31.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 395/19


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9077 — PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 395/04)

1.   

Op 23 oktober 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB”, Canada);

Brookfield Asset Management Inc („Brookfield”, Canada);

QuadReal Property Group Limited Partnership („QuadReal”, Canada), die onder zeggenschap staat van British Columbia Investment Management Corporation („BCI”, Canada);

BREP Brazil Private Limited („BREP”, Singapore), die onder zeggenschap staat van GIC Realty Private Limited („GIC Realty”, Singapore);

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia („Brookfield Brazil Retail Fund”, Brazilië).

PSPIB, Brookfield, QuadReal en BREP verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over Brookfield Brazil Retail Fund, die momenteel onder zeggenschap staat van Brookfield.

De concentratie komt tot stand door een contract.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   PSPIB: beheerder van pensioenbeleggingen met een gediversifieerde, wereldwijd gespreide portefeuille bestaande uit aandelen, obligaties en andere vastrentende effecten, alsmede uit beleggingen in private equity, vastgoed, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en particuliere schuldfinanciering;

—   Brookfield: beleggingen in vastgoed, infrastructuur, hernieuwbare energie en private equity;

—   QuadReal: beheer van vastgoedactiva en aanverwante diensten voor British Columbia Investment Management Corporation;

—   BREP: eigenaar van vastgoedactiva van GIC Realty namens de overheid van Singapore;

—   Brookfield Brazil Retail Fund: bezit en exploiteert indirect winkelcentra in Brazilië.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9077 — PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.