24.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 248/32


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2019/C 248/08)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Pineau des Charentes”

Referentienummer: PDO-FR-A0489-AM01

Datum van de mededeling: 10.5.2019

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1.   Aanvullende vermelding

Beschrijving en motivering

In hoofdstuk I, punt II, wordt de alinea “die, op basis van hun leeftijd en de specifieke rijpingsvoorwaarden die in dit productdossier zijn vastgelegd, beschikken over een intens “oxidatief”, complex smaakprofiel dat kenmerkend is voor oude cognac” vervangen door de alinea “voldoen aan de productievoorwaarden die voor deze vermeldingen in dit productdossier zijn vastgelegd”. Dit vereenvoudigt de formulering.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

2.   Producttypes

Beschrijving en motivering

In hoofdstuk I, punt III, wordt de alinea “aan de witte likeurwijnen en aan de rosé of rode likeurwijnen.” vervangen door “aan de witte, rosé of rode likeurwijnen”. De voorgaande formulering wekt de indruk dat er slechts twee productcategorieën zijn, terwijl elke kleur wel degelijk een productcategorie vormt.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

3.   Identificatie van de percelen

Beschrijving en motivering

In hoofdstuk I, punt IV:

in nummer 2, onder b), worden de woorden “bij de diensten van het Institut national de l’origine et de la qualité (hierna “INAO” genoemd) vóór 1 juli van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de eerste oogstopgave.” vervangen door “ten laatste op 10 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de eerste oogstopgave, bij het Organisme de Défense et de Gestion, voor overdracht aan de diensten van het Institut national de l’origine et de la qualité (hierna “INAO” genoemd).”;

in nummer 2, onder b), worden de alinea’s: “Elk perceel waarvan de most gedurende vijf opeenvolgende jaren niet wordt gebruikt voor de productie van de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Pineau des Charentes”, wordt verwijderd uit de lijst van percelen die door het bevoegde nationale comité van het INAO werden geïdentificeerd.

Het met redenen omklede besluit voor de verwijdering of weigering van geïdentificeerde percelen, genomen door het bevoegde nationale comité van het INAO, wordt bekendgemaakt aan de betrokkenen, die binnen een termijn van een maand vanaf de ontvangst van de kennisgeving eventuele opmerkingen aan de diensten van het INAO mogen verstrekken.

Voor deze klachten wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd door het bevoegde nationale comité van het INAO na advies van de commissie van deskundigen.” geschrapt.

Deze wijziging werd doorgevoerd aangezien deze bepaling niet langer beantwoordde aan de identificatie van de percelen gedefinieerd als een instrument voor geografische afbakening. De modaliteiten van de verwijdering van de percelen na vijf jaar zonder gebruikmaking worden opnieuw omschreven met betrekking tot de bestemming van de percelen waarvan het beheer door het ODG wordt gewaarborgd.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

4.   Wijndruivenbestand

Beschrijving en motivering

In hoofdstuk I, punt V:

de woorden “of gros meslier B” worden toegevoegd na “meslier Saint-François B”;

de woorden “trousseau gris G (of chauché gris G)” worden toegevoegd na “sémillon B”;

de zin “De wijndruivensoort trousseau gris G (of chauché gris G) mag niet meer dan 10 % uitmaken van het wijndruivenbestand dat bestemd is voor de Pineau des Charentes.” wordt toegevoegd;

het woord “of” tussen rosé wijnen en rode wijnen wordt vervangen door het woord “en”;

de woorden “cot N (of” worden toegevoegd vóór malbec N.

Dit komt overeen met de toevoeging van synoniemen voor de wijndruivensoorten meslier de Saint François B en malbec B.

De mogelijkheid wordt ook opgenomen om de wijndruivensoort trousseau gris G (of chauché gris G) te planten, een oude wijndruivensoort die vroeger in de wijngaard werd aangeplant. Deze mogelijkheid gaat gepaard met een beperking van 10 % van de wijndruivensoort om het risico op wijziging van de typische kenmerken te beperken.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

5.   Opbrengst

Beschrijving en motivering

nummer 1 van punt VIII wordt vervangen door de volgende bepalingen:

“De opbrengst zoals bedoeld in artikel D.645-7 van het wetboek landbouw en zeevisserij, is vastgesteld op 68 hectoliter most per hectare.”;

nummer 2 van punt VIII wordt vervangen door de volgende bepalingen:

“2.   Beoogde opbrengst

Ingevolge artikel D.645-7 van het wetboek landbouw en zeevisserij is de beoogde opbrengst van likeurwijn vastgesteld op 45 hectoliter per hectare en de beoogde opbrengst van most op 85 hectoliter per hectare.”;

in punt VIII wordt een nummer 3 ingevoegd met de volgende bepalingen:

“3.   In productie brengen van jonge wijnstokken

De gecontroleerde oorsprongsbenaming “Pineau des Charentes” kan slechts worden toegekend aan likeurwijnen waarvan de most afkomstig is van:

percelen met jonge wijnstokken, slechts vanaf het tweede jaar volgend op dat waarin de druiven vóór 31 juli werden aangeplant;

percelen met jonge wijnstokken waarvoor een enting ter plaatse of een overenting plaatsvond, ten vroegste het eerste jaar volgend op dat waarin de enting of overenting vóór 31 juli werd uitgevoerd, en vanaf het moment waarop de percelen uitsluitend over wijndruivensoorten beschikken die in aanmerking komen voor de benaming.”.

Deze wijzigingen komen overeen met de toevoeging van een opbrengst van most van 68 hectoliter per hectare. De beoogde opbrengst van likeurwijn wordt opgetrokken van 42 naar 45 hectoliter per hectare. De vaststelling van een beoogde opbrengst van cognac (16 hl AP/ha) maakte een verhoging van de beoogde opbrengst van Pineau des Charentes noodzakelijk.

De schrapping van de alinea “percelen met jonge wijnstokken, slechts vanaf het eerste jaar volgend op dat waarin de enting ter plaatse vóór 31 juli werd uitgevoerd;” komt overeen met de integratie ervan in de volgende alinea.

Als gevolg van deze wijziging wordt ook punt 5 van het enig document gewijzigd.

6.   Bereiding

Beschrijving en motivering

In hoofdstuk I, punt IX:

in nummer 2, onder a), worden de woorden “op het moment dat de gisting wordt stopgezet” geschrapt aangezien de zin overbodig is.

In nummer 3:

onder b) wordt “De rosé likeurwijnen rijpen gedurende ten minste acht maanden, waarvan ten minste zes maanden in eikenhouten vaten.” toegevoegd. Hierdoor kunnen de rosé en rode Pineau des Charentes van elkaar onderscheiden worden, want zij worden niet volgens dezelfde regels bereid;

Dit leidt tot een wijziging van de nummering waarbij b), c), d) en e) respectievelijk c), d), e) en f) worden.

onder e) wordt het cijfer 5 vervangen door 7. Dat komt overeen met de verhoging van het aantal rijpingsjaren voor de vermelding “oud” met het oog op een kwalitatief hoogstaander product;

onder f) wordt het getal 10 vervangen door 12. Dat komt overeen met de verhoging van het aantal rijpingsjaren voor de vermelding “zeer oud” met het oog op een kwalitatief hoogstaander product.

In nummer 5:

onder a) worden de woorden “en rosé” geschrapt;

onder a) wordt een zin ingevoegd:

“Rosé likeurwijnen na afloop van de rijpingsperiode, vanaf 1 juni van het jaar dat volgt op dat van de oogst.”;

onder a) wordt het cijfer “5” vervangen door “7”;

onder a) wordt het getal “10” vervangen door “12”;

onder b) worden de woorden “1 oktober van het jaar dat volgt op dat van de bereiding” vervangen door:

“en ten vroegste:

Rosé likeurwijnen op 1 juni van het jaar dat volgt op dat van de bereiding.

Rode likeurwijnen op 1 oktober van het jaar dat volgt op dat van de bereiding.

Witte likeurwijnen op 1 april van het tweede jaar dat volgt op dat van de bereiding.”;

onder c) worden de woorden “garantiedop” en “worden ten minste twee exemplaren aangebracht” geschrapt;

onder c) wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Voor de recipiënten van 0,50 liter en meer worden ten minste twee exemplaren van de zegel aangebracht waarbij elke zegel een diameter heeft van ten minste 20 mm. Voor de recipiënten van minder dan 0,50 liter wordt ten minste één exemplaar van de zegel zichtbaar en leesbaar aangebracht.”.

Deze wijzigingen komen overeen met het onderscheid tussen rosé likeurwijnen en rode likeurwijnen, met de wijzigingen van de rijping voor de vermeldingen “oud” en “zeer oud”, en met de vervanging van de garantiedop door een garantiezegel.

Als gevolg van deze wijziging wordt ook het enig document gewijzigd.

7.   Verband met het geografische gebied

Beschrijving en motivering

In punt X:

In nummer 2:

in de eerste alinea wordt het woord “misschien” vervangen door “is”;

in de eerste alinea wordt het woord “en” vervangen door “de benaming kan”;

in de eerste alinea worden de woorden “of “extra oud”” ingevoegd na “zeer oud”;

in de eerste alinea worden de woorden “respectievelijk ten minste 5 of 10 jaar” vervangen door “zie hoofdstuk I, punt IX, nummer 3”;

in de eerste alinea wordt de zin “Hij wordt voornamelijk als aperitief gedronken.” geschrapt;

in de tweede alinea wordt de zin “De “Pineau des Charentes” wordt voornamelijk als aperitief gedronken.” Ingevoegd;

in de derde alinea wordt het woord “licht” toegevoegd na het woord “amberkleurig”;

de vierde alinea wordt vervangen door de volgende bepalingen:

“De rode “Pineau des Charentes” heeft een dieprode kleur en ontwikkelt vaak intense aroma’s van vers geplukt rood en zwart fruit in combinatie met toetsen van zachte specerijen.

De rosé “Pineau des Charentes” op zijn beurt heeft een lichte kleur en ontwikkelt vaak aroma’s van rode bessen en bosvruchten.”;

in de vijfde alinea worden de woorden “en de gedroogde dopvruchten (noten, geroosterde amandelen),” ingevoegd na “gedroogd fruit”;

in de vijfde alinea worden de woorden “oude Cognac” vervangen door “oude brandewijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Cognac”.”;

de zesde alinea wordt vervangen door de volgende bepalingen:

“De rode en rosé “Pineau des Charentes” die de vermelding “oud” of “zeer oud” dragen, vertonen een steenrode kleur. Ze zijn zeer elegant en ontwikkelen vaak toetsen van chocolade of vruchten op brandewijn die ook ontwikkelen naar de kenmerkende oxidatieve aroma’s van de oude brandewijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming “Cognac”.”.

Deze wijzigingen betreffen redactionele wijzigingen.

Als gevolg van deze wijziging wordt ook het enig document gewijzigd.

8.   Overgangsmaatregel

Beschrijving en motivering

De maatregel met betrekking tot de drempel voor ontbrekende wijnstokken wordt geschrapt want is achterhaald.

Het volgende punt wordt toegevoegd:

“2.   Rijping

De likeurwijnen die ten minste vijf jaar op hout hebben gerijpt kunnen tot 1 oktober 2023 aanspraak maken op de vermelding “oud”. De likeurwijnen die ten minste tien jaar op hout hebben gerijpt, kunnen tot 1 oktober 2023 aanspraak maken op de vermelding “zeer oud” of “extra oud”.”.

Deze wijziging betreft een overgangsmaatregel die gepaard gaat met de wijziging van de rijping voor de vermeldingen “oud” en “zeer oud”.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

Regels inzake presentatie

In punt XII, nummer 9, worden de volgende alinea’s ingevoegd:

“De aanduiding van een leeftijdsvermelding is toegestaan voor de Pineau des Charentes waarvan de rijpingsperiode op hout ten minste drie jaar bedraagt. De aangegeven leeftijd mag de rijpingsperiode op hout van het desbetreffende product niet overschrijden. In het geval van assemblage wordt de periode van de partij met de kortste rijpingsperiode op hout weerhouden.

De bepalingen met betrekking tot de aanduiding van de leeftijdsvermelding gelden vanaf 1 april 2020.”.

Door deze wijziging kan de leeftijd van de Pineau des Charentes vanaf een bepaalde rijping worden aangegeven teneinde de consument uitvoeriger te informeren.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

9.   Bestemming van de percelen

Beschrijving en motivering

In hoofdstuk II, punt I, van het productdossier van de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Pineau des Charentes”:

punt I wordt vervangen door de volgende bepalingen:

“I.   Aangifteverplichtingen

1.   Aangifte van de bestemming van het bekken

De aangifte van de bestemming van het bekken wordt voor de oogst van het volgende jaar vóór 1 juli van elk jaar neergelegd bij de federatie van brancheorganisaties van het bekken Charentes-Cognac, die de desbetreffende informatie aan het Organisme de Défense et de Gestion en aan de toezichthoudende instantie overdraagt.

Deze aangifte geeft de maximumoppervlakte aan waar voor de productie van de most zal worden geoogst.

2.   Aangifte van de bestemming van de percelen

Vanaf oogstjaar 2019 zullen de likeurwijnen worden bereid op basis van most die afkomstig is van geïdentificeerde percelen waarvoor een aangifte van de bestemming van de percelen werd gedaan.

De aangifte van de bestemming van de percelen wordt voor de oogst van het volgende jaar uiterlijk op 10 december van elk jaar neergelegd bij het Organisme de Défense et de Gestion.

Deze aangifte geeft voor elk perceel het volgende aan:

de kadastrale referentie: gemeente, afdeling, nummer;

de wijndruivensoort;

de beplante oppervlakte in productie;

de naam van de exploitant.

3.   Aangifte van de bereiding

Nadat de laatste gisting is stopgezet, wordt een aangifte van de bereiding opgesteld, die een overzicht biedt van:

de totale hoeveelheid gebruikte most;

de totale hoeveelheid gebruikte Cognac-brandewijn;

de totale hoeveelheid bereide likeurwijn per kleur;

de referenties van de percelen en de oppervlakten waarop de druiven die bestemd zijn voor de productie van most werden geoogst.

Deze aangifte wordt opgesteld in samenhang met het bereidingsregister.

Deze aangifte wordt vóór 10 december van het oogstjaar verzonden naar de lokale diensten van de DGDDI.

Een exemplaar van deze aangifte wordt overgedragen aan het Organisme de Défense et de Gestion en aan de diensten van het INAO.

4.   Aangifte van aanspraak

Opdat deze likeurwijnen aanspraak kunnen maken op de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Pineau des Charentes”, eventueel aangevuld met de vermelding “oud”, “zeer oud” (of zijn equivalent “extra oud”), moet de exploitant uiterlijk dertig dagen vóór het in omloop brengen en/of op de markt brengen van de partij een aangifte van aanspraak verzenden aan het Organisme de Défense et de Gestion.

Deze aangifte licht met name het volgende toe:

de naam of firmanaam van de exploitant;

het adres van de exploitant;

het beweerde volume, per kleur, eventueel aangevuld met een van de eerder aangehaalde vermeldingen;

de modaliteiten van opslag: plaats, soort recipiënt, identificatie in het wijnpakhuis (nummer, inhoud).

5.   Aangifte van declassering

Iedere exploitant die een declassering uitvoert van partijen die gebruikmaken van de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Pineau des Charentes” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1308/2013, moet hiervan uiterlijk de 10e van de maand die volgt op de declassering, aangifte doen bij het Organisme de Défense et de Gestion.”.

Deze wijziging komt overeen met een nieuwe procedure voor de aangifte van de toewijzing.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

10.   De voornaamste te controleren punten

Beschrijving en motivering

Hoofdstuk III van het productdossier van de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Pineau des Charentes” wordt als volgt gewijzigd:

Punt I, nummer 1:

onder D worden de woorden “en van het aanbrengen van de garantiedop of de garantiezegel.” geschrapt.

Punt II, nummer 2:

het getal “45011” wordt vervangen door “NF EN ISO/CEI 17065”.

Deze wijziging is niet van invloed op het enig document.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam van het product

Pineau des Charentes

2.   Type geografische aanduiding

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën van wijnbouwproducten

3.

Likeurwijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

De wijnen zijn witte, rode en rosé likeurwijnen, bereid door het stopzetten van de gisting van de druiven door middel van bezonken brandewijn met oorsprongsbenaming “Cognac” (brandewijn van een eerdere distillatieronde) afkomstig van dezelfde exploitatie. Deze kan worden aangevuld met de benamingen “oud” of “zeer oud” naargelang de rijpingstijd in eikenhouten vaten (ten minste respectievelijk 7 of 12 jaar). Deze wordt voornamelijk als aperitief gedronken.

In de mond brengt de “Pineau des Charentes” de versheid en volle smaak van de most van verse druiven tot uitdrukking. De “Cognac” die bijdraagt aan de structuur en het algemene evenwicht van het product, is versmolten, dankzij de langdurige rijping op hout.

De witte “Pineau des Charentes” vertoont een kleur die gaat van strogeel tot amber en ontwikkelt vaak intense fruitige aroma’s (vers of gekonfijt fruit), bloemenaroma’s (witte bloemen) en toetsen van honing.

De rode of rosé “Pineau des Charentes” vertoont een kleur die gaat van lichtroze tot dieprood. De rode “Pineau des Charentes” ontwikkelt vaak intense aroma’s van vers geplukt zwart fruit in combinatie met toetsen van zachte specerijen. De rosé “Pineau des Charentes” op zijn beurt ontwikkelt vaak aroma’s van bosvruchten en zelfs van steenvruchten als de rijping langer duurt.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

22

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

16

Minimale totale zuurgraad

 

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

10

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

75

5.   Wijnbouwpraktijken

a.   Essentiële oenologische procedés

Teeltwijze

De minimale beplantingsdichtheid van de wijngaarden bedraagt 2 200 wijnstokken per hectare. De afstand tussen de rijen van deze wijngaarden bedraagt niet meer dan 3 meter.

De wijnstokken worden gesnoeid aan de hand van de volgende technieken, met maximaal 50 000 ogen per hectare:

enkele of dubbele Guyot-snoei, de wijnstok heeft één of twee lange vruchttakken, en één of twee korte vruchttakken;

Cordon-snoei met korte vruchttakken gesnoeid tot maximaal drie ogen.

Irrigatie is verboden.

b.   Maximale opbrengsten

Likeurwijn

45 hectoliter per hectare

Most

85 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend geografisch gebied

De oogst van de druiven, de productie van de most, de bereiding, de rijping en de verpakking van de likeurwijnen worden uitgevoerd op het grondgebied van de volgende gemeenten:

Departement Charente-Maritime:

Arrondissement Rochefort: alle gemeenten.

Arrondissement Saintes: alle gemeenten.

Arrondissement Saint-Jean-d’Angély: alle gemeenten.

Arrondissement Jonzac: alle gemeenten.

Arrondissement Rochefort:

Kanton Ars-en-Ré: alle gemeenten.

Kanton Aytré: de gemeenten Angoulins en Aytré.

Kanton La Jarrie: alle gemeenten.

Kantons La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: de gemeente La Rochelle.

Kanton La Rochelle 5: de gemeenten Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre.

Kanton La Rochelle 8: de gemeenten Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle.

Kanton La Rochelle 9: de gemeenten L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle.

Kanton Saint-Martin-de-Ré: alle gemeenten.

Kanton Courçon: de gemeenten Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis.

Kanton Marans: de gemeenten Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

Departement Charente:

Arrondissement Cognac: alle gemeenten.

Arrondissement Angoulême:

Kanton Angoulême Est: alle gemeenten.

Kanton Angoulême Nord: alle gemeenten.

Kanton Angoulême Ouest: alle gemeenten.

Kanton Blanzac: alle gemeenten.

Kanton Hiersac: alle gemeenten.

Kanton Saint-Amant-de-Boixe: alle gemeenten.

Kanton Villebois-la-Valette: alle gemeenten.

Kanton La Rochefoucauld: de gemeenten Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant.

Kanton Montbron: de gemeenten Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.

Arrondissement Confolens:

Kanton Aigre: alle gemeenten.

Kanton Ruffec: de gemeenten Villegats en Verteuil-sur-Charente.

Kanton Mansle: de gemeenten Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, SaintCiers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon.

Kanton Villefagnan: de gemeenten Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

Departement Dordogne:

Arrondissement Périgueux:

Kanton Saint-Aulaye: de gemeenten Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

Departement Deux-Sèvres:

Arrondissement Niort:

Kanton Mauzé sur le Mignon: de gemeenten Le Bourdet, PrinDeyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau.

Kanton Beauvoir-sur-Niort: de gemeenten Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, SaintEtienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon.

Kanton Brioux-sur-Boutonne: de gemeente Le Vert.

7.   Voornaamste wijndruiven

 

Cot N — Malbec N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle blanche B

 

Jurançon blanc B

 

Ugni blanc B

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Sémillon B

 

Merlot N

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

Het geografische gebied is identiek aan dat van de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Cognac” en komt overeen met de noordelijke rand van het Aquitain-bekken. Meer bepaald wordt het in het westen begrensd door de Atlantische oceaan, in het zuiden door de grens van het estuarium van de Gironde, in het noorden door de eilanden Île de Ré en Île d’Oléron, en in het oosten richting Angoulême, door de eerste uitlopers van het Centraal Massief. Het strekt zich uit over vier departementen.

Het geografische gebied bestaat uit grote sedimentformaties, die voornamelijk dateren uit de Boven-Jura (kalkbanken afkomstig van marien sediment), ten noorden van de lijn Rochefort-Cognac, en uit het Krijt (verwering van Jura-kalksteen die klei van ontkalking en klei-afzetting, zand en krijt vormt) ten zuiden ervan.

Het klimaat is een gematigd oceaanklimaat. De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt ongeveer 13 °C en de zonneschijn van ongeveer 2 100 uur per jaar is belangrijk. Dit klimaat is homogeen over het geografische gebied, evenwel met uitzondering van de kustgebieden, die over meer zonlicht en een minimaal temperatuurbereik beschikken.

De winters zijn zacht en vochtig met een beperkt aantal vorstdagen. Het risico op voorjaarsvorst is uitermate klein, maar kan blijven bestaan tot het einde van de maand mei. De zomer is warm, maar niet overdreven, ook al kan deze gepaard gaan met een periode van droogte.

De gemiddelde jaarlijkse neerslag tussen 800 mm en 1 000 mm is gespreid over 130 tot 150 dagen gedurende het hele jaar.

De meest voorkomende grond is kalkachtige kleibodem op kalkhoudende bodem, ook al kan binnen deze familie een grote verscheidenheid aan gronden worden waargenomen. De bodem die voorkomt in de kustgebieden, en meer in het bijzonder op de eilanden Île de Ré en Île d’Oléron, vertoont een zandachtige textuur. De gronden in overstromingsgebieden kunnen geen gebruikmaken van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

Menselijke factoren die bijdragen tot het verband

De teelt van druiven in de regio gaat terug tot het Romeinse tijdperk. De wijngaard was sinds de 13e eeuw eerst gevestigd in Saintonge, en strekte zich vervolgens uit naar het zuiden en naar het binnenland, in Aunis en in Augoumois (13e eeuw).

Volgens de legende over de oorsprong van “Pineau des Charentes” goot een onhandige wijnbouwer in 1589, toen Henri IV aan de macht kwam, verse druivenmost in een vat dat al “Cognac”-brandewijn bevatte. Woedend over zijn onbeholpenheid, zet hij het vat in de donkerste hoek van zijn wijnpakhuis. Enkele jaren later wil hij het terzijde geschoven recipiënt opnieuw gebruiken, en treft hij een heldere, amberkleurige, fruitige en bijzonder bedwelmende vloeistof aan.

De likeurwijnen danken zo hun bestaan aan dat van de “Cognac”-brandewijn, waarmee ze hun geschiedenis delen.

Gedurende lange tijd blijven de likeurwijnen een product voor eigen gebruik. Deze traditie vormt de grondslag van de identiteit ervan, want vandaag de dag moeten alle druiven die worden gebruikt voor de bereiding van de “Pineau des Charentes” (of het nu gaat om de druiven die de most of de “Cognac”-brandewijn produceren) van een en dezelfde exploitatie afkomstig zijn.

In de loop van de tijd hebben de wijnbouwers hun procedés geleidelijk ontwikkeld voor de vervolmaking van hun oorspronkelijke knowhow die het volgende omvat: de bereiding van de “Cognac”-brandewijn, de selectie van de rijpste druiven, het stopzetten van de ontgisting wat op organoleptisch gebied een stabiel en evenwichtig product mogelijk maakt, en de kunst van de assemblage tussen elkaar aanvullende partijen en oogstjaren van “Pineau des Charentes”.

In de loop van de jaren 1920 organiseert de sector zich via de oprichting van het “Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes” dat in 1943 het “Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes” wordt.

Op 5 juli 1935 wordt een wet afgekondigd die artikel 12 van de wet van 6 mei 1919 betreffende de bescherming van de oorsprongsbenaming toepasselijk moet maken voor likeurwijnen die aanspraak kunnen maken op de benaming “Pineau des Charentes”.

De gecontroleerde oorsprongsbenaming “Pineau des Charentes” wordt erkend bij het besluit van 12 oktober 1945. De “Pineau des Charentes” maakt zo deel uit van de allereerste likeurwijnen die van deze erkenning in Frankrijk kunnen gebruikmaken.

De productie van “Pineau des Charentes” vereist gemiddeld het gebruik van het equivalent van twee percelen voor de productie van de “Cognac”-brandewijn en één perceel voor de productie van de druivenmost. Overeenkomstig de knowhow die het resultaat is van historische praktijken, selecteert iedere producent op zijn exploitatie de percelen die het meest geschikt zijn voor de productie van most die het meeste suikers bevat, en behoudt de rest van zijn percelen voor de productie van zure wijnen met een laag alcoholgehalte die kenmerkend zijn voor de productie van “Cognac”-brandewijn.

Door gebruik te maken van de methoden en de knowhow die verband houden met de productie van de “Cognac”-brandewijn, zorgt de deskundigheid van de rijping op hout ervoor dat de “Pineau des Charentes” beter wordt en zijn bijzondere aromatische en smaakeigenschappen verwerft.

De beperking van het verpakken binnen het geografische gebied vloeit voort uit de productiemethoden van de “Pineau des Charentes” en het verbruik ervan in het gezin. De maatregel is erop gericht de kenmerken en het specifieke karakter van het product, dat wordt bereid volgens een bijzondere methode met een lange rijping, te bewaren en tegelijkertijd te zorgen voor doeltreffendere maatregelen voor de controle van het product.

9.   Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Verpakking

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Verpakking in het afgebakend geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

De witte likeurwijnen rijpen gedurende ten minste 18 maanden, waarvan ten minste 12 maanden in eikenhouten vaten. De rosé en rode likeurwijnen rijpen gedurende ten minste respectievelijk 8 maanden en 12 maanden, waarvan ten minste respectievelijk 6 en 8 maanden in eikenhouten vaten.

De wijnen die kunnen gebruikmaken van de vermelding “oud” rijpen ten minste 7 jaar in eikenhouten vaten en de wijnen die kunnen gebruikmaken van de vermelding “zeer oud” (of zijn equivalent “extra oud”) rijpen ten minste 12 jaar in eikenhouten vaten.

De verplichting tot het verpakken in het geografische gebied vloeit voort uit de productiemethoden en het oorspronkelijke verbruik in het gezin en is gericht op het bewaren van de kenmerken en het specifieke karakter van de “Pineau des Charentes”.

De bereiding van dit product vereist immers een knowhow enerzijds van de assemblages, en anderzijds van het rijpen op hout in een oxidatieve omgeving. Bijgevolg moet vervoer van het product worden vermeden en iedere behandeling na afloop van de rijping worden beperkt om geen afbreuk te doen aan alle kwaliteiten die werden verkregen na een technisch gecontroleerde productiemethode. Bovendien zorgt de beperking van het verpakken in het geografische gebied voor een betere traceerbaarheid en vergemakkelijkt het de maatregelen voor controle van het product.

De wijnen worden voor consumptie op de markt gebracht in glazen flessen met een garantiedop of een garantiezegel.

Etikettering

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De aanduiding van een oogstjaar is toegestaan voor likeurwijn die voor 100 % stamt uit hetzelfde bereidingsjaar van “Pineau des Charentes”.

De naam van de benaming kan worden aangevuld met de vermeldingen “oud” en “zeer oud” (of zijn equivalent “extra oud”) voor likeurwijnen die voldoen aan de productievoorwaarden die voor deze vermeldingen zijn vastgesteld in dit productdossier.

De aanduiding van een leeftijdsvermelding is toegestaan voor de Pineau des Charentes waarvan de rijpingsperiode op hout ten minste drie jaar bedraagt. De aangegeven leeftijd mag de rijpingsperiode op hout van het desbetreffende product niet overschrijden. In het geval van assemblage wordt de periode van de partij met de kortste rijpingsperiode op hout weerhouden.

Link naar het productdosser

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.