2.2.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 34/182


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006 wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen

(COM(2016) 547 final — 2016/0261 (COD))

(2017/C 034/31)

Raadpleging

Raad, 7.9.2016

Rechtsgrondslag

Artikel 148, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

COM(2016) 547 final — 2016/0261 (COD)

Bevoegde afdeling

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap

Goedkeuring door de voltallige vergadering

19.10.2016

Zitting nr.

520

Stemuitslag

(voor/tegen/onthoudingen)

228/2//5

Aangezien het Comité volledig met het voorstel instemt en het zich in zijn op 21 januari 2014 (1) goedgekeurde advies „Nieuwe psychoactieve stoffen” (EESC-2013-06166-00-00-AC-TRA) al over dit thema heeft uitgesproken, heeft het tijdens zijn op 19 en 20 oktober 2016 gehouden 520e zitting (vergadering van 19 oktober 2016) besloten een positief advies over de voorgestelde tekst uit te brengen en te verwijzen naar het standpunt dat het in bovengenoemd advies heeft ingenomen.

Brussel, 19 oktober 2016.

De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Georges DASSIS


(1)  EESC-advies over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe psychoactieve stoffen, COM(2013) 619 final — 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final — 2013/0304 (COD) (PB C 177 van 11.6.2014, blz. 52).