Brussel, 22.7.2015

COM(2015) 372 final

2015/0162(NLE)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme


TOELICHTING

De grote mate van monetaire en economische integratie van de lidstaten van de eurozone en het feit dat tussen deze lidstaten op artikel 136 van het Verdrag gebaseerde, concrete en versterkte maatregelen van economische coördinatie bestaan, vereisen een ad-hocbenadering wanneer financiële bijstand van de Unie wordt verleend.

Met volledige eerbiediging van het beginsel dat de vastleggingen in de EU-begroting door alle EU-lidstaten moeten worden gedekt, dienen passende regelingen te worden getroffen om te garanderen dat niet tot de eurozone behorende lidstaten volledig worden gecompenseerd ingeval er in het kader van het Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) een wanbetaling plaatsvindt die resulteert in het gebruik van middelen uit de EU-begroting en/of een verzoek van de Commissie om extra middelen van de niet-deelnemende lidstaten.

2015/0162 (NLE)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 122, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie 1 ,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De mate van monetaire en economische integratie binnen de eurozone is de afgelopen jaren toegenomen en alle financiële bijstand die eventueel wordt verleend aan een lidstaat die de euro als munt heeft, zou de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel ten goede komen.

(2)Sinds de instelling van het Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) is een nieuw lid 3 aan artikel 136 van het Verdrag toegevoegd (Besluit 2011/199/EU), waarin wordt verduidelijkt onder welke voorwaarden de lidstaten die de euro als munt hebben, een stabiliteitsmechanisme voor de eurozone kunnen instellen. De lidstaten die de euro als munt hebben, hebben het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) als het voornaamste stabiliteitsmechanisme voor de eurozone opgezet.

(3)Het Europees financieel stabilisatiemechanisme kan financiële bijstand van de Unie aan alle lidstaten verlenen wanneer aan de voorwaarden van artikel 122, lid 2, VWEU en van Verordening (EU) nr. 407/2010 is voldaan. De risico's die verbonden zijn aan een situatie waarin een lidstaat de toegang tot de markten verliest, verschillen evenwel fundamenteel al naargelang de betrokken lidstaat al dan niet deel uitmaakt van de eurozone. De potentiële negatieve overloopeffecten zijn immers aanzienlijk groter voor de eurozone, omdat een lidstaat van de eurozone die in financiële moeilijkheden verkeert, waarschijnlijk risico's voor de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel zal veroorzaken.

(4)In de meeste gevallen dient het ESM het financiële instrument te zijn dat moet worden gebruikt om financiële bijstand aan een lidstaat van de eurozone te verlenen. Er kunnen zich evenwel situaties voordoen waarin het om praktische, procedurele of financiële redenen noodzakelijk is van het EFSM gebruik te maken, doorgaans vóór of parallel met de verlening van financiële bijstand door het ESM. In dergelijke situaties is het gerechtvaardigd het voor de goede werking van de monetaire unie vereiste beginsel van versterkte solidariteit tussen de lidstaten van de eurozone te transponeren naar het overeenkomstig het Unierecht ten uitvoer gelegde financiëlebijstandsmechanisme.

(5)Onder dergelijke omstandigheden dient de verlening van nieuwe financiële bijstand van de Unie ten gunste van een lidstaat die de euro als munt heeft, afhankelijk te worden gesteld van het treffen van regelingen die ervoor zorgen dat lidstaten die niet aan de eenheidsmunt deelnemen, volledig worden gecompenseerd ingeval er in het kader van het EFSM een wanbetaling plaatsvindt die resulteert in het gebruik van middelen uit de EU-begroting en/of een verzoek van de Commissie om extra middelen van de niet tot de eurozone behorende lidstaten.

(6)Dit beginsel is op 17 juli 2015 bekrachtigd door een gemeenschappelijke verklaring van de Commissie en de Raad.

(7)Verordening (EU) nr. 407/2010 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 3 van Verordening (EU) nr. 407/2010 wordt het volgende lid 2 bis toegevoegd:

"2 bis.    Ingeval de begunstigde lidstaat een lidstaat is die de euro als munt heeft, wordt de verlening van financiële bijstand van de Unie afhankelijk gesteld van wettelijk bindende bepalingen die garanderen dat de lidstaten die niet aan de eenheidsmunt deelnemen, volledig worden gecompenseerd voor elke verplichting die eventueel resulteert uit het feit dat de begunstigde lidstaat de financiële bijstand niet in overeenstemming met de daaraan verbonden voorwaarden terugbetaalt."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

(1) PB C …, van …, blz. …