien jaar na de aanneming ervan, overeenkomstig het mandaat in de conclusies van de Raad van juli 2015 (doc. 10900/15). De EU en haar lidstaten zijn het erover eens dat er nu, met de vaststelling van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB, een fundament is voor een gemeenschappelijke aanpak voor de lidstaten inzake de controle op de uitvoer van conventionele wapens. De vaststelling van het Gemeenschappelijk Standpunt is weliswaar een vooruitgang, maar er is nog werk aan de winkel, met name wat betreft de uitvoering van het Gemeenschappelijk Standpunt.

De prioritaire richtsnoeren voor de nabije toekomst zijn:

1.

verder intensiveren van de samenwerking en bevorderen van de convergentie op het gebied van de uitvoer van militaire goederen en technologie, conform Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB, met het oog op de versterking van het vaststellen, hooghouden en toepassen van hoge gemeenschappelijke normen voor het beheer van overdrachten van militaire technologie en goederen door alle EU-lidstaten, met inbegrip van de uitwisseling tussen EU-lidstaten van relevante informatie over kennisgevingen van weigering en het wapenexportbeleid;

2.

voortzetten van de bespreking over extra functionaliteiten in het Coarm-onlinesysteem;

3.

ervoor zorgen dat de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan, de toepasselijke nationale wettelijke of bestuursrechtelijke regelgeving aannemen voor het volledig implementeren van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB over het toezicht op de tussenhandel in wapens;

4.

verder steunen van de daadwerkelijke uitvoering en de universalisering van het WHV, met name door de voortzetting van het EU-programma ter ondersteuning van de uitvoering op grond van Besluit (GBVB) 2017/915;

5.

verder werk maken van de uitwisseling van informatie en beste praktijken met derde landen die zich geconformeerd hebben aan Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB;

6.

doorgaan met inspanningen om andere staten die militaire goederen of technologie uitvoeren, ertoe over te halen de criteria van dit Gemeenschappelijk Standpunt toe te passen;

7.

voortzetten van de dialoog met het Europees Parlement en verder ontwikkelen van de contacten met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven;

8.

ervoor zorgen dat de versterking van een Europese technologische en industriële defensiebasis, die met name bijdraagt tot de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid, gepaard gaat met nauwere samenwerking en convergentie op het gebied van de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie;

9.

overwegen een besluit vast te stellen over eindgebruikerscertificaten voor de uitvoer van handvuurwapens en lichte wapens en de munitie daarvoor;

10.

streven naar het afronden en publiceren, zo vroeg mogelijk in 2020, van het tweeëntwintigste EU-jaarverslag over wapenuitvoer.

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE CATEGORIEËN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE EU-LIJST VAN MILITAIRE GOEDEREN (11)

ML1

Wapens met gladde loop met een kaliber van minder dan 20 mm, andere wapens en machinegeweren met een kaliber van 12,7 mm (kaliber 0,50 inch) of minder en toebehoren, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

ML2

Wapens met gladde loop met een kaliber van 20 mm of meer, andere wapens met een kaliber groter dan 12,7 mm (kaliber 0,50 inch), werpers en toebehoren daarvoor, als hieronder, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

ML3

Munitie en ontstekingsinstellingsinrichtingen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

ML4

Bommen, torpedo’s, raketten, geleide projectielen, andere ontploffingsmechanismen en ladingen en toebehoren, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

ML5

Vuurgeleidingssystemen en aanverwante alarm- en waarschuwingssystemen, en aanverwante systemen, test- en uitlijningsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen, speciaal ontworpen voor militair gebruik en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor

ML6

Voertuigen en onderdelen daarvoor

ML7

Chemische agentia, “biologische agentia”, “stoffen voor oproerbeheersing”, radioactief materiaal, aanverwante apparatuur, onderdelen en materialen

ML8

“Energetische materialen”, en aanverwante substanties

ML9

Oorlogsschepen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), speciale scheepsuitrusting, toebehoren, onderdelen en andere oppervlakteschepen

ML10

“Vliegtuigen”, “lichter-dan-luchttoestellen”, “onbemande luchtvaartuigen” (“UAV’s”), vliegtuigmotoren, en uitrusting voor “vliegtuigen”, aanverwante uitrustingsstukken en onderdelen, speciaal ontworpen of aangepast voor militair gebruik

ML11

Elektronische apparatuur, “ruimtevaartuigen” en onderdelen die nergens anders in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen zijn bedoeld

ML12

Hoge kinetische energiewapensystemen (“high velocity kinetic weapon systems”) en aanverwante apparatuur, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

ML13

Gepantserde of beschermende apparatuur, constructies en onderdelen

ML14

“Speciaal militair oefenmaterieel” of apparatuur voor het nabootsen van militaire scenario’s, simulatoren speciaal ontworpen voor opleiding in het gebruik van vuurwapens of andere wapens bedoeld in ML1 of ML2, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor

ML15

Beeldvormingsapparatuur en apparatuur voor tegenmaatregelen, speciaal ontworpen voor militair gebruik, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor

ML16

Smeedstukken, gietstukken en andere halffabricaten welke speciaal ontworpen zijn voor de goederen bedoeld in ML1 tot en met ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 of ML19

ML17

Militaire uitrustingsstukken, materialen en “bibliotheekprogramma’s”, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

ML18

“Productie”-apparatuur en onderdelen daarvoor

ML19

Gerichte-energiewapensystemen, daarmee verbonden apparatuur of apparatuur voor tegenmaatregelen en testmodellen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor

ML20

Cryogene en “supergeleidende” apparatuur, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor

ML21

“Programmatuur”

ML22

“Technologie”


(1)  Juridisch bindend voor de EU-lidstaten.

(2)  Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99).

(3)  Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1).

(4)  Besluit (GBVB) 2018/101 van de Raad van 22 januari 2018 betreffende het bevorderen van doeltreffende controle op de wapenuitvoer (PB L 17 van 23.1.2018, blz. 40).

(5)  Besluit (GBVB) 2015/2309 van de Raad van 10 december 2015 betreffende het bevorderen van doeltreffende controle op de wapenuitvoer (PB L 326 van 11.12.2015, blz. 56).

(6)  Besluit (GBVB) 2017/915 van de Raad van 29 mei 2017 over activiteiten van de Unie ter ondersteuning van de uitvoering van het Wapenhandelsverdrag (PB L 139 van 30.5.2017, blz. 38).

(7)  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8465/arms-export-control_en

(8)  PB C 98 van 15.3.2018, blz. 1.

(9)  PB C 95 van 12.3.2019, blz. 1.

(10)  Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB van de Raad van 23 juni 2003 over het toezicht op de tussenhandel in wapens (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 79).

(11)  De volledige beschrijving van de categorieën zoals die door de Raad op 26 februari 2018 (PB C 98 van 15.3.2018, blz. 1) is vastgesteld staat op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from = NL


BIJLAGE

The attached tables contain the following information:

A.I

EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

A.II

EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS

A.III

INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED

B.I

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND RECEIVED BY EACH MEMBER STATE

B.II

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS PER DESTINATION COUNTRY

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

INFORMATION ON EU OUTREACH ACTIVITIES

E.

INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1); (d) = number of denials (discrepancies may appear between breakdowns and totals due to denials concerning more than one ML category or denials for items other than those appearing in the ML (2)); and (e) = the number of the criterion of Common Position 2008/944 invoked to support the refusal (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated between brackets).

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures regarding arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3)

The EU User’s Guide stipulates that the value of actual exports only needs to be provided where it is available. With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c), it is important to note that Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Latvia, Malta and the United Kingdom do not provide these data. No aggregation is therefore reported at the EU level.

With regard to the use of global and general licences notably applied to intra-EU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States’ ability to report on actual values (row c) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote 5.

Data are reported in Euros and accordingly converted from national currencies for Member States not having the Euro as national currency. Please bear in mind the possible exchange rate fluctuations between the data collection at national level, the date of reporting to the EU level and the date of consultation of the data.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes are available at https://www.sanctionsmap.eu.

Exports to UN mandated or other international missions are further reported on in Table A.II.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION 10

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia) 422

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 426

North America

(Canada, United States) 433

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire/Saint Eustatius and Saba, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago) 440

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela) 444

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 450

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan) 453

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam) 458

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 465

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Denmark (Greenland), Denmark (Faeroe Islands), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), France (Saint Martin), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turks and Caicos Islands) 471

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Holy See, Iceland, Kosovo (under UNSCR 1244/99), Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Russian Federation, Serbia, San Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine) 479

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen) 486

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) 493
EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE 500

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2018

Key: (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in Euros; (c) = value of arms exports in Euros (if available); (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

Afghanistan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML10

Bulgaria

a

 

2

1

6

 

 

 

1

b

 

2 188 160

1 319

10 124 127

 

 

 

4 016 612

c

 

2 076 006

1 972 506

47 946 890

 

 

 

14 006 458

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

2 730

 

 

 

 

 

 

 

c

1 666

 

 

 

 

 

 

30 873 132

France

a

 

 

 

 

 

 

1

2

b

 

 

 

 

 

 

150 000

41 997

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

4

7

 

 

b

 

 

 

 

364 200

6 765 385

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

23 268

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

34 975

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

157 416

 

135 775

 

223 114

 

424 630

4 347 950

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

5 534 576

 

 

 

 

 

 

 

c

2 895 617

 

1 782 684

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

4

 

 

 

5

b

42 227

 

1 461 282

21 101 348

 

 

 

41 945

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

3

2

3

10

4

7

1

12

b

5 579 533

2 188 160

1 462 601

31 225 475

364 200

6 765 385

150 000

4 128 022

d

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

1(1)


Afghanistan

 

 

ML11

ML13

ML15

ML16

ML21

Total

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

16 330 218

c

 

 

 

 

 

66 001 860

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

2 730

c

 

 

 

 

 

30 874 798

France

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

191 997

c

 

 

 

 

 

1 500 000

Germany

a

6

 

 

 

5

22

b

4 294 824

 

 

 

203 742

11 628 151

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

1

 

3

b

 

 

 

1 012 500

 

1 035 768

c

 

 

 

 

 

135 211

Lithuania

a

1

 

 

 

 

1

b

132 570

 

 

 

 

132 570

c

132 570

 

 

 

 

167 545

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

480 315

230 055

50 895

 

20 768

6 070 918

Romania

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

5 534 576

c

 

 

 

 

 

4 678 301

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

6

 

 

 

20

b

223 359

51 818

 

 

 

22 921 979

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

9

6

 

1

5

63

b

4 650 753

51 818

 

1 012 500

203 742

57 782 189

d

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

1(1)


Albania

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML10

ML11

ML13

Total

Austria

a

6

 

 

 

 

 

 

6

b

888 721

 

 

 

 

 

 

888 721

c

795 788

 

 

 

 

 

 

795 788

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

38 600

 

 

 

 

 

 

38 600

c

26 600

 

 

 

 

 

 

26 600

Czech Republic

a

3

 

1

 

 

 

1

5

b

382 171

 

 

 

 

 

 

382 171

c

223 367

 

 

 

 

 

 

223 367

France

a

 

1

1

 

 

 

 

2

b

 

34 300 000

600 000

 

 

 

 

34 900 000

c

 

 

 

 

 

 

 

2 700 000

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

2

b

23 240

 

 

 

 

252 377

 

275 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

12 000

 

 

12 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

11

1

2

1

1

1

1

18

b

1 332 732

34 300 000

600 000

 

12 000

252 377

 

36 497 109

d

1

 

 

 

 

 

 

1

e

4(1),7(1)

 

 

 

 

 

 

4(1),7(1)


Algeria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML9

Austria

a

 

 

 

 

 

4

 

 

b

 

 

 

 

 

123 121 375

 

 

c

 

 

 

 

 

4 367 918

 

 

Bulgaria

a

4

4

 

3

2

2

 

 

b

3 377 852

12 218 321

 

1 993 722

2 225 248

126 230

 

 

c

2 819 138

11 403 141

24 918 483

11 164 060

2 447 050

802 507

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

5

 

 

b

 

 

 

 

 

2 078 549

 

 

c

 

 

10 542

 

 

2 751 794

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

6 654 588

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

3

 

1

3

b

 

 

1 080 000

27 219

398 524 700

 

168 978 500

2 586 778 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

1

2

2

1

10

 

3

b

440

55 400

146 400

13 547

275 000

718 890 882

 

7 127 906

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1 039 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

58 360

 

 

 

Poland

a

 

 

1

2

6

11

 

 

b

 

 

360 000

7 096

7 663 761

20 029 831

 

 

c

 

 

 

3 548

445 774

10 687 353

 

 

Spain

a

 

1

 

 

3

 

 

 

b

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

c

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

5

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

148 109

900 748

 

 

 

Total per ML category

a

6

6

5

13

16

33

1

6

b

4 417 292

12 580 141

1 586 400

2 041 584

421 299 837

870 901 455

168 978 500

2 593 906 406

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

ML18

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

1 207 656

 

 

 

 

c

 

 

 

 

3 200

 

777 851

457 000

Czech Republic

a

8

 

 

 

 

 

 

2

b

482 933

 

 

 

 

 

 

 

c

3 132 969

 

 

 

 

 

 

138 253

France

a

 

4

1

 

4

 

 

 

b

 

36 940 000

1 500 000

 

297 626 885

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

3

 

 

1

1

 

4

b

28 470

14 571 546

 

 

45 480 547

847

 

9 430 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

8

1

 

 

 

 

 

3

b

14 732 118

6 126 960

 

 

 

 

 

22 417 122

c

3 759 976

 

 

404 368

 

 

 

64 979

Slovakia

a

 

 

 

4

 

 

 

 

b

 

 

 

4 370 526

 

 

 

 

c

 

 

 

1 617 124

 

 

 

 

Spain

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

3 049

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

3

1

2

 

 

 

 

b

160 241

192 373

1 039

218 717

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

22

11

2

7

5

1

 

10

b

15 403 762

57 830 879

1 501 039

5 796 899

343 107 432

847

 

31 847 122

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

4

b

 

 

123 121 375

c

 

 

4 367 918

Bulgaria

a

 

1

17

b

 

25 658

21 174 687

c

 

 

54 792 430

Czech Republic

a

 

 

16

b

 

 

2 561 482

c

 

 

6 033 558

Denmark

a

 

 

1

b

 

 

6 654 588

c

 

 

 

France

a

 

 

18

b

 

 

3 491 455 804

c

 

 

36 600 000

Germany

a

1

5

38

b

513 035

21 646 903

818 180 923

c

 

 

 

Italy

a

 

 

1

b

 

 

1 039 000

c

 

 

1 972 586

Netherlands

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

58 360

Poland

a

1

2

35

b

1 353 030

185 654

72 875 572

c

 

 

15 365 998

Slovakia

a

 

 

4

b

 

 

4 370 526

c

 

 

1 617 124

Spain

a

 

 

6

b

 

 

12 917 548

c

 

 

12 920 597

Sweden

a

1

1

9

b

 

 

 

c

 

61 336

1 110 193

United Kingdom

a

3

 

10

b

111

 

572 481

c

 

 

 

Total per ML category

a

6

9

159

b

1 866 176

21 858 215

4 554 923 986

d

 

 

 

e

 

 

 


Andorra

 

 

ML1

ML2

ML3

ML15

Total

Austria

a

 

 

 

1

1

b

 

 

 

15 000

15 000

c

 

 

 

15 000

15 000

Belgium

a

1

 

 

 

1

b

28 970

 

 

 

28 970

c

 

 

 

 

 

France

a

 

1

1

 

2

b

 

6 970

18 610

 

25 580

c

 

 

 

 

 

Germany

a

23

 

1

 

24

b

206 741

 

108 260

 

315 001

c

 

 

 

 

 

Spain

a

12

 

1

 

13

b

28 966

 

13 757

 

42 723

c

25 584

 

2 049

 

27 633

Sweden

a

 

 

1

 

1

b

 

 

3 411

 

3 411

c

 

 

39 731

 

39 731

United Kingdom

a

1

 

 

 

1

b

719

 

 

 

719

c

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

37

1

4

1

43

b

265 396

6 970

144 038

15 000

431 404

d

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 


Angola

 

 

ML1

ML4

ML5

ML6

ML11

Total

Bulgaria

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

407

 

 

407

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

1

b

 

 

 

 

288 500 000

288 500 000

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

2

1

2

5

b

 

 

12 273 507

2 110 908

8 248 207

22 632 622

c

 

15 760 319

15 481 580

 

3 266 755

34 508 654

United Kingdom

a

1

 

 

1

 

2

b

51 256

 

 

2 674

 

53 930

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

 

3

2

3

9

b

51 256

 

12 273 914

2 113 582

296 748 207

311 186 959

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


Antigua and Barbuda

 

 

ML1

Total

Austria

a

1

1

b

6 638

6 638

c

6 638

6 638

Italy

a

 

 

b

 

 

c

 

126 106

Total per ML category

a

1

1

b

6 638

6 638

d

 

 

e

 

 


Argentina

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML8

ML9

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

1

b

1 017 668

 

 

 

 

 

 

780

c

397 619

 

 

 

 

 

 

780

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

24 890

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

1 281 575

 

 

 

 

c

 

 

 

1 051 956

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

131 402

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

4

1

 

3

b

 

 

 

 

40 819 000

1 000 000

 

35 969 382

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

12

 

 

 

2

2

5

1

b

372 144

 

 

 

2 527 548

845 900

793

17 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

432 750

 

 

 

 

 

 

 

c

75 320

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

 

 

 

 

b

3 360

62 505

18 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

115 130

 

 

 

c

 

 

 

 

32 815

 

 

 

Spain

a

7

 

2

 

 

 

 

 

b

7 620

 

576

 

 

 

 

 

c

55 420

 

576

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 345 029

112 768

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

2

 

 

1

 

2

b

21 102

 

155 685

 

 

17 780

 

122 756

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

32

1

5

3

8

4

5

7

b

1 879 534

62 505

174 711

1 281 575

43 461 678

1 863 680

793

36 110 118

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML17

ML18

ML21

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

170 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

41 858

 

c

 

 

 

 

 

 

42 608

 

France

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

31 303 500

250 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

1

 

 

 

1

1

1

b

181 173

196 685

 

 

 

200

2 293

7 561

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

4

 

 

 

1

 

 

 

b

525 572

 

 

 

7 480

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

 

 

2

 

 

 

b

130 948

 

 

 

 

 

 

 

c

130 948

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

531

23 587

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

11 092

 

24 625

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

20

2

2

 

3

1

3

1

b

32 152 285

446 685

24 625

 

7 480

200

214 151

7 561

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML22

Total

Austria

a

 

5

b

 

1 018 448

c

 

398 399

Belgium

a

 

2

b

 

194 890

c

 

 

Bulgaria

a

 

3

b

 

1 281 575

c

 

1 051 956

Czech Republic

a

 

2

b

 

41 858

c

 

174 010

France

a

2

15

b

16 300 000

125 641 882

c

 

3 400 000

Germany

a

2

38

b

8 858

4 160 355

c

 

 

Hungary

a

 

3

b

 

432 750

c

 

75 320

Italy

a

 

8

b

 

617 367

c

 

706 805

Netherlands

a

 

2

b

 

115 130

c

 

32 815

Spain

a

 

12

b

 

139 144

c

 

186 944

Sweden

a

 

 

b

 

 

c

 

1 481 915

United Kingdom

a

1

12

b

7

353 047

c

 

 

Total per ML category

a

5

102

b

16 308 865

133 996 446

d

 

 

e

 

 


Armenia

 

 

ML1

ML3

ML4

ML7

ML13

ML22

Total

Bulgaria

a

1

2

2

 

 

 

5

b

360 675

11 658 800

15 267 530

 

 

 

27 287 005

c

 

9 205 446

780 000

 

 

 

9 985 446

Estonia

a

6

1

 

 

 

 

7

b

246 780

41 500

 

 

 

 

288 280

c

45 040

 

 

 

 

 

45 040

Lithuania

a

 

 

 

2

 

 

2

b

 

 

 

9 476

 

 

9 476

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

2

1

3

b

 

 

 

 

757 339

170 771

928 110

c

 

 

 

 

407 169

89 867

497 036

Total per ML category

a

7

3

2

2

2

1

17

b

607 455

11 700 300

15 267 530

9 476

757 339

170 771

28 512 871

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

19

2

 

2

1

2

 

 

b

5 576 073

2 893 650

 

525 776

82 500

1 000 000

 

 

c

1 068 849

477 953

 

525 776

82 500

 

 

 

Belgium

a

14

3

 

1

 

 

 

 

b

27 907 858

68 982

 

4 521 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

 

 

2

 

 

b

 

10 000

 

 

 

58 000

 

 

c

 

10 000

 

15 552

 

58 000

 

 

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

33 573

 

 

 

 

 

 

 

c

33 753

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

1

1

 

 

1

 

 

b

 

 

31 230

 

 

35 487

 

 

c

 

 

31 255

 

 

 

 

 

Denmark

a

1

1

 

3

1

1

 

 

b

1 232 156

865

 

46 272

4 200

12 880

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

3

 

2

 

 

 

1

 

b

402 943

 

821 236

 

 

 

425 700

 

c

140 941

 

 

 

 

 

425 700

 

France

a

3

 

 

3

5

 

 

 

b

60 600

 

 

1 424 001

438 769 333

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

140

 

15

6

15

25

 

9

b

3 481 183

 

20 581 961

3 573 777

1 950 487

130 292 413

 

4 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

4

 

 

 

2

 

 

 

b

126 885

 

 

 

246 223

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

1

4

 

 

b

 

 

 

3 407 338

3 093 746

269 190

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

10 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

700

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

 

 

1

 

 

 

b

400

 

 

 

366 786

 

 

 

c

 

 

 

 

 

36 705

187 660

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

21 330

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

220 289

 

 

 

 

 

c

 

 

128 813

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

1

 

1

1

 

 

b

650 000

 

696 800

 

40 000 000

35 000

 

 

c

265 750

 

 

4 748 000

2 636 420

 

 

 

Sweden

a

 

5

6

 

3

 

 

 

b

 

1 164 125

14 492 885

 

40 075 969

 

 

 

c

 

1 262 702

29 904

12 719

1 508 615

 

 

264 912

United Kingdom

a

39

2

7

9

1

1

43

2

b

6 629 327

53 562

199 101

2 902 222

656

4 906

7 698 878

200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

231

15

35

30

31

37

44

11

b

46 111 698

4 191 184

37 043 502

16 400 386

524 589 900

131 707 876

8 124 578

5 000

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

1

 

 

2

1

 

b

 

 

400 004

 

 

453 614

8 119

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

4 983

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

15

11

6

4

 

 

1

1

b

137 487 451

68 552 252

83 660 944

9 008 000

 

 

1 500 000

18

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

54

47

77

 

1

5

7

5

b

4 076 306

227 879 897

17 079 805

 

8 800 000

38 053

210 920

2 480 383

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

78 104

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

19

19

13

 

 

 

 

 

b

359 706

48 022 975

191 005

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

1 008 544

 

 

Netherlands

a

2

1

1

 

 

 

 

 

b

368 979

366 786

366 786

 

 

 

 

 

c

1 216

 

 

 

10 000

 

2 899 412

 

Portugal

a

 

 

10

 

 

 

 

 

b

 

 

1 182 612

 

 

 

 

 

c

 

 

1 182 985

 

 

 

 

 

Spain

a

2

4

1

 

 

 

 

 

b

157 264

10 036 265

1 426 840

 

 

 

 

 

c

52 972

15 268 038

69 336

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

3

3

 

4

1

1

1

b

 

1 491 228

1 871 930

 

120 462

 

 

6 043

c

 

597 369

538 449

 

120 462

124 001

 

5 618

United Kingdom

a

6

12

17

1

8

2

 

1

b

299 933

675 855

854 748

2 111

730 399

262 319

 

5 667

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

98

97

130

5

13

16

10

8

b

142 749 639

357 025 258

107 039 657

9 010 111

9 650 861

832 090

1 719 039

2 492 111

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

1

 

3

34

b

94 846

 

287 250

11 321 832

c

94 846

 

 

2 249 924

Belgium

a

1

 

 

19

b

60 000

 

 

32 557 840

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

68 000

c

 

 

 

83 552

Croatia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

33 573

c

 

 

 

33 753

Czech Republic

a

 

 

 

6

b

 

 

 

71 700

c

 

 

 

31 255

Denmark

a

 

2

 

9

b

 

304 050

 

1 600 423

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

6

b

 

 

 

1 649 879

c

 

 

 

566 641

France

a

1

6

17

73

b

593 232

24 366 305

5 267 968

770 690 104

c

 

 

 

76 800 000

Germany

a

20

18

15

459

b

4 532 432

359 400

9 075 970

434 417 787

c

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

3

b

 

 

 

78 104

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

1

1

8

b

 

100 000

50 000

523 108

c

 

 

 

 

Italy

a

 

2

5

69

b

 

829 570

1 991 806

58 165 336

c

 

 

 

18 791 560

Latvia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

10 000

c

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

 

5

b

 

 

 

 

c

 

 

 

1 008 544

Malta

a

 

 

 

1

b

 

 

 

700

c

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

2

8

b

 

 

32 600

1 502 337

c

 

 

2 904

3 137 897

Poland

a

 

 

1

1

b

 

 

85 385

85 385

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

10

b

 

 

 

1 182 612

c

 

 

 

1 182 985

Romania

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

21 330

Slovenia

a

 

 

 

3

b

 

 

 

220 289

c

 

 

 

128 813

Spain

a

 

 

1

12

b

 

 

275 000 000

328 002 169

c

 

 

 

23 040 516

Sweden

a

1

2

2

32

b

 

 

 

59 222 642

c

 

468

2 255 812

6 721 031

United Kingdom

a

 

1

7

159

b

 

2 778

133 792

20 456 454

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

24

33

54

922

b

5 280 510

25 962 103

291 924 771

1 721 860 274

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Austria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Belgium

a

9

 

1

 

 

2

 

3

b

83 755

 

14 300

 

 

1 520

 

56 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

2

 

 

 

2

 

 

 

b

861 700

 

 

 

36 700

 

 

 

c

121 150

 

 

 

36 700

 

 

 

Croatia

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

240 587

 

 

 

 

 

 

 

c

24 600

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

522 210

 

2 323 882

 

 

1 085 836

79 546

273 088

Denmark

a

 

 

 

5

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

 

 

 

 

Finland

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

500 591

 

 

 

 

 

 

 

c

17 820

 

11 202

 

 

1 723 840

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

 

1

b

 

 

 

21 755 000

9 920 450

 

 

20 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

9

46

12

4

213

 

 

b

15 199

195 214

7 355 122

311 480

31 385

63 759 477

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

7

 

1

7

 

14

 

1

b

5 339 700

 

30 252

5 260 613

 

793 596

 

1 000

c

1 637

 

 

1 566 798

 

104 636

 

 

Italy

a

 

1

1

 

2

3

 

 

b

 

 

 

 

26 535 524

26 257

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

2

 

5

 

 

 

 

 

b

5 588

 

147 607

 

 

 

 

 

c

 

 

142 344

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

2

 

 

b

11 300

 

 

 

 

400 000

 

 

c

 

 

 

 

 

133 999

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

b

1 644 375

 

100

 

 

 

 

 

c

87 593

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

269 478

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

147 103

 

 

 

 

 

 

 

c

36 759

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

1

5

4

 

 

 

 

 

b

7 822 640

16 564

294 420

 

 

 

 

 

c

195 879

30 023

127 837

 

 

38 000

719 666

 

Spain

a

3

 

1

 

 

3

 

 

b

118 125

 

1 917 000

 

 

 

 

 

c

63 900

 

1 252 000

 

 

 

 

 

Sweden

a

3

 

6

 

 

2

 

2

b

 

 

1 973 223

 

 

43 859 649

 

165 692

c

4 214

6 642

3 160 895

17 856

 

17 278 126

 

4 214

United Kingdom

a

9

1

1

4

1

2

1

 

b

2 691 547

 

10 201

8 645

155 574

13 954

528

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

60

16

67

30

10

242

1

9

b

19 482 210

211 778

11 742 225

27 335 738

36 679 633

108 854 453

528

243 602

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

85 265

 

26 344

 

 

155 727

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

42 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

2

2

2

 

2

 

1

b

 

366 500

4 185 000

1 770 000

 

105 816 100

 

53 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

5

3

5

1

 

2

45

32

b

12 759

163 410

1 796 543

310 792

 

18 420

10 412 873

516 922

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

30 190

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

3

 

 

 

 

 

b

 

97 038

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

2 348 363

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

436 704

 

 

 

c

 

26 650

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

1 750

 

 

 

 

 

 

c

 

1 750

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

65 100

 

 

 

 

c

 

 

 

65 100

 

 

 

 

Spain

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

6 664 970

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

1

1

 

 

 

1

b

 

824 171

 

 

 

 

 

73 099

c

 

679 475

 

 

2 506 828

 

 

92 532

United Kingdom

a

 

4

7

3

 

6

 

 

b

 

112 812

89 322

1 085 127

 

1 773 118

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

15

18

10

1

11

46

34

b

12 759

1 565 681

6 070 865

3 231 019

436 704

107 650 626

10 443 063

643 021

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Belgium

a

 

 

 

15

b

 

 

 

156 485

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

4

b

 

 

 

898 400

c

 

 

 

157 850

Croatia

a

 

 

 

4

b

 

 

 

240 587

c

 

 

 

24 600

Czech Republic

a

 

 

 

7

b

 

 

 

 

c

 

 

 

4 551 898

Denmark

a

 

1

 

6

b

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

Estonia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

42 988

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

500 591

c

 

 

 

1 752 862

France

a

 

 

7

20

b

 

 

24 300 800

168 186 850

c

 

 

 

700 000

Germany

a

64

11

21

477

b

502 827

131 916

1 307 905

86 842 244

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

31

b

 

 

 

11 455 351

c

 

 

 

1 673 071

Italy

a

 

 

 

12

b

 

 

 

26 658 819

c

 

 

 

40 094 759

Lithuania

a

 

 

 

7

b

 

 

 

153 195

c

 

 

 

2 490 707

Netherlands

a

 

 

 

6

b

 

 

 

411 300

c

 

 

 

133 999

Poland

a

 

1

2

8

b

 

166 180

207 451

2 018 106

c

 

166 180

107 451

361 224

Portugal

a

1

 

 

2

b

501 173

 

 

937 877

c

501 173

 

 

797 301

Romania

a

 

 

 

4

b

 

 

 

148 853

c

 

 

 

38 509

Slovakia

a

 

 

 

2

b

 

 

 

65 100

c

 

 

 

65 100

Slovenia

a

 

 

 

10

b

 

 

 

8 133 624

c

 

 

 

1 111 405

Spain

a

 

 

1

10

b

 

 

 

2 035 125

c

 

 

 

7 980 870

Sweden

a

 

1

1

19

b

 

 

 

46 895 834

c

 

 

 

23 750 782

United Kingdom

a

 

 

 

39

b

 

 

 

5 940 828

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

65

14

32

686

b

1 004 000

298 096

25 816 156

361 722 157

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML6

ML7

ML9

ML10

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

291 400

 

 

 

 

 

 

 

c

99 057

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

20 484 571

 

 

 

 

 

c

 

 

21 691 426

 

 

 

 

 

Croatia

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

73 349

 

123 776

 

 

 

 

 

c

73 349

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

357 601

 

983 787

c

 

 

 

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

1

 

 

1

 

b

 

 

16 580 000

205 320 000

 

 

609 420 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

1 800

 

 

44 036

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

5

 

 

 

 

b

 

13 218

 

44 572

 

 

 

 

c

19 752

13 218

 

44 234

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

23 928

 

 

 

c

 

 

 

 

23 928

 

 

 

Total per ML category

a

5

1

7

6

2

1

1

3

b

364 749

13 218

37 188 347

205 364 572

25 728

357 601

609 420 000

1 027 823

d

1

 

 

1

1

 

 

 

e

1(1)

 

 

1(1)

1(1)

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML11

ML13

ML14

ML22

Total

Austria

a

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

291 400

c

 

 

 

 

99 057

Bulgaria

a

 

1

 

 

5

b

 

6 420

 

 

20 490 991

c

 

6 420

 

 

21 697 846

Croatia

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

197 125

c

 

 

 

 

73 349

Czech Republic

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

1 341 388

c

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

 

4

b

 

 

90 000 000

 

921 320 000

c

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

45 836

c

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

57 790

c

 

 

 

84 420

161 624

Slovakia

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

23 928

c

 

 

 

 

23 928

Total per ML category

a

 

1

1

 

28

b

 

6 420

90 000 000

 

943 768 458

d

1

 

 

 

4

e

1(1)

 

 

 

1(4)


Bahrain

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Cyprus

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

53 460

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

4

 

 

 

 

1

 

 

b

265 960

 

 

 

 

 

 

 

c

708 920

 

118 917

 

 

80 713

 

 

France

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

1 200 000

 

21 074 200

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

 

b

500

 

 

 

 

192 375

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

314 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

2

 

 

 

b

567 220

2 012

2 742

 

2 900 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

18 900

 

 

 

c

 

 

 

 

9 000

 

 

 

Slovakia

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

282 843

 

 

 

 

 

 

 

c

1 299

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

812 181

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

16

 

7

1

8

 

2

1

b

1 486 860

 

42 658

1 718 227

435 495

 

5 386

72 275

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

26

2

8

4

11

2

2

1

b

2 656 843

1 202 012

45 400

23 918 608

3 354 395

192 375

5 386

72 275

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Bahrain

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML22

Total

Cyprus

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

53 460

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

265 960

c

 

 

 

 

 

 

 

908 550

France

a

 

 

1

 

 

1

 

4

b

 

 

6 350 000

 

 

9 392 000

 

38 016 200

c

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

Germany

a

1

1

1

1

 

1

1

8

b

15 450 000

30 704

380 000

500

 

25 700

120 000

16 199 779

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

314 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

3 471 974

c

 

 

 

 

 

 

 

18 388 365

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

18 900

c

 

 

 

 

 

 

 

9 000

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

341 336

 

 

 

 

341 336

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

282 843

c

 

 

 

 

 

 

 

1 299

Spain

a

 

1

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

812 181

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

13

2

 

1

1

2

54

b

 

18 424 467

128 904

 

132 138

562 199

 

23 008 609

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

15

5

1

1

3

3

85

b

15 450 000

18 455 171

6 858 904

500

132 138

9 979 899

120 000

82 443 906

d

 

1

 

 

 

 

 

1

e

 

3(1),4(1)

 

 

 

 

 

3(1),4(1)


Bangladesh

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

13

 

1

 

 

 

 

 

b

180 655

 

2 866

 

 

 

 

 

c

46 125

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

764 749

 

 

 

 

c

343 240

 

20 372

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

382

 

20

 

 

78 176

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

 

 

b

 

 

 

18 021 000

49 603 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

2

 

1

b

 

 

 

 

 

403 300

 

22

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

4

 

1

1

2

 

 

b

466 200

11 867 334

 

358 110

2 284 608

11 950 436

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

1 100 000

 

 

 

c

 

 

 

 

347 487

 

 

 

Poland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

432 000

 

 

 

 

 

c

1 257 132

 

432 000

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

824 457

 

 

c

 

 

 

 

 

412 324

 

 

Spain

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

1 023 907

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

6

 

2

8

 

1

1

2

b

44 794

 

120 347

1 641 461

 

22 736

7 675

128

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

21

4

6

13

4

7

1

3

b

691 649

11 867 334

1 579 120

20 785 320

52 987 608

13 200 929

7 675

150

d

2

 

2

 

 

 

1

 

e

1(1),2(1),7(1)

 

2(1),7(2)

 

 

 

1(1)

 


Bangladesh

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML17

ML18

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

106 655

c

 

 

 

 

 

 

 

95 716

Czech Republic

a

 

14

2

 

 

 

 

 

b

 

360 693

 

 

 

 

 

 

c

 

1 480 468

4 932 168

 

 

 

 

 

France

a

1

 

6

 

 

 

1

 

b

2 630 020 000

 

83 720 000

 

 

 

165 000 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

3

 

1

1

 

 

b

 

 

4 254 037

 

712 048

1 565 385

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

1 451 843

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

1

 

 

1

 

 

b

 

30 376 440

3 382 500

 

 

46 732

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

1

 

 

 

 

 

b

 

480

14 200

 

 

 

 

 

c

 

480

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

1 362 215

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

925 160

 

 

 

 

 

c

 

 

977 935

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

11 447 987

 

 

 

 

 

c

 

811 398

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

5

4

7

 

1

 

 

b

48 985

6 784

160 560

215 433

 

40 110

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

23

20

7

1

4

1

2

b

2 630 068 985

32 106 612

103 904 444

215 433

712 048

3 104 070

165 000 000

106 655

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Bangladesh

 

 

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

16

b

 

 

290 176

c

 

 

141 841

Bulgaria

a

 

 

2

b

 

 

764 749

c

 

 

363 612

Czech Republic

a

 

 

18

b

 

 

360 693

c

 

 

6 491 214

France

a

1

 

12

b

50 000