Brussel, 10.5.2016

COM(2016) 246 final

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

De aanpassing aan de inflatie van de minimumbedragen die worden vermeld in Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid


De aanpassing aan de inflatie van de minimumbedragen die worden vermeld in Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid 1

Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, werden de in euro luidende bedragen die in artikel 9, lid 1, worden vermeld, in 2015 aangepast aan de wijzigingen in het door Eurostat bekendgemaakte Europese indexcijfer van de consumentenprijzen dat alle lidstaten bestrijkt.

Als gevolg van deze aanpassing zijn de in euro luidende bedragen als volgt:

   voor lichamelijk letsel wordt het minimumbedrag van de dekking verhoogd tot
1 220 000 EUR per slachtoffer of 6 070 000 EUR per ongeval, ongeacht het aantal slachtoffers;

   voor materiële schade wordt het minimumbedrag verhoogd tot 1 220 000 EUR per ongeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

(1)