Brussel, 1.10.2015

COM(2015) 469 final

2015/0230(NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van de Republiek Liberia tot de WTO


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Republiek Liberia hebben de slotfase bereikt van de onderhandelingen over een overeenkomst over de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Liberia tot de organisatie. Deze onderhandelingen hebben 8 jaar geduurd en werden geopend toen de Republiek Liberia in 2007 een verzoek om toetreding tot de WTO indiende. Onder punt 5 hierna zijn de voorwaarden voor de toetreding samengevat.

De Commissie legt de voorwaarden voor toetreding van de Republiek Liberia tot de WTO ter goedkeuring voor aan de Raad en is van oordeel dat deze voorwaarden een evenwichtig en ambitieus pakket van marktopeningsverbintenissen vormen, die zowel voor de Republiek Liberia als voor zijn handelspartners in de WTO aanzienlijke voordelen zullen inhouden. Het toetredingsverzoek van Liberia is onderzocht overeenkomstig de richtsnoeren van de Algemene Raad van de WTO over de toetreding van minst ontwikkelde landen (MOL's), met inachtneming van de algehele bilaterale handelsbetrekkingen met Liberia in de context van het partnerschap tussen de EU en de ACS-landen.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Multilateralisme vormt de kern van de handelspolitiek van de EU en de EU steunt de toetreding van derde landen tot de WTO op juiste voorwaarden.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

In overeenstemming met het externe optreden en het ontwikkelingsbeleid van de EU zal het voorstel Liberia in het multilaterale handelsstelsel verankeren overeenkomstig de richtsnoeren van de Algemene Raad van de WTO over de toetreding van minst ontwikkelde landen, met inachtneming van de algehele bilaterale handelsbetrekkingen met Liberia in de context van het partnerschap tussen de EU en de ACS-landen.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Uit hoofde van artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is een besluit van de Raad tot goedkeuring van de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Liberia tot de WTO vereist alvorens de EU die goedkeuring formeel in de WTO kan ondersteunen.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Niet van toepassing. Exclusieve bevoegdheid van de EU op het gebied van handel.

Evenredigheid

Niet van toepassing. Een besluit van de Raad uit hoofde van artikel 218, lid 9, is vereist.

Keuze van het instrument

Niet van toepassing. Een besluit van de Raad uit hoofde van artikel 218, lid 9, is vereist.

3.RESULTATEN VAN EVALUATIES ACHTERAF, RAADPLEGINGEN VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELINGEN

Evaluaties achteraf/"geschiktheidscontroles" van bestaande wetgeving

Niet van toepassing

Raadpleging van belanghebbenden

Niet van toepassing

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

Niet van toepassing

Effectbeoordeling

Niet noodzakelijk. Een besluit van de Raad uit hoofde van artikel 218, lid 9, is vereist.

"Geschiktheidscontroles" van bestaande wetgeving en vereenvoudiging

Het voorstel houdt geen verband met Refit.

Grondrechten

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de bescherming van de grondrechten.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen voor controle, evaluatie en rapportage

Niet van toepassing

Gedetailleerde toelichting bij de specifieke bepalingen van het voorstel

Samenvatting van de voorwaarden van de toetreding

Lijsten van verbintenissen

Goederen (algemeen)

Het gemiddelde definitieve geconsolideerde tarief (FBR - final bound rate) in de toetredingslijst van Liberia bedraagt 26,6 %.

Het gemiddelde FBR ligt voor landbouwproducten met 23,6 % iets lager dan de 27,2 % die voor industriegoederen wordt geconstateerd.

Liberia zal de meeste FBR's toepassen vanaf de datum van toetreding. Voor 249 tariefposten, dat wil zeggen 4 % van de lijst, zal het FBR voor Liberia pas doorgevoerd worden vanaf 2019.

Deze gemiddelde tariefniveaus liggen zeer hoog voor een MOL, vooral gezien de kleine en kwetsbare economie van Liberia.

Industrieproducten

Het gemiddelde FBR voor andere dan landbouwproducten bedraagt 27,2 %.

Liberia consolideert 100 % van zijn lijst door geconsolideerde tariefverbintenissen aan te gaan voor alle industrieproducten.

De hoogste tarieven bedragen 50 % voor verf, huishoudelijke artikelen van kunststof, papieren producten voor sanitair gebruik en meubelen van hout.

Landbouwproducten

Het gemiddelde FBR voor landbouwproducten bedraagt 23,6 %.

De hoogste tarieven voor landbouwproducten bedragen 50 % voor cacaobonen, tomatenketchup en mineraalwater.

Diensten

Gelet op de MOL-status van Liberia is de lijst van specifieke verbintenissen inzake diensten zeer uitgebreid en ambitieus. Liberia zal verbintenissen betreffende markttoegang en nationale behandeling aangaan voor een groot aantal dienstensectoren, waaronder professionele, computer- en andere zakelijke diensten, communicatiediensten, diensten in de bouw, distributiediensten, particuliere diensten op het gebied van onderwijs, milieudiensten, financiële diensten (verzekeringen en banken), particulier gefinancierde gezondheids- en sociale diensten, diensten op het gebied van toerisme, cultuur, sport en recreatie en vervoerdiensten (zeevervoer, vervoer over de binnenwateren, vervoer over de weg en ondersteunende diensten voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel).

In het protocol aangegane verbintenissen

In de laatste, multilaterale fase van het toetredingsproces hebben de WTO-leden er gezamenlijk naar gestreefd de fundamentele verenigbaarheid van de handelswetgeving en instellingen van Liberia met de WTO-voorschriften en -afspraken te waarborgen door deze in het verslag van de werkgroep vast te leggen.

Liberia heeft om technische bijstand en/of overgangsperioden verzocht voor het doorvoeren van een aantal WTO- verbintenissen. Wat overgangsperioden betreft, krijgt Liberia tot en met 31 juli 2017 om ervoor te zorgen dat volledig wordt voldaan aan de WTO-verplichtingen in verband met vergoedingen en rechten voor in- en uitvoer, in verband met technische handelsbelemmeringen en in verband met sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Voorts mag Liberia een aantal investeringsstimulansen die niet met TRIM's verenigbaar zijn, aanhouden tot en met 31 juli 2019.

2015/0230 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van de Republiek Liberia tot de WTO

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, artikel 100, lid 2, en artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

1.Op 13 juni 2007 heeft de regering van de Republiek Liberia een verzoek om toetreding tot de Overeenkomst van Marrakech tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ingediend overeenkomstig artikel XII van die overeenkomst.

2.Op 18 december 2007 werd een werkgroep betreffende de toetreding van de Republiek Liberia opgericht om overeenstemming te bereiken over voor de Republiek Liberia en alle WTO-leden aanvaardbare voorwaarden.

3.De Commissie heeft namens de Unie onderhandeld over een uitgebreide reeks door de Republiek Liberia aan te gane marktopeningsverbintenissen die in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Algemene Raad van de WTO over de toetreding van minst ontwikkelde landen (MOL's) en die voldoen aan de verzoeken van de Unie, met inachtneming van de bilaterale handelsbetrekkingen met de republiek Liberia in de context van het partnerschap tussen de EU en de ACS-landen.

4.Deze verbintenissen zijn opgenomen in het toetredingsprotocol van de Republiek Liberia tot de WTO.

5.De toetreding tot de WTO zal naar verwachting een blijvende positieve bijdrage leveren aan het proces van economische hervorming en duurzame ontwikkeling in de Republiek Liberia.

6.Het protocol van toetreding dient daarom te worden goedgekeurd.

7.Artikel XII van de Overeenkomst tot oprichting van de WTO bepaalt dat tussen het toetredend lid en de WTO overeenstemming moet worden bereikt over de toetredingsvoorwaarden en dat aan WTO-zijde de toetredingsvoorwaarden moeten worden goedgekeurd door de Ministeriële Conferentie van de WTO. Artikel IV.2 van de Overeenkomst tot oprichting van de WTO bepaalt dat in de perioden tussen de bijeenkomsten van de Ministeriële Conferentie, haar taken worden verricht door de Algemene Raad.

8.Het is daarom noodzakelijk het standpunt vast te stellen dat de Unie in de Ministeriële Conferentie van de WTO moet innemen over de toetreding van de Republiek Liberia tot de WTO,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van de Republiek Liberia tot de WTO, is de toetreding goed te keuren.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter