Brussel, 4.12.2018

COM(2018) 785 final

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EMPTY

Verslag inzake de evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020

{SWD(2018) 480 final}


1. Inleiding

Het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020 1 is het eerste op Roma gerichte EU-initiatief waaraan een follow-upmechanisme is verbonden. Het heeft voornamelijk ten doel de socio-economische uitsluiting en discriminatie van de Roma aan te pakken door het bevorderen van een gelijke toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. Met het kader werden de lidstaten uitgenodigd nationale strategieën voor integratie van de Roma (national Roma integration strategies – NRIS) 2 op te zetten en nationale Roma-contactpunten (NRCP's) aan te wijzen voor de coördinatie van de planning, uitvoering en monitoring van deze strategieën, teneinde de EU-doelstellingen inzake integratie van de Roma te verwezenlijken. Voor elk van die doelstellingen voorziet het EU-kader in een reeks maatregelen die door de lidstaten kunnen worden genomen. Ten aanzien van de uitbreidingslanden 3 is een vijfde doelstelling toegevoegd, namelijk toegang tot identiteitsdocumenten, en streeft de EU ernaar de verlening van pretoetredingssteun te verbeteren, de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te versterken en de monitoring op te voeren.

Kader 1: EU-doelstellingen voor integratie van de Roma

1. Alle Romakinderen moeten ten minste de basisschool afmaken.

2. De werkgelegenheidskloof tussen de Roma en de rest van de bevolking moet worden gedicht.

3. De gezondheidskloof moet worden overbrugd.

4. De kloof in de toegang tot huisvesting en openbare nutsvoorzieningen moet worden overbrugd.

Naar aanleiding van de conclusies van de Raad over het versnellen van het proces van integratie van de Roma 4 is een evaluatie verricht over de periode 2011-2017. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de conclusies van de openbare raadpleging, van de resultaten van de evaluatie en van de belangrijkste lessen die uit de evaluatie zijn getrokken. De volledige evaluatie staat in het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie dat aan dit verslag is gehecht.

2. Openbare raadpleging

In de raadpleging werd geïnformeerd naar de oorzaken van uitsluiting en naar hoe en door welke actoren die kunnen worden aangepakt, alsook naar de actieprioriteiten. Er werden meningen verzameld over verwezenlijkingen, uitdagingen en vorderingen op het gebied van beleidsontwikkeling en de situatie van de Roma wat betreft onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid, huisvesting en discriminatie/zigeunerhaat 5 . De bevindingen hebben betrekking op de perceptie van belanghebbenden, zoals de nationale Roma-contactpunten, maatschappelijke organisaties en individuele personen uit de lidstaten en de uitbreidingslanden.

De overgrote meerderheid van de 240 respondenten denkt dat de situatie van de Roma op de vijf gebieden slechter is dan die van niet-Roma, vooral wat betreft discriminatie, werkgelegenheid en huisvesting. De meeste respondenten denken ook dat op al deze gebieden overheidsmaatregelen van zowel de EU-instellingen als de nationale autoriteiten nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Gevraagd naar wijzigingen sinds 2011 vinden de meeste respondenten dat de situatie in het onderwijs erop vooruit is gegaan. Voor gezondheid zien veel respondenten verbetering, terwijl voor werkgelegenheid de meningen verdeeld zijn. Wat huisvesting en discriminatie betreft, zien de respondenten vooral achteruitgang, eerder dan verbetering.

Grafiek 1: Gepercipieerde veranderingen in de situatie van de Roma sinds 2011