18.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 17/11


Resolutie over de situatie van de Europe Direct-informatiecentra (EDIC’s)

(2017/C 017/03)

Ingediend door de fracties van PSE, EVP, ALDE, EA en ECR

HET EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO’S,

gezien zijn resolutie van 16 februari 2012 over de Europe Direct-informatiecentra (EDIC’s) (CdR 84/2012),

gezien zijn advies van 3 december 2014 getiteld „Europa weer dicht bij de burger brengen: meer en betere communicatie op lokaal niveau” (COR-2014-04460),

1.

stelt vast dat de EU voor grote politieke en economische uitdagingen staat. Het aanhoudende democratisch tekort en de steeds grotere ontgoocheling van burgers over de EU maken het noodzakelijk dat al diegenen die bij de Europese politiek zijn betrokken, de handen ineenslaan om het engagement van de burgers voor het Europese project te vergroten en de legitimiteit van het Europese beleid veilig te stellen;

2.

onderstreept dat de lokale en regionale overheden bij uitstek in staat zijn om te helpen de burgers meer met Europese politici en beleidsmakers in contact te brengen en de Europese leiders over de directe behoeften van de burgers te informeren. Daarom dient meer belang te worden gehecht aan decentrale Europese communicatie;

3.

verbindt zich ertoe de samenwerking met de EDIC’s op te voeren in het kader van zijn communicatiestrategie 2015-2020;

4.

wijst erop dat het Europe Direct-netwerk met zijn huidige 518 informatiecentra in de lidstaten een sleutelrol speelt in de strategie voor decentrale Europese communicatie. Het is een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Commissie om burgers op lokaal en regionaal niveau te informeren over het concrete belang van diverse Europese beleidsonderwerpen voor hun dagelijks leven;

5.

is ingenomen met de huidige evaluatie van het kader van de Europese Commissie voor de inhoudelijke en technische aspecten van de EDIC’s ter voorbereiding van de financieringsperiode 2018-2023 en van nieuwe randvoorwaarden voor de EDIC’s;

6.

wijst op het fundamentele belang van de netwerkactiviteiten van de EDIC’s met de Europese instellingen en andere informatienetwerken van de Europese Commissie, alsmede op de belangrijke verbindende rol die de EDIC’s vervullen ten aanzien van de Europese instellingen en de behoeften van de regio’s, lokale overheden en maatschappelijke organisaties;

7.

merkt op dat het werk van de EDIC’s in deze tijden van crisis steeds belangrijker en veeleisender wordt. In het licht van de talrijke uitdagingen waar de EU voor staat, zou ernaar moeten worden gestreefd het potentieel van de EDIC’s volledig te benutten en hun rol in de Europese communicatie verder te vergroten. Daarbij moet worden gezorgd voor een evenwichtige geografische spreiding en mag het huidige aantal verantwoordelijke instanties op lokaal en regionaal niveau niet worden verminderd;

8.

realiseert zich dat een uitbreiding van de al goede samenwerking en EU-financiering onmisbaar zullen zijn voor het toekomstige werk van de EDIC’s;

9.

stelt voor om de aan de EDIC’s toegekende financiële middelen voor de volgende financieringsperiode binnen het huidige meerjarenkader substantieel te verhogen. Met name zou het vaste bedrag voor het in elk EDIC beschikbare aanbod aan basisinformatie moeten worden verdubbeld en zouden de vaste standaardbedragen voor de financiering van de verschillende modules moeten worden opgetrokken. Daarbij moeten de EDIC’s wel hun efficiëntie verhogen, d.w.z. hun middelen maximaal benutten. Door bovendien meer geld beschikbaar te stellen voor proefmodules, zou op crisissituaties kunnen worden gereageerd. Aldus zouden kostenstijgingen voor bijvoorbeeld salarissen en huur kunnen worden opgevangen;

10.

verwacht dat de financiering van de EDIC’s wordt verbeterd nu aan deze centra steeds meer eisen worden gesteld. Het steunbedrag moet dan ook flink omhoog;

11.

dringt aan op behoud van de btw-vrijstelling voor de activiteiten van de EDIC’s op grond van het algemene belang daarvan;

12.

benadrukt dat de administratieve rompslomp aanzienlijk moet worden teruggedrongen;

13.

onderschrijft dat de maatregelen van de Europese Commissie voor decentrale Europese communicatieactiviteiten in principe hun doelgroepen bereiken. De prioriteiten van de Commissie sluiten echter slechts gedeeltelijk aan op de behoeften van de burgers daar waar het Europees beleid betreft. Hoe abstracter een onderwerp is, des te minder zullen burgers het als een relevant beleidsthema beschouwen. Daarom moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de aanpak van Europese vraagstukken met gevolgen voor het dagelijks leven van de burgers;

14.

acht het zaak dat de banden tussen de EDIC’s en lokale en regionale netwerken van verenigingen worden aangehaald. Door de communicatie op tweerichtingsverkeer te baseren, kunnen de verschillende gebieden die voor de burgers van belang zijn, in kaart worden gebracht en kan de informatieverstrekking door de EU vervolgens op hun behoeften worden afgestemd;

15.

wijst erop dat het modulesysteem in het algemeen als positief wordt beschouwd, maar op een aantal punten moet worden gewijzigd. Zo zouden de verschillende modules flexibeler moet worden;

16.

roept de Europese Commissie op om de EDIC’s de mogelijkheid te geven geplande maatregelen aan te passen aan zowel de communicatievoorkeuren van de Commissie als lokale behoeften. Het Europese project heeft alleen toekomst als Europese politici en beleidsmakers op zo’n manier met de burgers communiceren dat die laatsten Europa opnieuw gaan zien als gezamenlijk thuis, als gemeenschap van waarden en vrede en als aanjager van sociale en culturele vooruitgang en rechtvaardigheid. Omdat de EDIC’s burgers dicht bij huis informatie aanbieden, kunnen zij beide partijen met elkaar in contact brengen en Europa op positieve wijze onder de burgers promoten;

17.

stelt voor om bij de start van de nieuwe financieringsperiode 2018-2023 een informatiecampagne op te zetten waarin de meerwaarde van „Europe Direct” wordt belicht en een kijkje wordt gegeven in de dagelijkse werkzaamheden van de EDIC’s en hun Europese activiteiten op lokaal en regionaal niveau. Hiermee zou een aanvulling worden gegeven op de gebruikelijke informatie over vergaderingen op hoog niveau die de burger geen volledig beeld van het Europese project geeft;

18.

stelt voor dat het modulesysteem ook ruimte gaat bieden aan regionale prioriteiten, formaten en groepen die tot nu toe niet als doelstellingen zijn aangemerkt, en met name dat de beschikbare modules flexibel worden benut. Doel is communicatie zo veel mogelijk op lokale behoeften af te stemmen. De mogelijkheid zou moeten bestaan om regionale projecten in te dienen, teneinde communicatie zo veel mogelijk op lokale behoeften af te stemmen. Op die manier kan worden geprofiteerd van de samenwerking tussen diverse entiteiten die met doeltreffende openbare diensten, gedegen en up-to-date communicatiestrategieën en gestructureerde contacten met belanghebbenden en andere Europese netwerken meehelpen alle burgers te bereiken. Ook zou moeten worden voorzien in de mogelijkheid om deels gebruik te maken van samenwerkingsformules waarin sprake is van publiek-private partnerschappen, wat overigens door de Europese Commissie in haar programmering van de Europese fondsen 2014-2020 wordt gestimuleerd. Dergelijke projecten moeten kunnen rekenen op adequate financiering op basis van het aantal bereikte burgers en openbare instanties;

19.

zou ook graag zien dat het mogelijk wordt om samenwerkingsprojecten tussen verschillende informatiecentra te financieren, zowel om de uitwisseling van goede praktijken tussen centra in verschillende gebieden te bevorderen als om synergie-effecten te creëren, met name wanneer de betrokken centra zich richten op doelgroepen met vergelijkbare kenmerken en behoeften;

20.

benadrukt tot slot dat de rol van de EDIC’s cruciaal is voor de lokale en regionale overheden, die de lokale en regionale stakeholders en de thema’s die van belang zijn voor de burgers, het beste kennen. Deze overheden kunnen bij uitstek bepalen met welk soort informatie en met welke methoden de burgers kunnen worden bereikt en hun aandacht kan worden getrokken. Zij spelen daarom een essentiële rol in de Europese communicatie, een rol die moet worden versterkt, met name via nauwere samenwerking met de Europese instellingen;

21.

ondersteunt de oproep van het Europees Parlement aan de Europese Commissie om uitgebreide en passende begeleiding te bieden aan organisatoren van Europese burgerinitiatieven (1);

22.

stelt de Europese Commissie voor de samenwerking tussen Europese netwerken van uiteenlopende aard te versterken met als doel een betere informatieverstrekking aan en communicatie met de burgers mogelijk te maken door beter in te spelen op hun behoeften.

Brussel, 16 juni 2016.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio's

Markku MARKKULA


(1)  Zie de resolutie van het Europees Parlement van 28 oktober 2015 over het Europees burgerinitiatief (2014/2257(INI)).