15.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/24


Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

(2016/C 214/08)

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), tweede streepje, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (1) worden de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (2) als volgt gewijzigd:

Bladzijde 345:

8536 69 30

voor gedrukte schakelingen

De bestaande tekst en afbeeldingen worden vervangen door:

„Tot deze onderverdeling behoren stekkers en contrastekkers die bestemd zijn om aan ten minste één zijde van de stekker of contrastekker rechtstreeks op een printplaat (PCB) of flexibele printplaat te worden bevestigd (zie onderstaande voorbeelden).

Image Image

Bladzijde 346:

De toelichting bij GN-code 8536 69 90 wordt geschrapt.


(1)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(2)  PB C 76 van 4.3.2015, blz. 1.