Brussel, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Teneinde een toereikende en ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde goederen die in de Unie niet of in ontoereikende mate voorhanden zijn, en te voorkomen dat de markt voor bepaalde landbouw- en industrieproducten wordt verstoord, is bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 een aantal autonome rechten van het gemeenschappelijke douanetarief geheel of gedeeltelijk geschorst.

Deze verordening wordt om de zes maanden bijgewerkt om tegemoet te komen aan de behoeften van de EU-industrie. De Commissie heeft, daarin bijgestaan door de Groep economische tariefvraagstukken, alle verzoeken van de lidstaten om een tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief onderzocht.

Op grond hiervan is de Commissie van oordeel dat het gerechtvaardigd is de rechten te schorsen voor een aantal nieuwe producten die momenteel niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 van de Raad zijn vermeld. Voor een aantal andere producten moet de omschrijving worden aangepast of een nieuwe GN- of Taric-code worden toegekend. Er wordt voorgesteld om producten waarvoor de schorsing van de rechten niet langer in het economische belang van de Unie is, te schrappen.

Samenhang met de huidige bepalingen op dit beleidsgebied

Dit voorstel gaat niet ten koste van landen die een preferentiële handelsovereenkomst met de EU hebben (bv. het SAP, de ACS-regeling, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten).

Samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie

Het voorstel is in overeenstemming met het beleid op het gebied van landbouw, handel, ondernemingen, ontwikkeling en buitenlandse betrekkingen.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel 31 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Subsidiariteit (voor niet-exclusieve bevoegdheden)

Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Evenredigheid

Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel omdat dit pakket maatregelen aansluit bij de beginselen voor de vereenvoudiging van de procedures voor de deelnemers aan het buitenlandse handelsverkeer en bij de mededeling van de Commissie inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten (PB C 363 van 13.12.2011, blz. 6). Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan nodig is om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken.

Keuze van het instrument

Krachtens artikel 31 van het VWEU moeten autonome tariefschorsingen en -contingenten worden vastgesteld door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen op basis van een voorstel van de Commissie. Een verordening is derhalve het passende instrument.

3.RESULTATEN VAN EX-POSTEVALUATIES, RAADPLEGINGEN VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELINGEN

Ex-postevaluaties/geschiktheidscontroles van bestaande wetgeving

In 2013 is een studie verricht waarin het systeem van autonome schorsingen als geheel aan een evaluatie werd onderworpen. Deze studie concludeerde dat de achterliggende gedachte voor het systeem nog altijd actueel is. Europese bedrijven die goederen invoeren in het kader van dit systeem, kunnen aanzienlijke kosten besparen. Deze besparingen kunnen dan weer tot ruimere voordelen leiden (zoals een grotere concurrentiekracht, efficiëntere productiemethoden, het creëren of behouden van werkgelegenheid in de EU enz.), afhankelijk van het product, het bedrijf of de sector in kwestie.

Raadplegingen van belanghebbenden

Dit voorstel werd geëvalueerd met de hulp van de Groep economische tariefvraagstukken, die bestaat uit delegaties van alle lidstaten en Turkije. De Groep is driemaal bijeengekomen voordat overeenstemming werd bereikt over de in dit voorstel vastgestelde wijzigingen.

Elk (nieuw of gewijzigd) verzoek is door de Groep zorgvuldig geëvalueerd, waarbij per geval met name aandacht is besteed aan het voorkomen van schade voor de EU-producenten en aan het versterken en consolideren van het concurrentievermogen van de EU-productie. Deze evaluatie is verricht door middel van besprekingen binnen de Groep en raadpleging van de betrokken sectoren, verenigingen, kamers van koophandel en andere betrokken partijen door de lidstaten.

Alle in de lijst vermelde schorsingen zijn in overeenstemming met het in de Groep bereikte akkoord of compromis. Er is niet gewezen op mogelijk ernstige risico’s met onomkeerbare gevolgen.

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

Niet van toepassing.

Effectbeoordeling

De voorgestelde wijziging is technisch van aard en betreft uitsluitend het toepassingsgebied van in de bijlage opgenomen schorsingen. Voor het overige blijft de verordening identiek aan de bestaande verordening van de Raad. Daarom is voor dit voorstel geen effectbeoordeling verricht.

Gezonde regelgeving en vereenvoudiging

Niet relevant.

Grondrechten

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de grondrechten.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven maar wel voor de ontvangsten, met een derving van douanerechten voor een totaal bedrag van circa 88 miljoen EUR per jaar. Voor de traditionele eigen middelen van de begroting komt dit neer op minderontvangsten ten belope van 66 miljoen EUR per jaar (75 % x 88 miljoen EUR per jaar). Het financieel memorandum bevat nadere informatie over de gevolgen van het voorstel voor de begroting.

De derving van traditionele eigen middelen moet worden gecompenseerd door de bijdragen van de lidstaten op basis van het bni.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplannen en toezichts, evaluatie en rapportageregelingen

De voorgestelde maatregelen maken deel uit van Taric (Geïntegreerd Tarief van de Europese Unie) en worden toegepast door de douanediensten van de lidstaten.

De bijzondere bestemming van bepaalde producten waarop deze verordening van de Raad betrekking heeft, wordt gecontroleerd overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

Verklarende documenten (voor richtlijnen)

Niet relevant.

Toelichting bij de specifieke bepalingen van het voorstel

Niet van toepassing.

2016/0154 (NLE)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Het is in het belang van de Unie om de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief volledig te schorsen voor 140 producten die momenteel niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 1 van de Raad zijn vermeld.

(2)Het is niet langer in het belang van de Unie om de schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te handhaven voor zes producten die momenteel in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld.

(3)Voor 46 schorsingen die momenteel in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, moeten de voorwaarden worden gewijzigd om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten, de economische ontwikkelingen op de markt of nader onderzoek in verband met de indeling in de nomenclatuur, of om taalkundige aanpassingen door te voeren. De gewijzigde voorwaarden zien op veranderingen in de productomschrijving, de indeling, de douanerechten of de voorgeschreven bijzondere bestemming. De te wijzigen schorsingen moeten worden geschrapt uit de lijst van schorsingen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 en de gewijzigde schorsingen moeten opnieuw in die lijst worden opgenomen.

(4)Duidelijkheidshalve moet de voetnoot die verwijst naar een nieuw geïntroduceerde maatregel of een maatregel met gewijzigde voorwaarden in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013, worden geschrapt en moeten de bij deze verordening gewijzigde vermeldingen met een asterisk worden gemerkt.

(5)Verordening (EU) nr. 1387/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)Aangezien de wijzigingen van de schorsingen voor de producten in kwestie waarin deze verordening voorziet, toepassing moeten vinden vanaf 1 juli 2016, moet deze verordening met spoed in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1) de rijen voor de in bijlage I bij deze verordening opgenomen producten worden ingevoegd in de volgorde van de GN-codes die zijn vermeld in de eerste kolom van de tabel in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013;

2) de rijen voor de producten waarvan de GN- en Taric-codes in bijlage II bij deze verordening zijn vermeld, worden geschrapt;

3) voetnoot zeven (7) "Een nieuw geïntroduceerde maatregel of een maatregel met gewijzigde voorwaarden", die momenteel is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013, wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.BENAMING VAN HET VOORSTEL

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

2.BEGROTINGSONDERDELEN:

Hoofdstuk en artikel: hoofdstuk 12, artikel 120

Begroot bedrag voor 2016: 18 465 300 000 EUR (B 2016)

3.FINANCIËLE GEVOLGEN

   Het voorstel heeft geen financiële gevolgen

X    Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven maar wel voor de ontvangsten, namelijk:

(in miljoen EUR, tot op 1 decimaal 2 )

Begrotingsonderdeel

Ontvangsten 3

Periode van 6 maanden vanaf dd/mm/jjjj

[Jaar: 2/2016]

Artikel 120

Gevolgen voor de eigen middelen

1.7.2016

-33

Situatie na de actie

[2017 – 2020]

Artikel 120

- 66 / jaar

4.FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

De bijzondere bestemming van bepaalde producten waarop deze verordening van de Raad betrekking heeft, wordt gecontroleerd overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

5.ANDERE OPMERKINGEN

Dit voorstel bevat de wijzigingen die in de bijlage bij de bestaande verordening moeten worden aangebracht in verband met:

1. nieuwe verzoeken om schorsingen die zijn ingediend en ingewilligd;

2. de technische ontwikkeling van producten en de economische ontwikkeling van de markt waardoor bepaalde bestaande schorsingen moeten worden ingetrokken.

Toevoegingen

Naast de wijzigingen die het gevolg zijn van een aanpassing van de omschrijving of een wijziging in de code, bevat deze bijlage 140 nieuwe producten. De desbetreffende schorsingen leiden, berekend op basis van de prognoses voor de periode 2015-2019 van de lidstaat die de schorsing heeft aangevraagd, tot een derving van rechten ten belope van 55,8 miljoen EUR per jaar.

Uit de statistieken over de voorgaande jaren blijkt echter dat dit bedrag met een gemiddelde factor van naar raming 1,8 moet worden verhoogd om rekening te houden met de invoer in andere lidstaten die ook van die schorsingen gebruikmaken. Daarmee komt de inkomstenderving op circa 100,4 miljoen EUR/jaar.

Schrappingen

In deze bijlage zijn zes producten geschrapt, wat betekent dat voor die producten weer douanerechten worden geheven. Dit komt overeen met een toename van de ontvangsten van 12,4 miljoen EUR, uitgaande van de statistieken van 2015.

Geraamde kosten van de maatregel

Op basis van het bovenstaande kan de inkomstenderving als gevolg van deze verordening worden geraamd op 100,4 – 12,4 = 88 miljoen EUR (brutobedrag, inclusief inningskosten) x 0,75 = 66 miljoen EUR per jaar voor de periode 1.7.2016 - 31.12.2020.

De derving van traditionele eigen middelen moet worden gecompenseerd door de bijdragen van de lidstaten op basis van het bni.

(1) Verordening (EU) nr. 1387/2013 van de Raad van 17 december 2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1344/2011 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 201).
(2) De bedragen per jaar moeten worden geraamd op basis van de formule in punt 5 met een voetnoot die dit vermeldt, bv. "indicatief bedrag op basis van de overeengekomen formule". Voor het eerste jaar wordt het jaarlijkse bedrag normaal gesproken uitbetaald zonder vermindering of pro rata.
(3) Voor traditionele eigen middelen (landbouwrechten, suikerheffingen en douanerechten) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.

Brussel,26.5.2016

COM(2016) 301 final

BIJLAGEN

bij het

voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten


BIJLAGE I

GN-code

Taric

Omschrijving

Autonoom recht

Bijzondere maatstaf

Geplande datum voor verplichte herziening

ex 1512 19 10

10

Geraffineerde saffloerolie (Safloröl, CAS RN  8001-23-8) bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Chinese waterkastanjes (Eleocharis dulcis of Eleocharis tuberosa) gepeld, gewassen, geblancheerd, gekoeld en individueel snel ingevroren, bestemd voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kokoswater,

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Preparaat op basis van sojaeiwitisolaat, bevattende 6,6 of meer maar niet meer dan 8,6 gewichtspercenten calciumfosfaat

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Lithiummetaal met een zuiverheid van 98,8 of meer gewichtspercenten (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorf siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Koper(II)oxide (CAS RN 1317-38-0), met een deeltjesgrootte van niet meer dan 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Basisch zirkonium(IV)carbonaat (CAS RN 57219-64-4 of 37356-18-6) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorhexaan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Broom-5-jood-benzeenmethanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropaan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Ethyl-2-methylbutaanzuur (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Allylmethacrylaat (CAS RN 96-05-9) en de isomeren daarvan met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten met ten minste:

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Dichloorbenzoylchloride (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Broom-2,6-difluorbenzoylchloride (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

3-Chloor-2-fluorbenzoëzuur (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-Fenylboterzuur (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftaleen-1,8-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Methyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-methylbenzoylchloride (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Ethyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenil)propanoaat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochloride (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Chloor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Waterige oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten natriummethylaminoacetaat (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-fenylethanamine (S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoaat (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Chloorbenzamide (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-dichloor-5-fluor[1,1’-bifenyl]-2-yl)-aceetamide (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Cyaanazijnzuur (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cypermetrine (ISO) met de stereo-isomeren daarvan (CAS RN 52315-07-8) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl}ftalamide (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) met een zuiverheid van 94,5 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) met een zuiverheid van 97,5 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

4-Chloor-2-fluor-3-methoxyfenylboronzuur (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Chloorethenyldimethylsilaan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tert-butylfenyl)jodonium hexafluorfosfaat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimethyltin dioleaat (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-Propylfenyl)boronzuur (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofuraan-boraan (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octaan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoïne hydrochloride (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-Butyl 2-(5-broom-1H-imidazool-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylaat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Methyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-een-3-carboxylaat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimethyl-1-(fenylmethyl)- 3-piperidinamine hydrochloride (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Methyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylaat dihydrochloride (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimethylpyridine (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Methylnicotinaat (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Chloor-3-cyanopyridine (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridine dihydrochloride (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinecarbonzuur (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Methyl-3-fenylpiperazine (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Pyridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Carfentrazone-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimethylamino)methyleen)-1H-[1,2,3]triazool[4,5-b]pyridinium 3-oxide hexafluorfosfaat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Methyl 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enyl)-7-methoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidine-2-carboxylaat 4-methylbenzeensulfonaat (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indool-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Clomazone (ISO)(CAS RN 81777-89-1) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiraan-2-ylmethoxy)-9H-carbazool (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chloorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfoline-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propiconazool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) met een zuiverheid van 92 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluoromethyl)-N-(1-methylcyclopropylsulfonyl) cyclopropaancarboxamide hydrochloride (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoxycarbazonnatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Tolueensulfonyl)-N'-(3-(p-tolueensulfonyloxy)fenyl)ureum (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzeensulfonamide (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Methylcyclopropaan-1-sulfonamide (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0) met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercent

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Reactieproduct van extract van Acacia mearnsii, ammoniumchloride en formaldehyde (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Kleurstof C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 49:2 van 60 of meer gewichtspercenten

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Gemetalliseerde folie:

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Kreatine-amidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Reliëfdrukplaten, van de soort gebruikt voor het bedrukken op krantenpapier, bestaande uit een drager van metaal voorzien van een laag van fotopolymeer met een dikte van 0,15 of meer maar niet meer dan 0,8 mm, niet voorzien van een verwijderbare beschermingsfolie, met een totale dikte van niet meer dan 1 mm

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Mengsel van actieve kool en polyethyleen, in poedervorm

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ingevoerd in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 500 kg of meer

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergeermiddel bevattende:

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Dispergeermiddel:

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent bevattende:

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent bevattende:

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Oplossing van 2-chloor-5-(chloormethyl)-pyridine (CAS RN 70258-18-3) in toluene

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Waterige oplossing bevattende:

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Butylfosfaatcomplexen van titaan(IV) (CAS RN 109037-78-7), opgelost in ethanol en propaan-2-ol

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) in de vorm van poeder, met

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Copolymeer van uitsluitend ethyleen en acrylzuur (CAS RN 9010-77-9) met

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) in de vorm van pellets bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen met:

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Via een Ziegler-Natta-katalysatormethode geproduceerd octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen(LLDPE) in de vorm van pellets met:

bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) in de vorm van poeder, met

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Copolymeer van uitsluitend ethyleen en methacrylzuurmonomeren waarin het methacrylzuurgehalte 11 gewichtspercenten of meer is

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Mengsel van een copolymeer van trioxaan en oxiraan en polytetrafluorethyleen

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polyoxymethyleen met acetyl-eindgroepen, bevattende polydimethylsiloxaan en vezels van een copolymeer van tereftaalzuur en 1,4-fenyldiamine

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoxyhars, halogeenvrij,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van prepregvellen of -rollen van de soort die wordt gebruikt voor de productie van printplaten

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoxyhars

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoxycarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen) isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimethyl, methyl(propyl(polypropyleenoxide)) siloxaan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxy-getermineerd

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Reflecterende folie bestaande uit

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Zelfklevende reflecterende folie, al dan niet ingesegmenteerde delen,

de reflecterende folie bestaat uit:

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Witte tape van polyolefine, bestaande uit, achtereenvolgens:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Folie van poly(vinylchloride), al dan niet aan één zijde voorzien van een polymeerlaag met

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Monoaxiaal georiënteerde folie, met een totale dikte van niet meer dan 75 μm, bestaande uit drie of vier lagen, waarbij elke laag een mengsel van polypropyleen en polyethyleen bevat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat, en met:

bepaald volgens testmethode ASTM D882/ISO 527-3

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat en

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Folie van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud water, met een dikte van 34 µm of meer maar niet meer dan 90 µm, een treksterkte bij breuk van 20 MPa of meer maar niet meer dan 55 MPa en een breukrek van 250 % of meer maar niet meer dan 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Transparante, microporeuze folie van met acrylzuur geënt polyethyleen, op rollen, met:

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van separators voor alkalinebatterijen

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Met glasvezel versterkte foliën van reactief, halogreenvrij epoxyhars met verharders, additieven en anorganische vulstoffen, bestemd voor het inkapselen van halfgeleidersystemen

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Pakking van gevulkaniseerde rubber (ethyleenpropyleendieen monomeren) met een toelaatbare uitstroom van materiaal bij vormnaden van niet meer dan 0,25 mm, in de vorm van een rechthoek:

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Niet afgewerkt leder ("crust") van zeboesoorten of kruisingen daarvan met een eenheidsoppervlak van meer dan 2,6 m2 en met een bultholte van 450 cm2 of meer maar niet meer dan 2850 cm2, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van grondstoffen voor stoelbekledingen voor motorvoertuigen

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biologisch afbreekbaar (norm EN 14995) monofilament van niet meer dan 33 dtex, met ten minste 98 gewichtspercenten polylactide (PLA), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerweefsels voor de voedingsindustrie

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Schijven

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrochrome, zelfdimmende binnenachteruitkijkspiegel bestaande uit:

voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Ingot bestaande uit een titaanlegering

bevattende de volgende legeringselementen:

0,1 of meer maar niet meer dan 0,5 gewichtspercent silicium

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Ingot bestaande uit een titaanlegering

bevattende de volgende legeringselementen:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Ingot bestaande uit een titaanlegering

bevattende de volgende legeringselementen:

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Een kubusvormig afstandsstuk van aluminiumsiliciumcarbide(AlSiC-9)composiet, gebruikt voor de verpakking in IGBT-modules

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Zwenkwielen met

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm3, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines voor tuinonderhoud bedoeld bij de posten 8432, 8433, 8436 of 8508

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Vloeistofgekoelde viercilinderviertaktmotoren met zelfontsteking, met 

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Een verwijderbare ontvanger/droger met booglasverbindingen van aluminium met een verbindingsblok met polyamide and keramische elementen, met:

van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Bij open vlam gesoldeerd aluminium blok met geëxtrudeerde, gebogen aansluitstukken, van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen voor personenauto's

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Een verwijderbare ontvanger/droger met booglasverbindingen van aluminium met een verbindingsblok met polyamide en keramische elementen, met:

van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Onderdeel bevattende:

en met of zonder:

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van tuinversnipperaars

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreactor voor biofarmaceutische celkweek

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kogellagers:

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van riemaangedreven stuurinrichtingen van motoren, elektrische stuurinrichtingen en stuurhuizen

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Synchroonmotor voor vaatwasmachines voorzien van een mechanisme voor het beheer van de waterstroom, met

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Elektrische actuator voor turbocompressor, met:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Gelijkstroommotor:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Voor automotive-gebruik voorbereide, borstelloze, permanent bekrachtigde gelijkstroommotor met:

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Aandrijfmotor, met:

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische voertuigen

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Platte staven van een legering van samarium en kobalt met

bestemd om na magnetisering te fungeren als permanente magneten van de soort die wordt gebruikt in startmotoren voor personenauto's en apparaten ter vergroting van de actieradius van elektrische auto's

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Cilindervormige primaire lithiumcellen met:

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van telemetrische en medische apparaten, elektronische tellers en afstandsbedieningen

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Loodaccumulatoren of -modules, met

bestemd voor de vervaardiging van artikelen bedoeld bij post 8711

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Herlaadbare lithiumionbatterijen met:

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Printplaat zonder behuizing voor het bedienen en besturen van de borstels van stofzuigers die worden aangedreven door een motor met een vermogen van niet meer dan 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Verlichtingsmodule met ten minste:

in een behuizing van aluminium met een radiator, geïnstalleerd op een houder met een actuator

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Mistlampen met een gegalvaniseerde binnenkant, bevattende:

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Waarschuwingszoemer voor parkeersensorsysteem in kunststof behuizing, werkend volgens het piëzo-mechanische beginsel, bevattende:

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Bovenplaat voor luidsprekermagneetsysteem, van uit één stuk geponst, gestampt en gegalvaniseerd staal, in de vorm van een ronde schijf, al dan niet voorzien van een gat in het midden, van de soort die wordt gebruikt in luidsprekers van personenauto's

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD-geheugenkaart met niet-opwaardeerbare reeks geüploade kaarten voor gebruik in voertuignavigatie-units

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Langegolf-infraroodcamera (LWIE-camera) (overeenkomstig ISO/TS 16949) met:

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

Lcd-modules met:

om vast te worden ingebouwd of vast te worden gemonteerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

Lcd-module met:

bestemd om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Oled-modules, bestaande uit één of meer tft-cellen van glas of kunststof, bevattende organisch materiaal, niet gecombineerd met aanraakschermfuncties en één of meer printplaten met regelelektronica voor pixelaansturing, bestemd om te gebruikt bij de vervaardiging van televisietoestellen en monitoren

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Lcd-module met kleurenweergave in een behuizing:

om vast te worden geïnstalleerd in voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Gedrukte schakelingen in de vorm van platen bestaande uit isolatiemateriaal met elektroverbindingen en soldeerpunten, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van achtergrondverlichtingseenheden (backlight-eenheden) voor LCD-modules

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Stekkers en contactdozen met een lengte van niet meer dan 12,7 mm of een diameter van niet meer dan 10,8 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de productie van hoorapparaten en spraakprocessoren

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Halfgeleiderchipbehuizing in de vorm van een omlijsting van kunststof die een omlijsting van lood bevat, uitgerust met contactpunten, voor spanningen van niet meer dan 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Klinknagels

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Zekeringsregelmodule in een kunststof behuizing met bevestigingsbeugels, bestaande uit:

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens klasse 2 van de IPC-A-610E-norm, met ten minste:

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van recycling- en sorteermachines

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektronische besturingseenheid zonder geheugen, voor een spanning van 12 V, voor informatie-uitwisselingssystemen in voertuigen (voor de aansturing van audio, telefonie, navigatie, camera en wireless car service) bevattende:

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Binnenantenne voor een deurvergrendelingssysteem voor personenauto's, bestaande uit:

van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij GN-post 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Tweeaderige verlengkabel met twee aansluitklemmen, bevattende ten minste:

van de soort die bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 wordt gebruikt voor het verbinden van snelheidssensoren

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Stroomvoerende elementen:

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, sets toebehoren en spraakprocessoren

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Stroomvoerende elementen:

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, implantaten en spraakprocessoren

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Motoraangedreven remeenheidsmodule

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische motorvoertuigen

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Automatische hydrodynamische versnellingsbak met een hydraulische koppelomvormer zonder tussenbak, cardanas en voorasdifferentieel, bestemd om te worden gebruikt bij de productie van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Wielas voor personenauto, aan beide zijden voorzien van een homokinetische koppeling, van de soort die wordt gebruikt bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij CN-post 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Tank voor inlaat- of uitstroomlucht, van een aluminiumlegering, vervaardigd volgens de norm EN AC 42100, met:

van de soort die wordt gebruikt in warmtewisselaars voor autokoelingssystemen

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Radiatoren van de soort die in motorfietsen wordt gebruikt voor het bevestigen van montagedelen

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Voorvorken met aluminium poten, bestemd voor de vervaardiging van fietsen

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedalen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Zadelpennen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Rond, organisch ongesneden corrigerend brillenglas, aan beide zijden geslepen:

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Rond, organisch ongesneden corrigerend onafgewerkt brillenglas, aan één zijde geslepen:

van de soort om te worden behandeld voor aanpassing aan een bril

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infrarode lens met motoraangedreven brandpuntafstelling

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van warmtebeeldcamera's, infrarood verrekijkers en viziers van wapens

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektronische halfgeleidersensor voor het meten van ten minste twee van de volgende zaken:

van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Een apparaat om de wielsnelheid in motorvoertuigen te meten (halfgeleider‑wielsnelheidsensor), bestaande uit:

voor het detecteren van de beweging van een pulsgenerator

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektronische halfgeleidersensor voor het meten van de versnelling en/of hoekbeweging:

van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Dwarsdeel met een breedte van 0,8 mm of meer maar niet meer dan 3,0 mm, gebruikt bij de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Glijders, smalle tape voorzien van tandjes, pinnetjes/stops en andere onderdelen van treksluitingen, van een onedel metaal, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritssluitingen

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Smalle koorden voorzien van kunststof haakjes, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritsen

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz.1)

(2)

De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.

(3)

De schorsing geldt alleen voor het ad-valoremrecht. Het specifieke recht blijft van toepassing.

*

Schorsing van het recht voor een product dat in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 is genoemd en waarvoor de GN- of Taric-code of de omschrijving bij de onderhavige verordening is gewijzigd.

BIJLAGE II

GN-code

Taric

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Schorsing van het recht voor een product dat in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 is genoemd en waarvoor de GN- of Taric-code of de omschrijving bij de onderhavige verordening is gewijzigd.