29.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 92/32


Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

( Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 21 februari 2014 )

2014/C 92/05

Bladzijde 22, de tekst betreffende steunmaatregel SA.37549 wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

Datum waarop het besluit is genomen

16.12.2013

Nummer van de steunmaatregel

SA.37549 (2013/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

SAARLAND

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Rechtsgrondslag

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Agromilieuverbintenissen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

 

Totaalbudget: EUR 0,02 (in miljoen)

 

Jaarbudget: EUR 0,02 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

1.1.2014 - 31.12.2014

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”