Brussel, 25.9.2019

COM(2019) 422 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

12e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAADover het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (Elfpo)BEGROTINGSJAAR 2018


Inhoudsopgave

1.Begrotingsprocedure

1.1.Financieel kader

1.2.Ontwerpbegroting 2018

1.3.Vaststelling van de begroting 2018

1.4.Vaststelling van de gewijzigde begrotingen

2.Beheer van de kredieten

2.1.Beheer van de vastleggingskredieten

2.1.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

2.1.2.Technische bijstand

2.2.Beheer van de betalingskredieten

2.2.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

2.2.2.Technische bijstand

3.Uitvoering van de Elfpo-begroting 2018

3.1.Besteding van de vastleggingskredieten

3.1.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

3.1.2.Technische bijstand

3.2.Besteding van de betalingskredieten

3.2.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

3.2.2.Technische bijstand

3.3.Analyse van de gedeclareerde uitgaven per maatregel

3.4.Uitvoering van de Elfpo-programma's

3.4.1.Programmeringsperiode 2007-2013

3.4.2.Programmeringsperiode 2014-2020

1.    Begrotingsprocedure

1.1.    Financieel kader 

De uitgaven voor plattelandsontwikkeling in 2018 zijn gefinancierd binnen het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020. Dat financieel kader is vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1311/2013 van de Raad. De toewijzing voor plattelandsontwikkeling en de toewijzing voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen na de jaarlijkse technische aanpassing van het MFK zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 – Financieel kader 2014-2020

RUBRIEK 2

in miljoen EUR; lopende prijzen

Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAAL

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

waarvan:

- plattelandsontwikkeling a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse steun a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) Na de netto-overdracht van 351,9 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor het begrotingsjaar 2014 (zie voetnoot f) voor details).

b) Na de netto-overdracht van 51,6 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor het begrotingsjaar 2015 (zie voetnoot f) voor details).

c) Na de netto-overdracht van 28 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor de begrotingsjaren 2014-2020 (zie voetnoot f) voor details).

d) Na de netto-overdracht van 4 313,9 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor de begrotingsjaren 2015-2020 (zie voetnoot f) voor details).

e) Na de herprogrammering van de Elfpo-toewijzing van 2014 ingevolge de toepassing van artikel 19 van de MFK-verordening (Verordening (EU) nr. 1311/2013) is een totaalbedrag van 8 705 miljoen EUR, dat in mindering was gebracht op de vastleggingen van 2014, gelijkelijk verdeeld over de vastleggingen voor 2015 en 2016.

f) De in de voetnoten a) tot en met d) vermelde overdrachten naar plattelandsontwikkeling (Elfpo) omvatten de overdracht van 4 miljoen EUR per jaar voor de hele periode 2014-2020 uit de katoensector (Griekenland) op grond van artikel 66, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, de overdracht van 296,3 miljoen EUR, het bedrag dat voor de vrijwillige aanpassing was vastgesteld, naar het begrotingsjaar 2014 (Verenigd Koninkrijk) op grond van artikel 10 ter en artikel 10 quater, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009, de overdracht van 51,6 miljoen EUR per jaar aan onbestede bedragen naar de begrotingsjaren 2014 en 2015 (Zweden en Duitsland) op grond van de artikelen 136 en 136 ter van Verordening (EG) nr. 73/2009 en de overdracht van 4 313,9 miljoen EUR in het kader van de verlaging van de betalingen en de flexibiliteit tussen de pijlers op grond van artikel 7, lid 2, en artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013.

1.2.    Ontwerpbegroting 2018

De ontwerpbegroting (OB) 2018 is op 29 juni 2017 door de Commissie vastgesteld en aan de begrotingsautoriteit voorgelegd.

De OB bevatte 14 372 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 11 848 miljoen EUR aan betalingskredieten voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor de programmeringsperiode 2014-2020.

De Raad en het Europees Parlement hebben hun standpunt over de OB 2018 op respectievelijk 4 september 2017 en 25 oktober 2017 bepaald. Het bemiddelingscomité moest worden bijeengeroepen. Het bereikte binnen de termijn van 21 dagen een akkoord over een gezamenlijke tekst. De Raad en het Europees Parlement hebben de gemeenschappelijke tekst elk afzonderlijk op 30 november 2017 goedgekeurd.

1.3.    Vaststelling van de begroting 2018

De op 30 november 2017 vastgestelde begroting 2018 was, wat het Elfpo betreft, gelijk aan het initiële voorstel van de Commissie.

Tabel 2

Aangenomen begroting 2018

Begrotingspost

Vastleggingskredieten

Betalingskredieten

(in EUR)

(in EUR)

2014-2020

05.046001 (Programma's voor plattelandsontwikkeling)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Niet-operationele technische bijstand)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operationele technische bijstand)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Vaststelling van de gewijzigde begrotingen

In gewijzigde begroting nr. 6 zijn de vastleggingskredieten voor technische bijstand van het Elfpo 2014-2020 met 0,7 miljoen EUR verlaagd.

Tabel 3

Begroting 2018 na de wijzigingen

Begrotingspost

Vastleggingskredieten

Betalingskredieten

(in EUR)

(in EUR)

2014-2020

05.046001 (Programma's voor plattelandsontwikkeling)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Niet-operationele technische bijstand)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Operationele technische bijstand)

20 070 000

21 037 093

2.    Beheer van de kredieten

2.1.    Beheer van de vastleggingskredieten

2.1.1.    Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

De goedgekeurde begroting 2018 bevatte 14 347 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voor de Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's. Deze kredieten waren allemaal bestemd voor de programma's van 2014-2020.

Tabel 4

Beheer van de vastleggingskredieten in 2018 – Elfpo

Begrotingspost

05.046001

(in EUR)

Kredieten aan het begin van 2018

14 346 899 509

Kredieten beschikbaar in 2018

14 346 899 509

Kredieten gebruikt in 2018

14 346 899 509

2.1.2.    Technische bijstand

In artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 is bepaald dat het Elfpo tot 0,25 % van zijn jaarlijkse toewijzing kan gebruiken om op initiatief van de Commissie acties op het gebied van technische bijstand te financieren. In de begroting 2018 was oorspronkelijk 4,7 miljoen EUR beschikbaar voor niet-operationele technische bijstand en 20,8 miljoen EUR voor operationele technische bijstand. Dit laatste bedrag is bij gewijzigde begroting nr. 6 met 0,7 miljoen EUR verlaagd.

2.2.    Beheer van de betalingskredieten

2.2.1.    Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

Voor de plattelandsontwikkelingsprogramma's van 2014-2020 was in de goedgekeurde begroting 2018 voor 11 822 miljoen EUR aan betalingskredieten opgenomen. Daarnaast bedroegen de van het voorgaande jaar overgedragen beschikbare bestemmingsontvangsten 18,1 miljoen EUR en de in de loop van het jaar geïnde bestemmingsontvangsten 12,4 miljoen EUR. De betalingskredieten werden aangevuld met a) de overschrijving van 4 miljoen EUR uit het onderdeel “Technische bijstand”, b) 150 miljoen EUR in het kader van de algemene overschrijving en c) de eindejaarsoverschrijving van 64 miljoen EUR. Voorts is 119,0 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten van het Elfpo 2007-2013 overgeschreven om de uitgavendeclaraties van de lidstaten voor het derde kwartaal van 2018 volledig te dekken. Rekening houdend met alle overdrachten en overschrijvingen was in 2018 in totaal 12 189,5 miljoen EUR aan betalingskredieten beschikbaar. In totaal werd voor 12 173,5 miljoen EUR aan betalingskredieten gebruikt en werd 12,4 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten automatisch van 2018 naar 2019 overgedragen.Tabel 5

Beheer van de betalingskredieten in 2018

(in EUR)

 

Elfpo (2014-2020)

Begrotingspost 05.046001

Kredieten aan het begin van 2018

11 822 000 000

Overschrijving uit het onderdeel “Technische bijstand” van het Elfpo 2014-2020

4 000 000

Algemene overschrijving

150 000 000

Eindejaarsoverschrijving

64 000 000

Uit 2017 overgedragen bestemmingsontvangsten

18 098 156

In 2018 geïnde bestemmingsontvangsten

12 400 084

Overschrijving van bestemmingsontvangsten van het Elfpo 2007-2013

119 046 270

Kredieten beschikbaar in 2018

12 189 544 509

Kredieten gebruikt in 2018

12 173 540 691

2.2.2.    Technische bijstand

Voor de technische bijstand uit het Elfpo beliepen de totale betalingskredieten in de begroting 2018 25,7 miljoen EUR. Een bedrag van 4,0 miljoen EUR is overgeschreven naar het onderdeel Elfpo-programma's 2014-2020 om de uitgavendeclaraties van de lidstaten voor het derde kwartaal van 2018 volledig te dekken. De uiteindelijke betalingskredieten bedroegen 21,7 miljoen EUR.

3.    Uitvoering van de Elfpo-begroting 2018

3.1.    Besteding van de vastleggingskredieten

3.1.1.    Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's    

Het totale bedrag aan vastleggingskredieten dat in de begroting 2018 beschikbaar was voor de Elfpo-programma's 2014-2020 (14 346,9 miljoen EUR) werd vastgelegd.

Tabel 6 geeft een overzicht, per lidstaat, van de bij Verordening (EU) nr. 1305/2013, als laatstelijk gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/71 van de Commissie, toegewezen bedragen en de in 2018 vastgelegde bedragen.Tabel 6

Verordening (EU) nr. 1305/2013 (als gewijzigd) versus de uiterlijk eind 2018 vastgelegde bedragen

Begrotingspost: 05.046001

(in EUR)

LS

Verordening (EU) nr. 1305/2013

In 2018 vastgelegde bedragen

Toewijzing 2018

 

(a)

(b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Totaal

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Technische bijstand

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 beliep het bedrag aan vastleggingskredieten voor operationele technische bijstand in de begroting 2018 20,8 miljoen EUR. Deze lijn is in gewijzigde begroting nr. 6 met 0,7 miljoen EUR verlaagd. Tabel 7 geeft de besteding weer van de vastleggingskredieten die in 2018 voor operationele technische bijstand beschikbaar waren. Het grootste deel ervan heeft betrekking op het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling en het Platform voor technisch advies over financiële instrumenten.

Tabel 7

Technische bijstand – Besteding van de vastleggingskredieten

Begrotingsonderdeel: 05.046002

(in EUR)

Omschrijving

Vastgelegd bedrag

Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling

4 629 652

Platform voor technisch advies over financiële instrumenten

4 523 225

Informatietechnologie*

2 979 178

Europees innovatiepartnerschap

2 730 006

Institutionele communicatie

2 140 000

Europees evaluatienetwerk

1 900 113

Databank biologische landbouw

432 796

Audit en controles

249 774

Logobescherming

50 000

Totaal

19 634 744

* Inclusief adviesbureaus voor breedband.

3.2.    Besteding van de betalingskredieten

3.2.1.    Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is 12 173,5 miljoen EUR van de in de begroting 2018 beschikbare betalingskredieten (12 189,5 miljoen EUR) besteed. In tabel 8 zijn de betalingen van 2018 uitgesplitst naar declaratieperiode.


Tabel 8

Betalingen in 2018 voor Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's (in miljoen EUR)

2007-2013

2014-2020

 

 

 

Voorfinanciering 2014-2020

-

19,5

Vergoeding betalingsaanvragen vóór K4 2017

-

6,3

Vergoeding betalingsaanvragen K4 2017

-

4 460,8

Vergoeding betalingsaanvragen K1 2018

-

2 616,1

Vergoeding betalingsaanvragen K2 2018

-

2 402,3

Vergoeding betalingsaanvragen K3 2018

-

2 668,6

Afsluitende of positieve betalingen 2007-2013

271,9

-

Totaal 2018

271,9

12 173,5

De maandelijkse besteding van betalingskredieten (januari tot en met december 2018) is weergegeven in de grafiek hieronder.

Grafiek 1De uitsplitsing per lidstaat en per declaratieperiode van de door de Commissie in het begrotingsjaar 2018 betaalde bedragen is weergegeven in de tabellen 9a en 9b.

Tabel 9a: Elfpo 2007-2013

In de periode 1.1.2018 – 31.12.2018 verrichte betalingen

Elfpo 2007-2013 – Begrotingspost 05.040501 (in EUR)

LS

Positieve betalingen, voornamelijk n.a.v. arresten van het Hof van Justitie

Afsluiting

Totaal

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Totaal

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tabel 9b: Elfpo 2014-2020

In de periode 1.1.2018 – 31.12.2018 verrichte betalingen

Elfpo 2014-2020 – Begrotingspost 05.046001

(in EUR)

LS

Voorfinanciering

Vóór K4 2017

K4 2017

K1 2018

K2 2018

K3 2018

Totaal

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Totaal

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691


In tabel 10 worden per lidstaat de betalingen in het kader van het Elfpo 2014-2020 in 2018 vergeleken met die van 2017. In totaal zijn de betalingen met 10 % gestegen ten opzichte van 2017 (12,2 miljard EUR tegenover 11,1 miljard EUR).

Tabel 10

Betalingen aan de lidstaten – Vergelijking 2018 met 2017 – Elfpo 2014-2020

(in EUR)

 

LS

2017

2018

Verschil 2018 t.o.v. 2017

Tussentijdse betalingen

Voor-financiering

Totaal

Tussentijdse betalingen

Voor-financiering

Totaal

(in EUR)

(in %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Totaal

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Technische bijstand 

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 beliep het bedrag aan betalingskredieten voor de operationele technische bijstand 21,0 miljoen EUR. Een deel van deze kredieten (4,0 miljoen EUR) is overgeschreven om de nodige betalingen te kunnen verrichten voor de Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's 2014-2020.

In tabel 11 zijn de betalingen gegroepeerd per hoofdactiviteit. Het grootste deel ervan heeft betrekking op het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.

Tabel 11

 

Technische bijstand – Besteding van de betalingskredieten

Begrotingsonderdeel: 05.046002

(in EUR)

Omschrijving

Betaald bedrag

Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling

3 914 519

Informatietechnologie*

2 822 364

Europees innovatiepartnerschap

2 468 602

Platform voor technisch advies over financiële instrumenten

1 800 000

Europees evaluatienetwerk

1 589 121

Audit en controles

410 785

Databank biologische landbouw

135 317

Logobescherming

40 000

Totaal

13 180 708

    * Inclusief adviesbureaus voor breedband.

3.3.    Analyse van de gedeclareerde uitgaven per maatregel

Tabel 12 geeft een overzicht, per maatregel, van de door de lidstaten gedeclareerde betalingsaanvragen voor plattelandsontwikkeling in 2018 (4e kwartaal van 2017 tot en met 3e kwartaal van 2018), de cumulatieve gedeclareerde uitgaven vanaf het begin van de programmeringsperiode, alsmede het financieringsplan van de Elfpo-programma's 2014-2020.

De uitgaven voor het Elfpo 2014-2020 hadden in 2018 voornamelijk betrekking op maatregel 13 (betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen), maatregel 4 (investeringen in materiële activa) en maatregel 10 (agromilieuklimaat).Tabel 12

Gedeclareerde Elfpo-uitgaven 2018 (K4 2017 t/m K3 2018) en totale cumulatieve uitgaven (K4 2014 t/m K3 2018)

vergeleken met de financieringsplannen – Elfpo 2014-2020

 

Gedeclareerde uitgaven 2018 (K4 2017 tot en met K3 2018)

Cumulatieve gedeclareerde uitgaven (K4 2014 t/m K3 2018)

Financieringsplannen 2014-2020

Elfpo-maatregel

(miljoen EUR)

(%)

(miljoen EUR)

(%)

(miljoen EUR)

(%)

Maatregel 01

Acties inzake kennisoverdracht en voorlichting

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Maatregel 02

Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Maatregel 03

Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Maatregel 04

Investeringen in materiële activa

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Maatregel 05

Herstel van door natuurrampen of rampzalige gebeurtenissen beschadigd agrarisch productiepotentieel en invoering van passende preventieve acties

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Maatregel 06

Ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Maatregel 07

Basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Maatregel 08

Investeringen in de ontwikkeling van het bosareaal en de verbetering van de levensvatbaarheid van bossen

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Maatregel 09

Oprichting van producentengroeperingen en organisaties

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Maatregel 10

Agromilieuklimaat

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Maatregel 11

Biologische landbouw

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Maatregel 12

Betalingen in het kader van de Natura 2000-richtlijn en de kaderrichtlijn water

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Maatregel 13

Betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Maatregel 14

Dierenwelzijn

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Maatregel 15

Bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Maatregel 16

Samenwerking

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Maatregel 17

Risicobeheer

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Maatregel 18

Financiering van aanvullende nationale rechtstreekse betalingen voor Kroatië

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Maatregel 19

Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van Leader – vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Maatregel 20

Technische bijstand lidstaten

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Maatregel 113

Vervroegde uittreding

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Maatregel 131

Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Maatregel 341

Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Algemeen totaal

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*De lidstaten declareren hun uitgaven op kwartaalbasis. De declaraties over het vierde kwartaal van het jaar n worden echter in januari van het jaar n+1 ingediend. Bijgevolg hebben de overeenkomstige vergoedingen van de Commissie aan de lidstaten in het jaar n betrekking op het vierde kwartaal van het jaar n-1 tot en met het derde kwartaal van het jaar n.3.4.    Uitvoering van de Elfpo-programma's

3.4.1.    Programmeringsperiode 2007-2013

Grafiek 2 geeft een overzicht van het absorptiepercentage van de plattelandsontwikkelingsprogramma's 2007-2013 per lidstaat. Daarbij worden de betalingen vanaf het begin van de programmeringsperiode tot en met 31 december 2018, inclusief de afsluitingsbetalingen voor de programma's die al op die datum waren afgesloten, afgezet tegen de totale toewijzing 2007-2013.

Tot eind 2018 zijn er bedragen vrijgemaakt ten belope van 1 974 miljoen EUR.

3.4.2.    Programmeringsperiode 2014-2020

Grafiek 3 geeft een overzicht van het absorptiepercentage van de plattelandsontwikkelingsprogramma's 2014-2020 per lidstaat. Daarbij worden de betalingen vanaf het begin van de programmeringsperiode, inclusief de betalingen voor het 4e kwartaal van 2018 die in het begrotingsjaar 2019 zijn vergoed, afgezet tegen de totale toewijzing 2014-2020.