14.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 381/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 381/01)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking van het PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

Artikel(en) van Richtlijn 2014/53/EU dat of die de norm beoogt te bestrijken

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Smalband-telegrafieapparatuur voor direct printen, voor het ontvangen van meteorologische of navigatie informatie (NAVTEX) — Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 en 3.3 (g) van Richtlijn 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Handset, mobiele en vaste VHF zenders, ontvangers en zendontvangers voor grondgebruik, voor mobiele VHF diensten voor de luchtvaart, gebruik makend van AM modulatie — Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefonieapparatuur voor algemene communicatie en aanverwante apparatuur voor Klasse „D” Digital Selective Calling (DSC) — Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 en 3.3 (g) van Richtlijn 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3.g

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor verplaatsbare satellietgrondstations ten behoeve van reportageverbindingen (SNG TES), werkzaam in de frequentiebanden 11-12/13-14 GHz welke invulling geven aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 214/53/EU

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES) — Geharmoniseerde EN voor interactieve- (SIT) en gebruikers- (SUT) satellietterminalapparatuur voor het zenden naar satellieten in een geostationaire baan in de 29,5 GHz tot 30,0 GHz frequentiebanden welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Commercieel beschikbare amateur radioapparatuur — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Actieve medische implantaten met ultralaag vermogen en randapparatuur in het frequentiegebied 402 MHz tot 405 MHz — Geharmoniseerde Europese norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT cellulaire netwerken; Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 12: CDMA multi-carrier (cdma2000) (tussenversterkers)

9.9.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 20: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) TDD basisstaions (BS)

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 21: OFDMA TDD WMAN (WiMAX) FDD gebruikersapparatuur (UE)

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Kort bereik apparatuur (SRD) — MBANSs in het frequentiegebied van 2 483,5 MHz tot 2 500 MHz — Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3.2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Satellietgrondstations en -systemen (SES); Ontvangstapparatuur voor satellietuitzendingen; Geharmoniseerde Europese norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van Richtlijn 2014/53/EU; Deel 2 Binneneenheid

9.9.2016

 

 

Artikel 3.2

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.2:

De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatieorganisaties ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen, waarvan overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 (2) een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Normen worden door de Europese normalisatieorganisaties vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de titels die ter publicatie in het Publicatieblad worden aangeboden .

Verwijzingen naar corrigenda „…/AC:YYYY” worden alleen ter informatie bekendgemaakt. Een corrigendum verwijdert druk-, taal- en vergelijkbare fouten uit de tekst van een norm en kan een of meerdere taalversies (Engels, Frans en/of Duits) van een norm betreffen, zoals aangenomen door een Europese normalistieorganisatie.

De publicatie van de verwijzingen in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Europese Unie.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie over geharmoniseerde en andere Europese normen kunt u vinden op:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

CEN: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel. +32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Marnixlaan 17, 1000, Brussel, België, tel. +32 25196871; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F–06921 Sophia Antipolis, Frankrijk, tel. +33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  PB C 338 van 27.9.2014, blz. 31.