6.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 439/12


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

(2018/C 439/11)

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Datum en tijdstip van sluiting

4.10.2018

Duur

4.10.2018-31.12.2018

Lidstaat

Polen

Bestand of groep bestanden

COD/3BC+24

Soort

Kabeljauw (gadus morhua)

Gebied

Deelsectoren 22-24

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

30/TQ1970


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.