20.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 216/3


Mededeling van de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Wijziging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 216/03)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Betrokken route

Cardiff-RAF Valley/Anglesey Airport

Oorspronkelijke datum waarop de openbaredienstverplichtingen van kracht zijn geworden

5 oktober 2006

Datum van inwerkingtreding van de wijzigingen

18 februari 2019

Adres waar de tekst en alle relevante informatie en/of documentatie met betrekking tot de openbaredienstverplichting kunnen worden verkregen

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

VERENIGD KONINKRIJK

E-mail: airpso@transportfor.wales

Internet: https://www.sell2wales.gov.wales/