Brussel, 23.1.2019

COM(2019) 10 final

2019/0007(NLE)

Voorstel voor een

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde


TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 395, lid 1, van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (hierna "de btw-richtlijn" genoemd) kan de Raad op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen elke lidstaat machtigen bijzondere, van de bepalingen van deze richtlijn afwijkende maatregelen te treffen, teneinde de belastinginning te vereenvoudigen of bepaalde vormen van belastingfraude of -ontwijking te voorkomen.

Bij brief, ingekomen bij de Commissie op 15 mei 2018, heeft Polen verzocht om af te mogen wijken van artikel 226 van de btw-richtlijn wat betreft de verplichtingen inzake de facturering van de btw, en een verplicht mechanisme van gesplitste betaling in te voeren voor leveringen van goederen en diensten die fraudegevoelig zijn en doorgaans onder de verleggingsregeling en hoofdelijke aansprakelijkheid in Polen vallen. Overeenkomstig artikel 395, lid 2, van de btw-richtlijn heeft de Commissie de overige lidstaten bij brief van 3 september 2018 van het verzoek van Polen in kennis gesteld. Bij brief van 4 september 2018 heeft de Commissie Polen meegedeeld dat zij over alle nodige gegevens beschikte om het verzoek te beoordelen.

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Om de btw-fraude aan te pakken, is Polen van plan om een verplicht mechanisme van gesplitste betaling in te voeren voor de betaling van btw ter zake van bepaalde leveringen van goederen en diensten die fraudegevoelig zijn.

Dit mechanisme is een alternatief systeem van inning van de btw. Bij een gewone procedure int een btw-plichtige bij een bepaalde transactie het belastbare bedrag en de btw (indien van toepassing) bij zijn afnemer (of een derde). De btw-plichtige vermeldt deze transactie vervolgens in zijn periodieke btw-aangifte. Afhankelijk van het saldo van de btw-aangifte moet de belastingplichtige btw afdragen of kan hij rekenen op een teruggaaf. Indien hij btw verschuldigd is, draagt de btw-plichtige de btw op vaste periodieke basis (maandelijks, driemaandelijkse enz.) af aan de lidstaat. Bij het mechanisme van gesplitste betaling wordt een wijziging in deze (reguliere) transactieketen doorgevoerd waarbij de verschuldigde btw wordt afgesplitst van het belastbare bedrag. Een leverancier die onder deze splitsingsregels valt, moet naast zijn reguliere bankrekening beschikken over een afzonderlijke, geblokkeerde btw-rekening. Deze btw-rekening mag alleen worden gebruikt voor btw die van afnemers wordt ontvangen, en voor btw die aan leveranciers wordt betaald. In dat geval betaalt de koper het belastbare bedrag aan de leverancier, normaal gesproken door dit bedrag naar een gewone bankrekening over te maken, terwijl de verschuldigde btw op diens geblokkeerde btw-bankrekening moet worden gestort.

Polen stelt dat de talrijke maatregelen die zijn genomen om fraude te bestrijden (bijv. de invoering van de verleggingsregeling en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de klant, de invoering van een standaardcontrolebestand, strengere regels voor de in- en uitschrijving van btw-belastingplichtigen, verhoging van het aantal audits, enz.), nog altijd niet voldoende helpen om btw-fraude uit te sluiten en de btw-inkomsten te verhogen. Een recente studie over de btw-kloof in de 28 EU-lidstaten 1 toonde aan dat de btw-kloof voor Polen 25 % bedraagt. Polen is van mening dat bij toepassing van het verplichte mechanisme van gesplitste betaling btw-fraude al aan de bron zal worden uitgebannen. Omdat het mechanisme van gesplitste betaling tot gevolg heeft dat een belastingplichtige het btw-bedrag dat op een aparte btw-rekening wordt gestort, alleen voor beperkte doeleinden mag gebruiken, namelijk voor de afdracht van de verschuldigde btw aan de belastingautoriteit en voor de betaling van btw aan andere leveranciers, is beter gewaarborgd dat het volledige btw-bedrag naar de belastingautoriteiten gaat en dus in de schatkist terechtkomt.

Daarom heeft Polen op 1 juli 2018 een vrijwillig mechanisme van gesplitste betaling ingevoerd. Polen is echter van mening dat het een stap verder moet gaan door een verplicht mechanisme van gesplitste betaling in te voeren op gebieden die al jaren bijzonder btw-fraudegevoelig zijn gebleken. Daarbij gaat het om economische sectoren als staal, schroot, elektronische apparatuur, goud, non-ferrometalen, brandstoffen en kunststoffen, die doorgaans onder de verleggingsregeling en hoofdelijke aansprakelijkheid in Polen vallen (in de bijlage bij het besluit is de lijst van sectoren opgenomen die onder het verplichte mechanisme van gesplitste betaling moeten gaan vallen).

Het verplichte model van gesplitste betaling zal van toepassing zijn op leveringen tussen belastingplichtigen (b2b) en alleen betrekking hebben op elektronische bankoverschrijvingen. De bank zal fungeren als de splitsende actor en het door de klant betaalde bedrag op de betrokken rekeningen van de leverancier bijschrijven, d.w.z. het belastbare bedrag op de reguliere rekening en het btw-bedrag op een geblokkeerde rekening. De middelen op de geblokkeerde btw-rekening blijven eigendom van de belastingplichtige, maar de belastingplichtige kan er maar in beperkte mate over beschikken en deze alleen gebruiken voor de afdracht van btw aan de belastingautoriteit en voor de betaling van btw aan andere leveranciers.

Als de voorbelasting in de btw-aangifte van de belastingplichtige hoger is dan het af te dragen btw-bedrag, wordt het verschil overeenkomstig de in Polen geldende algemene voorschriften binnen 60 dagen op de reguliere rekening van de belastingplichtige gestort. Om de gevolgen van het model van gesplitste betaling voor de cashflow van ondernemers te beperken, voorziet Polen in een procedure van versnelde teruggaaf van dit verschil. Op verzoek van de belastingplichtige vindt de teruggaaf dan binnen 25 dagen plaats. Polen heeft daarnaast in zijn verzoek benadrukt dat het effectieve en tijdig uitgevoerde teruggaafprocedures van prioritair belang acht.

Volgens Polen zullen de kosten van het systeem van gesplitste betaling niet significant zijn en voornamelijk verband houden met de implementatie van het systeem, het onderhoud ervan en het beheer van de bankrekening. Belastingplichtigen hoeven geen kosten te maken voor het openen en beheren van de btw-rekening, omdat de btw-rekening gratis door de bank ter beschikking wordt gesteld.

Het verplichte mechanisme van gesplitste betaling zal ook gelden voor niet in Polen gevestigde ondernemers die een overeenkomstig de Poolse bankwetgeving beheerde bankrekening moeten aanhouden. In dit verband heeft Polen de Commissie verzekerd dat niet in Polen gevestigde ondernemers geen extra kosten hoeven te maken voor het verplicht openen van de bankrekening in Polen, omdat ook zij de bankrekening gratis kunnen openen en aanhouden.

Om het mechanisme van gesplitste betaling goed te laten werken, moet de leverancier op zijn factuur informatie geven over het gebruik van dit mechanisme van gesplitste betaling. Artikel 226 vermeldt welke gegevens de facturen moeten bevatten. De lidstaten mogen daaraan zelf geen extra elementen toevoegen. Omdat bij toepassing van het mechanisme van gesplitste betaling aanvullende informatie op de factuur vereist is, heeft Polen verzocht om af te mogen wijken van artikel 226 van de btw-richtlijn.

Het verplichte mechanisme van gesplitste betaling dat Polen voor ogen heeft, zal aanzienlijke veranderingen voor belastingplichtigen meebrengen. Aangezien het systeem echter al sinds 1 juli 2018 op vrijwillige basis operationeel is, hebben belastingplichtigen al de kans gehad om ermee vertrouwd te raken.

Gelet op het voorgaande is de Commissie van mening dat het verplichte mechanisme van gesplitste betaling voor leveringen van goederen en diensten die fraudegevoelig zijn en die in de bijlage zijn vermeld, kan helpen in de strijd tegen belastingfraude. Er wordt daarom voorgesteld de derogatie van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2022 te verlenen.

Gezien het vernieuwende karakter en het brede toepassingsgebied van de derogatie is het echter zaak na te gaan hoe deze derogatie uitpakt, met name voor de omvang van de btw-fraude en voor belastingplichtigen (btw-teruggaaf, administratieve lasten, kosten enz.). Polen wordt daarom verzocht om achttien maanden na de inwerkingtreding van de derogatie verslag uit te brengen over het effect van de maatregel.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

De derogatie kan worden toegestaan op basis van artikel 395 van de btw-richtlijn teneinde de btw-inning te vereenvoudigen en bepaalde vormen van belastingontduiking of -ontwijking te voorkomen. Polen heeft om de derogatiemaatregel gevraagd in het kader van de bestrijding van belastingontduiking in sectoren die al jaren btw-fraudegevoelig zijn gebleken. De derogatie is in overeenstemming met de bestaande bepalingen op het beleidsterrein.

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/784 van de Raad 2 is aan Italië een soortgelijke derogatie verleend om het mechanisme van gesplitste betaling toe te passen. In het Italiaanse systeem van gesplitste betaling wordt de verschuldigde btw gestort op een geblokkeerde btw-rekening bij de belastingautoriteiten. Het toepassingsgebied van de Italiaanse derogatie blijft beperkt tot leveringen aan overheden, aan entiteiten die onder zeggenschap van de overheid staan, en aan een aantal beursgenoteerde ondernemingen. 

Ook Roemenië heeft om een derogatie verzocht om het mechanisme van gesplitste betaling toe te passen op leveringen van bepaalde belastingplichtigen. Bij het Roemeense model van gesplitste betaling wordt ernstig getwijfeld aan de proportionaliteit en de verenigbaarheid ervan met het Verdrag. Daarom heeft de Commissie bezwaar gemaakt tegen het Roemeense derogatieverzoek 3 .

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Artikel 395 van de btw-richtlijn.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Gelet op de bepaling van de btw-richtlijn die de grondslag voor het voorstel vormt, is het subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing.

Evenredigheid

Het voorstel is om de volgende redenen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

Dit besluit betreft een machtiging die wordt verleend aan een lidstaat op diens eigen verzoek, en houdt geen enkele verplichting in.

De derogatie is beperkt in de tijd en geldt uitsluitend voor specifieke leveringen; het toepassingsgebied is dus gericht op sectoren waarin belastingfraude voor aanzienlijke problemen zorgt. De bijzondere maatregel staat daarom in verhouding tot het beoogde doel, namelijk de bestrijding van belastingfraude.

Gezien het vernieuwende karakter en het brede toepassingsgebied van de derogatie wordt Polen verzocht om achttien maanden na de inwerkingtreding van de derogatie in Polen verslag uit te brengen over de gevolgen die de maatregel heeft voor de omvang van btw-fraude en voor belastingplichtigen (btw-teruggaaf, administratieve lasten, kosten enz.).

Keuze van het instrument

Voorgesteld instrument: uitvoeringsbesluit van de Raad.

Overeenkomstig artikel 395 van de btw-richtlijn kan slechts van de normale btw-regels worden afgeweken als de Raad een lidstaat daartoe op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen machtigt. Een uitvoeringsbesluit van de Raad is het aangewezen instrument omdat het tot een individuele lidstaat kan worden gericht.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Raadpleging van belanghebbenden

Dit voorstel is gebaseerd op een verzoek van Polen en heeft uitsluitend betrekking op deze lidstaat.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

Er hoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

Effectbeoordeling

Het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad machtigt Polen om van artikel 226 van de btw-richtlijn af te wijken en het verplichte mechanisme van gesplitste betaling in te voeren voor de betaling van btw ter zake van specifieke leveringen van goederen en diensten.

Met de bepaling dat de verschuldigde btw op een geblokkeerde btw-bankrekening van de leverancier moet worden gestort, strekt het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad ertoe belastingfraude te bestrijden in de vorm van niet-afdracht van btw door leveranciers van fraudegevoelige goederen en diensten leveren. Omdat het btw-bedrag dat op een aparte btw-rekening van een belastingplichtige wordt gestort, alleen voor beperkte doeleinden mag worden gebruikt, namelijk voor de afdracht van btw aan de belastingautoriteit en voor de betaling van btw aan andere leveranciers, is beter gewaarborgd dat het volledige btw-bedrag naar de belastingautoriteiten en dus naar de schatkist gaat.

De belastingplichtige mag het geld op de geblokkeerde btw-rekening alleen gebruiken voor de afdracht van btw aan de belastingautoriteit en voor de betaling van btw aan andere leveranciers. Dit heeft gevolgen voor de cashflow van ondernemers. Om de negatieve gevolgen ervan te beperken, voorziet Polen voor gevallen waarin de voorbelasting hoger is dan de af te dragen btw, in een procedure van versnelde teruggaaf van het verschil. Op verzoek van de belastingplichtige vindt de teruggaaf dan binnen 25 dagen plaats en niet binnen de termijn van 60 dagen die geldt voor een normale procedure. Polen heeft daarnaast in zijn verzoek benadrukt dat het een effectieve en tijdig uitgevoerde belastingteruggaaf van prioritair belang acht.

Ondernemers die niet in Polen gevestigd zijn, vallen ook onder het verplichte mechanisme van gesplitste betaling bij de levering van goederen en diensten die in Polen aan de verplichte splitsing van betaling zijn onderworpen. Deze ondernemers moeten een overeenkomstig de Poolse bankwetgeving beheerde bankrekening aanhouden. In dit verband heeft Polen de Commissie verzekerd dat niet in Polen gevestigde ondernemers geen extra kosten hoeven te maken voor het verplicht openen van de bankrekening in Polen, omdat zij de bankrekening gratis kunnen openen en aanhouden.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De maatregel zal geen negatieve gevolgen hebben voor de eigen middelen van de Unie uit de btw.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Het voorstel bevat een vervalbepaling: een termijn die automatisch afloopt.

2019/0007 (NLE)

Voorstel voor een

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 4 , en met name artikel 395, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Bij brief, ingekomen bij de Commissie op 15 mei 2018, heeft Polen verzocht om een machtiging om van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG af te wijken en voor te schrijven dat op facturen voor fraudegevoelige leveringen van goederen en diensten, die doorgaans onder de verleggingsregeling en hoofdelijke aansprakelijkheid in Polen vallen, speciaal moet worden vermeld dat de belasting toegevoegde waarde (btw) op een geblokkeerde btw-rekening van de leverancier moet worden gestort. Polen heeft om een derogatie verzocht voor een periode van drie jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

(2)Overeenkomstig artikel 395, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2006/112/EG heeft de Commissie het verzoek van Polen bij brief van 3 september 2018 aan de overige lidstaten overgebracht. Bij brief van 4 september 2018 heeft de Commissie Polen meegedeeld dat zij over alle nodige gegevens beschikte om het verzoek te beoordelen.

(3)Hoewel Polen talrijke maatregelen heeft genomen om fraude te bestrijden (bijv. de invoering van de verleggingsregeling en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de klant, de invoering van het standaardcontrolebestand, strengere regels voor de btw-inschrijving en -uitschrijving van belastingplichtigen, een verhoging van het aantal audits, enz.), meent het dat deze maatregelen nog altijd onvoldoende helpen om btw-fraude uit te sluiten.

(4)Polen is van mening dat bij toepassing van het mechanisme van gesplitste betaling btw-fraude zal worden uitgebannen. Omdat het bedrag aan btw dat op een aparte btw-rekening van een belastingplichtige wordt gestort in het model van gesplitste betaling alleen voor beperkte doeleinden mag worden gebruikt, namelijk voor de afdracht van btw aan de belastingautoriteit en voor de betaling van btw op facturen van leveranciers, is beter gewaarborgd dat de belastingautoriteiten en dus de Poolse schatkist het volledige bedrag aan btw zullen ontvangen.

(5)Polen heeft op 1 juli 2018 een vrijwillig mechanisme van gesplitste betaling ingevoerd. Polen is van mening dat een verplicht mechanisme van gesplitste betaling moet worden ingevoerd voor btw-fraudegevoelige gebieden. Daarbij gaat het om economische sectoren als staal, schroot, elektronische apparatuur, goud, non-ferrometalen, brandstoffen en kunststoffen, die doorgaans onder de verleggingsregeling en hoofdelijke aansprakelijkheid in Polen vallen.

(6)Het verplichte model van gesplitste betaling zal van toepassing zijn op leveringen tussen belastingplichtige bedrijven (b2b-leveringen) van goederen en diensten die in de bijlage zijn vermeld en die alleen betrekking hebben op elektronische bankoverschrijvingen.

(7)Als de voorbelasting in de btw-aangifte van de belastingplichtige hoger is dan het af te dragen btw-bedrag, wordt het verschil gewoonlijk binnen 60 dagen op de reguliere rekening van een belastingplichtige gestort. Polen heeft echter laten weten dat in het geval van transacties die onder het verplichte model van gesplitste betaling vallen, dit verschil op verzoek van de belastingplichtige die over een geblokkeerde btw-rekening beschikt, binnen 25 dagen zal worden teruggegeven.

(8)Belastingplichtigen zullen geen kosten hoeven te maken voor het openen en beheren van de btw-bankrekening omdat banken geen provisie of vergoeding in rekening zullen brengen voor de btw-rekening.

(9)Het verplichte mechanisme van gesplitste betaling zal voor alle ondernemers gelden en dus ook voor niet in Polen gevestigde ondernemers: zij moeten een overeenkomstig de Poolse bankwetgeving beheerde bankrekening aanhouden. In dit verband heeft Polen bevestigd dat de ondernemers geen extra kosten hoeven te maken voor het verplicht openen van een bankrekening in Polen: die belastingplichtigen kunnen gratis een bankrekening voor btw-betalingen openen en aanhouden.

(10)Het verplichte mechanisme van gesplitste betaling dat Polen voor ogen heeft, zal aanzienlijke veranderingen voor belastingplichtigen meebrengen. Aangezien het systeem echter al sinds 1 juli 2018 op vrijwillige basis operationeel is, hebben belastingplichtigen al de kans gehad om ermee vertrouwd te raken.

(11)De Commissie is van mening dat het verplichte mechanisme van gesplitste betaling voor leveringen van goederen en diensten die fraudegevoelig zijn, kan helpen in de strijd tegen belastingfraude. Derogaties worden doorgaans voor een beperkte periode toegekend. De door Polen gevraagde derogatie moet daarom worden toegestaan van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2022.

(12)Gezien het vernieuwende karakter en het brede toepassingsgebied van de derogatie is het van belang na te gaan hoe deze derogatie uitpakt, met name voor de omvang van de btw-fraude en voor de belastingplichtigen (btw-teruggaaf, administratieve lasten, onkosten enz.). Polen moet daarom, achttien maanden na de inwerkingtreding van de nationale maatregel in Polen, verslag over de effecten van de maatregel uitbrengen.

(13)De derogatie zal geen nadelige gevolgen voor de totale belastingopbrengst in het stadium van het eindverbruik en voor de eigen middelen van de Unie uit de btw hebben,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG wordt Polen gemachtigd voor te schrijven dat op facturen voor leveringen, tussen belastingplichtigen, van goederen en diensten die in de bijlage van dit besluit zijn vermeld, speciaal moet worden vermeld dat de btw op een aparte, geblokkeerde, in Polen geopende btw-bankrekening van de ondernemer moet worden gestort, wanneer de betaling van deze leveringen via een elektronische bankoverschrijving wordt gedaan.

Artikel 2

Polen stelt de Commissie in kennis van de nationale maatregel als bedoeld in artikel 1.

Polen dient binnen 18 maanden na de inwerkingtreding in Polen van de in artikel 1 bedoelde maatregel een verslag in bij de Commissie over het algehele effect van de maatregel op de omvang van de btw-fraude en op de betrokken belastingplichtigen.

Artikel 3

Dit besluit is van toepassing van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2022.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Republiek Polen.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

(1)    De studie en verslagen over de btw-kloof in de 28 lidstaten van de EU zijn te vinden in het eindverslag 2018.
(2)    Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/784 van de Raad van 25 april 2017 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van de artikelen 206 en 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1401, PB L 118 van 6.5.2017, blz. 17.
(3)    Mededeling van de Commissie aan de Raad in overeenstemming met artikel 395 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad, COM/2018/666 final.
(4)    PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.

Brussel, 23.1.2019

COM(2019) 10 final

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde


BIJLAGE: Lijst van leveringen van goederen en diensten die onder artikel 1 vallen

Artikel 1 is van toepassing op de volgende leveringen van goederen en diensten overeenkomstig de Poolse classificatie van producten en diensten (PKWiU):

Post

PKWiU

Benaming van de goederen (groep van goederen) /Benaming van de diensten (groep van diensten)

1

24.10.12.0

Ferrolegeringen

2

24.10.14.0

Pellets en poeder, van gietijzer, spiegelijzer of staal

3

24.10.31.0

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van 600 mm of meer

4

24.10.32.0

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van minder dan 600 mm

5

24.10.35.0

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van 600 mm of meer, met uitzondering van producten van transformatorstaal

6

24.10.36.0

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, enkel warm gewalst, met een breedte van minder dan 600 mm, met uitzondering van producten van transformatorstaal

7

24.10.41.0

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst, met een breedte van 600 mm of meer

8

24.10.43.0

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, enkel koud gewalst, met een breedte van 600 mm of meer, met uitzondering van producten van transformatorstaal

9

24.10.51.0

Gewalste platte producten van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed

10

24.10.52.0

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed

11

24.10.61.0

Walsdraad van niet-gelegeerd staal

12

24.10.62.0

Staven van staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd

13

24.10.65.0

Walsdraad van ander gelegeerd staal

14

24.10.66.0

Staven van ander gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd

15

24.10.71.0

Open profielen, enkel warmgewalst, warm getrokken of warm geperst, van niet-gelegeerd staal

16

24.10.73.0

Open profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, van ander gelegeerd staal

17

24.31.10.0

Koud getrokken staven en massieve profielen, van niet-gelegeerd staal

18

24.31.20.0

Koud getrokken staven en massieve profielen, van gelegeerd staal, ander dan roestvrij staal

19

24.32.10.0

Koudgewalste platte producten van staal, niet bekleed, met een breedte van minder dan 600 mm

20

24.32.20.0

Koudgewalste platte producten van staal, geplateerd of bekleed, met een breedte van minder dan 600 mm

21

24.33.11.0

Open profielen van niet-gelegeerd staal, verkregen door koudvervormen of koudfelsen

22

24.33.20.0

Profielplaten van niet-gelegeerd staal

23

24.34.11.0

Koudgetrokken draad van niet-gelegeerd staal

24

24.41.10.0

Zilver, onbewerkt of half bewerkt of in poedervorm

25

ex 24.41.20.0

Goud, onbewerkt of half bewerkt of in poedervorm, met uitzondering van beleggingsgoud in de zin van artikel 121 van de Wet, behoudens post 27

26

24.41.30.0

Platina, onbewerkt of half bewerkt of in poedervorm

27

Ongeacht PKWiU-symbool

Beleggingsgoud in de zin van artikel 121 van de Wet

28

ex 24.41.40.0

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, half bewerkt - uitsluitend zilver, goud geplateerd, half bewerkt

29

ex 24.41.50.0

Onedele metalen, geplateerd met zilver en onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, half bewerkt - uitsluitend goud en zilver geplateerd, half bewerkt

30

24.42.11.0

Ruw aluminium

31

24.43.11.0

Ruw lood

32

24.43.12.0

Ruw zink

33

24.43.13.0

Ruw tin

34

24.44.12.0

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

35

24.44.13.0

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw; toeslaglegeringen van koper

36

24.44.21.0

Poeder en schilfers, van koper

37

24.44.22.0

Staven en profielen, van koper

38

24.44.23.0

Draad van koper

39

24.45.11.0

Ruw nikkel

40

ex 24.45.30.0

Andere non-ferrometalen en producten daaruit; cermets; assen en residuen die metaal en metaalverbindingen bevatten - uitsluitend resten en afval van niet-edelmetaal

41

ex 26.11.30.0

Elektronische geïntegreerde schakelingen - uitsluitend processors

42

ex 26.20.11.0

Draagbare gegevensverwerkende machines met een gewicht van 10 kg of minder, zoals laptops en notebooks; handheld computers (zoals notebooks) en dergelijke - uitsluitend voor draagbare computers, zoals tablets, notebooks, laptops

43

ex 26.30.22.0

Mobiele telefoons of andere draadloze netwerken - alleen mobiele telefoons, waaronder smartphones

44

ex 26.40.60.0

Consoles voor videospellen (zoals die welke worden gebruikt met een televisietoestel of een op zichzelf staand scherm) en andere spel- of kansspelapparatuur met elektronisch beeldscherm — met uitzondering van delen en toebehoren daarvan

45

ex 32.12.13.0

Sieraden en delen daarvan en andere sieraden en delen daarvan, van zilver of goud of edel metaal geplateerd - uitsluitend delen van juwelen en delen van juwelen van ander goud, zilver en platina, d.w.z. niet-afgewerkte of niet-complete juwelen en afzonderlijke delen van juwelen bedekt of bekleed met edel metaal

46

38.11.49.0

Wrakken, andere dan schepen en drijvend materieel, voor de sloop

47

38.11.51.0

Glasafval

48

38.11.52.0

Papier- en kartonafval

49

38.11.54.0

Ander rubberafval

50

38.11.55.0

Kunststofafval

51

38.11.58.0

Ongevaarlijk metaalafval

52

38.12.26.0

Gevaarlijk metaalafval

53

38.12.27

Afval en defecte elektrische cellen en accumulatoren; gebruikte galvanische cellen en batterijen en elektrische accumulatoren

54

38.32.2

Secundaire grondstoffen van metaal

55

38.32.31.0

Secundaire grondstoffen van glas

56

38.32.32.0

Secundaire grondstoffen van papier en karton

57

38.32.33.0

Secundaire grondstoffen van kunststof

58

38.32.34.0

Secundaire grondstoffen van rubber

59

24.20.11.0

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van staal

60

24.20.12.0

Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van staal

61

24.20.13.0

Andere buizen en pijpen, met rond profiel, van staal

62

24.20.31.0

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, met een uitwendige diameter van  406,4 mm of minder, van staal

63

24.20.33.0

Andere buizen en pijpen, gelast, met rond profiel en met een uitwendige diameter van 406,4 mm of minder, van staal

64

24.20.34.0

Buizen en pijpen, andere dan met rond profiel, gelast, met een buitendiameter van 406,4 mm of minder, van staal

65

24.20.40.0

Fittings voor buisleidingen, van staal, niet gegoten

66

ex 25.11.23.0

Andere constructiewerken en delen daarvan; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van ijzer, van staal of van aluminium - alleen van staal

67

ex 25.93.13.0

Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad, van staaldraad of van koperdraad; plaatgaas, van ijzer, staal of koper — alleen van staal

68

 

Motorbenzine, dieselolie, brandgas - in de zin van de accijnsbepalingen

69

 

Stookolie en smeerolie - in de zin van de accijnsbepalingen

70

ex 10.4

Dierlijke en plantaardige oliën en vetten — uitsluitend raapolie

71

ex 20.59.12.0

Emulsies voor het sensibiliseren van oppervlakten voor fotografische doeleinden; chemische preparaten voor fotografische doeleinden, niet elders geclassificeerd (n.e.g.) - uitsluitend toners zonder een printkop voor automatische gegevensverwerkende machines

72

ex 20.59.30.0

Inkt voor schrijfmachines, inkt en andere inktsoorten om te schrijven en te tekenen - uitsluitend inktcartridges zonder een printkop voor automatische gegevensverwerkende machines

73

ex 22.21.30.0

Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen

74

ex 26.20.21.0

Geheugeneenheden - uitsluitend harde schijven (HDD's)

75

ex 26.20.22.0

Solid state opslagelementen - uitsluitend SSD's

76

ex 26.70.13.0

Digitale fototoestellen en camcorders - uitsluitend digitale fototoestellen

77

ex 28.23.26.0

Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten - uitsluitend inktcartridges en printkoppen voor printers voor automatische gegevensverwerkende machines, toners met printkop voor printers voor automatische gegevensverwerkende machines

78

ex 58.29.11.0

Softwarepakketten voor een besturingssysteem - uitsluitend SSD's

79

ex 58.29.29.0

Andere softwarepakketten - uitsluitend SSD's

80

ex 59.11.23.0

Andere video's en video-opnamen op schijven, magnetische banden en soortgelijke media — uitsluitend SSD's

81

Ongeacht PKWiU-symbool

Diensten voor de overdracht van broeikasgasemissierechten als bedoeld in de wet van 12 juni 2015 over de handel in broeikasgasemissierechten (Publicatieblad van 2017, artikel 568)

82

41.00.30.0

Bouwwerkzaamheden aan woningen (nieuwbouw, reconstructie en renovatie van bestaande gebouwen)

83

41.00.40.0

Bouwwerkzaamheden aan niet voor bewoning bestemde gebouwen (nieuwbouw, reconstructie en renovatie van bestaande gebouwen)

84

42.11.20.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van autosnelwegen, wegen, straten en andere wegen voor voertuigen en voetgangers en de aanleg van start- en landingsbanen omvatten

85

42.12.20.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van spoorwegen en ondergrondse doorgangen omvatten

86

42.13.20.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van bruggen en tunnels omvatten

87

42.21.21.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van transmissiepijpleidingen omvatten

88

42.21.22.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van distributienetwerken, met inbegrip van ondersteunende werkzaamheden, omvatten

89

42.21.23.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van irrigatiesystemen (riolen), bus- en waterlijnen, faciliteiten voor de behandeling van water en waterzuivering en pompstations omvatten

90

42.21.24.0

Werkzaamheden die het boren van putten en waterinlaten en de installatie van septische tanks omvatten

91

42.22.21.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van telecommunicatie- en hoogspanningsleidingen omvatten

92

42.22.22.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van telecommunicatie- en distributieleidingen voor de stroomvoorziening omvatten

93

42.22.23.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van kerncentrales omvatten

94

42.91.20.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van kaden, havens, dammen, sluizen en hydromechanische faciliteiten omvatten

95

42.99.21.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van productie- en mijnbouwvoorzieningen omvatten

96

42.99.22.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de bouw van stadions en de aanleg van sportvelden omvatten

97

42.99.29.0

Algemene bouwwerkzaamheden die de constructie van wegen- en waterbouwkundige werken omvatten

98

43.11.10.0

Werkzaamheden die het slopen van gebouwen omvatten

99

43.12.11.0

Werkzaamheden die het bouwrijp maken van het terrein omvatten, met uitzondering van grondwerken

100

43.12.12.0

Grondwerken; graaf-, uitdiep- en grondverzetswerkzaamheden

101

43.13.10.0

Werkzaamheden die graafwerkzaamheden en boringen voor bouwkundige en geologische doeleinden omvatten

102

43.21.10.1

Werkzaamheden die installaties voor elektrische veiligheid omvatten

103

43.21.10.2

Werkzaamheden die andere elektrische installaties omvatten

104

43.22.11.0

Werkzaamheden die loodgieterswerkzaamheden en afwateringswerkzaamheden omvatten

105

43.22.12.0

Werkzaamheden die de installatie van verwarmings-, ventilatie- en aircosystemen omvatten

106

43.22.20.0

Werkzaamheden die de bouw van gasinstallaties omvatten

107

43.29.11.0

Isolatiewerkzaamheden

108

43.29.12.0

Plaatsen van hekwerk

109

43.29.19.0

Andere installatiewerkzaamheden , n.e.g.

110

43.31.10.0

Stukadoorswerkzaamheden

111

43.32.10.0

Installatiewerkzaamheden voor timmerwerkzaamheden

112

43.33.10.0

Werkzaamheden die het betegelen van vloeren en muren omvatten

113

43.33.21.0

Werkzaamheden die het betegelen van vloeren en muren met terrazzo, marmer, graniet of leisteen omvatten

114

43.33.29.0

Andere werkzaamheden aan vloeren en muren (inclusief behangen), n.e.g.

115

43.34.10.0

Schilderen

116

43.34.20.0

Glasfabricage

117

43.39.11.0

Decoratieve werkzaamheden

118

43.39.19.0

Werkzaamheden die andere afwerkingen omvatten

119

43.91.11.0

Werkzaamheden die de bouw van dakconstructies omvatten

120

43.91.19.0

Werkzaamheden aan andersoortig dakwerk

121

43.99.10.0

Werkzaamheden die het aanbrengen van vochtwerende en waterdichte isolatie omvatten

122

43.99.20.0

Werkzaamheden die het opbouwen en afbreken van steigers omvatten

123

43.99.30.0

Werkzaamheden die de bouw van funderingen, inclusief heien, omvatten

124

43.99.40.0

Betonwerkzaamheden

125

43.99.50.0

Werkzaamheden die het bouwen van staalconstructies omvatten

126

43.99.60.0

Werkzaamheden die het bouwen van bakstenen en stenen structuren omvatten

127

43.99.70.0

Werkzaamheden die het monteren en bouwen van prefabconstructies omvatten

128

43.99.90.0

Werkzaamheden die andere gespecialiseerde werkzaamheden omvatten, n.e.g.

129

05.10.10.0

Steenkool

130

05.20.10.0

Bruinkool

131

19.10.10.0

Cokes en halfcokes, van steenkool en bruinkool of van turf; retortenkool

132

19.20.11.0

Briketten en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

133

19.20.12.0

Briketten en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

134

ex 26.70.13.0

Digitale fototoestellen en digitale videocamera's - uitsluitend digitale fototoestellen

135

26.40.20.0

Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden

136

26.20.1

Computers en andere automatische gegevensverwerkende machines

137

30.91.20.0

Delen en toebehoren van motorfietsen en zijspanwagens

138

27.20.2

Elektrische accumulatoren en delen daarvan

139

28.11.41.0

Delen van zuigermotoren met vonkontsteking, met uitzondering van delen van luchtvaartuigmotoren

140

ex 29.31.10.0

Ontstekingskabels en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermiddelen - uitsluitend ontstekingskabels en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermiddelen

141

29.31.21.0

Ontstekingsbougies; magneto's; dynamo's; vliegwielmagneten; distributeurs; ontstekingsspoelen

142

29.31.22.0

Startmotoren, ook indien werkend als generator; andere generatoren en andere benodigdheden voor verbrandingsmotoren

143

29.31.23.0

Elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen, elektrische ruitenwissers en elektrische toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, voor motorvoertuigen

144

29.31.30.0

Delen van andere elektrische benodigdheden, voor motorvoertuigen

145

29.32.20.0

Veiligheidsgordels, airbags en delen en toebehoren van carrosserieën

146

29.32.30.0

Delen en toebehoren van motorvoertuigen, n.e.g., met uitzondering van motorfietsen

147

45.31.1

Handel in delen en toebehoren van motorvoertuigen, met uitzondering van motorfietsen

148

45.32.1

Detailhandel in delen en toebehoren van motorvoertuigen, met uitzondering van motorfietsen, in gespecialiseerde verkooppunten

149

45.32.2

Andere diensten in verband met detailhandel in delen en toebehoren van motorvoertuigen, met uitzondering van motorfietsen

150

ex 45.40.10.0

Groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen - uitsluitend verkoop van delen en toebehoren voor motorfietsen

151

ex 45.40.20.0

Detailhandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen, in gespecialiseerde verkooppunten - uitsluitend verkoop van delen en toebehoren voor motorfietsen

152

ex 45.40.30.0

Andere diensten in verband met de detailhandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen - uitsluitend verkoop in het klein van delen en toebehoren voor motorfietsen