52014JC0007

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo /* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */


TOELICHTING

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad wordt uitvoering gegeven aan Besluit 2010/788/GBVB van de Raad en worden bepaalde maatregelen vastgesteld tegen personen die in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo handelen, onder meer de bevriezing van hun tegoeden.

(2) Bij Resolutie UNSCR 2136 (2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 januari 2014 zijn de criteria voor de aanwijzing van personen en entiteiten waarvoor de beperkende maatregelen van de punten 9 en 11 van Resolutie UNSCR 1807 (2008) gelden, gewijzigd.

(3) Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast.     

(4) De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie stellen gezamenlijk voor Verordening (EC) nr. 1183/2005 dienovereenkomstig te wijzigen.

2014/0060 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2010/788/GBVB van de Raad van 20 december 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/369/GBVB[1],

Gezien het gezamenlijk voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)       Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad[2] geeft uitvoering aan de bij Besluit 2010/788/GBVB vastgestelde maatregelen. In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 is een lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen opgenomen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)       Bij Resolutie UNSCR 2136 (2014) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 januari 2014 zijn de criteria voor de aanwijzing van personen en entiteiten waarvoor de beperkende maatregelen van de punten 9 en 11 van Resolutie UNSCR 1807 (2008) gelden, gewijzigd.

(3)       Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers wordt toegepast.

(4)       Verordening (EG) nr. 1183/2005 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1183/2005 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2 bis, lid 1, komt als volgt te luiden:

“Artikel 2 bis

1.      In bijlage I worden de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen opgenomen die door het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn aangewezen als:

a)       personen en entiteiten die handelen in strijd met het wapenembargo of daarmee verband houdende maatregelen, als vastgesteld in artikel 1 van Besluit 2010/788/GBVB en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 889/2005[3];

b)      politieke en militaire leiders van in de Democratische Republiek Congo actieve buitenlandse gewapende groeperingen, die de ontwapening en de vrijwillige repatriëring of hervestiging van tot deze groepen behorende strijders belemmeren;

c)       politieke en militaire leiders van  Congolese milities, met inbegrip van milities die steun ontvangen van buiten de Democratische Republiek Congo, die de deelneming van hun strijders aan het ontwapenings-, demobilisatie- en reïntegratieproces belemmeren;

d)      personen en entiteiten die in de Democratische Republiek Congo actief zijn en in strijd met het vigerende internationale recht kinderen rekruteren of gebruiken in gewapende conflicten,

e)       personen en entiteiten die in de Democratische Republiek Congo actief zijn en betrokken zijn bij het plannen of leiden van of het deelnemen aan het doelgericht aanvallen van kinderen en vrouwen in gewapende conflicten, waarbij die kinderen en vrouwen worden gedood of verminkt, of het slachtoffer zijn van verkrachting of ander seksueel geweld, ontvoering of gedwongen verplaatsing of aanvallen op scholen en ziekenhuizen;

f)       personen en entiteiten die de toegang tot of de verdeling van humanitaire hulp in de Democratische Republiek Congo belemmeren;

g)      personen en entiteiten die gewapende groeperingen in de Democratische Republiek Congo steunen door middel van illegale handel in natuurlijke hulpbronnen, waaronder goud en wilde dieren en planten en producten daarvan;

h)      personen en entiteiten die handelen namens of in opdracht van een aangewezen persoon of entiteit, of namens of in opdracht van een entiteit die eigendom is van of gecontroleerd wordt door een aangewezen persoon of entiteit;

i)       personen en entiteiten die aanvallen tegen vredestroepen van de Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUSCO) plannen of steunen of aan die aanvallen deelnemen;

j)       personen en entiteiten die financiële, materiële of technologische ondersteuning verlenen voor, of goederen en diensten verlenen aan of ter ondersteuning van een aangewezen persoon of entiteit.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

                                                                       Voor de Raad

                                                                       De voorzitter

[1]               PB L 336 van 21.12.2010, blz. 30.

[2]               Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (PB L 193 van 23.7.2005, blz.1).

[3]               Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1727/2003 (PB L 152 van 15.6.2005, blz. 1).