22.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/6


Kennisgeving aan de persoon op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad en van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe van toepassing zijn

(2019/C 27/06)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van mevrouw Grace Mugabe, die wordt genoemd in bijlage I van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad (1) betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe en in bijlage III van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad (2) inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe.

De Raad is voornemens vast te houden aan de beperkende maatregelen tegen bovengenoemde persoon, met een nieuwe motivering. De bovengenoemde persoon wordt hierbij op de hoogte gebracht van het feit dat zij bij de Raad een verzoek kan indienen om kennis te nemen van de beoogde motivering betreffende haar plaatsing op de lijst. Het verzoek dient vóór 25 januari 2019 naar het volgende adres te worden gestuurd:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De betrokken persoon kan te allen tijde, onder overlegging van eventuele bewijsstukken, de Raad verzoeken het besluit om haar op de lijst te plaatsen en te handhaven, te heroverwegen; dat verzoek dient aan bovengenoemd adres te worden gericht. Een dergelijk verzoek zal worden behandeld wanneer het wordt ontvangen. De betrokken persoon wordt er in dit verband op gewezen dat de lijst regelmatig door de Raad wordt getoetst. Om bij de volgende toetsing te kunnen worden behandeld, dient het verzoek uiterlijk op 8 februari 2019 te worden ingediend.


(1)  PB L 42 van 16.2.2011, blz. 6.

(2)  PB L 55 van 24.2.2004, blz. 1.