18.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 455/4


Eindverslag van de raadadviseur-auditeur (1)

Marine Harvest/Morpol (procedure artikel 14, lid 2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Het ontwerpbesluit ingevolge artikel 14, lid 2, van de concentratieverordening (2) stelt in substantie vast dat Marine Harvest ASA („Marine Harvest”), door totstandbrenging van een transactie die neerkomt op de verwerving van uitsluitende zeggenschap over Morpol ASA („Morpol”) alvorens deze bij de Europese Commissie aan te melden, inbreuk gemaakt heeft op het vooraanmeldingsvereiste en de „standstillverplichting” die uit artikel 4, lid 1, respectievelijk artikel 7, lid 1, van de concentratieverordening volgen.

2.

Marine Harvest heeft haar verwerving van uitsluitende zeggenschap over Morpol op 9 augustus 2013 bij de Commissie aangemeld. Bij besluit van 30 september 2013 heeft de Commissie die concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard, behoudens toezeggingen van Marine Harvest. Dat besluit heeft op de mogelijkheid gezinspeeld van een afzonderlijke procedure betreffende de mogelijke inbreuk op artikel 4, lid 1 en artikel 7, lid 1, van de concentratieverordening (3).

3.

Bij brief van 30 januari 2014 heeft de Commissie Marine Harvest op de hoogte gesteld van haar lopend onderzoek naar deze mogelijke inbreuken en van de inleiding van een afzonderlijk zaakdossier betreffende dat onderzoek.

4.

Op 31 maart 2014 heeft de Commissie een mededeling van punten van bezwaar vastgesteld waarin zij zich op het voorlopige standpunt stelde dat Marine Harvest inbreuk had gemaakt op artikel 4, lid 1, en artikel 7, lid 1, van de concentratieverordening.

5.

In de brief bij de mededeling van punten van bezwaar heeft het directoraat-generaal voor Concurrentie („DG Concurrentie”) Marine Harvest de kans geboden toegang tot het dossier van de Commissie te krijgen.

6.

Op verzoek van Marine Harvest heeft DG Concurrentie de termijn om te antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar van 24 april 2014 tot 30 april 2014 verlengd. Marine Harvest heeft op 30 april 2014 op de mededeling van punten van bezwaar geantwoord.

7.

Op 6 mei 2014 heeft een formele mondelinge behandeling plaatsgevonden. Deze is bijgewoond door Marine Harvest en haar juridische adviseurs, ambtenaren van de bij de zaak betrokken Commissiedepartementen en -diensten, en vertegenwoordigers van de mededingingsautoriteiten van acht EU-lidstaten.

8.

Overeenkomstig artikel 16 van Besluit 2011/695/EU heb ik onderzocht of het ontwerpbesluit uitsluitend punten van bezwaar betreft ten aanzien waarvan Marine Harvest in de gelegenheid is gesteld haar standpunten kenbaar te maken. Ik besluit dat het dit doet.

9.

Alles bijeengenomen ben ik van oordeel dat tijdens de onderhavige procedure de effectieve uitoefening van de procedurele rechten is gerespecteerd.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2014.

Wouter WILS


(1)  Opgesteld overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Besluit 2011/695/EU van de voorzitter van de Europese Commissie van 13 oktober 2011 betreffende de functie en het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 275 van 20.10.2011, blz. 29) (hierna „Besluit 2011/695/EU” genoemd).

(2)  Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1) (de „concentratieverordening”).

(3)  Besluit van 30 september 2013 in zaak M.6850 Marine Harvest/Morpol, punt 9.