24.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 378/23


Eindverslag van de raadadviseur-auditeur (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Deze procedure heeft betrekking op een aantal vermeende onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot de verkoop van e-boeken aan consumenten.

(2)

Op 12 december 2012 heeft de Commissie een besluit in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 (2) vastgesteld. Deze beoordeling betrof het gedrag van vier uitgeverijen (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan en Simon & Schuster) (3), alsook van Apple, met betrekking tot de verkoop van e-boeken aan consumenten. Bij het besluit zijn de door de vier uitgeverijen en Apple gedane toezeggingen verbindend verklaard en is de procedure ten aanzien van hen afgesloten (4).

(3)

Aangezien Pearson, het moederbedrijf van de Penguin-groep (5), geen toezeggingen deed, heeft de Commissie haar onderzoek naar het gedrag van Pearson en de verenigbaarheid daarvan met artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-overeenkomst voortgezet.

(4)

Op 16 april 2013 heeft Penguin, de verkoper van commerciële e-boeken binnen het Pearsonconcern, toezeggingen bij de Commissie ingediend ingevolge de in de voorlopige beoordeling van 1 maart 2013 geformuleerde bezwaren (6).

(5)

Op 19 april 2013 is, overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003, een bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd waarin een samenvatting van de zaak en de toezeggingen werd gegeven en belanghebbende derden werden verzocht binnen één maand na de datum van de bekendmaking hun opmerkingen in te dienen (7). Er zijn geen relevante opmerkingen ontvangen. De Commissie oordeelde derhalve, net als voor het eerste deel van deze procedure tegen vier uitgevers en Apple, dat de toezeggingen volstonden om de mededingingsbezwaren te verhelpen.

(6)

In haar besluit overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 verklaart de Commissie de door Penguin gedane toezeggingen verbindend en concludeert zij dat er in het licht van de gedane toezeggingen voor haar geen reden tot optreden meer is en dat de procedure in deze zaak derhalve moet worden beëindigd.

(7)

Ik heb van geen van de partijen bij dit tweede deel van de procedure in deze zaak een verzoek of klacht ontvangen (8). Ik ben dan ook van mening dat de daadwerkelijke uitoefening van de procedurele rechten van alle partijen in deze zaak is geëerbiedigd.

Brussel, 28 juni 2013.

Michael ALBERS


(1)  Conform de artikelen 16 en 17 van Besluit 2011/695/EU van de voorzitter van de Europese Commissie van 13 oktober 2011 betreffende de functie en het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 275 van 20.10.2011, blz. 29).

(2)  Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. en HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG en Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd en Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Besluit van de Commissie van 12 december 2012, gepubliceerd onder document C(2012) 9288 beschikbaar op http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf. Zie ook het eindverslag van de raadadviseur-auditeur, PB C 73 van 13.3.2013, blz. 15, beschikbaar op http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):EN:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. en Dorling Kindersley Holdings Limited, hun opvolgers en rechtverkrijgenden en elk van hun dochterondernemingen, divisies, concerns en compagnonschappen, hierna „Penguin”.

(6)  De door Penguin gedane toezeggingen zijn beschikbaar op http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Bekendmaking van de Commissie overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 in zaak COMP/39.847/E-BOOKS (PB C 112 van 19.4.2013, blz. 9).

(8)  Overeenkomstig artikel 15, lid 1, van Besluit 2011/695/EU kunnen partijen bij de procedure die overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1/2003 toezeggingen doen, in elk stadium van de procedure van artikel 9 een beroep doen op de raadadviseur-auditeur om te verzekeren dat zij hun procedurele rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen.