30.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/3


Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

(2018/C 305/04)

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (1) worden de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (2) als volgt gewijzigd:

Op bladzijde 379

9401

Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan

Na de bestaande tekst wordt de volgende tekst toegevoegd:

„Voor de toepassing van deze post is elke verwijzing naar bamboe alleen van toepassing op plantaardige stoffen van post 1401. Anderzijds is voor de toepassing van deze post elke verwijzing naar hout of houten eveneens van toepassing op platen van bamboe bedoeld bij post 4412. (Zie ook aantekening 1 b) en aantekening 6 op hoofdstuk 44).”.

9403

Andere meubelen en delen daarvan

Na de bestaande alinea wordt de volgende tekst toegevoegd:

„De toelichting op post 9401 met betrekking tot de verwijzingen naar „bamboe” en „hout of houten”, is van overeenkomstige toepassing.”.


(1)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(2)  PB C 76 van 4.3.2015, blz. 1.